header image

DANAS XXXVII SJEDNICA SO KOTOR

25.02.2020.
blog image
Tridesetsedma sjednica Skupštine Opštine Kotor održaće se danas sa početkom u 9 sati, u skupštinskoj sali palate Bizanti.
Na dnevnom redu će se naći 25 tačaka:
 
-Usvajanje Zapisnika sa XXXVI sjednice Skupštine Opštine,
-Predlog Odluke o kupovini zemljišta – kat. parc. 2370/2 KO Dobrota I radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane DUP-om Dobrota,
-Predlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju dijela nepokretnosti označene kao kat. parc. 514 KO Sutvara u cilju proširenja lokalnog nekategorisanog puta shodno DUP-u Radanovići,
-Predlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti označene kao kat. parc. 302/3 KO Prčanj I radi rješavanja imovinsko pravnih odnosa na saobraćajnici izgrađenoj shodno DUP-u Prčanj,
-Predlog Odluke o davanju saglasnosti na zaključenje poravnanja u parničnom postupku Posl. br. P. 961/19,
-Predlog Odluke o prodaji zemljišta – kar. parc. 2050 KO Dobrota I radi dokompletiranja urbanističke parcele,
-Predlog Odluke o produženju roka zakupa (Turistička organizacija – kameni kiosk),
-Predlog Odluke o produženju roka zakupa (Turistička organizacija – anagrafski broj 328 Stari grad),
-Predlog Odluke o produženju roka zakpua (Turistička organizacija – anagrafski broj 315 i 315a Stari grad),
-Predlog Odluke o izdavanju u dugoročni zakup poslovnih prostorija – Crveni krst (dobrovoljni davaoci krvi),
-Predlog Odluke o produženju roka zakupa poslovnih prostorija NVO Bokeljska mornarica,
-Predlog Odluke o izdavanju u dugoročni zakup poslovnih prostorija – Lovačko udruženje Kotor,
-Predlog Odluke o produženju roka zakupa HGD-u,
-Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju saobraćajnice u Dobroti kod Školskog centra,
-Predlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter “Radio Kotor”,
-Predlog Odluke o ustupanju na privremeno korišćenje nepokretnosti Javnoj ustanovi Dom starih “Grabovac” Risan,
-Predlog Odluke o realizaciji usluge podrške za život u zajednici – pomoć i njega starih lica u kući,
-Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Strategiju razvoja sporta za period 2020-2021,
-Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o uslovima i načinu rješavanja stambenih potreba lokalnih funkcionera i rukovodećih lica lokalne uprave,
-Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspisivanju javnog poziva za prikupljanje ponuda radi prodaje motornih vozila u vlasništvu Opštine Kotor i Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora,
-Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnim davanjima,
-Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju TS 10/0,4 kV; 1x630 kVA “Vranovići sa uklapanjem u SN i NN mrežu,
-Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju DTS-M 10/0,4kV 1x360kVA “Butiko”,
-Nacrt Programa zaštite i očuvanja Područja Kotora za 2020. godinu,
-Program rada i finansijski plan Fondacije Kotorski festival pozorišta za djecu za 2020. godinu,
-Izbor i imenovanja i
-Odbornićka pitanja i odgovori.
 
Radio Kotor direktno će prenositi zasijedanje gradskog palamenta.