header image

OBAVJEŠTENJE JUGOPETROL

25.05.2021.

Preduzeće ''Jugopetrol'' d.o.o. iz Podgorice je podnijelo Zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za  projekat rekonstrukcije postojeće benzinske pumpe na kat. parc. 374 i dijelu kat. parc. 370 KO Škaljari u zahvatu GUR-a i PUP-a Kotor.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine, radnim danima od 08 do 11 časova i na sajtu Opštine Kotor, www.kotor.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opština Kotor, Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine i na e-mail adresi: bastina@kotor.me je 03.06.2021. godine.