Kotor

Alat za prilagodljivost

 • Veći tekst
 • Font za disleksiju
 • Podebljanje teksta
 • Crno-bijelo
 • Visoki kontrast
 • Kursor
 • Resetuj
 • Pristupačnost

Sekretarijat za imovinsko pravne poslove - Nadležnosti

Sekretarijat za imovinsko-pravne poslove vrši poslove lokalne uprave koji se odnose na :    

 • vođenje evidencije imovine i imovinskih prava i ovlašćenja na državnoj imovini kojom raspolaže i koju koristi Opština i njeni organi, sa osnovima sticanja, podacima o isplaćenim i neisplaćenim iznosima naknade, podacima o izvornoj imovini Opštine, podacima o osnovima sticanja (odluke, rješenja, sporazumi o izuzimanju i eksproprijaciji građevinskog zemljišta, kao i podacima o upisima bez osnova i obavljanje drugih poslova);
 • vođenje evidencije i zaštita imovine Opštine stečene legatima i poklonom;
 • pripremanje predloga odluka za Skupštinu Opštine i drugih akata u vezi sa raspolaganjem državnom imovinom iz okvira ovlašćenja lokalne samouprave i priprema rješenja, ugovora i drugih akata, koji se tiču realizacije skupštinskih odluka o raspolaganju imovinom Opštine;
 • pokretanje postupka eksproprijacije shodno programu uređenja građevinskog zemljišta; pripremanje predloga odluka o utvrđivanju opšteg interesa za eksproprijaciju nepokretnosti koje se eksproprijišu u cilju izgradnje objekata koji su od neposrednog značaja za ostvarivanje funkcije lokalne samouprave;
 • pripremu i sprovođenje postupka prodaje ili davanja u zakup nepokretnosti u vlasništvu Opštine u skladu sa zakonom, odlukama Skupštine Opštine i drugim propisima;
 • priprema i sprovođenje postupka davanja u zakup nepokretnosti u vlasništvu Opštine Kotor, po Planu i Programu postavljanja privremenih objekata na teritoriji opštine Kotor i Odluci o poslovnim zgradama i prostorijama;
 • obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova u vezi sa realizacijom konačnih i pravosnažnih odluka komisija, odnosno organa nadležnih za rješavanje stambenih pitanja iz djelokruga lokalne samouprave (obrada ugovora o zakupu stanova, otkupu stanova pod povoljnijim uslovima, ovjera ugovora i dr.);
 • ostvarivanje saradnje sa organima lokalne uprave, organima državne uprave i pravosudnim organima u pitanjima od značaja za evidenciju i zaštitu imovine i imovinskih prava Opštine;
 • preduzimanje mjera i radnji propisanih zakonom radi privođenja namjeni neizgrađenog gradsko-građevinskog i građevinskog zemljišta;
 • zastupanja Opštine i njenih organa u postupcima pred nadležnim sudovima i organima uprave radi zaštite i ostvarivanja imovinskih i drugih prava i interesa Opštine;
 • preduzimanja pravnih radnji i pravnih sredstava radi zaštite imovine Opštine;
 • preduzimanja pravnih radnji radi povraćaja imovinskih prava bivšim vlasnicima kada je to u interesu Opštine;
 • zastupanja organa Opštine u sudskim sporovima i pred Centrom za alternativno rješavanje sporova vezanim za radne odnose službenika i namještenika Opštine i zastupanje javnih službi čiji je osnivač Opština po ovlašćenju njihovih organa upravljanja, ukoliko je ugrožen imovinski ili drugi interes Opštine;
 • pokretanja postupka za upis prava raspolaganja na nepokretnostima Opštine;
 • pripremanje informativnih i drugih stručnnih materijala iz svog resora za Skupštinu i predsjednika Opštine;
 • pripremanje izvještaja o radu Sekretarijata za potrebe predsjednika Opštine i glavnog administratora;
 • pripremanje propisa kojima se utvđuju poslovi iz nadležnosti Sekretarijata i analiza efekata primjene tih propisa (RIA);
 • rješava po inicijativi građana iz djelokruga organa;
 • sprovođenje Plana integriteta i drugih planova i programa Opštine iz djelokruga organa;
 • vođenje upravnog postupka za slobodan pristup informacijama iz djelokruga organa;
 • vrši izradu procedura za poslovne procese unutar organa Sekretarijata;
 • utvrđuje rizike iz djelokruga organa;
 • vrši i druge poslove iz djelokruga organa, u skladu sa Zakonom i drugim propisima.