header image

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JVNE RASPRAVE BIGOVA

13.06.2022.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE

PO NACRTU ODLUKE o utvrđivanju lokacije i urbanističko-tehničkih uslova za uklapanje TS 35/10kV “Bigova” u 10kV mrežu

 

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/22-9446 od 08.06.2022.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije i urbanističko-tehničkih uslova za uklapanje TS 35/10kV “Bigova” u 10kV mrežu i stavljen na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Javna rasprava će trajati od 08.06.2022. do 23.06.2022.godine.

Nacrt Odluke biće objavljen na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me i putem javnog emitera Radio Kotor.

Svi zainteresovani subjekti mogu svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi dostaviti do 23.06.2022.godine preko Građanskog biroa Opštine Kotor ili putem e-maila urbanizam@kotor.me.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje.

Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032/325-868 i 325-860, lokal 124 i 125 kod Sekretarijata  za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor.

 

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM,

GRAĐEVINARSTVO I PROSTORNO PLANIRANJE