Kotor

Accessibility Tool

  • Bigger text
  • Dyslexia Friendly
  • Bold text
  • Black-white
  • High contrast
  • Cursor
  • Reset
  • Accessibility

Javna rasprava - Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o boravišnoj taksi

Skupština Opštine Kotor je na sjednici odrzanoj 16.11.2015. godine utvrdila je Nacrt Odluke o porezu na nepokretnosti, Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o boravisnoj taksi...

Read more 17.11.2015.

Javna rasprava - Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i rokovima plaćanja turističke takse

Skupština Opštine Kotor je na sjednici odrzanoj 16.11.2015. godine utvrdila je Nacrt Odluke o porezu na nepokretnosti, Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o boravisnoj taksi...

Read more 17.11.2015.

JAVNI POZIV Za davanje u zakup nepokretnosti javnim nadmetanjem

1. Predmet ovog poziva je davanje u zakup, na period do 5 godina, nepokretnosti u državnoj svojini, čiji je subjekt raspolaganja Opština Kotor, i to:  ...

Read more 06.09.2015.

Javna Rasprava po Nacrtu izmjena i dopuna DUP-a Nerin i elaborata Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za izmjene i dopune DUP Nerin

Odlukom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-10721 od 21.07.2015.godine, utvrđen je Nacrt DUP-a Nerin i stavljen na javnu raspravu, u trajanju od 15 dana.Javna rasprava će...

Read more 22.07.2015.

Javna rasprava - Nacrt Odluke o auto-taxi prevozu

Obavještavamo zainteresovana lica da je, dana 20. 07. 2015. godine, otvorena Javna rasprava povodom :Nacrta Odluke o auto-taxi prevozuJavna rasprava biće otvorena 30 dana, zaključno...

Read more 20.07.2015.

JAVNA RASPRAVA - Nacrtu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije

Obavještava se javnost da će se u periodu od 30.05.2015. do 15.06.2015. godine, održatiJAVNA RASPRAVAo Nacrtu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije ...

Read more 26.05.2015.

Javna Rasprava po Nacrtu izmjena i dopuna DUP-a MOorinj i elaborata Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za izmjene i dopune DUP-a Morinj

Broj: 0303-4798Kotor, 14.04.2015. godineOBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU IZMJENA I DOPUNA DUP-a MORINJ I ELABORATA STRATEŠKE PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA IZMJENE...

Read more 14.04.2015.

Javna Rasprava: Nacrt odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju saobraćajnice u naselju Rakite paralelno sa bujičnim kanalom zvjernjak

U toku javne rasprave, građani, pravna lica i drugi zainteresovani korisnici prostora, mogu izvršiti uvid u Nacrt Odluke u prostorijama Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i...

Read more 18.03.2015.

JAVNI POZIV za prenos prava svojine na nepokretnostima javnim nadmetanjem - (aukcijom)

Na osnovu člana 40. Zakona o državnoj imovini (...

Read more 10.02.2015.

Javna rasprava povodom Nacrta odluke o Budžetu opštine Kotor 2015

PROGRAM JAVNE RASPRAVEPredsjednik opštine Kotor je dana 02.12.2014. godine utvrdio:- Nacrt Odluke o Budžetu opštine Kotor za 2015. godinu, sa Nacrtom Odluke o usvajanju Plana...

Read more 02.12.2014.