Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

JAVNI POZIV ZA DAVANJE U ZAKUP POKRETNIH KUĆICA

07.11.2023.

OPŠTINA KOTOR

Komisija sa sprovođenje javnog poziva za javno nadmetanje –

aukcija radi davanja u zakup pokretne imovine u vlasništvu Opštine Kotor

Broj: 06-019/23-26827/1

Kotor, 07.11.2023. godine

 

Na osnovu člana 29, 30 i 40 Zakona o državnoj imovini (“Sl.list CG”, br.21/09, 40/11), čl.16 Statuta Opštine Kotor (“Sl.list CG-opštinski propisi br.37/19), član 5, 29,30,31 i 32, a u vezi sa članom 40 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl.list CG” br.44/10), Odluke o davanju u zakup na privremeno korišćenje pokretnih kućica za prodaju kolača,peciva,ruštula, palačinki,kobasica, pomfrita uz kuvano vino i druge tople i hladne napitke 06-019/23-26827 od 30.10.2023. godine kao i Rješenja predsjednika Opštine Kotor o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog poziva za javno nadmetanje (aukcije) radi davanja u zakup pokretne imovine u vlasništvu Opštine Kotor broj 06-018/23-26884 od 31.10.2023. godine, Komisija za sprovođenje javnog poziva za javno nadmetanje (aukcija) radi davanja u zakup pokretne imovine u vlasništvu Opštine Kotor,  objavljuje

JAVNI POZIV

za davanje u zakup pokretnih kućica za prodaju kolača,peciva,ruštula, palačinki,kobasica, pomfrita i dr. uz kuvano vino i druge tople i hladne napitke , suvenira i  sl. sa pripadajućim eksterijerom - 6 barskih stolova

Predmet zakupa:

pokretne kućice za prodaju kolača,peciva,ruštula,palačinki,kobasica, pomfrita i dr uz kuvano vino i druge tople i hladne napitke, suvenira i sl sa pripadajućim eksterijerom - 6 barskih stolova na lokaciji Gradske rive i to :

  • Pokretne kućice broj 1,2,3,4,5,6 i 7, na dijelu kat parc 80 KO Kotor
  • Pokretne kućice broj 8 i 9, na dijelu kat parc 36 KO Kotor I

 

Sve kućice su dimenzija po 4m2.

Sve kućice se izdaju u zakup sa pripajućim eksterijerom – 6 barskih stolova.

Sastavni dio ovog poziva je skica lokacije i položaja postavljanja kućice.

Kućice se daju u zakup na period od 01.12.2023. godine do 05.02.2024. godine uz mogućnost produženja na period od mjesec dana, odnosno do 04.03.2024. godine, a početna cijena zakupa za period  od 01.12.2023. godine do 05.02.2024.godine po pokretnoj kućici sa pripadajućim eksterijerom – 6 barskih stolova iznosi 580,00 €, shodno Izvještaju  ovlašćenog procjenjivača  ekonomskog – finansijske struke Tanje Radović  od 26.10.2023. godine.

U slučaju produženja roka zakupa na period od mjesec dana, tj do 04.03.2023. godine, zakupac zaključuje sa opštinom Kotor Aneks Ugovora i prilikom zaključenja istog  plaća polovinu izlicitirane cijene tj polovinu cijene iz osnovnog Ugovora.

Opšti uslovi

Vrijeme i mjesto podnošenja prijava

Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju imaju sva domaća i strana pravna i fizička lica, pod uslovom da su otkupili aukcijsku dokumentaciju, uplatili depozit i registrovali se kao učesnici na aukciji.

Prijave za javno nadmetanje (i potpisan nacrt ugovora bez oznake prodajne cijene i lokacije - tj broja kućice) podnose se u zapečaćenom omotu Opštini Kotor, Stari Grad 317, sa naznakom “Za Komisiju za sprovođenje javnog poziva za javno nadmetanje (aukcija) radi davanja u zakup  pokretnih kućica u vlasništvu Opštine Kotor br od 9 do 1  - ne otvaraj”.

