header image

KONKURS NVO ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA

05.04.2019.

ReLOaD je regionalni projekat, koji finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) na Zapadnom Balkanu i to u: Albaniji, Sjevernoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu i Srbiji.

Projekat je počeo sa realizacijom 1. februara 2017. godine i tokom tri godine realizacije cilj projekta je dalje jačanje partnerstva između jedinica lokalne samouprave (JLS) i nevladinih organizacija (NVO) širenjem transparentnog pristupa finansiranju NVO iz budžeta JLS u skladu sa strateškim prioritetima i potrebama stanovništva u zajednici.

Odabrano je 5 JLS koje će učestvovati u projektu, i to: Kotor, Nikšić, Pljevlja, Podgorica i Tivat.

Opština Kotor i projekat ReLOaD pozivaju sve formalno registrovane nevladine organizacije (udruženja ili fondacije) u Crnoj Gori sa sjedištem u opštini Kotor, kao i one koje imaju sjedište van opštine Kotor, da kandiduju projekte koji su od značaja za opštinu Kotor, realizuju se na njenoj teritoriji i imaju sporazum o partnerstvu sa NVO iz opštine Kotor, da dostave predloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima Opštine Kotor iz sljedećih prioritetnih oblasti:

1. Zaštita životne sredine, prirode i kulturne baštine i održivi razvoj

 • doprinos očuvanju statusa prirodno i kulturno-istorijskog područja Kotora na UNESCO-voj Listi svjetske baštine;
 • sprovođenje edukativnih programa i akcija u oblasti održivog upravljanja otpadom;
 • zaštita, unapređenje i valorizacija sistema zelenih površina.

2. Borba protiv nasilja i zaštita i inkluzija ranjivih grupa (žene, mladi, djeca, osobe sa invaliditetom, stari, lica u stanju socijalne potrebe i drugi)

 • razvoj servisa podrške žrtvama nasilja u porodici;
 • edukativni programi u cilju inkluzije ranjivih grupa;
 • podrška unapređenju učešća ranjivih grupa u životu društvene zajednice.

3. Omladinska politika

 • podrška programima neformalnog obrazovanja;
 • podsticanje volonterizma kod mladih;
 • uspostavljanje inovativnih programa podrške zapošljavanja mladih;
 • podrška kvalitetnom provođenju slobodnog vremena.

4. Zaštita životinja

 • edukativni programi i podizanje nivoa svijesti o zaštiti životinja;
 • zaštita životinja u svim segmentima (azil, prevencija zlostavljanja, kontrolisano razmnožavanje, zaštita ugroženih i rijetkih vrsta).

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 7.000 EUR do 20.000 EUR po projektu. Jedna NVO može podnijeti više prijava, od kojih samo za jednu mogu biti dodijeljena sredstva.  Imajući u vidu da su sredstva ReLOaD programa u Crnoj Gori oslobođena plaćanja poreza na dodatu vrijednost (PDV), iznose budžetskih stavki treba planirati i iskazati bez PDV-a, za one troškove/usluge za koje je predviđeno plaćanje PDV-a.

S obzirom na to da će tokom ukupnog trogodišnjeg trajanja projekta ReLOaD biti realizovano više konkursa za projekte, maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj nevladinoj organizaciji tokom ukupnog trajanja ReLOaD projekta je 60.000 EUR.

UNDP zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni predlozi ne zadovoljavaju zadate kriterijume.

Dužina trajanja svakog projekta može biti od 6 do 10 mjeseci. Izabrani projekti se moraju realizovati u periodu od juna 2019. do 31. marta 2020. godine.

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom Konkursu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane nevladine organizacije (udruženja ili fondacije) u Crnoj Gori sa sjedištem u opštini Kotor, kao i one koje imaju sjedište van opštine Kotor, ali kandiduju projekte koji su od značaja za opštinu Kotor, realizuju se na njenoj teritoriji i imaju sporazum o partnerstvu sa NVO iz opštine Kotor i čiji su projekti u skladu sa definisanim ciljevima prioritetnih oblasti.

Sve zainteresovane nevladine organizacije mogu pronaći detaljne informacije o uslovima prijave i kriterijumima za finansiranje projekata u Smjernicama za aplikante u okviru Konkursa.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web-stranici: www.me.undp.org, kao i na web-stranici Opštine Kotor www.kotor.me.

Dokumentacija za prijavu na Konkurs za Opštinu Kotor se može preuzeti od 2. aprila 2019. godine do 23. maja 2019. godine slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: reloadgrants.me@undp.org i katica.brkanovic@kotor.me

U cilju upoznavanja potencijalnih aplikanata sa Konkursom, načinom prijavljivanja i kriterijumima, biće organizovan „Info dan 10. aprila 2019. godine od 09.00 do 12.00 sati u prostorijama kina "Boka". Pored toga, biće organizovan i „Dan otvorenih vrata“ 15. aprila 2019. godine sa početkom u 9.00 sati u Galeriji solidarnosti na kojem će svi potencijalni aplikanti i predstavnici/ce organizacija kojima nisu dodijeljena sredstva na prethodnom Konkursu, dobiti sve informacije o naučenom i najčešćim greškama aplikanata na prethodnom Konkursu, kao i informacije i uputstva o popunjavanju prijavnog paketa dokumenata za objavljeni ReLOaD Konkurs.

Za vrijeme trajanja Konkursa zainteresovanim NVO predstavnicima/cama će biti organizovana obuka i omogućena i mentorska/savjetodavna podrška ReLOaD konsultanta/ice u pripremi i finalizaciji projektnih predloga i pripadajućih obrazaca. Podrška će biti dostupna samo prijavljenim NVO predstavnicima/cama, koji su se obratili/e za podršku ReLOaD projektnom timu za vrijeme trajanja ovog Konkursa putem mejl adrese reloadgrants.me@undp.org.

Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti i putem e-mail adrese reloadgrants.me@undp.org sa naznakom za ReLOaD projekat. Pitanja se mogu postavljati do 20. maja 2019. godine. Odgovori na pitanja će biti dostavljeni u pisanoj formi u roku od tri radna dana od dana prijema pitanja.

PREDAJA APLIKACIJA:

Prijavni set od po jedog (1) primjerka obavezne dokumentacije i jedanog primjerak dodatne dokumentacije u štampanom obliku i jedanog elektronskog primjerka (CD ili USB) cjelokupne dokumentacije se mora dostaviti u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak) od 8 do 14 sati na sljedeću adresu:

Opština Kotor

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti

Stari grad 317

85 330 Kotor

Na kovertu ispisuje “Konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama - za ReLOaD projekat” i “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”. Na poleđini koverta navodi se naziv i adresa aplikanta i puni naziv projekta kojim konkuriše.

O primljenoj pošiljci u Opštini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

Rok za predaju aplikacija je 24. maj 2019. godine, do 14 sati.  Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka biće razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Svi aplikanti koji su predali prijave na Konkurs, koji su prihvaćeni ili odbijeni, biće obaviješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim predlogom projekta najkasnije u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na: www.me.undp.org, i veb-stranici Opštine Kotor www.kotor.me  Organizacije čiji projekti budu odobreni će biti dužne da ih prevedu na engleski jezik i dostave donatoru nakon potpisivanja ugovora.