Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

OBAVJEŠTENJE PORESKIM OBVEZNICIMA NAKNADE ZA EKONOMSKO ISKORIŠĆAVANJE KULTURNIH DOBARA

26.03.2024.

OBAVJEŠTENjE

poreskim obveznicima naknade za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara           

o roku za podnošenje poreske prijave za utvrđivanje naknade za 2024 godinu

Opština Kotor, Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije podsjeća poreske obveznike naknade za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara, da su shodno čl. 8 stav 1 Odluke o naknadi za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara („Sl. list Crne Gore-Opštinski propisi“ br. 11/24) u obavezi dostaviti do 31.marta 2024 godine poresku prijavu  za utvrđivanje naknade za  2024 godinu (obrazac PZNKD).

Poresku prijavu za utvrđivanje naknade možete podnijeti nadležnom poreskom organu na propisanom obrascu neposredno preko  Građanskog biroa Opštine Kotor ili putem pošte Sekretarijatu za lokalne prihode, budžet i finansije, Kotor, Stari grad br. 317, kao i putem službenog maila: prihodi@kotor.me                                                                                                                      

Obrazac prijave (obrazac PZNKD) možete dobiti u Građanskom birou, Sekretarijatu za lokalne prihode, budžet i finansije ili se može preuzeti sa sajta Opštine Kotor  www.kotor.me

 

OPŠTINA KOTOR

SEKRETARIJAT ZA LOKALNE PRIHODE, BUDŽET I FINANSIJE