header image

JAVNI POZIV ZA IZBOR NEZAVISNOG PROCJENJIVAČA ZA 2020. GODINU

18.09.2020.

Na osnovu člana 26b Odluke o visini,kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi, broj 39/17, 36/19, 54/19,11/20 ), Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama objavljuje  

JAVNI POZIV
za izbor nezavisnih procjenjivača za 2020.godinu

Javni poziv za izbor nezavisnih procjenjivača raspisuje se radi bodovanja projekata nevladinih organizacija prema kriterijumima propisanim javnim konkursom.

Nezavisni procjenjivač mora ispunjavati sljedeće uslove:

 • najmanje pet godina iskustva u pisanju i sprovođenju projekata;
 • iskustvo u ocijenjivanju projekata;
 • najmanje pet godina iskustva u radu u makar jednoj oblasti određenom ovom Odlukom za koju se prijavljuje da ocjenjuje prijedloge projekata.

Nezavisni procjenjivač ne može biti lice koje dvije godine prije objavljivanja javnog poziva je:

 • u radnom odnosu u nevladinoj organizaciji čije je sjedište u Kotoru;
 • angažovano (ugovorom o radu, ugovorom o djelu, volonter) u radu nevladine organizacije čije je sjedište u Kotoru;
 • lice ovlašćeno za zastupanje ili je član organa upravljanja ili drugog organa nevladine organizacije čije je sjedište u Kotoru;
 • u radnom odnosu u organu lokalne uprave koji vrši raspodjelu sredstava, poslanik ili odbornik;
 • zaposlen u javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač lokalna samouprava;
 • javni funkcioner u smislu zakona kojim se uređuje sprječavanje korupcije.

Nezavisni procjenjivač podnosi Komisiji slijedeću dokumentaciju:

 • fotokopiju lične karte;
 • biografiju sa opisom iskustva u pisanju i sprovođenju projekata;
 • izjavu da nije angažovan (ugovorom o radu, ugovorom o djelu, volonter) u radu nevladine organizacije čije je sjedište u Kotoru najmanje dvije godine prije prijavljivanja za nezavisnog procjenjivača;
 • izjava da nije član organa upravljivanja u nevladinoj organizaciji čije je sjedište u Kotoru;
 • izjavu da nije lokalni službenik odnosno namještenik, zaposlen u javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač lokalna samouprava, poslanik ili odbornik;
 • izjavu da nije javni funkcioner u smislu zakona kojim se uređuje sprječavanje korupcije.

Nezavisni procjenjivač koji ispunjava gore navedene uslove bodovaće projekte nevladinih organizacija koji doprinose ostvarivanju utvrđenih ciljeva u strateškim dokumentima, programima i planovima Opštine, tj prioritetne oblasti:

- Socijalna i zdravstvena zaštita, inkluzija ranjivih grupa (žene, mladi, djeca, osobe sa invaliditetom, stari, lica u stanju socijalne potrebe, pripadnici/e RE populacije i drugi),

- Omladinska politika, podizanje nivoa rodne ravnopravnosti i drugi oblici zaštite, društvena briga o djeci i mladima;

- Kulturni potencijali, tradicija i kulturne posebnosti opštine, inicijative i aktivnosti u cilju podizanja nivoa urbane kulture, afirmacija i valorizacija kulturnog potencijala Kotora te očuvanja mediteranske baštine;

- Zaštita životne sredine, prirode i životinja, kulturne baštine i održivi razvoj;

Nezavisni procjenjivači se mogu, prema iskustvu i kvalifikacijama navedenim u biografiji, opredijeliti za više područja koja označavaju u prijavi.

Zadatak nezavisnih procjenjivača je:

      -    ocijenjivanje predloga projekata;

      -    popunjavanje liste za ocjenu predloga projekta;

      -    dostavljanje liste prijedloga projekata koje treba da podrži Komisija.

Komisija donosi odluku o broju i izboru nezavisnih procjenjivača koja će se objaviti na internet portalu Opštine u roku od 10 dana od završetku javnog poziva.

Izabrani nezavisni procjenjivači će naknadno biti obaviješteni o detaljima postupka u vezi sa načinom bodovanja projekata.

Ukoliko nezavisni procjenjivač ne ispunjava uslove predviđene Javnim pozivom ili prijava na Javni poziv nije podnesena u predviđenom roku, takva prijava se neće razmatrati.

Svi izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Napomena: Obrazac prijave (u prilogu) sa kompletnom dokumentacijom iz ovog poziva dostavlja se u zatvorenoj koverti, neposredno na Građanskom birou Opštine Kotor ili preporučenom poštom, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva (zaključno sa 02.10.2020.godine) na adresu: Opština Kotor, Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti, Stari grad 317 Kotor.

Javni poziv se objavljuje na internet portalu Opštine Kotor www.kotor.me , na oglasnoj tabli Opštine Kotor i na lokalnim javnim emiterima.

Informacije u vezi sa javnim pozivom mogu se dobiti svakog radnog dana na telefon:  (032) 325-862 kao i putem e-maila: katica.brkanovic@kotor.me .

prilog: prijava za nezavisnog procjenjivača