Javni poziv biće objavljen u dnevnom listu “Pobjeda”. Prijave se podnose na Građanskom birou Opštine Kotor u periodu od 07.11.2023. god do 16.11.2023.  godine od 08h do 13h. Sve prijave pristigle nakon navedenog vremene smatraće se nablagovremenim. Prijavu je potrebno podnijeti za sve kućice, što je neophodno naznačiti na koverti prijave. Ukoliko na koverti prijave nije jasno naznačeno da se ista odnosi na sve kućice br 9-1, prijava se kao nepotpuna neće razmatrati. Dostavom prijave se smatra  da je prihvaćena  početna mjesečna cijena zakupa za svaku kućicu.         

Učesnici postupka javnog nadmetanja dužni su uz prijavu, dostaviti dokaz o uplati depozita u visini od 5 % od iznosa početne cijene zakupa za jednu kućicu u iznosu od 29€ na žiro račun Opštine Kotor br: 530-9226121-18 kod NLB banke, sa naznakom “UČEŠĆE NA JAVNOM POZIVU-AUKCIJA”.

Ukoliko lice nakon registracije učesnika odustane od prijave za pojedinačno određenu kućicu, gubi pravo na povraćaj depozita .

Učesnici su dužni dostaviti i sljedeće podatke:

Za pravna lica:

 

- naziv i sjedište pravnog lica

- potvrda o registraciji iz Centralnog registra Privrednog suda za domaća odnosno dokaz o registraciji nadležnog organa matične države stranog ponuđača za strana lica (original ili ovjerena kopija)

- ime i prezime direktora i njegov potpis

- ovlašćenje - punomoćje za zastupanje (original ili ovjerena kopija)

- broj telefona

- e-mail adresa

-dokaz o uplati depozita

- broj računa za vraćanje depozita

- potpisan nacrt ugovora

 

  Za fizička lica:

 

- prezime, ime roditelja i ime

- adresu, jedinstveni matični broj i potpis

- broj telefona

- dokaz o uplati depozita

- broj računa za vraćanje depozita

- broj lične karte, odnosno broj pasoša stranog državljanina

-e-mail adresa 

- potpisan nacrt ugovora

 

Aukcijska dokumentacija

 

Aukcijska dokumentacija se može podići svakog radnog dana od 07.11.2023.god do 16.11.2023.god, u periodu od 8 do 11 časova, u Sekretarijatu za imovinsko pravne poslove, kancelarija br.9 (prizemlje zgrade Opštine Kotor). Aukcijska dokumentacija sadrži : odluku o davanju u zakup, skicu sa lokacijama,podatak o visini depozita i broj žiro računa na koji se isti uplaćuje,  izjavu o povjerljivosti, nacrt ugovora o prodaji i prijavu za učešće na aukciji.

Na ime otkupa aukcijske dokumentacije neophodno je uplatiti iznos od 20 eura na žiro račun Opštine Kotor, br: 530-9226228-85 (NLB Banka) i potvrdu o uplati dostaviti  neposredno Sekretarijatu za imovinsko pravne poslove. Po prijemu potvrde aukcijska dokumentacija će biti predata zainteresovanom fizičkom ili pravnom licu.

Obavještenje o zainteresovanim licima i /ili broju učesnika na aukciji ne može se davati prije održavanja aukcije.

 

Vrijeme i mjesto održavanja registracije učesnika

 

Registracija učesnika obaviće se u prostorijama Sekretarijata za imovinsko pravne poslove Opštine Kotor, kancelarija br.10 (prizemlje zgrade Opštine Kotor), dana 24.11.2023.godine sa početkom u 09:00 časova. Postupak registracije obuhvata: provjeru identiteta podnosioca prijave ili njegovog punomoćnika, provjeru vjerodostojnosti ovlašćenja punomoćnika, izdavanje numerisane aukcijske kartice i potpisivanje podnosioca prijave na listi učesnika kojim se potvrđuje njegovo učešće na aukciji.

Podnosioci prijave koji se ne registruju na aukciji gube pravo na povraćaj depozita.

Vrijeme i mjesto održavanja javnog nadmetanja (aukcije)

Aukcija  će se održati u prostorijama Sekretarijata za imovinsko pravne poslove Opštine Kotor, kancelarija br.10 (prizemlje zgrade Opštine Kotor) dana 24.11.2023.godine sa početkom u 10:00 časova. U slučaju nedostatka prostornih kapaciteta, zakupodavac zadržava pravo promjene mjesta održavanja aukcije, o čemu će učesnici biti obaviješteni prilikom registracije.

