header image

Procjena uticaja projekata stara

 

17.08.2012
 
Nosilac projekta: ˝Kavarć group˝ d.o.o.

 

 

 

31.05.2012 
Nosilac Projekta: Telenor
 
 
 
02.04.2012
Nosilac Projekta: Telenor

 

 
 
   

28.02.2012 

 

Obavjestenje da je ˝Balloon˝ d.o.o. Kotor, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju poslovnog objekta, čija se realizacija planira na katastarskoj parceli broj 694/4 i 694/2 K.O. Dub, Opština Kotor. 

 

 

23.08.2011       

OBAVJEŠTENJE O PRIJEMU ZAHTJEVA ZA DAVANJE SAGLASNOSTI NA ELABORAT PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA IZGRADNJU KAMIONSKOG TERMINALA ZA OBAVLJANJE CARINSKIH PROCEDURA I JAVNOM UVIDU U DOKUMENTACIJU   

Nosilac projekta: PC "Rivijera" d.o.o. Kotor  

 

21.09.2010

Nosilac projekta: Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora

 

05.07.2011

Nosilac projekta: Preduzeće "STIRODOM" d.o.o, Kotor 

 

28.07.2011

OBAVJEŠTENJE O PRIJEMU ZAHTJEVA ZA PROCJENU UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA CARINSKI TERMINAL – KAMIONSKI TERMINAL ZA OBAVLJANJE CARINSKIH PROCEDURA I JAVNOM UVIDU U DOKUMENTACIJU  

Nosilac projekta: PC Riviera d.o.o

 

07.10.2011 

Obavještenje o prijemu zahtjeva za procjenu uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje autoperionice i tehničkog pregleda vozila i javnom uvidu u dokumentaciju. 

Nosilac projekta: Tomičić Savo
 
 
11.10.2011
Nosilac projekta: Krstović Sandra
 
 

09.12.2011

Obavještenje o prijemu zahtjeva za odlučivanje o potrebi procjene uticaja za izgradnju trafostanice u Škaljarima i javnom uvidu u dokumentaciju. 

Nosilac projekta:''ELEKTROPRIVREDA CG'' AD NIKŠIĆ, ''ELEKTRODISTRIBUCIJA'' KOTOR  

 

17.01.2011 
 
Obavještavamo zainteresovanu javnost da je preduzeće   ''Ballon''d.o.o. iz Kotora podnio zahtjev  za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju poslovnog objekta, čija se realizacija planira u okviru katastarskim parcelama  694/4 i 694/2 K.O. Dub, Opština Kotor. 
 
01.11.2011
 
OBAVJEŠTENJE O PRIJEMU ZAHTJEVA ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA IZGRADNJU POSLOVNOG OBJEKTA CENTRALNE FUNKCIJE SA SKLADIŠTEM U PRIVREDNOJ ZONI, I JAVNOM UVIDU U DOKUMENTACIJU.  
Nosilac projekta: ˝Autoboka˝ A.D. Kotor 

            

17.06.2008

Obavještavamo zainteresovanu javnost da je Konatar Željku iz Budve, donijeto Rješenje broj 0501-5152/8  od 17.06.2008 godine kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje poslovnog objekta proizvodne hale za obradu ukrasnog kamena na katastarskim parcelama broj 411 i 412 KO Lješevići, Opština Kotor, koji je za potrebe nosioca projekta uradilo preduzeće "Medix" d.o.o. iz Podgorice.

 

17.06.2008

Obavještavamo zainteresovanu javnost da je Preduzeću "Batersprom" d.o.o. iz Herceg Novog, donijeto Rješenje broj 0501-4677/5  od 16.06.2008 godine kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje poslovnog objekta sa centralnom funkcijom skladišta na katastarskoj parceli broj 65/3 KO Privredna zona, Opština Kotor, koji je za potrebe nosioca projekta uradio JU Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu – Zavod za ekologiju iz Podgorice, Cetinjski put bb, iz Podgorice.

