header image

OBAVJEŠTENJE PORESKIM OBVEZNICIMA

14.03.2019.

Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor upućuje javni poziv i podsjeća poreske obveznike koji vode poslovne knjige, da su shodno čl. 14 stav 2 Zakonom o porezu na nepokretnost dužni dostaviti ovom poreskom organu poresku prijavu za utvrđivanje poreza na nepokretnost za 2019 godinu (obrazac PPN 2).
Poresku prijavu za utvrđivanje poreza na nepokretnost potrebno je podnijeti nadležnom poreskom organu na propisanom obrascu (obrazac PPN 2) do 31. marta 2019 godine neposredno preko Građanskog biroa Opštine Kotor ili putem pošte Sekretarijatu za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor, Stari grad br.317. Uz poresku prijavu, neophodno je da poreski obveznik dostavi bilans stanja za 2018 godinu i analitičku karticu osnovnih sredstava, pripremljene u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.
Obrazac prijave poreza na nepokretnost (obrazac PPN 2) možete dobiti u Građanskom birou, Sekretarijatu za lokalne prihode, budžet i finansije ili se može preuzeti sa sajta Opštine Kotor www.kotor.me