Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Program borbe protiv korupcije

PLAN INTEGRITETA OPŠTINE KOTOR

Ažurirano 01.10.2018.godine

 

AKTIVNOSTI 
RADNE GRUPE ZA PRAĆENJE REALIZACIJE AKCIONOG PLANA 
ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE U OPŠTINI KOTOR (2015-2016)

Definicija korupcije

Korupcija je svaka zloupotreba službenog, poslovnog, odnosno društvenog položaja ili uticaja u cilju sticanja lične koristi ili koristi za drugog (član 2. Zakona o sprječavanju korupcije - ''Sl. list CG'', br. 53/14).

Sastav Radne grupe

Predsjednik Opštine Kotor, donio je 23.09.2015.god, Rješenje o formiranju Radne grupe za praćenje realizacije Akcionog plana za borbu protiv korupcije u Opštini Kotor (2015-2016), kojim je utvrđen sastav Radne grupe:

1. Glavni administrator, Petar Abramović, koordinator
2. Odbornik DPS u SO Kotor, Željko Aprcović, član
3. Odbornik SDP u SO Kotor, Bruna Lončarević, član
4. Odbornik SNP u SO Kotor, Mićo Dobriša, član
5. Odbornik LP u SO Kotor, Vido Drašković, član
6. Odbornik Koalicije DF u SO Kotor, Vladimir Potpara, član
7. Sekretar Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje, Slavica Vojinović, član 
8. Sekretar Sekretarijata za imovinsko - pravne poslove, Srđan Vuković, član
9. NVO ''Eko Centar Delfin'', Ljilja Radunović, član
10. Radio Skala, Slavko Mandić, član
11. Uprava za nekretnine - PJ Kotor, Načelnik Veselin Miletić, član
12. MUP - Uprava policije, Odjeljenje bezbjednosti Kotor, Načelnik Igor Popović, član

Aktivnosti koje su prethodile donošenju Akcionog plana za borbu protiv korupcije u Opštini Kotor (2015-2016)

Skupština opštine Kotor, na sjednici održanoj 15.12.2015.god, donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Akcioni plan borbe protiv korupcije Opštine Kotor (2015-2016), kao strateški dokument koji će biti temelj za suzbijanje i sprječavanje korupcije na području opštine Kotor, za period 2015-2016. godine, i koji predstavlja nastavak aktivnosti iz Akcionog plana za borbu protiv korupcije u Opštini Kotor (2013-2014), započetih 2008.god, na suzbijanju korupcije. 
U Akcionom planu za borbu protiv korupcije u Opštini Kotor za (2015-2016), utvrđene su mjere (39 mjera), i aktivnosti (97 aktivnosti), nosioci aktivnosti, rokovi za realizaciju i indikatori postignutih rezultata. Cilj ovih mjera je povećanje stepena odgovornosti, profesionalizma i transparentnosti u radu lokalne samouprave, jačanje njenog integriteta i primjena etičkih standarda, kao i stvaranje uslova i podsticaj civilnog i privatnog sektora da se uključe u borbu protiv korupcije na lokalnom nivou.
Adaptiranim Akcionim planom za Poglavlje 23 ''Pravosuđe i temeljna prava'', koji je Vlada Crne Gore donijela na sjednici održanoj 19.02.2015. god, za oblast lokalne samouprave, mjerom 2.1.7.12 Akcioni plan za Poglavlje 23, utvrđena je obaveza: Pripremiti i usvojiti Akcioni plan za borbu protiv korupcije za svaku jedinicu lokalne samouprave na osnovu Modela Akcionog plana za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi (2013 – 2014). 
Navedeni Model je polazište Radnoj grupi za praćenje realizacije Akcionog plana za borbu protiv korupcije u Opštini Kotor, za izradu ovog adaptiranog Akcionog plana za borbu protiv korupcije u Opštini Kotor (2015-2016), koji je nastavak mjera i aktivnosti iz prethodnog, Akcionog plana za borbu protiv korupcije u Opštini Kotor (2013-2014).
Akcioni plan za borbu protiv korupcije u Opštini Kotor, za period 2015-2016. godina, urađen je na osnovu Modela Akcinog plana za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi 2013-2014 godina, i predstavlja adaptirani Akciononi plan za borbu protiv korupcije u Opštini Kotor 2013-2014.

Aktivnosti Radne grupe za praćenje realizacije Akcionog plana za borbu protiv korupcije u Opštini Kotor (2015-2016)