 

03.07.2008

Obavještavamo zainteresovanu javnost da je Proković Radoju iz Kotora, donijeto Rješenje broj 0501-2753/7  od 02.07.2008 godine kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje poslovnog objekta za obradu, uskladištenje i prodaju mermera i granita na katastarskoj parceli broj 694/2 KO Dub, Opština Kotor, koji je za potrebe nosioca projekta uradio JU Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu – Zavod za ekologiju iz Podgorice, Cetinjski put bb, iz Podgorice. 

 

22.08.2008

Obavještavamo zainteresovanu javnost da je preduzeću "Monterra Montenegro" d.o.o. iz Budve, donijeto Rješenje broj 0501-7101/11  od 20. 08. 2008 godine kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja privemenog objekta za proizvodnju građevinskog materijala (betona) na životnu sredinu na katastarskim parcelama broj 478, 479, 480 i 481 KO Kubasi, Opština Kotor, koji je uradio JU Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu – Zavod za ekologiju iz Podgorice, Cetinjski put bb. 

 

02.02.2009

Obavještavamo zainteresovanu javnost da je preduzeću "Mega Promet" d.o.o. iz Budve, donijeto Rješenje broj 0501-15/8  do 30.01.2009. godine kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu privremenog objekta tipa hangar sa centralnom funkcijom skladišta i administrativnim prostorom, na katastarskim parcelama broj  775, 774, 773 I 776 KO Glavati, Opština Kotor, koji je za potrebe nosioca projekta uradilo preduzeće "Berbacon" iz Bijelog Polja.

 

24.06.2009

Obavještavamo zainteresovanu javnost da je preduzeću "Alliance" d.o.o. iz Podgorice, donijeto Rješenje broj 0501-6314/7  od 22.06.2009. godine kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu Poslovnog objekta centralna funkcija sa skladištem, namjene "poslovno-izložbeni salon (trgovina), administracija, servis i skladište", čija se realizacija planira na katastarskoj parceli broj 114/5 KO Privredna zona, Opština Kotor, koji je za potrebe nosioca projekta uradilo preduzeće "Arhient" d.o.o. iz Podgorice.

 

17.09.2009

Obavještavamo zainteresovanu javnost da je preduzeću "Tradeunique CG" d.o.o. iz Budve, donijeto Rješenje broj 0501-9761/7  do 17. 09. 2009. godine kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za rad smještajno-proizvodnog kompleksa (postrojenje za proizvodnju betona-betonjerka, smještajni objekti za radnike, magacinski garažni prostor), čija se realizacija planira na katastarskim parcelama broj 108, 109,110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 I 118 KO Vranovići, Opština Kotor, koji je za potrebe nosioca projekta uradilo preduzeće "Medix" d.o.o. iz Podgorice.

 

25.11.2009

Obavještavamo zainteresovanu javnost da je preduzeću "YU BRIV" d.o.o. iz Kotora, donijeto Rješenje broj 0501-12549/8  do 23.11.2009. godine kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu rada postrojenja za proizvodnju betona-betonjerka, na katastarskoj parceli broj 68 KO Privredna zona, Opština Kotor, koji je za potrebe nosioca projekta uradila projektantska organizacija "S&T SISTEM" d.o.o. Iz Podgorice.

 

12.04.2010

Obavještavamo zainteresovanu javnost da je preduzeću "IMLEK BOKA" d.o.o. Iz Herceg Novog donijeto Rješenje broj 0501-180/10-8 do 12.04.2010. Godine kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu poslovnog objekta - skladišta sa administracijom na urbanističkoj parceli S-7 koju čine katastarske parcele broj 108/2 I 108/3 KO Privredna zona Opština Kotor koji je za potrebe nosioca projekta uradila projektantska organizacija "DŽLS"d.o.o. Iz Kotora. 

 

26.04.2010

Obavještavamo zainteresovanu javnost da je preduzeću "Overseas assets management" d.o.o. Iz Podgorice donijeto Rješenje broj 0501-248/10-8  od 26.04.2010. Godine kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu Vile Br.1 u mjestu Platamuni na urbanističkoj parceli Br.32 koju čini katastarska parcela broj 1136 KO Krimovica Opština Kotor, koji je za potrebe nosioca projekta uradila projektantska organizacija "DŽLS" d.o.o. Iz Kotora.  

