Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

JAVNO OBAVJEŠTENJE

03.03.2023.

U skladu sa članom 87. Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore", br. 056/14 020/15, 040/16, 037/17), Sekretarijat za imovinsko pravne poslove Opštine Kotor donosi :

JAVNO OBAVJEŠTENJE

raskida Ugovora o privremenom korišćenju građ. zemljišta u državnoj svojini za postavljanje privremenog objekta montažnog karaktera na teritoriji Opštine Kotor na lokaciji C-8 , segment 1.Kotor-ispred Starog grada broj 02-080-3681 od 19.08.2020. godine S obzirom da jednostrani raskid ugovora nije bilo moguće uručiti zakupcu,Otašević Bojani ,saopštavamo da se neće vršiti ponovna dostava istog, te da imenovana navedeni akt može preuzeti u prostorijama Sekretarijata za imovinsko pravne poslove Opštine Kotor, prizemlje, kancelarija broj 10, svakog radnog dana počev od 03.03.2023. godine do 13.03.2023. godine., u vremenu od 07 h do 11.00 h. Podsjećamo da je članom 87 Zakona o upravnom postupku propisano da ako dostavljanje nije bilo moguće izvršiti ličnim ili posrednim dostavljanjem, na način iz člana 84 i 85 ovog Zakona, a dostavljanje na drugi način nije bilo moguće ili odgovarajuće, dostavljanje će se izvršiti javnim obavještavanjem. Istim članom propisano je da se dostavljanje javnim obavještavanjem smatra izvršenim po isteku roka od 10 dana od dana objavljivanja pismena. Kako je datum objavljivanja javnog obavještenja 03.03.2023. godine, kao datum isteka roka uzima se dan 13.03.2023. godine.

Obrađivač:

Milica Kunjerica
Samostalna savjetnica II za pravne poslove

Sekretar
Nebojša Mandić