header image

JAVNA RASPRAVA RODNA RAVNOPRAVNOST

01.07.2020.

Skupština Opštine Kotor, na svojoj sjednici održanoj dana 30.06.2020. godine, donijela je Zaključak broj 11-016/20-9370 kojim je utvrđen Nacrt Odluke o ostvarivanju rodne ravnopravnosti i isti stavlja na Javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti, shodno navedenom Zaključku, donio je

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

  1. Povodom Nacrta Odluke o ostvarivanju rodne ravnopravnosti organizuje se javna rasprava u trajanju od 15 dana počev od 01.07.2020. godine zaključno sa 15.07.2020. godine.

  2. Nacrt Odluke o ostvarivanju rodne ravnopravnosti objaviće se na web stranici Opštine Kotor www.kotor.me i putem lokalnog javnog emitera Radio Kotora.

  3. Organ uprave Opštine Kotor za sprovođenje javne rasprave je Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti.

  4. Usljed trenutne situacije povodom virusa COVID-19, centralna javna rasprava neće biti održana, a svi zainteresovani subjekti do 15.07.2020. godine mogu u pisanoj formi dostaviti sve predloge, prigovore, sugestije i mišljenja poštom, direktno u Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti (Opština Kotor, Stari grad 317), radnim danima od 08.00h do 14.00h predati na Građanskom birou ili putem e-mailova:kultura@kotor.me, prevencija@kotor.me, a takođe i putem telefona: 032 302 724, 032 325 874 do isteka roka za javnu raspravu.

  5. Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti će razmotriti primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave i sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

SEKRETARIJAT ZA KULTURU, SPORT I DRUŠTVENE DJELATNOSTI