 

 

21.06.2010

Obavještavamo zainteresovanu javnost da je Fabris Željki iz Kotora, donijeto Rješenje broj 0501-6046/8  do 21.06.2010. godine kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za autoperionicu i vulkanizersku radnju na katastarskoj parceli broj 298 KO Škaljari, Opština Kotor, koji je za potrebe nosioca projekta uradio JU Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu – Zavod za ekologiju iz Podgorice.

 

09.02.2011

Obavještavamo zainteresovanu javnost da je JP "Vodovodu i kanalizaciji" iz Kotora, donijeto Rješenje broj 0501-1584/10-8  do 08.02.2011. godine kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za Projekat "vodosnadbjevanja i odvođenja otpadnih voda opštine Kotor – Faza III", koji je za potrebe nosioca projekta uradila projektantska organizacija "S&T SISTEM" d.o.o. Iz Podgorice.

 

25.02.2011

Obavještavamo zainteresovanu javnost da je Direkciji za uređenje i izgradnju Kotora donijeto Rješenje broj 0501-9691/5  od 25.02.2011. godine kojim je data saglasnost na  Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za "Tunel i lift na brdu Sveti Ivan", čija se realizacija planira na katastarskim parcelama br. 41 do br. 374 KO Kotor, koji je za potrebe Direkcije uradio Biro za inžinjering i projektovanje zaštite od požara, zaštite na radu i zaštite životne sredine  "LARS FIRE" d.o.o. iz Podgorice. 

 

15.03.2011

Obavještavamo zainteresovanu javnost da je preduzeću "Objekta" d.o.o. iz Tivta, donijeto Rješenje broj 0501-1774/11-8   od 15.03.2011. godine kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju poslovnog objekta u Lješevićima, koji je za potrebe nosioca projekta uradio JU Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu iz Podgorice.

 

20.05.2011

Obavještavamo zainteresovanu javnost da je Nikaljević Dušku iz Kotora izdato Rješenje broj 0501-6429/11-2   od 20.05.2011. godine kojim se utvrđuje da nije potrebno sprovoditi postupak procjene uticaja za Privremeni montažni poslovni objekat namjenjen za apoteku-labaratoriju i ordinaciju, čija se realizacija planira na katastarskoj parceli br. 235 KO Vranovići, Opština Kotor.

     

17.08.2011

Obavještavamo zainteresovanu javnost da je preduzeću STIRODOM D.O.O. iz Kotora, donijeto Rješenje broj UP 0501-797/11-8  od 17.08.2011 godine kojim je data saglasnost na uticaj na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za proizvodnju stiropora u okviru katastarskih parcela broj 225 i 227 K.O. Sutvara, Opština Kotor, koji je za potrebe nosioca projekta uradio JU Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu - Zavod za ekologiju, Cetinjski put bb, iz Podgorice. 

 

20.10.2011

Obavještavamo zainteresovanu javnost da je PC Rivieri d.o.o. iz Kotora, donijeto Rješenje broj UP 0501-1082/11-8  od 20.10.2011. godine kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju kamionskog terminala za obavljanje carinskih procedura čija se realizacija planira u okviru katastarske parcele br 74 K.O.  Privredna zona, Opština Kotor, koji je za potrebe nosioca projekta uradilo preduzeće JU Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu iz Podgorice.
 

 

25.05.2012

Obavještavamo zainteresovanu javnost da je preduzeću Telenor iz Podgorice donijeto Rješenje broj UP 0501-331/12-8   od 23.05.2012. godine kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja bazne stanice mobilne stanice ˝Perast˝ na životnu sredinu, čija se realizacija planira na dijelu katastarske parcele 369 K.O. Perast, Opština Kotor, koji je za potrebe nosioca projekta uradilo preduzeće JU Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu iz Podgorice.
 

26.06.2012

Obavještavamo zainteresovanu javnost da je preduzeću Telenor iz Podgorice donijeto Rješenje broj 0501-6016/12-8   od 26. 06. 2012. godine kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja bazne stanice mobilne telefonije ˝Krimovica˝ na životnu sredinu, čija se realizacija planira na dijelu katastarske parcele 787 K.O. Zagora, Opština Kotor, koji je za potrebe nosioca projekta uradilo preduzeće JU Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu iz Podgorice.