Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Stare usvojene odluke

XLV sjednica Skupštine Opštine Kotor - 21.08.2020 godine

Predlog Odluke o otkupu – prodaji stana označenom kao E-21 na kat. parc. 12 KO Škaljari I
Predlog Odluke o otkupu – prodaji stana označenog kao B-19 na kat. parc. KO Škaljari I
Predlog Odluke o otkupu – prodaji stana označenog kao B-30 na kat. parc 46 KO Škaljari I
Predlog Odluke o kupovini zemljišta – kat. parc. 949/2, 949/3 i 950/4 KO Dobrota I radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane DUP-om Dobrota
Predlog Odluke o otkupu 6/56 vlasničkog dijela nepokretnosti označene kao objekat I sa zemljište ispod objekta i pripadajućim zemljištem na kat. parceli 574 KO Risan I, po pravu preče kupovine 
Predlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti označene kao kat. parc. 2568/1 KO Dobrota I u cilju privođenja namjeni saobraćajnice planirane DUP-om Dobrota
Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje stubne trafostanice STS 10/0,4Kv 250Kv „Mirac“ sa priključnim 10Kv kablovskim vodom na kat. parc. 200/2 KO Dub
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na zaključenje Ugovora o snabdijevanju prerađenim otpadnim vodama zaključenog između “Luštica development” AD Tivat, Opštine Tivat, Opštine Kotor i Društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat
Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju 10kV kablovskog voda od MBTS 10/0,4kV “Jadran Perast” do MBTS 10/0,4kV “Dražin vrt”, Region 5 (KO Perast, KO Orahovac II – Kotor)
Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju trafostanice NDTS 10/0.4kV 1x630kVA “Strp” sa uklapanjem u VN i NN mrežu – Region 5 (Strp, Kotor)
Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju 10 kV kablovskog voda od MBTS 10/0,4 kV “Dražin Vrt” do MBTS 10/0,4 kV “Orahovac 2”, regoin 5 (KO Orahovac I, KO Orahovac II – Kotor)
Nacrt Odluke o načinu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji opštine Kotor

 XLIV sjednica Skupštine Opštine Kotor - 28.07.2020 godine

Predlog Odluke o dopuni Odluke o donošenju seta mjera za podršku privrednicima i građanima opštine Kotor 
Predlog Odluke o utvrđivanju broja odbornika/ca u Skupštini Opštine Kotor
Predlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Opštinske Izborne Komisije
Predlog Odluke za izgradnju saobraćajnice u ulici “21. Maj” u Kotoru, naselje Dobrota, preko kat. parcela 2565/1 i 1512/3 KO Dobrota IPredlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju STS 10/0,4kVA “Pipoljevac” sa priključnim 10kV vodom – KO Dub, KotorPredlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje stubne trafostanice STS 10/0,4kV 250 kV, sa priključkom 10kV kablovskim vodovodom na kat. parc. 691 KO VranovićiPredlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izmještanje – podizanje 10kV i 35kV vazdušnog voda i izgradnja DTS 10/0,4kV, 1x630kVA, sa priključnim 10kV kablovskim vodom na UP 19, koji čine kat. parcele 475/1, 476/2, 474, 477, 478, 479, 473/1, 480/1, 481/3 KO KubasiPredlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju priključnog puta za priključenje eksploatacionog polja “Ledenice” na magistralni put M-8 Lipci – Vilusi, lokalitet Ledenice Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju saobraćajnice u Dobroti, ulica “21. Maja” ( kod Autocentra Jug)
Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju javne rasvjete lokalnog puta u naselju Knež Laz na djelovima kat. parc. 3346, 1715 i 1812 KO Donje Krivošije
Zaključak - Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje stubne trafostanice STS 10/0,4kV 250kV “Mirac” sa priključnim 10kV kablovskim vodom na kat.parc. 200/2 K.O. Dub
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na zaključenje Ugovora o davanju u dugoročni zakup nepokretnosti označenih kao objekat 1 na kat.parc. 600 i kat.parc. 605/2, LN 114 K.O. Risan, dio UP 153 (Dom kulture Risan) sa “Briv Construction” d.o.o. Kotor
Predlog Odluke o prenosu-prodaji zemljišta označenog kao kat.parc. 1358/3 K.O. Dobrota I radi legalizacije objekta
Predlog Odluke o kupovini zemljišta-kat.parc. 2494/3 K.O. Dobrota I radi rješavanja imovinsko pravnih odnosa na saobraćajnici planiranoj i izgrađenoj shodno DUP-u Dobrota
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na odustanak od ulaganja pravnog lijeka – žalbe na presudu posl. br. P 1437/18 Osnovnog Suda u Kotoru
Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Turističke organizacije Opštine Kotor
Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o auto-taksi prevozu
Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima
Predlog Odluke o ostvarivanju rodne ravnopravnosti
Predlog Odluke o javnim priznanjima Opštine Kotor
Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o povećanju tarife lokalnih komunalnih taksa; (“Sl. List Opštine Kotor” br.6/99)
Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o usklađivanju visine lokalnih komunalnih taksi. (“Sl. List Opštine Kotor” br. 2/00)
Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o usklađivanju visine lokalnih komunalnih taksi (“Sl. List Opštine Kotor” br. 10/10)
Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o usklađivanju visine lokalnih komunalnih taksi sa novom valutom euro. (“Sl. List Opštine Kotor” br. 1/02)
Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o usklađivanju visine lokalnih komunalnih taksa. (“Sl. List Opštine Kotor” br. 1/02)
Predlog Odluke o utvrđivanju Lokalne mreže planinskih staza na području Opštine Kotor
Predlog Programa zaštite i očuvanja područja Kotora za 2020.godinu
Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju DOO “Vodovod i kanalizacija Kotor” za 2019.godinu
Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju DOO “Komunalno Kotor” Kotor za 2019.godinu
Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju PPOV za 2019.godinu 

