header image

OBAVJEŠTENJE ZA PORESKE OBVEZNIKE O NAČINU PREDAJE PORESKE PRIJAVE ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA NEPOKRETNOSTI

25.03.2020.

Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor podsjeća obveznike poreza na nepokretnosti koji vode poslovne knjige da će se blagovremeno podnijetim smatrati prijave za utvrđivanje poreza na nepokretnosti predate do 15. aprila 2020. godine.

Poresku prijava se može podnijeti neposredno u Građanskom birou Opštine Kotor ili putem pošte Sekretarijatu za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor, Stari grad 317.

Takođe, imajući u vidu novonastalu situaciju povodom korona virusa, te preporuke Vlade Crne Gore da se stranke javnopravnim organima obraćaju elektronskim putem, obavještavamo da poreski obveznici (pravna lica) mogu skenirani primjerak poreske prijave dostaviti na mejl: prihodi@kotor.me .  Napominjemo da je uz poresku prijavu poreski obveznik dužan dostaviti bilans stanja za godinu koja prethodi godini za koju se porez utvrđuje, zaključni list i analitičku karticu osnovnih sredstava.

Obrazac prijave poreza na nepokretnosti (PPN2) možete preuzeti na Građanskom birou Opštine Kotor, u Sekretarijatu za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor ili na sajtu Opštine Kotor- www.kotor.me .