header image

PLAN INTEGRITETA 2020 - 2021

22.09.2020.

 

Na osnovu člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije („Službeni list Crne Gore“ broj 53/14 i 42/17) i člana 82 Statuta Opštine Kotor („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“ broj 37/19), predsjednik Opštine Kotor, donosi

O D L U K U

  1. Usvaja se Plan integriteta Opštine Kotor.
  2. Zadužuje se menadžer integriteta Dijana Vukasović, mr pomorskog saobraćaja, da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz Plana integriteta.
  3. Zadužuju se svi zaposleni u Opštini Kotor da na zahtjev menadžera integriteta dostave sve potrebne informacije i dokumenta neophodna za efikasno sprovođenje Plana integriteta.
  4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se na web sajtu Opštine Kotor.

O b r a z l o ž e nj e

Zakonom o sprječavanju korupcije („Službeni list Crne Gore“ broj 53/14 i 42/17) utvrđena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje Plana integriteta, koja donosi Agencija za sprječavanje korupcije. S tim u vezi, Rješenjem broj 0101-018/20-11453 od 11.08.2020. godine je formirana radna grupa za pripremu i izradu Plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila od 12.08.2020. godine i koja je pripremila i predsjedniku Opštine dostavila na odobravanje i usvajanje prijedlog Plana integriteta, koji je u cjelosti prihvaćen.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

PRILOG :PLAN INTEGRITETA SA RJEŠENJIMA I ODLUKOM