Kotor

Alat za prilagodljivost

 • Veći tekst
 • Font za disleksiju
 • Podebljanje teksta
 • Crno-bijelo
 • Visoki kontrast
 • Kursor
 • Resetuj
 • Pristupačnost

JAVNI KONKURS ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO

09.02.2023.

Komisija za raspodjelu sredstva za podršku ženskom preduzetništvu na osnovu člana 3 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu ("Sl. List CG - Opštinski propisi", br. 015/20, 028/21) raspisuje

 

J A V N I   K O N K U R S

za raspodjelu bespovratnih sredstava namijenjenjih za

podršku ženskom preduzetništvu u 2023. godini

 

 1. Pozivaju se preduzetnice i privredna društva u kojima su žene nosioci biznisa - osnivačica ili jedna od osnivača i izvršna direktorica preduzeća, a koje/a tek pokreću biznis ili žele unaprijediti svoje poslovanje i imaju prebivalište/sjedište u Kotoru, da dostave svoje prijave na Javni konkurs za raspodjelu bespovratnih sredstava namjenjenih za podršku ženskom preduzetništvu shodno Odluci o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu ("Sl. List CG – Opštinski propisi", br. 015/20, 028/21).
 2. Javni konkurs traje 20 dana zaključno sa 01.mart 2023. godine.
 3. Obrasci za prijavu na Javni konkurs i forma za biznis plan mogu se preuzeti na website-u Opštine Kotor kotor.me i u građanskom birou Opštine.
 4. Sredstva predviđena budžetom Opštine Kotor raspodjeljuju se za biznis planove koji su u skladu sa Strateškim planom razvoja opštine Kotor za period 2020.-2024. i Programom razvoja preduzetništva u opštini Kotor za period 2021. - 2024., a koji:
 • podstiču ekonomski razvoj opštine (započinjanje biznisa, povećanje zaposlenosti i kreiranje novih radniih mjesta, smanjenje sive ekonomije, povećanje životnog standarda, razvoj lokalne zajednice, osvajanje novih tržišta i povećanje konkurentnosti, kreiranje nove ponude, osnaživanje žena u biznisu itd);
 • podstiču razvoj turizma (naročito razvoj ruralnog turizma (pružanje usluga u seoskom domaćinstvu, etno sela,...), turistička valorizacija kulturnog potencijala, tradicije i kulturne posebnosti, bogatija i raznovrsnija turistička ponuda, ...);
 • podstiču razvoj kreativnih industrija (tj. aktivnosti koje su bazirane na individualnoj kreativnosti, vještini i talentu: zanati, arhitektura, umjetnost, dizajn, produkcija, mediji, izdavaštvo, razvoj software-a...);
 • podstiču razvoj startup-ova (inovativnih tehnoloških biznisa koji imaju potencijal brzog rasta i velikih dometa);
 • doprinose razvoju fizičke kulture i sporta i zdravih stilova života;
 • doprinose očuvanju životne sredine i održivog razvoja, a posebno doprinose razvoju zelenog preduzetništva, kao i razvoju socijalnog preuzetništva;
 • doprinose inkluziji marginalizovanih grupa.
 1. Biznis planovi koji se neće podržati su:
 • Aktivnosti koje su u nadležnosti ili odgovornosti Vlade, kao što je formalno obrazovanje, formalna zdravstvena zaštita i sl.;
 • Biznis planovi kojima se traže finansijska sredstva za kupovinu i raspodjelu humanitarne pomoći;
 • Biznis planovi koji se isključivo temelje na jednokratnoj izradi, pripremi i štampanju knjiga, brošura, biltena, časopisa i slično, ukoliko objava takvih publikacija nije dio nekog šireg programa ili sveobuhvatnijih i kontinuiranih aktivnosti;
 • Aktivnost koja se smatra nezakonitom ili štetnom po okolinu i opasnom za ljudsko zdravlje: igre na sreću, duvan, alkoholna pića (izuzev proizvodnje vina i voćnih rakija).
 1. Za sve dozvoljene biznis ideje Budžetom Opštine Kotor opredijeljena su sredstva u iznosu od 15.000,00 eura.

Maksimalan iznos dodijeljenih sredstava za biznis planove, ne može iznositi više od 30% od ukupnog iznosa predviđenog budžetom Opštine za podršku ženskom preduzetništvu.

Preduzetnica/društvo može konkurisati za sredstva potrebna za realizaciju biznis plana u cjelosti, ako vrijednost biznis plana ne prelazi 30% od ukupnog iznosa predviđenog budžetom Opštine za podršku ženskom preduzetništvu ili za sredstva potrebna za djelimičnu realizaciju biznis plana, bez obzira na ukupnu vrijednost biznis plana uz uslov da iznos traženih sredstava ne prelazi 30% od ukupnog iznosa predviđenog budžetom Opštine za podršku ženskom preduzetništvu i dužna/o je da to naznači.

Jedna preduzetnica/društvo može konkurisati sa najviše dva biznis plana, a može biti podržana/o samo sa jednim biznis planom.

 

 1. Prijava se podnosi Komisiji za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu, na propisanom obrascu i predaje u građanskom birou u Opštini Kotor zaključno sa1.mart 2023. do 13 časova.

