Kotor

Alat za prilagodljivost

 • Veći tekst
 • Font za disleksiju
 • Podebljanje teksta
 • Crno-bijelo
 • Visoki kontrast
 • Kursor
 • Resetuj
 • Pristupačnost

JAVNI POZIV ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI U VLASNIŠTVU OPŠTINE KOTOR JAVNIM NADMETANJEM (AUKCIJOM)

20.10.2022.

Predmet prodaje:

Komisija sa sprovođenje javnog poziva za javno nadmetanje (aukciju) radi prodaje pokretne i nepokretne imovine u vlasništvu Opštine Kotor, oglašava prodaju nepokretnosti u vlasništvu Opštine Kotor i to kat.parc.871, po kulturi dvorište, površine 7 m2 upisana u LN br.377 KO Škaljari I. 

 • Predmetna nepokretnost se nalazi u zahvatu Prostorno-urbanističkog plana Opštine Kotor (“Sl.list CG”, br.95/20) i po namjeni predstavlja površine za stanovanje,
 • Početni iznos naknade za nepokretnost je 253 eura po m2,
 • Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta iznosi 167,00 eura po m2,
 • Lokacija je komunalno opremljena u skladu sa parametrima PUP-a Opštine Kotor,
 • Rok za privođenje namjeni je najduže 5 godina od dana zaključenja Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti.

Opšti uslovi

Vrijeme i mjesto podnošenja prijava

Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju imaju sva domaća i strana pravna i fizička lica, pod uslovom da su otkupili aukcijsku dokumentaciju, uplatili depozit i registrovali se kao učesnici na aukciji. Prijave za javno nadmetanje podnose se u zapečaćenom omotu Opštini Kotor, Stari Grad 317, sa naznakom “Za Komisiju za sprovođenje javnog poziva za javno nadmetanje (aukcija) radi prodaje pokretne i nepokretne imovine u vlasništvu Opštine Kotor - ne otvaraj”.

Prijave se podnose na Građanskom birou Opštine Kotor u roku od 8 dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnom listu “Pobjeda” zaključno sa 28.10.2022. godine do 13 h.

Učesnici postupka javnog nadmetanja dužni su uz prijavu, dostaviti dokaz o uplati depozita u visini od 10 % od ukupnog iznosa početne cijene nepokretnosti koja je predmet aukcije, na žiro račun Opštine Kotor br: 530-17421-33 kod NLB banke, sa naznakom “UČEŠĆE NA JAVNOM POZIVU-AUKCIJA” ili dostaviti garanciju banke na iznos depozita, važeću na period od najmanje tri mjeseca, bez prigovora i naplativu na prvi poziv i to za: 

 • parc.871, po kulturi dvorište, površine 7 m2 upisana u LN br.377 KO Škaljari I.

Učesnici su dužni dostaviti i sljedeće podatke:

Za pravna lica:

- naziv i sjedište pravnog lica

- dokaz - rješenje o registraciji sa izvodom iz CRPS-a  za domaća, odnosno dokaz o registraciji nadležnog organa matične države stranog ponuđača za strana lica (original ili ovjerena kopija rješenja)

- ime i prezime direktora i njegov potpis

- ovlašćenje - punomoćje za zastupanje (original ili ovjerena kopija)

- broj telefona

- e-mail adresa

broj računa za vraćanje depozita

Za fizička lica:
 

         - prezime, ime roditelja i ime

         - adresu, jedinstveni matični broj i potpis

         - broj telefona

         - broj računa za vraćanje depozita

         - broj lične karte, odnosno broj pasoša stranog državljanina

-e-mail adresa         

Aukcijska dokumentacija 

Aukcijska dokumentacija se može podići svakog radnog dana u periodu od 12 do 14 časova, u Sekretarijatu za imovinsko pravne poslove, kancelarija br.9 (prizemlje zgrade Opštine Kotor).

Na ime otkupa aukcijske dokumentacije neophodno je uplatiti iznos od 50 eura na žiro račun Opštine Kotor, br: 530-17421-33 (NLB Banka). 

Datum, vrijeme i mjesto obilaska nepokretnosti

Zainteresovana lica, nakon otkupa aukcijske dokumentacije, mogu izvršiti obilazak nepokretnosti koja je predmet prodaje, svakog radnog dana u terminu koji dogovore sa članovima Komisije zaključno sa danom 28.10.2022.godine do 9:00 časova. Kontakt osoba za pokazivanje predmetne nepokretnosti je Stanislavka Bogdanović, br.tel.067 092 132.

Vrijeme i mjesto održavanja registracije učesnika

Registracija učesnika obaviće se u sali za sastanke Opštine Kotor (II sprat) dana 03.11.2022.godine sa početkom u 10:00 časova.

Vrijeme i mjesto održavanja javnog nadmetanja (aukcije)

Prodaja predmetne nepokretnosti vršiće se putem usmenog javnog nadmetanja (aukcije) koja će se održati u sali za sastanke Opštine Kotor (II sprat) dana 03.11.2022.godine sa početkom u 11:00 časova.

Posebni uslovi

Postupak javnog nadmetanja (aukcija) smatraće se uspjelim i u slučaju kada je dostavljena jedna ispravna prijava, a podnosilac prijave se registruje i prisustvuje aukciji, u kom slučaju se lice koje je steklo status učesnika na aukciji proglašava kupcem, a početna cijena na aukciji može biti prodajna cijena, s tim što ako učesnik odbije da prihvati prodajnu cijenu, gubi pravo na povraćaj depozita.

Promjena raspona ponude u postupku javnog nadmetanja (aukcije) - licitacioni korak, iznosi 100,00 eura.

Kupcem se proglašava učesnik koji je ponudio najveću cijenu, a njegova ponuda smatra se prihvaćenom za kupovinu predmetne nepokretnosti.

Postupak nadmetanja se završava ako niko od učesnika ni na trećem pozivu ne ponudi veću cijenu od tada ponuđene najveće cijene.

Ukoliko je najveću cijenu ponudio jedan ponuđač, on se proglašava kupcem, a ukoliko je više ponuđača ponudilo najveću cijenu, kupcem se proglašava učesnik koji je prvi ponudio najveću postignutu cijenu.

U slučaju da se za aukciju prijavilo više učesnika, a nijedan ne ponudi cijenu veću od iznosa početne cijene, u tom slučaju kupcem se proglašava učesnik čija je prijava ranije pristigla.

Podnosioci prijava čije su prijave neblagovremene i nepotpune ne mogu učestvovati na javnom nadmetanju.

Način i uslovi plaćanja

Kupac je dužan da sa Opštinom Kotor zaključi Ugovor o kupoprodaji u roku od 8 dana od dana javnog nadmetanja (aukcije) i dokaz o uplati cjelokupnog iznosa dostaviti najkasnije na dan zaključenja Ugovora.

Ukoliko kupac ne zaključi Ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku ili ne isplati kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. U tom slučaju prodavac ima pravo da zaključi ugovor o kupoprodaji predmetne pokretnosti sa ponuđačem koji je ponudio drugu najveću ponuđenu cijenu.

Uplaćeni depozit kupca uračunava se u prodajnu cijenu, a ostalim učesnicima javnog nadmetanja (aukcije) se uplaćeni depozit vraća u roku od 10 dana od dana održavanja aukcije.

Ostale informacije

Izabrani kupac snosi sve troškove vezane za realizaciju pravnog posla kojim se vrši otuđenje prava svojine na predmetnoj nepokretnosti.                                                         

 

Predsjednik komisije

Nebojša Mandić

Povezane vijesti