Kotor

Alat za prilagodljivost

 • Veći tekst
 • Font za disleksiju
 • Podebljanje teksta
 • Crno-bijelo
 • Visoki kontrast
 • Kursor
 • Resetuj
 • Pristupačnost

KONKURS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU REGIONALNOG PROGRAMA LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU(ReLOaD)

20.11.2018.
KONKURS  NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU REGIONALNOG PROGRAMA LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU(ReLOaD)

OPŠTINA KOTOR U PARTNERSTVU SA PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA ZA RAZVOJ RASPISUJE: ReLOaD je regionalni projekat, koji finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) na Zapadnom Balkanu i to u: Albaniji, Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu*1 i Srbiji.

Projekat je počeo sa realizacijom 1. februara 2017. godine i tokom tri godine realizacije cilj projekta je dalje jačanje partnerstva između jedinica lokalne samouprave (JLS) i nevladinih organizacija (NVO) širenjem transparentnog pristupa finansiranju NVO iz budžeta JLS u skladu sa strateškim prioritetima i potrebama stanovništva u zajednici.

Odabrano je 5 JLS koje će učestvovati u projektu, i to: Kotor, Nikšić, Pljevlja, Podgorica i Tivat.

Opština Kotor i projekat ReLOaD pozivaju sve formalno registrovane nevladine organizacije (udruženja ili fondacije) u Crnoj Gori sa sjedištem u opštini Kotor, kao i one koje imaju sjedište van opštine Kotor, da kandiduju projekte koji su od značaja za opštinu Kotor, realizuju se na njenoj teritoriji i imaju sporazum o partnerstvu sa NVO iz opštine Kotor, da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima Opštine Kotor iz sljedećih prioritetnih oblasti:

1. Zaštita životne sredine, prirode i kulturne baštine i održivi razvoj

 • doprinos očuvanju statusa prirodno i kulturno-istorijskog područja Kotora na UNESCO-voj Listi svjetske baštine;
 • edukacija građana/ki u oblasti zaštite prirodnog i kulturnog nasljeđa, životne sredine i zelenih površina;
 • sprovođenje edukativnih programa i akcija u oblasti održivog upravljanja otpadom (kompostiranje, primarna selekcija, reciklaža);
 • zaštita, unapređenje i valorizacija javnih zelenih područja i površina.

2. Borba protiv nasilja i zaštita i inkluzija ranjivih grupa (žene, osobe sa invaliditetom, stari, lica u stanju socijalne potrebe)

 • razvoj servisa podrške žrtvama nasilja u porodici i korisnicima psihoaktivnih supstanci;
 • podrška unapređenju učešća ranjivih grupa u životu društvene zajednice;

3. Omladinska politika

 • podrška aktivnijem uključivanju mladih u život društvene zajednice;
 • podrška programima neformalnog obrazovanja;
 • podsticanje volonterizma kod mladih.

4. Zaštita životinja

 • podrška i promocija skloništa za životinje;
 • zaštita životinja u svim segmentima (azil, prevencija zlostavljanja, kontrolisano razmnožavanje, zaštita ugroženih i rijetkih vrsta).

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 7.000 EUR do 12.000 EUR po projektu. Jedna NVO može podnijeti više prijava, od kojih samo za jednu mogu biti dodijeljena sredstva. Imajući u vidu da su sredstva ReLOaD programa u Crnoj Gori oslobođena plaćanja poreza na dodatu vrijednost (PDV), iznose budžetskih stavki treba planirati i iskazati bez PDV-a, za one troškove/usluge za koje je predviđeno plaćanje PDV-a.

S obzirom na to da će tokom ukupnog trogodišnjeg trajanja projekta ReLOaD biti realizovano više konkursa za projekte, maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj nevladinoj organizaciji tokom ukupnog trajanja ReLOaD projekta je 60.000 EUR.

UNDP zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadate kriterijume.

Dužina trajanja svakog projekta može biti od 5 do 7 mjeseci. Izabrani projekti se moraju realizovati u periodu od februara 2019. do 31. avgusta 2019. godine.

