header image

Javni registri i javne evidencije

Javni registri i javne evidencije - Stručna služba Predsjednika Opštine

  • Knjiga pošte (evidencija poslatih i primljenih zahtjeva)
  • Evidencija odluka, rješenja i drugih akata iz nadležnosti Predsjednika Opštine
  • Evidencija zapisnika sa sastanaka i sjednica kojima predsjedava Predsjednik Opštine

Javni registri i javne evidencije - Stručna služba Skupštine Opštine

  • Knjiga pošte (evidencija poslatih i primljenih zahtjeva)
  • Evidencija skupštinsklh odluka
  • Evidencija odbornika

Javni registri i javne evidencije - Stručna služba Glavnog administratora

  • Knjiga pošte (evidencija poslatih i primljenih zahtjeva)

Javni registri i javne evidencije - Služba zaštite

  • Evidencija o preduzetim intervencijama (požari i tehničke intervencije) na teritoriji Opštine Kotor
  • Knjiga dežurstava
  • Evidencija voznog parka
  • Djelovodnik

Javni registri i javne evidencije - Sekretarijat za lokalne prihode budžet i finansije

  • Knjiga pošte (evidencija poslatih i primljenih zahtjeva)
  • Registar obveznika poreza na nepokretnosti
  • Evidencija obveznika komunalnih taksi
  • Evidencija obveznika turističkih taksi
  • Evidencija obveznika prireza poreza na dohodak fizičkih lica
  • Evidencija zapisnika o izvršenim kantrolama i preduzetim mjerama

Javni registri i javne evidencije - Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj

  • Registar preduzetnika
  • Registar privrednih društava koji obavljaju djelatnost na teritoriji Opštine Kotor
  • Registar prijava trgovine
  • Registar prijava zanata
  • Registar izdatih odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti
  • Registar izdatih licenci za saobraćaj
  • Registar izdatih izvoda licenci za saobraćaj
  • Evidencija izdatih rješenja za prevoz putnika čamcem
  • Evidencija izdatih rješenja za prevoz stvari za sopstvene potrebe
  • Evidencija izdatih rješenja za rent-a-car
  • Registar izdavaoca privatnag smještaja
  • Registar izdatih vodoprivrednih uslova
  • Registar izdatih vodoprivrednih saglasnosti
  • Registar izdatih vodnih dozvola
  • Evidencija ovjerenih cjenovnika preduzetnika i privrednih društava iz oblasti saobraćaja
  • Cjenovnik iz komunalne oblasti - javnih preduzeća
  • Evidencija preduzetnika i privrednih društava koji obavljaju djelatnost sakupljanja komunalnog otpada (saglasnost jedinice lokalne samouprave
  • Evidencija eksploatacije mineralnih sirovina za sopstvene potrebe
  • Knjiga pošte (evidencija poslatih i primljenih zahtjeva)

Javni registri i javne evidencije - Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje

  • Knjiga pošte (evidencija poslatih i primljenih zahtjeva)
  • Evidencija o izgradnji i rekonstrukciji objekata na području Opštine Kotor
  • Evidencija o postavljanju privremenih objekata
  • Evidencija o prenamjeni, stambenog, poslovnog i pomoćnog prostora u poslovni ili stambeni
  • Evidencija urbanističko - tehničklh uslova
  • Evidencija rješenja o građevinskim dozvolama
  • Evidencija rješenja o upotrebnim dozvolama
  • Registar etažnih vlasnika
  • Registar stambenih zgrada i njihovih posebnih djelova
  • Registar upravnika stambenih zgrada

Javni registri i javne evidencije - Sekretarijat za imovinsko pravne poslove

  • Knjiga pošte (evidencija poslatih i primljenih zahtjeva)
  • Upisnik parničnih predmeta
  • Upisnik RS (složeni vanparnični predmeti)
  • Upisnik R predmeta (evidencija o otkupu nekretnina, ispravkama pogrešno upisanih granica, evidenciju zahtjeva za davanje u zakup nepokretnosti...)
  • Upisnik izvršnih predmeta
  • Djelovodnik
  • Upisnik RES (evidencija predmeta povraćaja i obeštećenja)

Javni registri i javne evidencije - Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti

  • Knjiga pošte (evidencija poslatih i primljenih zahtjeva)
  • Registar korisnika invalidsko - boračkih prava
  • Evidencija NVO na teritoriji Opštine Kotor i podaci o radu Komisije za raspodjelu sredstava
  • Evidencija korisnika studentskih stipendija iz Budžeta Opštine Kotor
  • Evidencija sportskih klubova i podaci o radu Komisije za raspodjelu sredstava
  • Evidencija o izbjeglim i raseljenim licima

Javni registri i javne evidencije - Sekretarijat za opštu upravu

  • Knjiga pošte (evidencija poslatih i primljenih zahtjeva)
  • Registar mjesnih zajednica
  • Matične knjige vjenčanih
  • Registar izdatih radnih knjižica
  • Evidencija zaposlenih u organima lokalne uprave
  • Evidencija o pečatima i štambiljima organa lokalne uprave
  • Evidencija o položenim stručnim ispitima zdravstvenih radnika i saradnika koji su ovaj ispit položili u Opštini Kotor u periodu od 1983-1990. godine

Građanski biro

  • Djelovodnik
  • Upisnik predmeta prvostepenog postupka po zahtjevu stranke
  • Upisnik predmeta prvostepenog postupka po službenoj dužnosti
  • Upisnik predmeta drugostepenog postupka
  • Upisnik zahtjeva za izdavanje uvjerenja
  • Upisnik zahtjeva po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama
  • Registar izvršenih ovjera potpisa, prepisa, kopija
  • Internu dostavnu knjigu
  • Knjigu pošte

Javni registri i javne evidencije - Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine

  • Knjiga pošte (evidencija poslatih i primljenih zahtjeva)
  • Evidencija o procjenama uticaja na životnu sredinu
  • Evidencija o strateškim procjenama uticaja na životnu sredinu

Javni registri i javne evidencije - Služba za inspekcijske poslove

  • Knjiga pošte (evidencija poslatih i primljenih zahtjeva)
  • Evidencija upravnih predmeta

Javni registri i javne evidencije - Komunalna policija

  • Knjiga pošte (evidencija poslatih i primljenih zahtjeva)

Javni registri i javne evidencije - Informacioni centar

  • Knjiga pošte (evidencija poslatih i primljenih zahtjeva)
  • Evidencija nabavljenog računarskog materijala za potrebe organa lokalne uprave

Javni registri i javne evidencije - Služba zajedničkih poslova

  • Knjiga pošte (evidencija poslatih i primljenih zahtjeva)
  • Evidencija nabavljenog i izdatog kancelarijskog materijala za potrebe organa lokalne uprave
  • Evidencija o nabavci i potrošnji goriva
  • Evidencija o nabavci i potrošnji higijenskog materijala za potebe organa lokalne uprave
  • Evidencija o nabavci i potrošnji materijala za kuhinju za potrebe organa lokalne uprave