Na prvoj sjednici održanoj 11.11.2015.god, Radna grupa je donijela Poslovnik o radu Radne grupe za praćenje realizacije Akcionog plana za borbu protiv korupcije u Opštini Kotor za period 2015-2016. godina. Radna grupa je utvrdila tekst Akcionionog plana za borbu protiv korupcije u Opštini Kotor (2015-2016). Razmatran je i Izvještaj o sprovođenju mjera iz Akcionog plana za poglavlje 23. za Opštinu Kotor, za period januar - jun 2015. god. (dostavljen Zajednici opština Crne Gore), kao i tekuća problematika (problem sa povećanom koncentracijom izduvnih gasova u tunelu ''Vrmac'' i donacije AD ''Luka Kotor'' i javnih službi - ''Vodovod i kanalizacija'' doo Kotor i ''Komunalno Kotor'' Kotor).
Radna grupa je na drugoj sjednici održanoj 22.12.2015.god, nastavila sa aktivnostima započetim na prvoj sjednici Radne grupe.
Na trećoj sjednici održanoj 09.03.2016. godine Radna grupa je razmatrala problem sa povećanom koncentracijom izduvnih gasova u tunelu ''Vrmac'' i donacije AD ''Luka Kotor''.
Radna grupa je na četvrtoj sjednici održanoj 07.07.2016.godine, razmatrala: aktivnosti oko prevazilaženja problema povećane koncentracije izduvnih gasova u tunelu ''Vrmac'';  predstavku grupe građana, vlasnika stanova u zgradama ''Jugooceanije'' na Zlatnim njivama, u vezi zelene javne površine ispred njihovih zgrada, koja je postala privatno vlasništvo, kao i preduzete mjere; Odluku Osnovnog državnog tužilaštva iz Kotora, u vezi anonimne prijave pomorca iz Glavatičića; predstavku sugrađanke u vezi visine cijene zakupa poslovnog prostora u Škaljarima; dopis Agencije za sprječavanje korupcije o obavezama iz Zakona o sprječavanju korupcije i tekuću problematiku.
U svom radu Radna grupa sarađuje sa organima lokalne samouprave, organima lokalne uprave, državnim organima, Zajednicom opština Crne Gore, navladinim organizacijama i drugim organizacijama u čiji djelokrug spada obavljanje određenih poslova vezanih za nadležnost Radne grupe.
Rad Radne grupe je javan. Javnost rada se obezbjeđuje prisustvom zainteresovanih sredstava javnog informisanja, izdavanjem saopštenja i na drugi adekvatan način.

Radna grupa je dužna da o svojim aktivnostima obavještava javnost putem web sajta Opštine Kotor www.opstinakotor.com

Realizovane aktivnosti iz Akcionog plana za borbu protiv korupcije u Opštini Kotor

Određene mjere iz Akcionog plana za borbu protiv korupcije u Opštini Kotor, već su realizovane, i to:

- formirana je Radna grupa za praćenje realizacije Akcionog plana za borbu protiv korupcije u Opštini Kotor (2015-2016),
- donijet je novi Vodič za slobodan pristup informacijama, ažuriran saglasno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama,
- u toku je izrada Vodiča kroz lokalnu administraciju, 
- formirana je nova Radna grupa za pripremu Plana integriteta. Uprava za kadrove, Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore i Zajednica opština Crne Gore pripremaju model Plana integriteta za jedinice lokalne samouprave,
- blagovremeno se postupa po zahtjevima za slobodan pristup informacijama,
- u toku je izrada Nacrta Prostorno - urbanističkog plana Opštine Kotor,
- donijeto je više planskih dokumenata, predviđenih Programom rada Skupštine opštine Kotor za 2015. godinu, koji su objavljeni na web sajtu Opštine Kotor, 
- donesene su nove opštinske odluke predviđene Programom rada Skupštine opštine Kotor za 2015. godinu, koje su objavljene na web sajtu Opštine Kotor, 
- na predlog Radne grupe donijta je Odluka o kriterijumima, postupku i načinu raspodjele sredstava namijenjenih finansiranju NVO, 
- konstituisan je novi Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave u Opštini Kotor,
- donijeto je 11 Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta usaglašenih sa Uredbom o službenim zvanjima lokalnih službenika i namještenika i uslovima za njihovo vršenje u organima lokalne uprave i Zakonom o nacionalnom okviru kvalifikacija, 
- takođe je donijet i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mjesta Službe za unutrašnju reviziju, čime je konstituisana nova Služba u Opštini Kotor,
- u Stručnoj službi Predsjednika Opštine Kotor, formirana je Kancelarija za međunarodnu saradnju,
- na osnovu već donijetih etičkih kodeksa, formirane su komisije za lokalne službenike i namještenike, kao i za izabrane predstavnike i funkcionere u Opštini Kotor i potpisane izjave o prihvatanju etičkih kodeksa.
- osnovana je Služba za unutrašnju reviziju,
- donijet je Plan integriteta.

 

NAPOMENA:

Podnošenje prijava od strane građana o uočenim koruptivnim pojavama, može se vršiti:
- na sajtu Opštine Kotor www.opstinakotor.com
- neposredno Radnoj grupi za praćenje realizacije akcionog plana za borbu protiv korupcije u Opštini Kotor (2015-2016), u kancelariji Glavnog administratora Opštine Kotor, Stari grad br. 317.
Radna grupa će podnijete prijave procesuirati prema nadležnom lokalnom organu uprave (tražiti izjašnjenje i postupanje po prijavi), i eventualno nadležnom državnom organu. 

KOORDINATOR 
Petar Abramović, dipl. prav. 

*****

(Dokumenti se nalaze u Adobeacrobat (PDF) formatu. Ukoliko nemate program Adobe acrobat reader možete ga preuzeti ovdje.  Ukoliko želite da sačuvate dokument u Vašem računaru kliknite desnim tasterom miša i pritisnite Save document as

*****

RANIJE AKTIVNOSTI