 

 1. U zatvorenoj koverti, preduzetnice koje započinju biznis prilažu:
  • Prijavu na konkurs za podsticaj ženskog preduzetništva (obrazac 1a);
  • Popunjenu formu za biznis plan (obrazac 2);
  • Ovjerenu kopiju lične karte;
  • Rješenje o upisu u CRPS;
  • Rješenje o registraciji za PDV (ako je obveznik PDV-a)
  • Potvrda o neosuđivanosti za krivična djela na lično ime preduzetnice izdatu od strane Osnovnog suda;
  • Uvjerenje od organa lokalne uprave o urednom izmirivanju poreza na lično ime preduzetnice po osnovu prireza porezu, članskog doprinosa, lokalnih komunalnih taksi, naknada, kao i poreza na nepokretnosti;
  • Pet štampanih i jednu el. verziju biznis plana na CD-u ili USB-u.

U zatvorenoj koverti, preduzetnice koja planiraju razvoj poslovanja prilažu:

 • Prijavu na konkurs za podsticaj ženskog preduzetništva (obrazac 1a);
 • Popunjenu formu za biznis plan (obrazac 2);
 • Ovjerenu kopiju lične karte;
 • Rješenje o upisu u CRPS;
 • Rješenje o registraciji za PDV (ako je krajnji obveznik PDV-a)
 • Potvrda o neosuđivanosti za krivična djela na lično ime preduzetnice izdatu od strane Osnovnog suda;
 • Uvjerenje od organa lokalne uprave o urednom izmirivanju poreza na lično ime preduzetnice po osnovu prireza porezu, članskog doprinosa, lokalnih komunalnih taksi, naknada, kao i poreza na nepokretnosti;
 • Pet štampanih i jednu el. verziju biznis plana na CD-u ili USB-u;
 • Potvrdu Uprave prihoda i carina o urednom izmirivanju poreza i doprinosa ne starija od 30 dana, na lično ime preduzetnice;
 • Odgovarajući obrazac za poslijednji mjesec uplate poreza i doprinosa za zaposlene ovjeren od Uprave prihoda i carina, kao dokaz o broju zaposlenih.

U zatvorenoj koverti, društva koja započinju biznis prilažu:

 • Prijavu na konkurs za podsticaj ženskog preduzetništva (obrazac 1b);
 • Popunjenu formu za biznis plan; (obrazac 2);
 • Ovjerenu kopiju lične karte nosioca biznisa*;
 • Rješenje o upisu u CRPS;
 • Rješenje o registraciji za PDV (ako je obveznik PDV-a);
 • Važeći Statut društva;
 • Važeći karton deponovanih potpisa;
 • Potvrda o neosuđivanosti za krivična djela na lično ime nosioca biznisa* izdatu od strane Osnovnog suda;
 • Uvjerenje organa lokalne uprave o urednom izmirivanju poreza po osnovu prireza porezu, članskog doprinosa, lokalnih komunalnih taksi, naknada, kao i poreza na nepokretnosti izdato na ime nosioca biznisa*;
 • Pet štampanih i jednu el. verziju biznis plana na CD-u ili USB-u.

* nosioc biznisa je osnivačica ili jedna od osnivača i izvršna direktorica

U zatvorenoj koverti, društva koja planiraju razvoj poslovanja prilažu:

 • Prijavu na konkurs za podsticaj ženskog preduzetništva (obrazac 1b);
 • Popunjenu formu za biznis plan; (obrazac 2);
 • Ovjerenu kopiju lične karte nosioca biznisa*;
 • Rješenje o upisu u CRPS;
 • Rješenje o registraciji za PDV (ako je obveznik PDV-a);
 • Važeći Statut društva;
 • Važeći karton deponovanih potpisa;
 • Potvrdu o neosuđivanosti za krivična djela na lično ime nosioca biznisa* izdatu od strane Osnovnog suda;
 • Uvjerenje od organa lokalne uprave o urednom izmirivanju poreza po osnovu prireza porezu, članskog doprinosa, lokalnih komunalnih taksi, naknada, kao i poreza na nepokretnosti izdato na ime nosioca biznisa* i na ime društva;
 • Pet štampanih i jednu el. verziju biznis plana na CD-u ili USB-u;
 • Komplet obrazaca za godišnje račune (Bilans stanja, Bilans uspjeha, Analitika kupaca i dobavljača) za prethodnu godinu;
 • Potvrdu Uprave prihoda i carina o urednom izmirivanju poreza i doprinosa ne stariju od 30 dana na ime nosioca biznisa* i na ime društva;
 • Odgovarajući obrazac za poslijednji mjesec uplate poreza i doprinosa za zaposlene ovjeren od Uprave prihoda i carina, kao dokaz o broju zaposlenih.

*nosioc biznisa je osnivačica ili jedna od osnivača i izvršna direktorica

Informacije o svim pitanjima od značaja za Javni konkurs mogu se dobiti svakog radnog dana u Sekretarijatu za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj, putem telefona 032 325 865 ili email-a lada.moskov@kotor.me ili andjela.milosevic@kotor.me.

 

Predsjednik Komisije,

Nebojša Ševaljević