Kotor

Alat za prilagodljivost

 • Veći tekst
 • Font za disleksiju
 • Podebljanje teksta
 • Crno-bijelo
 • Visoki kontrast
 • Kursor
 • Resetuj
 • Pristupačnost

JAVNI POZIV ZA IZBOR PREDSTAVNIKA SPORTSKIH ORGANIZACIJA U SASTAV KOMISIJE

08.12.2017.
JAVNI POZIV ZA IZBOR PREDSTAVNIKA SPORTSKIH ORGANIZACIJA U SASTAV KOMISIJE

Pozivaju se sportske organizacije sa sjedištem u opštini Kotor, registrovane do dana objavljivanja ovog javnog poziva, da predlože dva/ije kandidata/kinje za članove/ice iz reda predstavnika/ca sportskih organizacija.

Kandidata/kinju za člana/icu Komisije može da predloži sportska organizacija koja ispunjava sljedeće uslove :

 • da je upisana u Registar sportskih organizacija;
 • da je registrovana na teritoriji Crne Gore i da ima sjedište u opštini Kotor.

Predlozi se dostavljaju u pisanom obliku preko Građanskog biroa naslovljeni na Sekretarijat za kulturu, sprot i društvene djelatnosti u zatvorenim kovertima sa naznakom - „Predlog kandidata/kinje za člana/icu Komisije za sport“.

Predlozi treba da sadrže:

 1. ime sportske organizacije koja predlaže,
 2. ime kandidata/kinje kojeg/u predlažu.

Sportske organizacije ne mogu predlagati kandidate/kinje iz sopstvene strukture.

Rok za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Komisije je otvoren 8 dana od dana objavljivanja javnog poziva – zaključno sa 15. decembrom.

SEKRETARIJAT ZA KULTURU, SPORT I DRUŠTVENE DJELATNOSTI OPŠTINE KOTOR