header image

JAVNI POZIV ZA PRODAJU PUTNIČKOG VOZILA MARKE AUDI A6 QUATTRO

05.06.2017.
blog image

Za prodaju putničkog vozila marke AUDI A6 QUATTRO, godina proizvodnje 2014.godina,  br.šasije WAUZZZ4G1EN168875, zapremina/snaga motora 2967/180, crne boje u vlasništvu Opštine Kotor, sa početnom cijenom od 28.700,00€. 

I.Predmet ovog Poziva je:

Prodaja putničkog vozila marke AUDI A6 QUATTRO, godina proizvodnje 2014.godine, br.šasije WAUZZZ4G1EN168875, zapremina/snaga motora 2967/180, crne boje u vlasništvu Opštine Kotor, sa početnom cijenom od 28.700,00€.

II. Ponuda treba da sadrži:

  • Tačan naziv i adresu ponuđača, koja treba da sadrži lične podatke:

1.     Za fizička lica: ime i prezime, adresa stanovanja, JMBG i broj lične karte;

2.     Za preduzetnike: ime i prezime preduzetnika, trgovački naziv i potvrda o registraciji kod CRPS-a;

3.     Za pravno lice: sjedište pravnog lica, dokaz o registraciji, dokaz da pravno lice nije pod stečajem  izdatog od nadležnog organa (za banke od Centralne Banke Crne Gore, a ostali od CRPS-a) i dokaz da plaćanja prema pravnom licu nijesu obustavljena, kao i dokaz za fizička lica, preduzetnike i pravna lica da su izmirili poreske obaveze, tj. dokaz da nema dospjelih neizmirenih poreskih obaveza – akt Poreske uprave na čijem je području sjedište pravnog lica, a za fizička lica i preduzetnike akt Poreske uprave po mjestu prebivališta, dokaz od Sekretarijata za lokalne prihode i budžet opštine Kotor da nemaju neizmirenih obaveza prema opštini Kotor po osnovu Lokanih prihoda;

  • - Cijenu ponude izraženu u eurima (€);
  • Pečat i potpis ovlašćenog lica za privredna društva i preduzetnike, odnosno potpis ponuđača za fizička lica;
  • Obaveza ponuđača da uplate garantni depozit na iznos od 10% od početne (minimalne) cijene za otkup PMV, s tim što pravna lica umjesto uplate garantnog depozita mogu položiti garanciju ponude naplativu na prvi poziv, na iznos garantnog depozita od  10% od minimalne (početne ) cijene otkupa, sa rokom važenja od 30 dana;
  • Uplata garantnog depozita se vrši na uplatni račun Opštine Kotor-ostali Opštinski prihodi br.530-9226228-85 kod NLB Montenegro banke AD Podgorica, sa naznakom „ZA JAVNO NADMETANJE”;
  • Dokaz o uplati garantnog depozita ili garanciju banke (pravna lica) ,ponuđač je dužan da dostavi uz Ponudu;
  • Uplatu od 50,00 € za troškove preuzimanja dokumentacije po Javnom pozivu na račun  broj 530-9226228-85 kod NLB Montenegro banke AD Podgorica- ostali Opštinski prihodi;

Sva priložena dokumenta moraju biti originali ili ovjerene kopije od nadležnog organa i ne starije od 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

Prilikom izbora najpovoljnijeg ponuđača polaziće se od kriterijuma: najviše ponuđene cijene.

Ponuđači dostavljaju Ponude svakog radnog dana od 8,00 časova do 14,00 časova zaključno do 31.05.2015.godine do 14,00 časova, neposrednom predajom na Građanski biro Opštine Kotora,  Stari Grad Kotor br. 317.

Zainteresovani ponuđači mogu pogledati predmet Ponude svakog radnog dana u periodu od 10,00 časova do 11,00 časova, po prethodnoj najavi ovlašćenom predstavniku Sekretarijata za imovinsko pravne poslove.

Zainteresovani ponuđači moraju Ponudu blagovremeno dostaviti kako bi ista bila zavedena u protokol Opštine Kotor do 14,00 časova do 31.05.2017.godine.

Tendersku dokumentaciju za Javni poziv zainteresovani ponuđači ili njihovi ovlašćeni predstavnici mogu preuzeti svakog radnog dana od ovlašćenog lica u prostorijama Sekretarijata za imovinsko-pravne odnose Opštine Kotora od 8,00 časova do 11,00 časova, počev od 15.05.2017.godine, zaključno sa 31.05.2017.godine do 11 časova.

Ponudu dostaviti u zapečaćenom kovertu s naznakom „Za javno nadmetanje”; “Ne otvaraj'' po Pozivu br.01-6783. Svaka Ponuda treba da sadrži sve tražene dokaze – original ili ovjerene fotokopije).

Javno otvaranje, na koje su pozvani svi zainteresovani ponuđači će biti održano dana 31.05.2017.godine sa početkom u 14,30 časova  u prostorijama/sali za sastanke Opštine Kotor, II sprat, a postupak otvaranja i vrednovanja ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača će vršiti Komisija imenovana od strane Predsjednika Opštine.

Komisija će u rokovima i pod uslovima predviđenim Javnim pozivom izvršiti otvaranje Ponuda, utvrditi rang listu ponuđača, donijeti odluku o najpovoljnijem ponuđaču ili proglasiti javni poziv neuspjelim, ukoliko se na isti nije prijavio nijedan ponuđač ili iz drugih razloga predviđenih propisima.

U slučaju iz predhodnog stava, Javni poziv će se ponoviti, a početna cijena će biti umanjena najviše do 30% od početne cijene. Ukoliko javni poziv 3 puta bude proglašen neuspjelim, može se pristupiti prodaji putem neposredne pogodbe po cijeni nižoj od gore navedenih ali da ukupna cijena ne može biti manja od 50% od prvobitne cijene.

Ponude dostavljene poslije navedenog roka (neblagovremene), kao i one koje nijesu zapečaćene, neće se razmatrati, i vratiće se ponuđaču.

Ponuda koja ne sadrži sve dokaze utvrđene tekstom Javnog poziva smatra se nepotpunom, i ista se neće razmatrati.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača se dostavlja svim učesnicima javnog nadmetanja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja odluke .

Učesnici javnog nadmetanja koji nijesu zadovoljni odlukom, imaju pravo Prigovora Komisiji u roku od 5 dana od dostavljanja odluke. Komisija je dužna da odluči po Prigovoru u roku od 3 dana od dana prijema istog.

Odluka Komisije po prigovoru je konačna.

Ugovor o kupoprodaji zaključuje se na osnovu odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača i potpisuje ga predsjednik Opštine Kotor, u roku od 8 dana od dana dostavljanja Odluke.

Ponuđač je dužan prilikom zakjučenja ugovora, priložiti dokaz o unaprijed plaćenoj kupoprodajnoj cijeni.  

U slučaju da se prvorangirani ponuđač povuče iz nadmetanja, naručilac će aktivirati njegovu granciju ponude, odnosno zadržati depozit i obratiti se drugom ponuđaču u skladu sa redosljedom plasmana ponuda.

Ponuđaču čija ponuda ne bude prihvaćena, izvršiće se povraćaj iznosa garancije nakon zaključenja ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem tj. ponuđačem čija je ponuda prihvaćena.

Napomena : ovaj poziv biće objavljen na WEB site –u Opštine Kotora www.kotor.me 

Kontakt osoba: Rašković Ivanka -viši savjetnik III, tel.067/810-634

Povezane vijesti