Kotor

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA IZDAVANJE U DUGOROČNI ZAKUP NEPOKRETNOSTI OZNAČENIH KAO OBJEKAT 1 NA KAT.PARC.600, TE KATASTARSKE PARCELE 605 - 2 , LN 114 KO RISAN I , DIO UP 153 (DOM KULTURE U RISNU)

02.06.2020.