Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Organi lokalne uprave

Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije

 

Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije zadužen je za pripremu, analizu, planiranje i izradu nacrta i predloga Budžeta Opštine, pripremu izvještaja o realizaciji fiskalne politike za tekuću godinu i predlaganje smjernica na osnovu kojih se planiraju prihodi i rashodi za narednu godinu.

 

 

Saznaj više →

Sekretarijat za razvoj preduzetništva komunalne poslove i saobraćaj

Sekretarijat za razvoj preduzetništva komunalne poslove i saobraćaj je nadležan za izradu propisa iz oblasti preduzetništva, turizma, poljoprivrede, komunalnih poslova i saobraćaja.

 

 

 

Saznajte više →

Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora

Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora priprema i izrađuje nacrte i predloge odluka i drugih akata iz nadležnosti Sekretarijata koje usvaja Skupština, organizuje i učestvuje u javnoj raspravi na utvrđeni nacrt odluka.

 

Saznajte više →

Sekretarijat za investicije

Sekretarijat za investicije vrši poslove lokalne uprave koji se odnose na obezbjeđivanje uslova za uređivanje, korišćenje, unaprjeđivanje i zaštitu građevinskog zemljišta

 

 

Saznajte više →

Sekretarijat za imovinsko pravne poslove

Zastupanje opštine i njenih organa u postupcima pred nadležnim sudovima i organima uprave, radi zaštite i ostvarivanja imovinskih i drugih prava i interesa opštine su samo neke od nadležnosti Sekretarijata za imovinsko pravne poslove.

 

 

Saznajte više →

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti zadužen je za uređivanje odnosa i obezbjeđivanje primjene propisa i drugih akata iz oblasti kulture, socijalne i dječije zaštite, sporta, obrazovanja, javnog informisanja, zdravstva, arhivske, bibliotečke, izdavačke djelatnosti i drugih oblasti društvenih djelatnosti u obimu zakonske nadležnosti 

 

Saznajte više →

Sekretarijat za opštu upravu

Radni odnosi, personalna i kadrovska evidencija, Mjesne zajednice, arhiviranje opštinske građe i opšta uprava su jedni od mnogih zadataka sekretarijata za opštu upravu.

 

Saznajte više →

Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine

Koordinira i učestvuje u usaglašavanju kriterijuma i primjeni mjera, propisa i smjernica koje  obezbjeđuju opstanak Kotora na Listi svjetske prirodne i kulturne baštine UNESCO kao i mnogih drugih nadležnosti vezanih za oblast očuvanja prirodne i kulturne baštine.

 

Saznajte više →

Sekretarijat za zajedničke poslove

Sekretarijat za zajedničke poslova vrši zajedničke poslove administrativno-tenhničke nabavke za potrebe svih organa lokalne uprave u saradnji sa službenikom za javne nabavke, vrši poslove ekonomata i magacinskog poslovanja za potrebe administrativno-tehničkog funkcionisanja organa lokalne uprave i Skupštine opštine.

 

Saznajte više →

Komunalna policija

Komunalna policija vrši poslove koji obuhvataju komunalni nadzor i obezbjeđivanje komunalnog reda u skladu sa Zakonom kojim se uređuje oblast komunalnih djelatnosti.

 

 

 

 

Saznajte više →

Služba za inspekcijske poslove

Služba za inspekcijske poslove vrši poslove inspekcijskog nadzora i poslove obezbjeđenja komunalnog reda preduzimanjem inspekcijskih mjera i radnji u skladu sa Zakonom i drugim propisima.

 

Saznajte više →

Služba zaštite

Vatrogasna jedinica Kotor (kao DVD) osnovana je 1867 godine i jedno je od prvih vatrogasnih društava na području EX Jugoslavije. Društvo je djelovalo u svim akcijama gašenja požara, spašavanja ljudskih života i njihove imovine kao i u akcijama humanosti za potrebe građana.

 

Saznajte više →

Služba za unutrašnju reviziju

Služba za unutrašnju reviziju vrši poslove unutrašnje revizije svih poslovnih funkcija iz nadležnosti lokalne samouprave.

 

Saznajte više →

Služba za javne nabavke

Služba za javne nabavke vrši stručne i druge poslove koji se odnose na primjenu propisa iz oblasti javnih nabavki i drugih oblasti koje su u vezi sa ostvarivanjem funkcija službe...

 

Saznajte više →

Menadžer Opštine

Menadžer Opštine predlaže i učestvuje u pripremi i realizaciji planova i programa razvoja Opštine ...

 

Saznaj više →