header image

Sekretarijat za imovinsko pravne poslove - Nadležnosti

Sekretarijat za imovinsko-pravne poslove vrši poslove lokalne uprave koji se odnose na :    

 • zastupanje Opštine i njenih organa u postupcima pred nadležnim sudovima i organima uprave, radi zaštite i ostvarivanja imovinskih i drugih prava i interesa Opštine;
 • preduzimanje pravnih radnji i pravnih sredstava radi zaštite imovine Opštine, učestvovanje u postupcima eksproprijacije i povraćaja prava bivšim vlasnicima/ama kada je to u interesu Opštine, odnosno u svim drugim imovinsko-pravnim poslovima vezanim za imovinu Opštine;
 • zastupanje organa Opštine u sudskim sporovima vezanim za radne odnose službenika/ca i namještenika/ca Opštine i zastupanje javnih službi čiji je osnivač Opština po ovlašćenju njihovih organa upravljanja, ukoliko je ugrožen imovinski ili drugi interes Opštine;
 • vođenje prvostepenog prekršajnog postupka za prekršaje propisane odlukama i drugim propisima Skupštine opštine;
 • vođenje evidencije imovine i imovinskih prava i ovlašćenja na državnoj imovini kojom raspolaže i koju koristi Opština i njeni organi, sa osnovama sticanja, podacima o isplaćenim i neisplaćenim iznosima naknade, podacima o izvornoj imovini Opštine, (podacima o osnovima) odluke, rješenja, sporazumi o izuzimanju i eksproprijaciji građevinskog zemljišta, kao i podacima o upisima bez osnova i obavljanje drugih poslova;
 • vođenje evidencije i zaštita imovine Opštine stečene poklonom i legatima;
 • pokretanje postupka za upis prava na nepokretnostima Opštine, pokretanje i vođenje postupka prenosa prava na građevinskom zemljištu u skladu sa Zakonom, pripremanje akata o prenosu prava na građevinsko zemljište;
 • pripremanje predloga odluka za Skupštinu opštine i drugih akata u vezi sa raspolaganjem državnom imovinom iz okvira ovlašćenja lokalne samouprave i priprema rješenja, ugovora i drugih akata, koji se tiču realizacije skupštinskih odluka o raspolaganju imovinom Opštine;
 • pokretanje postupka eksproprijacije shodno programu uređenja građevinskog zemljišta, pripremanje predloga uređenja građevinskog zemljišta, pripremanje predloga odluka o utvrđivanju opšteg interesa za eksproprijaciju nepokretnosti koje se eksproprišu u cilju izgradnje objekta koji su od neposrednog značaja za ostvarivanje funkcije lokalne samouprave;
 • pripremu i sprovođenje postupka prodaje ili davanja u zakup nepokretnosti u vlasništvu Opštine u skladu sa Zakonom, odlukama Skupštine opštine i drugim propisima;
 • ostvarivanje saradnje sa organima lokalne uprave, organima državne uprave i pravosudnim organima u pitanjima od značaja za evidenciju i zaštitu imovine i imovinskih prava Opštine;
 • preduzimanje mjera i radnji propisanih Zakonom radi privođenja namjeni neizgrađenog gradsko-građevinskog i gradskog zemljišta;
 • pripremanje izvještaja o radu Sekretarijata za potrebe predsjednika/cu Opštine i Glavnog administratora;
 • pripremanje nacrta i predloga odluka iz svog resora, kao i informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu i predsjednika/cu Opštine, i vršenje drugih poslova u skladu sa Zakonom, Statutom Opštine i drugim propisima;
 • (Službeni list Opštine Kotor br. 11/05, odluka o lokalnoj upravi, čl. 28.).