Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

OBAVJEŠTENE PORESKIM OBVEZNICIMA

25.03.2024.

OBAVJEŠTENJE

poreskim obveznicima koji vode poslovne knjige o roku za podnošenje poreske              

prijave za utvrđivanje poreza na nepokretnost ( obrazac PPN 2 ) za 2024 godinu

Opština Kotor, Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije podsjeća poreske obveznike koji vode poslovne knjige, da su shodno čl. 16 stav 2 Zakonom o porezu na nepokretnost („Sl. list Crne Gore“ br. 25/19, 49/22, 152/22) u obavezi ovom poreskom organu  dostaviti do 31. marta 2024 godine poresku prijavu za utvrđivanje poreza na nepokretnost za 2024. godinu (obrazac PPN 2).

Poresku prijavu za utvrđivanje poreza na nepokretnost možete podnijeti nadležnom poreskom organu na propisanom obrascu neposredno preko  Građanskog biroa Opštine Kotor ili putem pošte Sekretarijatu za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor, Stari grad br.317, kao i putem službenog maila:prihodi@kotor.me

Uz poresku prijavu, neophodno je da poreski obveznik dostavi bilans stanja za 2023 godinu, zaključni list  i analitičku karticu osnovnih sredstava, pripremljeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

Obrazac prijave poreza na nepokretnost (obrazac PPN 2) možete dobiti u Građanskom birou, Sekretarijatu za lokalne prihode, budžet i finansije ili se može preuzeti sa sajta Opštine Kotor www.kotor.me

 

SEKRETARIJAT ZA LOKALNE PRIHODE, BUDŽET I FINANSIJE

OPŠTINE KOTOR