header image

NACRT ODLUKA O BUDŽETU ZA 2017 GODINU

18.11.2016.
blog image

Predsjednik Opstine Kotor, Odlukom broj 0101-16255 od 18.11.2016.godine utvrdio je  Nacrt Odluke o Budžetu Opstine Kotor  za 2017. godinu.Nacrt odluke stavlja se na javnu raspravu.

PROGRAM  JAVNE  RASPRAVE 

Povodom Nacrta  Odluke o Budžetu Opstine Kotor  za 2017. godinu organizuje se  javna rasprava, u trajanju od 15 dana, počev od 18. novembra 2016. godine.

Nacrt naznačene odluke objaviće se na internet site-u Opstine Kotor www.opstinakotor.com dostaviti:

  • odbornicima Skupštine  Opstine Kotor
  • mjesnim zajednicama
  • organima lokalne uprave i potrošačkim jedinicama budžeta

 

  1. Javna rasprava za organe lokalne uprave i potrošačke jedinice budžeta održaće se u zgradi  Opstine Kotor  - sala za sastanke , 22. novembra 2016. godine, sa početkom u 11 h.
  2. Centralna javna rasprava održaće se u zgradi Skupstine Opstine Kotor 30. novembra 2016. godine, sa početkom u 17 h.

 

Organ uprave Opstine Kotor za sprovođenje javne rasprave je Sekretarijat za lokalne prihode, budzet i finansije.

Primjedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se u pisanoj formi na adresu: Sekretarijat za lokalne prihode, budzet i finansije Opstine Kotor, Stari Grad 397  ili na e-mail: prihodi@opstinakotor.com i trezor@opstinakotor.com , do isteka roka za javnu raspravu.

Sekretarijat za lokalne prihode, budzet i finansije će razmotriti primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave i sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

NAPOMENA: Program uredjenja prostora za 2017.godinu i Program rada Direkcije za uredjenje i izgradnju Kotora, koji su u nadleznosti Direkcije za uredjenje i izgradnju Kotora i Sekretarijata za urbanizam Opstine Kotor biti će predmet posebne javne rasprave nakon utvrdjivanja nacrta istih.

PRILOZI: 

 SEKRETARIJAT ZA LOKALNE PRIHODE ,BUDŽET I FINANSIJE