header image

DANAS 42. SJEDNICA LOKALNOG PARLAMENTA

22.06.2020.

Sjednica Skupštine Opštine Kotor, 42. po redu, održaće se danas (ponedjeljak 22. jun) sa početkom u 9 sati, u sali za sjednice Skupštine Opštine Kotor (Palata Bizanti).

Planirani dnevni red:

Usvajanje zapisnika sa 41. sjednice

 1. Predlog Odluke o imenovanju Sekretara Skupštine Opštine Kotor;
 2. Predlog Odluke o Završnog računa Budžeta Opštine Kotor za 2019. godinu;
 3. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2019. godinu;
 4. Predlog Odluke o izdavanju u dugoročni zakup poslovnih prostorija zakupcu Udruženju boraca NOR-a i antifašista 1941-1945 Kotor;
 5. Predlog Odluke o izdavanju u dugoročni zakup poslovnih prostorija zakupcu Organiizaciji boraca NOR-a 1941-1945 Kotor;
 6. Predlog Odluke o izdavanju u dugoročni zakup poslovnih prostorija zakupcu Matici crnogorskoj – ogranak Kotor;
 7. Predlog Odluke o donošenju Strateškog plana razvoja Opštine Kotor 2020-2024;
 8. Predlog Odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana za unaprjeđenje kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori 2019-2021;
 9. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Strategiju razvoja sporta Opštine Kotor za period 2020-2021. godinu;
 10. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima;
 11. Predlog Odluke o davanju saglanosti na Odluku o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u JU Kulturni centar “Nikola Đurković” Kotor;
 12. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju dodataka na osnovnu zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima u JU Kulturni centar “Nikola Đurković” Kotor;
 13. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u OJU “Muzeji” Kotor;
 14. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju dadataka na osnovnu zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima u OJU “Muzeji” Kotor;
 15. Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju betonskog kanala za odvođenje atmosferskih voda sa lokacije konvertorske stanice u Lastvi Grbaljskoj;
 16. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga parkiranja na kat. parc. broj 281 KO Škaljari I DOO “Komunalno Kotor” Kotor;
 17. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmjenu Cjenovnika usluga parkiranja na kat. parc. broj 250 KO Škaljari I (Puč) DOO “Komunalno Kotor” Kotor;
 18. Predlog Odluke o ustupanju vatrogasnog vozila bez naknade Opštini Gusinje;
 19. Predlog Odluke o prodaji zemljišta – dijela kat. parc. 574 KO Risan I radi dokompletiranja urbanističke parcele;
 20. Predlog Odluke o poravnanju u predmetu RS broj 18/13;
 21. Predlog Odluke o prodaji zemljišta – kat. parc 511 KO Prčanj I i dijela objekta na istoj radi dokompletiranja urbanističke parcele;
 22. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji zemljišta – kar. parc. 2050/2 KO Dobrota I radi dokompletiranja urbanističke parcele;
 23. Predlog Odluke o raspisivanju javnog poziva za prikupljanje ponuda radi davanja u zakup nepokretnosti označene kao dio kat. parcele 2565/1 KO Dobrota I, LN 2120, u površini 151m2;
 24. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o auto-taksi prevozu;
 25. Nacrt Odluke za izgradnju saobraćajnice uz “Treći put” u Kotoru, naselje Dobrota, preko kat. parcela 2565/1 o 1512/3 KO Dobrota I;
 26. Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju STS 10/0,4kVA “Pipoljevac” sa priključnim 10kV vodom – KO Dub, Kotor;
 27. Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje stubne trafostanice STS 10/0,4kV 250 kV, sa priključkom 10kV kablovskim vodovodom na kat. parc. 691 KO Vranovići;
 28. Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izmještanje – podizanje 10kV i 35kV vazdušnog voda i izgradnja DTS 10/0,4kV, 1x630kVA, sa priključnim 10kV kablovskim vodom na UP 19, koji čine kat. parcele 475/1, 476/2, 474, 477, 478, 479, 473/1, 480/1, 481/3 KO Kubasi;
 29. Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju priključnog puta za priključenje eksploatacionog polja “Ledenice” na magistralni put M-8 Lipci – Vilusi, lokalitet Ledenice;
 30. Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju saobraćajnice u Dobroti, u blizini skretanja za “Treći put”, kod Auto-centra Jug;
 31. Nacrt Odluke o ostvarivanju rodne ravnopravnosti;
 32. Nacrt Odluke o javnim priznanjima Opštine Kotor;
 33. Izbor i imenovanja

Na talasima Lokalnog javnog servisa Radio Kotor, možete pratiti skupštinsko zasijedanje.