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom Konkursu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane nevladine organizacije (udruženja ili fondacije) u Crnoj Gori sa sjedištem u opštini Kotor, kao i one koje imaju sjedište van opštine Kotor, ali kandiduju projekte koji su od značaja za opštinu Kotor, realizuju se na njenoj teritoriji i imaju sporazum o partnerstvu sa NVO iz opštine Kotor i čiji su projekti u skladu sa definisanim ciljevima prioritetnih oblasti.

Sve zainteresovane nevladine organizacije mogu pronaći detaljne informacije o uslovima prijave i kriterijumima za finansiranje projekata u Smjernicama za aplikante u okviru Konkursa.

Imajući u vidu da će se ovim Konkursom raspodijeliti preostala sredstava opredijeljena za prvi ReLOaD Konkurs objavljen u februaru ove godine, nevladinim organizacijama kojima su dodijeljena sredstva u okviru prvog ReLOaD Konkursa, ne mogu biti dodijeljena sredstva u ovom Konkursu.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web-stranici: www.me.undp.org, kao i na web-stranici Opštine Kotor www.kotor.me.

Dokumentacija za prijavu na Konkurs za Opštinu Kotor se može preuzeti od 20. novembra do 9. januara 2019. godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: reloadgrants.me@undp.org i katica.brkanovic@kotor.me.

U cilju upoznavanja potencijalnih aplikanata sa Konkursom, načinom prijavljivanja, kriterijumima, itd. biće organizovan „Info dan“ 27. novembra 2018. godine, u periodu od 09.30 do 11.00 sati u prostorijama kina "Boka". Pored toga, biće organizovan i „Dan otvorenih vrata“ 6. decembra 2018. sa početkom u 9.00 sati u Galeriji solidarnosti na kojem će svi potencijalni aplikanti i predstavnici/ce organizacija kojima nisu dodijeljena sredstva na prethodnom Konkursu, dobiti sve informaciije o naučenim lekcijama i najčešćim greškama aplikanata na prethodnom Konkursu, kao i informacije i uputstva o popunjavanju prijavnog paketa dokumenata za objavljeni ReLOaD Konkurs.

Za vrijeme trajanja Konkursa, zainteresovanim NVO predstavnicima/cama će biti omogućena i mentorska/savjetodavna podrška ReLOaD konsultanta u pripremi i finalizaciji projektnih prijedloga i pripadajućih obrazaca. Podrška će biti dostupna samo prijavljenim NVO predstavnicima/cama, koji su se obratili za podršku ReLOaD projektnom timu za vrijeme trajanja ovog Konkursa putem mejl adrese reloadgrants.me@undp.org.

Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti i putem e-mail adrese reloadgrants.me@undp.org sa naznakom za ReLOaD projekat. Pitanja se mogu postavljati do 4. januara 2019. godine. Odgovori na pitanja će biti dostavljeni u pisanoj formi u roku od tri radna dana od dana prijema pitanja.

PREDAJA APLIKACIJA:

Prijavni set od po jedog (1) primjerka obavezne dokumentacije i jedanog primjerak dodatne dokumentacije u štampanom obliku i jedanog elektronskog primjerka (CD ili USB) cjelokupne dokumentacije se mora dostaviti u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 7 do 15 sati na sljedeću adresu: 
Opština Kotor
Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti
Stari grad 317
85 330 Kotor

Na koverti se stavlja naznaka “Konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama - za ReLOaD projekat” i “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”. Na poleđini koverte navodi se naziv i adresa aplikanta i puni naziv projekta kojim konkuriše.
O primljenoj pošiljci u Opštini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

Rok za predaju aplikacija je 9. januara 2019. godine, do 14 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka biće razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Svi aplikanti koji su predali prijave na Konkurs, koji su prihvaćeni ili odbijeni, biće obaviješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta najkasnije u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na: www.me.undp.org, i veb-stranici Opštine Kotor www.kotor.me Organizacije čiji projekti budu odobreni će biti dužne da ih prevedu na engleski jezik i dostave donatoru nakon potpisivanja ugovora.

Prilog:

1. DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU NA KONKURS

2. SMJERNICE ZA APLIKANTE

3. NAJČEŠĆE GREŠKE I PREPORUKE

4. INSTRUKCIJE ZA SPROVOĐENJE PROJEKTA