Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

JAVNI POZIV ZA DAVANJE U ZAKUP NEPOKRENOSTI JAVNIM NADMETANJEM

26.07.2014.
JAVNI POZIV ZA DAVANJE U ZAKUP NEPOKRENOSTI JAVNIM NADMETANJEM

Na osnovu člana 40. Zakona o državnoj imovini ("Sl.list CG" br. 21/09), i člana 4 i  9. Uredbe o  prodaji  i davanju u zakup  stvari u državnoj imovini („Sl. List Crne Gore broj 44/10“), Odluke o  davanju u zakup građevinskog zemljišta javnim nadmetanjem ("Službeni list CG-Opštinski propisi" broj 8/14), OBJAVLJUJE

I  PUT    JAVNI POZIV

Za davanje u zakup  nepokrenosti javnim nadmetanjem

Predmet ovog poziva je davanje u zakup, na perod od 5 god,  nepokretnosti u državnoj  svojini, čiji  subjekt raspolaganja je Opština Kotor na lokaciji označena kao kat. parc. 1790  KO Dobrota I, objekat 1 površine 25 m2 koja po DUP-u Dobrote, predstvalja površinu za objekte elektro – energetske infrastrukture.

Početni iznos mjesečne cijene zakupa (bez uračunatog PDV-a) gradjevinskog zemljišta iznosi 78,30 eura ( slovima : sedamdesetosam eura trideset centi ).

Predmetna lokacija nalazi se u blizini donjeg puta u Dobroti u blizini plažnog bara „ Lugano“.

PRILOG :