Postupak izdavanja u zakup pokretnih kućica vršiće se putem usmenog javnog nadmetanja (aukcije) za svaku kućicu posebno, po principu da jedan učesnik može zakupiti samo jedan predmet aukcije, na sledeći način :

nakon registracije svih učesnika voditelj aukcije navodi prvi predmet aukcije  tj kućicu br 9, saopštava početnu cijenu i poziva sve učesnike na isticanje ponude, podizanjem aukcijske kartice i dalje vodi postupak shodno Uredbi. Nakon završenog postupka licitacije za prvi predmet aukcije i proglašavanja zakupca za kućicu broj 9, proglašeni zakupac se obavještava da ne može dalje učestvovati u postupku javnog nadmetanja za preostale predmete aukcije tj za kućice od 8-1, te da može napustiti mjesto održavanja aukcije, što se konstatuje na Zapisnik. Zapisnik se sastavlja pojedinačno za svaki predmet aukcije i postupak se za svaku kućicu vodi na gore navedeni način, do okončanja licitacije za sve pokretne kućice, uz napomenu da proglašeni zakupac za bilo koji predmet aukcije tj bilo koju  pojedinačnu kućicu gubi mogućnost daljeg učestovanja u postupku javnog nadmetanja za preostale kućice.

Izuzetno od navedenog, ukoliko je broj prijavljenih učesnika manji od 9 tj od broja predmeta licitacije, i ukoliko se svaki od prijavljenih učesnika proglasi zakupcem za po jednu kućicu , tada svi prijavljeni učesnici imaju pravo učestvovanja u postupku javnog nadmetanja za preostale kućice.

Promjena raspona ponuda u postupku javnog nadmetanja (aukcije) - licitacioni korak za sve pokretne kućice od 9 do 1, iznosi 50,00 eura,

Zakupcem pojedinačne kućice  se proglašava učesnik koji je ponudio najveću cijenu za istu, a njegova ponuda smatra se prihvaćenom za zakup predmetne pokretne kućice.

Postupak nadmetanja za svaku kućicu posebno se završava ako niko od učesnika ni na trećem pozivu ne ponudi veću cijenu od tada ponuđene najveće cijene.

Ukoliko je najveću cijenu za pojedinačnu kućicu ponudio jedan ponuđač, on se proglašava zakupcem, a ukoliko je više ponuđača ponudilo najveću cijenu za pojedinačnu kućicu, zakupcem se proglašava učesnik koji je prvi ponudio najveću postignutu cijenu.

U slučaju da se za aukciju prijavilo više učesnika, a nijedan ne ponudi cijenu veću od iznosa početne cijene, kućice se izdaju u zakup po redoslijedu prijema prijava.

Podnosioci prijava čije su prijave neblagovremene i nepotpune ne mogu učestvovati na javnom nadmetanju.

 

Način i uslovi plaćanja

 

Zakupac je dužan da sa Opštinom Kotor zaključi Ugovor o zakupu u roku od 7 dana od dana javnog nadmetanja (aukcije) i dokaz o uplati cjelokupnog izlicitiranog iznosa za period od 01.12.2023. godine do 05.02.2024. god dostaviti najkasnije na dan zaključenja Ugovora.

U slučaju produženja roka zakupa na period od mjesec dana, tj do 04.03.2024. godine i zaključenja  Aneksa Ugovora, zakupac  plaća polovinu izlicitirane cijene tj polovinu cijene iz osnovnog Ugovora.

Ukoliko zakupac ne zaključi Ugovor o zakupu u predviđenom roku ili ne isplati cijenu  zakupa za pojedinačnu kućicu  u predviđenom roku, gubi svojstvo zakupca, pravo da učestvuje u budućim aukcijama kao i pravo na vraćanje depozita. U tom slučaju zakupodavac ima pravo da zaključi ugovor o zakupu sa učesnikom  koji je istakao drugu najvišu ponudu za pojedinačnu kućicu  po cijeni koju je taj učesnik ponudio na aukciji.

Uplaćeni depozit zakupca uračunava se u cijenu zakupa za pojedinačnu kućicu, a učesnicima javnog nadmetanja (aukcije)  koji nisu izlicitirali ni jednu kućicu uplaćeni depozit  se vraća u roku od 10 dana od dana održavanja aukcije.

 

 

Predsjednik komisije

Nebojša Mandić