Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

XX ZASIJEDANJE SO KOTOR DVANAESTOG SEPTEMBRA

04.09.2023.
XX ZASIJEDANJE SO KOTOR DVANAESTOG SEPTEMBRA

Na danas održanoj sjednici Kolegijuma predsjednice Skupštine dogovoreno je da se XX sjednica Skupštine opštine Kotor održi u utorak 12. septembra sa početkom u 09:00h. Sjednica će se održati u Palati Bizanti.

Predloženi dnevni red:
1.Predlog Odluke o potvrdi Odluke o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve radi otklanjanja posledica štete od urušavanja tri stambena objekta na području Novog Naselja-Škaljari
2. Predlog Programa rada Skupštine za 2023.g.
3. Predlog izmjena i dopuna Programa investicionih aktivnosti u opštini Kotor za 2023.godine
4. Predlog izmjena i dopuna Programa uređenja prostora za 2023.godinu
5. Predlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa radi pokretanja postupka potpune i nepotpune eksproprijacije u cilju izgradnje – poboljšanja i proširenja vodovodne kanalizacione mreže za Risan, Perast, Muo, Stoliv i Prčanj
6. Predlog Programa rada i finansijskog Plana JU Kulturni centar „ Nikola Đurković“ Kotor za 2023.godinu
7. Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Fondacije „Kotorski festival pozorišta za djecu“ („Sl.list Opštine Kotor“ br.04/03, 01/04, 13/05,, „Sl. list Crne Gore –opštinski propisi“ br.18/10, 17/15)
8. Predlog Odluke o očuvanju, turističkoj valorizaciji i naknadi koja se plaća prilikom obilaska kotorskih bedema i tvrđave Sv. Ivan
9. Predlog Odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Vladi Crne Gore radi ostvarivanja javnog interesa – realizacija projekta žičara Kotor-Lovćen
10. Predlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje groblja u Dobroti
11. Predlog Odluke o razmjeni nepokretnosti između Opštine Kotor i Crnogorskog elektrodistributivnog sistema d.o.o. Podgorica
12. Predlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o zakupu neposrednom pogodbom za potrebe održavanja sportskih, kulturnih, sajamskih, naučnih, stručnih i drugih sličnih potreba i manifestacija
13. Predlog Odluke o prenošenju prava davanja imovine u zakup i prava prodaje pokretnih stvari na Sekretarijat za imovinsko pravne poslove Opštine Kotor
14. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na ustanovljavanje prava službenosti za polaganje 10kV kablovskog voda preko kat.parc.860 i 923 KO Krivošije Donje uz naknadu
15. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na ustanovljavanje prava službenosti za polaganje 10Kv kablovskog voda preko kat.parc.1304 KO Zagora uz naknadu
16. Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju trafostanice NDTS 10/0, 4Kva „Strp“ sa uklapanjem u VN i NN mrežu –Region 5 (Strp, Kotor)
17. Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju javne rasvjete duž lokalnog puta u naselju Kavač, od Mirine do crkve Svete Petke, na djelovima katastarske parcele 1128/1 KO Kavač
18. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Statuta d.o.o. „Komunalno Kotor“ Kotor
19. Predlog Odluke o usvajanju godišnjeg Izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalne djelatnosti za 2022.godinu d.o.o. „Komunalno Kotor“ Kotor
20. Predlog Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalne djelatnosti za 2022.g. d.o.o. „Vodovod i kanalizacija Kotor“ Kotor
21. Predlog Odluke o usvajanju godišnjeg Izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalne djelatnosti za 2022.g. Društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat
22. Izbor i imenovanja
-odbornička pitanja i odgovori.