Kotor

Alat za prilagodljivost

 • Veći tekst
 • Font za disleksiju
 • Podebljanje teksta
 • Crno-bijelo
 • Visoki kontrast
 • Kursor
 • Resetuj
 • Pristupačnost

PONOVLJENI JAVNI POZIV BROJ 5 18

28.12.2018.
PONOVLJENI JAVNI POZIV BROJ 5 18

PONOVLJENI JAVNI POZIV BROJ 5/18 za izdavanje u zakup na privremeno korišćenje pokretnih kućica za prodaju kolača,peciva,ruštula, palačinki,kobasica, sitne ribe i školjki, pomfrita uz kuvano vino i druge tople i hladne napitke ,i prodaju rukotvorina ,bižuterije ,novogod.suvenira , ukrasa i sličnoI .Predmet ovog poziva je izdavanje u zakup na privremeno korišćenje pokretnih kućica za prodaju kolača,peciva,ruštula ,palačinki,kobasica, sitne ribe i školjki, pomfrita, uz kuvano vino i druge tople i hladne napitke ,bižuterije,novogod.suvenira , ukrasa i sličnona lokaciji : u užem gradskom jezgru Kotora.

Početna mjesečna cijena zakupa po pokretnoj kućici iznosi ...............178,50€ 
Navedene cijene su sa uračunatim PDV-om.
Rok za izdavanje pokretne kućice je od 31.12.2018. . do 20.01.2019.

Radno vrijeme je određeno od 10 do 21 sat ,osim 31 decembra kao i 1. i 2. januara kada je radno vrijeme produženo do 01 sat.

Pravo učešća na javnom pozivu imaju isključivo pravna lica i preduzetnici koji imaju registrovanu ugostiteljsku djelatnost, odnosno trgovinsku djelatnost za prodaju proizvoda koji su predmet javnog poziva, a sve sa sjedištem u Opštini Kotor.

Broj novogodišnjih kućica je 10 .(5 kućica će biti namjenjeno obavljanje ugostiteljske djelatnosti- za prodaju kolača,peciva,ruštula, palačinki,kobasica, sitne ribe i školjki, pomfrita uz kuvano vino i druge tople i hladne napitke,a ostalih 5 za obavljanje trgovinske djelatnosti-prodaju rukotvorina bižuterije ,novogod.suvenira ,ukrasa i slično).

U svakoj posebnoj kućici za obavljanje ugostiteljske djelatnosti-prodaju kolača,peciva,ruštula, palačinki,kobasica, sitne ribe i školjki, pomfrita uz kuvano vino i druge tople i hladne napitke (ukupno 5), moguće je obavljati samo jednu od navedenih djelatnosti prema utvrđenoj grupaciji namjene i to kako slijedi:
 

 1. kolači,pecivca, ruštule i plačinke, uz kuvano vino i druge tople i hladne napitke,
 2. kobasice, uz pomfrit, kuvano vino i druge tople i hladne napitke,
 3. sitna riba i školjke, uz pomfrit, kuvano vino i druge tople i hladne napitke.

Ostalih 5 kućica biće namjenjeno za obavljanje tgovinske djelatnosti- prodaju rukotvorina bižuterije ,novogod.suvenira ,ukrasa i slično 
II . Ponuda treba da sadrži : 

 1. Obavezu ponuđača da :
 2. Tačno navedenu vrstu od pobrojane hrane i pića koju planiraju poslužiti, a prema gore navedenim utvrđenim grupacijama namjene, odnosno tačno navedenu vrstu trgovinske djelatnosti.
 3. Pečat i potpis ovlašćenog lica 
 4. Cijenu zakupa izraženu u € ( eurima)
 5. Tačan naziv i adresu ponuđača
 6. Uplate garantni depozita na iznos od 10% od početne (minimalne) cijene zakupa građevinskog zemljišta sa uračunatim PDV-om za ukupan period zakupa utvrđenim javnim pozivom, ili garanciju ponude naplativu na prvi poziv,na iznos garantnog depozita od 10% od početne(minimalne) cijene zakupa ,za ukupan period zakupa utvrđenim javnim pozivom sa rokom važenja od 90 dana .
 7. Uplata garantnog depozita se vrši na uplatni račun Opštine Kotor br.530-18212-85 ,sa naznakom „ZA JAVNO NADMETANJE” .
  Dokaz o uplati garantnog depozita ili garanciju banke ,ponuđač je dužan da dostavi uz ponudu.
 8. Obaveza je ponuđača da u dokumentaciji ponude dostave:sjedište pravnog lica/preduzetnika, dokaz o registraciji ugostiteljske djelatnosti/trgovinsku djelatnosti,dokaz da pravno lice nije pod stečajem izdatog od CRPS-a, dokaz da plaćanja prema pravnom licu nijesu obustavljena, kao i dokaz da su izmirili poreske obaveze prema opštini Kotor,tj.dokaz da nema dospjelih neizmirenih poreskih obaveza – Akt Sekretarijata za lokalne prihode i budžet opštine Kotor da nemaju neizmirenih poreskih obaveza prema opštini Kotor (uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza na nepokretnost, i uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu Prireza poreza,Članskog doprinosa tur.organ., Lokalnih komunalnih taksi i naknada.)
 9. Dokaz o izmirenim obavezama po osnovu: zakupa, naknade za korišćenje građevinskog zemljišta, privremenog korišćenja građevinskog zemljišta i terasa, ukoliko je ranije koristio ili koristi poslovni prostor opštine Kotor, ili privremene objekte i zemljište, odnosno potvrdu Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora, da ponuđač nije privremeno koristio građevinsko zemljište ili poslovni prostor.

