header image

X sjednica Skupštine Opštine Kotor

28.10.2013.
blog image

X sjednica Skupštine Opštine Kotor zakazana je za 05. 11. 2013. godine sa početkom u 10,00 časova (Palata Bizanti), sa sledećim dnevnim redom:

 • Nacrt Odluke o javnim priznanjima i nagradama Opštine Kotor
 • Nacrt Odluke o javnom vodosnabdijevanju na području Opštine Kotor
 • Nacrt Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom na teritoriji Opštine Kotor
 • Nacrt Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju privremenih objekata montažnog karaktera na teritoriji Opštine Kotor
 • Nacrt Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji Opštine Kotor
 • Nacrt Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljiša
 • Prijedlog Programa razvoja kulture Opštine Kotor 2013.- 2017. godine
 • Informacija o ostvarenju budžeta Opštine Kotor za prvih devet mjeseci
 • Izbor i imenovanja:
 • Prijedlog Rješenja o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JKP „Kotor“ o imenovanju direktora Preduzeća
 • Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za rješavanje stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe
 • Prijedlog Rješenja o imenovanju Savjeta za zaštitu i razvoj lokalne samouprave
 • Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje predloga naziva trgova i ulica na teritoriji Opštne Kotor
 • ODBORNIČKA PITANJA I ODGOVORI.