Kotor

Alat za prilagodljivost

 • Veći tekst
 • Font za disleksiju
 • Podebljanje teksta
 • Crno-bijelo
 • Visoki kontrast
 • Kursor
 • Resetuj
 • Pristupačnost

Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije - Nadležnosti

Nadležnost i djelokrug rada Sekretarijata obuhvata:

 • obavljanje poslova koji se odnose na utvrđivanje i naplatu lokalnih javnih prihoda i vršenje nadzora nad ostvarivanjem istih (poreza na nepokretnosti, prireza porezu na dohodak fizičkih lica, turističke takse, lokalne komunalne takse, naknade za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva, naknade za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara i drugih lokalnih javnih prihoda) u skladu sa Zakonom i drugim propisima; donošenje rješenja o utvrđivanju obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda; vođenje registra poreskih obveznika i redovno usaglašavanje stanja evidencije sa evidencijom o nepokretnostima koju vodi državni organ za nekretnine; preduzimanje mjera naplate lokalnih javnih prihoda shodno Zakonu o poreskoj administraciji; vođenje poreskog knjigovodstva; donošenje rješenja o preduzimanju mjera inspekcijskog nadzora u skladu sa Zakonom; pripremanje periodičnih izvještaja i informacija o stepenu realizacije lokalnih javnih prihoda, a u vezi sa naplatom svih lokalnih prihoda iz nadležnosti Sekretarijata; obezbjeđivanje tačnog i ažurnog vođenja evidencije o naplaćenim lokalnim javnim prihodima i funkcionalnosti, jedinstvenosti, uspostavljanje informacionog sistema za pomenutu oblast; vršenje poslova utvrđivanja, kontrole i naplate boravišne takse i članskog doprinosa od strane pravnih i fizičkih lica u saradnji sa Turističkom organizacijom; vršenje poslova naplate lokalnih administrativnih taksi i drugih propisanih taksi u korist Budžeta Opštine (blagajna), prati naplatu koncesionih naknada na teritoriji opštine Kotor; naplata izletničke takse na bedemima; naplata prihoda na blagajni Opštine; obračunava i prati naplatu naknade po osnovu komunalnog opremanja zemljišta, vrši naplatu po osnovu zaključenih ugovora o prodaji i davanju u zakup nepokretnosti po osnovu skupštinskih odluka i po planu i programu postavljanja privremenih objekata na teritoriji opštine Kotor i odluci o poslovnim zgradama i prostorijama;
 • rješavanje u prvom stepenu u upravnim stvarima iz sopstvene nadležnosti i prenijetih i povjerenih poslova iz djelokruga organa lokalne uprave;
 • vršenje inspekcijskog nadzora iz oblasti poslova lokalnih javnih prihoda;
 • sprovođenje upravnih postupaka u skladu sa zakonom i odlukama Skupštine Opštine;
 • pripremu, analizu, planiranje i izradu nacrta i predloga Budžeta Opštine; pripremu izvještaja o realizaciji fiskalne politike za tekuću godinu i predlaganje smjernica na osnovu kojih se planiraju prihodi i rashodi za narednu godinu; obavljanje korespondencije sa resornim ministarstvom u vezi sa donošenjem Odluke o Budžetu Opštine i pribavljanje potrebnih saglasnosti u skladu sa zakonom; izradu stručnih uputstava po ciljevima i smjernicama potrošačkih jedinica radi pripremanja Budžeta; utvrđivanje bližeg sadržaja i forme zahtjeva za dodjelu budžetskih sredstava; izrađivanje nacrta i predloga Odluke o privremenom finansiranju; praćenje korišćenja odobrenih sredstava potrošačkih jedinica po dinamici koju odobri predsjednik Opštine; izvršavanje Budžeta Opštine; pripremu planova izvršenja Budžeta, pripremu Predloga Završnog računa Budžeta; pripremu odluka o zaduživanju Opštine i druge propise iz ove oblasti; pripremu nacrta i predloga propisa o uvođenju opštinskog samodoprinosa i sprovođenje postupka u vezi sa realizacijom istog; saradnja i postupanje po preporukama i sugestijama Službe za unutrašnju reviziju; postupanje i primjena propisa o državnoj pomoći;
 • upravljanje konsolidovanim računom trezora, kao i podračunima i drugim računima i vođenje evidencije o postojećem dugu Opštine; upravljanje dugom i analiza zaduženosti; otvaranje podračuna i bliže određivanje načina korišćenja istih; vođenje glavne knjige trezora i pomoćne knjige; finansijsko planiranje i upravljanje gotovinskim sredstvima; vršenje kontrole rashoda i izvršavanje Budžeta; obračun i isplatu zarada i naknada službenika organa i službi; budžetsko računovodstvo i izvještavanje; pribavljanje prethodne saglasnosti resornih ministarstava na odluke o zaduženju;
 • pripremanje informativnih i drugih stručnih materijala za predsjednika Opštine, Skupštinu Opštine, resorna ministarstva itd;
 • pripremu izvještaja o radu sekretarijata, informativnih i drugih stručnih materijala za potrebe predsjednika i Skupštinu Opštine, glavnog administratora, resornih ministarstava, medija itd;
 • poslove popisa i evidencije nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže Opština, a koje organi koriste za svoje potrebe (zgrade, oprema, prevozna sredstva itd), u skladu sa propisima kojima se uređuje državna imovina;
 • saradnju sa Odjeljenjem za međunarodnu saradnju na sprovođenju aktivnosti u vezi sa praćenjem projekata koji se finansiraju iz EU sredstava i učestvovanje u pripremi i kontroli finansijsko računovodstvenih izvještaja za projekte finansirane iz EU sredstava;
 • sprovođenje računovodstvenih procedura koje obuhvataju evidenciju finansijskih transakcija za ugovore finansirane iz EU sredstava, te posebne evidencije adekvatnog analitičkog računovodstva za svaki finansijski sporazum;
 • dostavljanje izvještaja o postupanju u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti glavnom administratoru opštine
 • pripremanje propisa kojima se utvđuju poslovi iz nadležnosti Sekretarijata i analiza efekata primjene tih propisa (RIA);
 • rješava po inicijativi građana iz djelokruga organa;
 • sprovođenje Plana integriteta i drugih planova i programa Opštine iz djelokruga organa;
 • vođenje upravnog postupka za slobodan pristup informacijama iz djelokruga organa;
 • vrši izradu procedura za poslovne procese unutar organa Sekretarijata;
 • utvrđuje rizike iz djelokruga organa;
 • vrši i druge poslove iz djelokruga organa, u skladu sa Zakonom i drugim propisima.