Dokaz o izmirenim obavezama prema Direkciji i drugim organima ,moraju biti dostavljeni na način da se istim dokazuje ispunjenost uslova traženih javnim pozivom i to da u momentu predaje ponude da ponuđač nema dospjelih a neizmirenih obaveza.

III. Prilikom izbora najpovoljnijeg ponuđača polaziće se od kriterijuma:

a) mjesečna cijena zakupa po lokaciji......................................................... max 50 bodova
b) dužina obavljanja ugostiteljske/trgovinske djelatnosti...........................max 50 bodova.

Veći broj bodova dodijeliće se:
- većoj cijeni zakupa,
– dužem obavljanju ugostiteljske/trgovinske djelatnosti,
Ostale ponude vrednovaće se primjenom proporcionalne metode.

Komisija će na osnovu utvrđenih kriterijuma utvrditi rang listu blagovremeno dospjelih ispravnih ponuda.
Komisija će za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (prodaju kolača,peciva,ruštula, palačinki,kobasica, sitne ribe i školjki, pomfrita uz kuvano vino i druge tople i hladne napitke) voditi računa o srazmjernoj zastupljenosti svih djelatnosti ugostiteljstva prema gore utvrđenoj grupaciji namjene, na način što će se odvojeno formirati rang liste za svaku grupaciju (tri rang liste sa kojih će se izabrati po jedan najpovoljni ponuđač).
Četvrta i peta kučica sa namjenom ugostiteljstvo biće dodijeljena sledećim rangiranim ponuđačima sa najviše bodova (dva ponuđača sa najvišim brojem bodova) bez obzira sa koje rang liste.

Komisija će za obavljanje trgovinske djelatnosti - za prodaju rukotvorina bižuterije ,novogod.suvenira ,ukrasa i slično formirati posebnu rang listu, sa koje će prvih pet ponuđača izabrati za najpovoljnije i biće im dodjeljeno 5 preostalih kućica. 

Ponuđač može dostaviti ponudu samo za jednu pokretnu kućicu.

U slučaju da ne bude dovoljno prijavljenih ponuđača sa pojedinu grupaciju namjene ili djelatnosti, Komisija će ravnomjerno rasporediti pokretne kućice ponuđačima koji budu imali najveći broj bodova na drugim rang listama, odnosno grupacijama namjene, te djelatnosti.

Ponuđači dostavljaju ponude svakog radnog dana od 8 do 14 sati ,zaključno sa 29.12.2018 godine do 12 časova, neposrednom predajom na arhivi Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora, Škaljari b.b Kotor, kod ovlašćenog lica Mršulja Dubravke.
Napomena :Upozoravaju se zainteresovani ponuđači da ponudu moraju blagovremeno dostaviti kako bi ista bila zavedena u protokol Direkcije do 12,00 časova 29.12.2018. 

Ponudu dostaviti u zapečaćenom kovertu sa naznakom „ Ponuda za javno nadmetanje - ne otvaraj-za pokretne novogodišnje kućice – po Ponovljenom javnom pozivu br. 5/18“.
Svaka ponuda treba da sadrži sve tražene dokaze –original ili ovjerene fotokopije.
Javno otvaranje, na koje su pozvani svi zainteresovani ponuđači će biti održano dana 29.12.2018 godine sa početkom u 12,30 časova u prostorijama Direrkcije za uređenje i izgradnju Kotora.
Ponude dostavljene poslije navedenog roka(neblagovremene), kao i one koje nijesu zapečaćene , neće se razmatrati,i vratiće se ponuđaču.
Ponuda koja ne sadrži sve dokaze utvrđene tekstom javnog poziva smatra se nepotpunom,i ista se neće razmatrati.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača se dostavlja svim učesnicima javnog nadmetanja ,a najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja odluke .
Učesnici javnog nadmetanja koji nijesu zadovoljni odlukom ,imaju pravo prigovora Komisiji u roku od 5 dana od dostavljanja odluke.
Odluka komisije po prigovoru je konačna .
Ugovor o zakupu zemljišta u državnoj svojini zaključuje se na osnovu odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača i potpisuje ga direktor Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora ,u roku od 8 dana od od dana dostavljanja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. 
Učesnik koji uspije na nadmetanju po osnovu privremenog zakupa lokacija pokretnih kućica,dužan je prije potpisivanja Ugovora o zakupu uplatiti izlicitirani iznos novčanih sredstava za cijeli period zakupa . 
U slučaju da se prvorangirani ponuđač povuče iz nadmetanja, naručilac će aktivirati njegovu granciju ponude ,odnosno zadržati depozit i obratiti se drugom ponuđaču u skladu sa redosljedom plasmana ponuda na rang listi, a pod uslovima utvrđenim ovim Javnim pozivom.
Ponuđaču čija ponuda ne bude prihvaćena, izvršiće se povraćaj iznosa garancije nakon zaključenja ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem tj. ponuđačem čija je ponuda prihvaćena.

Napomena : ovaj poziv biće objavljen na WEB site –u Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora i Opštine Kotor, na portalu Radio Kotora i u jednom štampanom mediju koji se distribuira na teritoriji Crne Gore.
Kontakt osoba: Šaranović Predrag, tel. br. (032) 322-946