header image

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU TS 10 - 0.4KV 1X630KVA „N6“ SA UKLAPANJEM U SN MREŽU, K.O.ZAGORA, KOTOR

17.03.2022.

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/22-4433 od 16.03.2022.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju TS 10/0.4kV 1x630kVA „N6“ sa uklapanjem u SN mrežu, K.O.Zagora, Kotor i stavljen na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Javna rasprava će trajati od 16.03.2022. do 31.03.2022.godine.

Nacrt Odluke biće objavljen na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me i putem javnog emitera Radio Kotor.

Svi zainteresovani subjekti mogu svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi dostaviti do 31.03.2022.godine preko Građanskog biroa Opštine Kotor ili putem e-maila urbanizam@kotor.me.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje.

Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032/325-868 i 325-860, lokal 124 i 125 kod Sekretarijata  za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor.

 

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM,

GRAĐEVINARSTVO I PROSTORNO PLANIRANJE

PRILOG: