Kotor

Alat za prilagodljivost

 • Veći tekst
 • Font za disleksiju
 • Podebljanje teksta
 • Crno-bijelo
 • Visoki kontrast
 • Kursor
 • Resetuj
 • Pristupačnost

Poslovi skupštine

Skupština ...

 • donosi Statut,
 • donosi Poslovnik o svom radu,
 • donosi propise i druga opšta akta,
 • donosi planove i programe razvoja opštine,
 • donosi prostorne i urbanističke planove,
 • donosi program uređenja i korišćenja građevinskog zemljišta,
 • donosi budžet i završni račun budžeta,
 • donosi plan kapitalnih poboljšanja i investicionu politiku,
 • utvrđuje visinu opštinskih poreza, taksa i naknada,
 • raspolaže imovinom,
 • utvrđuje uslove za osnivanje mjesnih zajednica i daje saglasnost na odluke o osnivanju,
 • raspisuje referendum za teritoriju opštine ili za dio teritorije,
 • utvrđuje način i postupak učešća građana u vršenju javnih poslova,
 • odlučuje o građanskoj inicijativi,
 • odlučuje o raspisivanju samodoprinosa za teritoriju opštine,
 • raspisuje izbore za predsjednika Opštine,
 • osniva javne službe ,
 • odlučuje o zaduživanju i davanju garancija, u skladu sa zakonom,
 • vrši verifikaciju mandata i odlučuje o pravima odbornika,
 • obrazuje odbore, savjete i komisije Skupštine i odlučuje o povjeravanju odborima poslova iz svoje nadležnosti,
 • bira i razrješava predsjednika Skupštine, imenuje sekretara i članove radnih i savjetodavnih tijela,
 • podnosi predlog za ocjenu ustavnosti i zakonitosti akata državnih organa, kada ocijeni da je povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu,
 • razmatra izvještaj predsjednika Opštine,
 • odlučuje o davanju koncesija na prirodna dobra koja su u nadležnosti Opštine u skladu sa zakonom,
 • odlučuje o osnivanju Asocijacije opština za teritoriju Republike Crne Gore,
 • odlučuje o osnivanju međuopštinske zajednice,
 • odlučuje o saradnji i udruživanju sa lokalnim zajednicama i asocijacijama drugih zemalja,
 • odlučuje o izradi, upotrebi, čuvanju i uništavanju pečata,
 • utvrđuje simbole Opštine i uređuje njihovu upotrebu,
 • ustanovljava javna priznanja Opštine i uređuje način i postupak dodjeljivanja javnih priznanja,
 • bira članove Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave,
 • pokreće inicijativu za izmjene i dopune zakona i drugih propisa,
 • daje autentično tumačenje propisa koji donosi,
 • uređuje i obezbjeđuje obavljanje komunalnih djelatnosti i njihov razvoj, uređuje uslove i način organizovanja poslova u obavljanju komunalnih djelatnosti i odlučuje o povjeranju obavljanja komunalnih djelatnosti,
 • utvrđuje opšte uslove za uređivanje naselja na teritoriji opštine, korišćenje javnih i drugih površina i uslove i način korišćenja prostora za parkiranje,
 • propisuje uslove i način davanja na privremeno korišćenje gradskog građevinskog zemljišta i donosi program,
 • privremenog korišćenja gradskog građevinskog zemljišta,
 • propisuje uslove i način izgradnje i postavljanje privremenih objekata,
 • donosi godišnji program o pribavljanju nepokretnosti za potrebe opštine,
 • propisuje radno vrijeme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata u skladu sa zakonom,
 • obrazuje službu za poslove Skupštine,
 • utvrđuje područja i nazive naselja, ulica i trgova,
 • odlučuje o broju odbornika,
 • donosi odluku o emisiji hartija od vrijednosti,
 • daje, po pravilu, mišljenje o zakonima i drugim propisima, kojima se uređuju pitanja od interesa za lokalnu samoupravu,
 • donosi plan zaštite od požara,
 • propisuje prekršaj za povrede opštinskih propisa,
 • odlučuje o naknadi za rad odbornika,
 • vrši i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.

 

Dokumenti Skupštine opštine Kotor: