header image

JAVNI POZIV ZA IZBOR NEZAVISNIH PROCJENJIVAČA ZA 2022 GODINU

10.06.2022.

Na osnovu člana 26b Odluke o visini,kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi, broj 39/17, 36/19, 54/19,11/20 ), Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti objavljuje

JAVNI POZIV
za izbor nezavisnih procjenjivača za 2022.godinu

 

Javni poziv za izbor nezavisnih procjenjivača raspisuje se radi bodovanja projekata nevladinih organizacija prema kriterijumima propisanim javnim konkursom.

Nezavisni procjenjivač bodovaće projekte nevladinih organizacija koji doprinose ostvarivanju utvrđenih ciljeva u strateškim dokumentima, programima i planovima Opštine, odnosno prioritetne oblasti:

 

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

 • Edukacija građana/ki o zaštiti životne sredine i energetske efikasnosti

 • Organizacija konkretnih akcija/kampanja u zajednici o važnosti zaštite životne sredine

SOCIJALNA INKLUZIJA I ZAŠTITA

 • Obezbjeđivanje integrisane podrške za ranjive grupe (osobe s invaliditetom, starija lica, Romi, Egipćani, LGBTQ, žene, djeca sa problemima u ponašanju, mladi, zavisnici od droga, alkohola, kocke, zavisnici od interneta)

 • Integrisana podrška u cilju prevencije nasilja i govora mržnje na internetu

RODNA RAVNOPRAVNOST

 • Obezbjeđivanje integrisane podrške s ciljem suzbijanja različitih oblika nasilja nad ženama i nasilja u porodici

 • Organizacija konkretnih akcija/kampanja u zajednici o značaju rodne ravnopravnosti

OMLADINSKA POLITIKA

 • Promocija zdravih stilova života kod mladih (s fokusom na mentalno zdravlje mladih)

 • Unapređenje zapošljivosti mladih

 

Nezavisni procjenjivač mora ispunjavati sljedeće uslove:

 

 • najmanje pet godina iskustva u upravljanju projektima;

 • iskustvo u ocijenjivanju projekata;

 • najmanje pet godina iskustva u radu u makar jednoj oblasti određenoj ovom Odlukom za koju se prijavljuje da ocjenjuje prijedloge projekata.

Nezavisni procjenjivač ne može biti lice koje je dvije godine prije objavljivanja javnog poziva:

 • u radnom odnosu u nevladinoj organizaciji čije je sjedište u Crnoj Gori;

 • angažovano (ugovorom o radu, ugovorom o djelu, volonter) u radu nevladine organizacije čije je sjedište u Crnoj Gori;

 • lice ovlašćeno za zastupanje ili je član organa upravljanja ili drugog organa nevladine organizacije čije je sjedište u Crnoj Gori;

 • javni funkcioner u smislu zakona kojim se uređuje sprječavanje korupcije;

 • u radnom odnosu u organu lokalne uprave koji vrši raspodjelu sredstava, poslanik ili odbornik;

 • zaposlen u javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač lokalna samouprava.

Kandidat/kinja za nezavisnog procjenjivača prijavu na Javni poziv podnosi Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti na propisanom obrascu koji se može preuzeti u Građanskom birou Opštine Kotor kao i u Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti, a koji je objavljen u prilogu ovog Javnog poziva na sajtu Opštine Kotor kao i na web portalu lokalnog javnog emitera. Prijava se predaje prekog Građanskog biroa Opštine Kotor ili preko pošte na adresu Opština Kotor, Sekretarijat za kulturu, sport i društven djelatnosti, Stari grad 317, 85330 Kotor. Uz prijavu, u zapečaćenoj koverti prilaže se:

 • Prijava kandidata/kinje za nezavisnog procjenjivača;

 • fotokopija lične karte;

 • izjava da nije angažovan/a (ugovorom o radu, ugovorom o djelu, volonter) u radu nevladine organizacije čije je sjedište u Crnoj Gori najmanje dvije godine prije prijavljivanja za nezavisnog procjenjivača;

 • izjava da nije član/ica organa upravljivanja u nevladinoj organizaciji čije je sjedište u Crnoj Gori;

 • izjava da nije lokalni službenik/ca odnosno namještenik, zaposlen u javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač lokalna samouprava, poslanik ili odbornik;

 • izjava da nije javni funkcioner u smislu zakona kojim se uređuje sprječavanje korupcije.

Nezavisni procjenjivači se mogu, prema iskustvu i kvalifikacijama navedenim u biografiji, opredijeliti za više područja koja označavaju u prijavi.

Zadatak nezavisnih procjenjivača je:

- ocijenjivanje predloga projekata;

- popunjavanje liste za ocjenu predloga projekta;

- dostavljanje liste bodovanih predloga projekata Komisiji.

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti donosi odluku o broju i izboru nezavisnih procjenjivača koja će se objaviti na sajtu Opštine u roku od 10 dana od završetku Javnog poziva.

Izabrani nezavisni procjenjivači će naknadno biti obaviješteni o detaljima postupka u vezi sa načinom bodovanja projekata.

Ukoliko nezavisni procjenjivač prijavu na Javni poziv ne podnese u predviđenom roku, takva prijava se neće razmatrati.

Napomena: Obrazac prijave (u prilogu) sa kompletnom dokumentacijom iz ovog poziva dostavlja se neposredno na Građanskom birou Opštine Kotor ili preporučenom poštom, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva (zaključno sa 27.06.2022.godine) na adresu: Opština Kotor, Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti, Stari grad 317 Kotor sa naznakom „Za Javni poziv za izbor nezavisnih procjenjivača za 2022. godinu.

Javni poziv se objavljuje na internet sajtu Opštine Kotor www.kotor.me , na oglasnoj tabli Opštine Kotor i na lokalnom javnom emiteru.

Informacije u vezi sa javnim pozivom mogu se dobiti svakog radnog dana na telefon: (032) 325-862 kao i putem e-maila: katica.brkanovic@kotor.me .

 

SEKRETARIJAT ZA KULTURU, SPORT I DRUŠTVENE DJELATNOSTI