Kotor

Alat za prilagodljivost

 • Veći tekst
 • Font za disleksiju
 • Podebljanje teksta
 • Crno-bijelo
 • Visoki kontrast
 • Kursor
 • Resetuj
 • Pristupačnost

Glavni administrator - nadležnosti

Glavni administrator Opštine Kotor  

Shodno Zakonu o lokalnoj samoupravi („Sl. list RCG", br. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06, 88/09, 03/10, 73/10, 38/12 i 10/14), Glavni administrator:

 • koordinira rad organa lokalne uprave i službi;
 • stara se o zakonitosti, efikasnosti i ekonomičnosti njihovog rada;
 • daje stručna uputstva i instrukcije o načinu postupanja u vršenju poslova;
 • daje mišljene na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova organa lokalne uprave i službi;
 • vrši druge poslove koje mu povjeri predsjednik Opštine. 

Glavni administrator ima ovlašćenja drugostepenog organa u upravnim stvarima iz nadležnosti Opštine.

Za vršenje poslova Glavnog administratora obrazovana je Služba Glavnog administratora.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Službi Glavnog administratora broj 0901-6032 od 30.04.2014. godine, na koji je Predsjednik Opštine dao saglasnost broj 01-6079 od 30.04.2014. godine.

Saglasno Odluci o organizaciji i načinu rada lokalne uprave („Sl. list Opštine Kotor", br. 11/05, 09/07, „Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 13/11, 01/12, 40/12, 26/13), Služba Glavnog administratora obavlja stručne i druge poslove za Glavnog administratora, a naročito:

 • koordinira rad organa lokalne uprave i službi, stara se o zakonitosti i ekonomičnosti njihovog rada; priprema stručna uputstva i instrukcije o načinu postupanja u vršenju poslova lokalne uprave; daje mišljenje na akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji; priprema za potrebe predsjednika/ce Opštine mišljenje o izvještajima organa lokalne uprave, priprema izvještaj o radu Službe Glavnog administratora;
 • priprema predloge akata iz nadležnosti Glavnog administratora u skladu sa Zakonom;
 • učestvuje u pripremi nacrta i predloga odluka koje se odnose na sistem lokalne samouprave i rad organa lokalne uprave;
 • vrši upravni nadzor iz nadležnosti Glavnog administratora u skladu sa Zakonom;
 • organizuje sjednice Kolegijuma Glavnog administatora, vrši obradu zaključaka koje donosi Glavni administrator; prati realizaciju zaključaka i izrađuje izvještaj o realizaciji tih zaključaka; čuva izvodnike svih akata koje donosi Glavni administrator;
 • sprovodi drugostepeni upravni postupak po izjavljenim žalbama fizičkih i pravnih lica u upravnim stvarima iz sopstvene nadležnosti lokalne samouprave;
 • priprema i objedinjava izvještaje o radu lokalne uprave za potrebe Predsjednika Opštine;
 • vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom Opštine i drugim propisima po nalogu Glavnog administratora.