Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

PROGRAM RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA U OPŠTINI KOTOR 2021 - 2022 SA AKCIONIM PLANOM ZA 2022

04.03.2022.

Na osnovu  člana  26, 27 i 38 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl.list CG" br 2/18,34/19 i 38/20)  i  člana 36. Statuta opštine Kotora („Sl. list Opštine Kotor“ br 37/19)  Skupština Opštine Kotor, na sjednici održanoj dana ________2022. godine, donijela je

 

O D L U K U

 

Član 1.

Donosi se Program razvoja preduzetništva u Opštini Kotor 2021-2024.

Član 2

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja saglasnosti Skupštine    opštine Kotor u Službenom listu Crne Gore - opštinski propisi.

 

SKUPŠTINA OPŠTINE KOTOR

PREDSJEDNIK,

Maja Mršulja s.r

 

 

Obrazloženje

 

Pravni osnov za donošenje Programa razvoja preduzetništva u opštini Kotor 2021-2024 je Zakon o lokalnoj samoupravi ("Sl.list CG" br 002/18, 034/19, 038/20 član 26 i član 27), Statut Opštine Kotor (“Sl.list CG”- opštinski propisi, br. 37/19)

U Zakonu o lokalnoj samoupravi ( "Sl.list CG", br. 002/18, 034/19, 038/20) u članu 26, tačka 3 propisano je da opština u skladu sa zakonom donosi planove i programe za pojedine oblasti, a u članu 27, tački 6 da uređuje i obezbjeđuje uslove za razvoj preduzetništva.

Shodno Statutu Opštine Kotor (“Sl.list CG”- opštinski propisi, br. 37/19), opština uređuje i obezbjeđuje uslove za razvoj preduzetništva.

Program razvoja preduzetništva u opštini Kotor 2021-2024 je u skladu sa Strateškim planom razvoja opštine Kotor 2020-2024, po kojem u okviru projektne ideje 2.1.2. Razvoj preduzetništva, planirana izrada Programa razvoja preduzetništva. Takođe, u skladu je i sa sledećim nacionalnim i evropskim strateškim dokumentima: Pravci razvoja Crne Gore 2018-2021, Strateške smjernice za razvoj MSP 2018-2021, Strategija razvoja MMSP u Crnoj Gori za period 2018-2022, Strategija za cjeloživotno preduzetničko učenje 2020-2024, Program pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji 2020-2022, Strategija Evropa 2020 i Akt o malim preduzećima (Small Business Act).

Svjedoci smo da je pandemija COVID19 pokazala da se privreda našeg grada ne može oslanjati najvišim dijelom na turizam. Da bi izašli iz krize moramo se prilagoditi novonastalim okolnostima, jer što se prije prilagodimo prije ćemo izaći iz krize. To znači, da moramo ići ka diversifikaciji privrede. Šanse za Kotor je da se razvija u smjeru pametnih tehnologija i održivog ruralnog razvoja, porodičnih poljoprivrednih gazdinstava (PPG), projekata javno privatnog partnerstva, razvoja pomorstva i dr. Razvoj informaciono - komunikacionih tehnologija (ICT) i razvoj zelene ekonomije su u Strateškom planu razvoja opštine Kotor 2020-2024, a kroz ovaj Program želimo podržati dobre poslovne ideje u ovim sektorima. Osim toga, želimo nastaviti pružati podršku ženskom preduzetništvu i uvesti budžetske linije za podršku započinjanju i razvoju preduzetništva, posebno mladih, podržati udruživanje preduzetnika i njihove zajedničke aktivnosti, promovisati preduzetništvo u najranijem uzrastu u školama, obezbjediti preduzetničku infrastrukturu, stvoriti povoljan poslovni ambijent za privredu i investitore da Kotor bude grad po mjeri preduzetnika, jer je naša dužnost i obaveza stvoriti sve pretpostavke za povoljno preduzetničko okruženje koje će motivisati preduzetnike da rade i razvijaju svoje biznise u našem gradu. Jedino tako možemo zadržati i privući mlade ljude u Kotor.

Donošenje  ovog Programa je neophodno za postizanje gore navedenih ciljeva,  ekonomskog rasta i razvoja našeg grada i Crne Gore, povećanje zaposlenosti i  kreiranje povoljnih uslova za život i rad u  opštini Kotor.

Sastavni dio Predloga Programa razvoja preduzetništva u Opštini Kotor je I Izvještaj o završenoj Javnoj raspravi

 

Obrađivač: Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj