header image

Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije - Nadležnosti

Nadležnost i djelokrug rada Sekretarijata obuhvata:

 • pripremu, analizu, planiranje i izradu nacrta i predloga Budžeta Opštine;
 • pripremu izvještaja o realizaciji fiskalne politike za tekuću godinu i predlaganje smjernica na osnovu kojih se planiraju prihodi i rashodi za narednu godinu;
 • obavljanje korespondencije sa resornim ministarstvom u vezi sa donošenjem Odluke o Budžetu Opštine i pribavljanje potrebnih saglasnosti u skladu sa zakonom;
 • izradu stručnih uputstava po ciljevima i smjernicama potrošačkih jedinica radi pripremanja Budžeta; utvrđivanje bližeg sadržaja i forme zahtjeva za dodjelu budžetskih sredstava; izrađivanje nacrta i predloga Odluke o privremenom finansiranju;
 • praćenje korišćenja odobrenih sredstava potrošačkih jedinica po dinamici koju odobri Predsjednik/ca Opštine; izvršavanje Budžeta Opštine;
 • pripremu planova izvršenja Budžeta, pripremu Predloga završnog računa Budžeta;
 • pripremu Odluka o zaduživanju Opštine i druge propise iz ove oblasti;
 • pripremu nacrta i predloga propisa o uvođenju opštinskog samodoprinosa i sprovođenje postupka u vezi sa realizacijom istog;
 • saradnja i postupanje po preporukama i sugestijama Službe za unutrašnju reviziju;
 • postupanje i primjena propisa o državnoj pomoći;
 • upravljanje konsolidovanim računom trezora, kao i podračunima i drugim računima i vođenje evidencije o postojećem dugu Opštine;
 • otvaranje podračuna i bliže određivanje načina korišćenja ovih računa; vođenje glavne knjige trezora i pomoćne knjige;
 • obavljanje finansijskog planiranja i upravljanje gotovinskim sredstvima;
 • vršenje kontrole rashoda i izvršavanje Budžeta; obračun i isplatu zarada i naknada službenika/ca organa i službi;
 • upravljanje dugom i analiza zaduženosti; budžetsko računovodstvo i izvještavanje;
 • pribavljanje prethodne saglasnosti resornih ministarstava na odluke o zaduživanju Opštine u skladu sa zakonom;
 • pripremanje propisa kojima se utvrđuju lokalni javni prihodi (porezi, prirezi, takse i naknade) i analiza efekata primjene tih propisa u cilju predlaganja odgovarajuće fiskalne politike;
 • pripremanje informativnih i drugih stručnih materijala za Predsjednika/cu Opštine, Skupštinu Opštine i resorna ministarstva;
 • obavljanje poslova koji se odnose na utvrđivanje i naplatu lokalnih javnih prihoda i vršenje nadzora nad ostvarivanjem lokalnih javnih prihoda, i to: poreza na nepokretnosti, prireza porezu na dohodak fizičkih lica, turističke takse, lokalne komunalne takse; naknade za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva u skladu sa propisom Opštine i drugih lokalnih i javnih prihoda u skladu sa zakonom i drugim propisima;
 • donošenje rješenja o utvrđivanju obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda; vođenje registra poreskih obveznika i redovno usaglašava stanje evidencije sa evidencijom o nepokretnosti koju vodi Državni organ za nekretnine;
 • preduzimanje mjera naplate lokalnih javnih prihoda;
 • sprovođenje postupka prinudne naplate shodno Zakonu o poreskoj administraciji, vođenje poreskog knjigovodstva, donošenje rješenja o preduzimanju mjera inspekcijskog nadzora u skladu sa zakonom, a u vezi sa naplatom svih lokalnih prihoda iz nadležnosti Sekretarijata;
 • pripremanje periodičnih izvještaja i informacija o stepenu realizacije lokalnih javnih prihoda;
 • obezbjeđivanje funkcionalnosti, jedinstvenosti informacionog sistema za oblast lokalnih javnih prihoda;
 • obezbjeđivanje tačnog i ažurnog vođenja evidencije svih naplaćenih lokalnih javnih prihoda;
 • vršenje poslova javnih prihoda koji se odnose na utvrđivanje u skladu sa zakonom, kontrolu i naplatu boravišne takse i članskog doprinosa od strane pravnih i fizičkih lica Turističkoj organizaciji u saradnji sa Turističkom organizacijom opštine;
 • vršenje poslova javnih nabavki u skladu sa Zakonom;
 • rješavanje u prvom stepenu u upravnim stvarima iz sopstvene nadležnosti i prenijetih i povjerenih poslova u djelokrugu organa lokalne uprave;
 • vršenje inspekcijskog nadzora iz oblasti poslova lokalnih javnih prihoda i drugih oblasti u skladu sa Zakonom, Statutom Opštine i drugim propisima;
 • pripremu izvještaja o radu Sekretarijata, informativnih i drugih stručnih materijala za potrebe Predsjednika i Skupštine opštine, resornih ministarstava i vršenje drugih poslova iz djelokruga organa nadležnosti Opštine u skladu sa Zakonom i drugim propisima;