header image

ZAKLJUČAK - NACRT ODLUKE O NAKNADI ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I NACRT ODLUKE O NAKNADI ZA KOMUNALNO OPREMANJE BESPRAVNIH OBJEKATA

31.01.2018.

Na osnovu člana 50, a u vezi sa članom 33 stav 1 Statuta opštine Kotor ("Službeni list opštine Kotor broj 3/04, "Službeni list Crne Gore - opštinski propisi" broj 17/08, 31/09, 40/10 i 4/11), predsjednik opštine Kotor donio je sledeći

ZAKLJUČAK

  1. Utvrđuju se Nacrt Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i Nacrt Odluke o naknadi za komunalno opremanJe bespravnih objekata, u tekstu koji je pripremila Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora.
  2. Nacrt odluka stavlja se na Javnu raspravu u trajanju od 15 dana počev od 29.01.2018 godine (ponedjeljak), zaključno sa 13.02.2018 godine (utorak).
  3. Javnu raspravu organizuje Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora opštine Kotor, prema Programu Javne rasprave koji je prilog ovog Zaključka
  4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Vladimir Jokić

PRILOG: