header image

PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU 10 kV KABLOVSKOG VODA I OPTIČKOG KABLA

03.06.2021.

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/21-7959 od 03.06.2021.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju 10kV kablovskog voda i optičkog kabla od TS 10/0,4kV „1-Tunel“ do TS 10/0,4kV „Kavač 7“-K.O.Kavač, Kotor (Region 5) i stavljen na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.
Javna rasprava će trajati od 03.06.2021. do 18.06.2021.godine.

Nacrt Odluke biće objavljen na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me i putem javnog emitera Radio Kotor.

Svi zainteresovani subjekti mogu svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi dostaviti do 18.06.2021.godine preko Građanskog biroa Opštine Kotor ili putem e-maila urbanizam@kotor.me.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje.

Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032/325-868 i 325-860, lokal 124 i 125 kod Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor.

 

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM,
GRAĐEVINARSTVO I PROSTORNO PLANIRANJE

 

Nacrt

04.06.2021. Preuzimanje