Kotor

Alat za prilagodljivost

 • Veći tekst
 • Font za disleksiju
 • Podebljanje teksta
 • Crno-bijelo
 • Visoki kontrast
 • Kursor
 • Resetuj
 • Pristupačnost

Javni registri i javne evidencije

Javni registri i javne evidencije - Stručna služba Predsjednika Opštine

 • Knjiga pošte (evidencija poslatih i primljenih zahtjeva)
 • Evidencija odluka, rješenja i drugih akata iz nadležnosti Predsjednika Opštine
 • Evidencija zapisnika sa sastanaka i sjednica kojima predsjedava Predsjednik Opštine

Javni registri i javne evidencije - Stručna služba Skupštine Opštine

 • Knjiga pošte (evidencija poslatih i primljenih zahtjeva)
 • Evidencija skupštinsklh odluka
 • Evidencija odbornika

Javni registri i javne evidencije - Stručna služba Glavnog administratora

 • Knjiga pošte (evidencija poslatih i primljenih zahtjeva)

Javni registri i javne evidencije - Služba zaštite

 • Evidencija o preduzetim intervencijama (požari i tehničke intervencije) na teritoriji Opštine Kotor
 • Knjiga dežurstava
 • Evidencija voznog parka
 • Djelovodnik

Javni registri i javne evidencije - Sekretarijat za lokalne prihode budžet i finansije

 • Knjiga pošte (evidencija poslatih i primljenih zahtjeva)
 • Registar obveznika poreza na nepokretnosti
 • Evidencija obveznika komunalnih taksi
 • Evidencija obveznika turističkih taksi
 • Evidencija obveznika prireza poreza na dohodak fizičkih lica
 • Evidencija zapisnika o izvršenim kantrolama i preduzetim mjerama

Javni registri i javne evidencije - Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj

 • Registar preduzetnika
 • Registar privrednih društava koji obavljaju djelatnost na teritoriji Opštine Kotor
 • Registar prijava trgovine
 • Registar prijava zanata
 • Registar izdatih odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti
 • Registar izdatih licenci za saobraćaj
 • Registar izdatih izvoda licenci za saobraćaj
 • Evidencija izdatih rješenja za prevoz putnika čamcem
 • Evidencija izdatih rješenja za prevoz stvari za sopstvene potrebe
 • Evidencija izdatih rješenja za rent-a-car
 • Registar izdavaoca privatnag smještaja
 • Registar izdatih vodoprivrednih uslova
 • Registar izdatih vodoprivrednih saglasnosti
 • Registar izdatih vodnih dozvola
 • Evidencija ovjerenih cjenovnika preduzetnika i privrednih društava iz oblasti saobraćaja
 • Cjenovnik iz komunalne oblasti - javnih preduzeća
 • Evidencija preduzetnika i privrednih društava koji obavljaju djelatnost sakupljanja komunalnog otpada (saglasnost jedinice lokalne samouprave
 • Evidencija eksploatacije mineralnih sirovina za sopstvene potrebe
 • Knjiga pošte (evidencija poslatih i primljenih zahtjeva)

Javni registri i javne evidencije - Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje

 • Knjiga pošte (evidencija poslatih i primljenih zahtjeva)
 • Evidencija o izgradnji i rekonstrukciji objekata na području Opštine Kotor
 • Evidencija o postavljanju privremenih objekata
 • Evidencija o prenamjeni, stambenog, poslovnog i pomoćnog prostora u poslovni ili stambeni
 • Evidencija urbanističko - tehničklh uslova
 • Evidencija rješenja o građevinskim dozvolama
 • Evidencija rješenja o upotrebnim dozvolama
 • Registar etažnih vlasnika
 • Registar stambenih zgrada i njihovih posebnih djelova
 • Registar upravnika stambenih zgrada

Javni registri i javne evidencije - Sekretarijat za imovinsko pravne poslove

 • Knjiga pošte (evidencija poslatih i primljenih zahtjeva)
 • Upisnik parničnih predmeta
 • Upisnik RS (složeni vanparnični predmeti)
 • Upisnik R predmeta (evidencija o otkupu nekretnina, ispravkama pogrešno upisanih granica, evidenciju zahtjeva za davanje u zakup nepokretnosti...)
 • Upisnik izvršnih predmeta
 • Djelovodnik
 • Upisnik RES (evidencija predmeta povraćaja i obeštećenja)

Javni registri i javne evidencije - Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti

 • Knjiga pošte (evidencija poslatih i primljenih zahtjeva)
 • Registar korisnika invalidsko - boračkih prava
 • Evidencija NVO na teritoriji Opštine Kotor i podaci o radu Komisije za raspodjelu sredstava
 • Evidencija korisnika studentskih stipendija iz Budžeta Opštine Kotor
 • Evidencija sportskih klubova i podaci o radu Komisije za raspodjelu sredstava
 • Evidencija o izbjeglim i raseljenim licima

Javni registri i javne evidencije - Sekretarijat za opštu upravu

 • Knjiga pošte (evidencija poslatih i primljenih zahtjeva)
 • Registar mjesnih zajednica
 • Matične knjige vjenčanih
 • Registar izdatih radnih knjižica
 • Evidencija zaposlenih u organima lokalne uprave
 • Evidencija o pečatima i štambiljima organa lokalne uprave
 • Evidencija o položenim stručnim ispitima zdravstvenih radnika i saradnika koji su ovaj ispit položili u Opštini Kotor u periodu od 1983-1990. godine

Građanski biro

 • Djelovodnik
 • Upisnik predmeta prvostepenog postupka po zahtjevu stranke
 • Upisnik predmeta prvostepenog postupka po službenoj dužnosti
 • Upisnik predmeta drugostepenog postupka
 • Upisnik zahtjeva za izdavanje uvjerenja
 • Upisnik zahtjeva po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama
 • Registar izvršenih ovjera potpisa, prepisa, kopija
 • Internu dostavnu knjigu
 • Knjigu pošte

Javni registri i javne evidencije - Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine

 • Knjiga pošte (evidencija poslatih i primljenih zahtjeva)
 • Evidencija o procjenama uticaja na životnu sredinu
 • Evidencija o strateškim procjenama uticaja na životnu sredinu

Javni registri i javne evidencije - Služba za inspekcijske poslove

 • Knjiga pošte (evidencija poslatih i primljenih zahtjeva)
 • Evidencija upravnih predmeta

Javni registri i javne evidencije - Komunalna policija

 • Knjiga pošte (evidencija poslatih i primljenih zahtjeva)

Javni registri i javne evidencije - Informacioni centar

 • Knjiga pošte (evidencija poslatih i primljenih zahtjeva)
 • Evidencija nabavljenog računarskog materijala za potrebe organa lokalne uprave

Javni registri i javne evidencije - Služba zajedničkih poslova

 • Knjiga pošte (evidencija poslatih i primljenih zahtjeva)
 • Evidencija nabavljenog i izdatog kancelarijskog materijala za potrebe organa lokalne uprave
 • Evidencija o nabavci i potrošnji goriva
 • Evidencija o nabavci i potrošnji higijenskog materijala za potebe organa lokalne uprave
 • Evidencija o nabavci i potrošnji materijala za kuhinju za potrebe organa lokalne uprave