XLIII sjednica Skupštine Opštine Kotor - 30.06.2020 godine

Odluka o donošenju seta mjera za podršku privrednicima i građanima opštine Kotor

XLII sjednica Skupštine Opštine Kotor - 22.06.2020 godine

Predlog Odluke o imenovanju Sekretara Skupštine Opštine Kotor;
Predlog Odluke o Završnog računa Budžeta Opštine Kotor za 2019. godinu;
Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2019. godinu;
Predlog Odluke o izdavanju u dugoročni zakup poslovnih prostorija zakupcu Udruženju boraca NOR-a i antifašista 1941-1945 Kotor;
Predlog Odluke o izdavanju u dugoročni zakup poslovnih prostorija zakupcu Organiizaciji boraca NOR-a 1941-1945 Kotor;
Predlog Odluke o izdavanju u dugoročni zakup poslovnih prostorija zakupcu Matici crnogorskoj – ogranak Kotor;
Predlog Odluke o donošenju Strateškog plana razvoja Opštine Kotor 2020-2024;
Predlog Odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana za unaprjeđenje kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori 2020-2021;
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Strategiju razvoja sporta Opštine Kotor za period 2020-2021. godinu;
Zaključak - Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima;
Predlog Odluke o davanju saglanosti na Odluku o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u JU Kulturni centar “Nikola Đurković” Kotor;
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju dodataka na osnovnu zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima u JU Kulturni centar “Nikola Đurković” Kotor;
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u OJU “Muzeji” Kotor;
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju dadataka na osnovnu zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima u OJU “Muzeji” Kotor;
Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju betonskog kanala za odvođenje atmosferskih voda sa lokacije konvertorske stanice u Lastvi Grbaljskoj;
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga parkiranja na kat. parc. broj 281 KO Škaljari I DOO “Komunalno Kotor” Kotor;
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmjenu Cjenovnika usluga parkiranja na kat. parc. broj 250 KO Škaljari I (Puč) DOO “Komunalno Kotor” Kotor;
Predlog Odluke o ustupanju vatrogasnog vozila bez naknade Opštini Gusinje;
Predlog Odluke o prodaji zemljišta – dijela kat. parc. 574 KO Risan I radi dokompletiranja urbanističke parcele; 
Predlog Odluke o poravnanju u predmetu RS broj 18/13; 
Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji zemljišta – kar. parc. 2050/2 KO Dobrota I radi dokompletiranja urbanističke parcele;
Predlog Odluke o raspisivanju javnog poziva za prikupljanje ponuda radi davanja u zakup nepokretnosti označene kao dio kat. parcele 2565/1 KO Dobrota I, LN 2120, u površini 151m2;
Zaključak - Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o auto-taksi prevozu;
Zaključak - Nacrt Odluke za izgradnju saobraćajnice uz “Treći put” u Kotoru, naselje Dobrota, preko kat. parcela 2565/1 o 1512/3 KO Dobrota I;
Zaključak - Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju STS 10/0,4kVA “Pipoljevac” sa priključnim 10kV vodom – KO Dub, Kotor;
Zaključak - Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje stubne trafostanice STS 10/0,4kV 250 kV, sa priključkom 10kV kablovskim vodovodom na kat. parc. 691 KO Vranovići;
Zaključak - Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izmještanje – podizanje 10kV i 35kV vazdušnog voda i izgradnja DTS 10/0,4kV, 1x630kVA, sa priključnim 10kV kablovskim vodom na UP 19, koji čine kat. parcele 475/1, 476/2, 474, 477, 478, 479, 473/1, 480/1, 481/3 KO Kubasi;
Zaključak - Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju priključnog puta za priključenje eksploatacionog polja “Ledenice” na magistralni put M-8 Lipci – Vilusi, lokalitet Ledenice; 
Zaključak - Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju saobraćajnice u Dobroti, u blizini skretanja za “Treći put”, kod Auto-centra Jug;
Zaključak - Nacrt Odluke o ostvarivanju rodne ravnopravnosti;
Zaključak - Nacrt Odluke o javnim priznanjima Opštine Kotor;
Predlog Odluke o zamjeni nepokretnosti između Opštine Kotor i CEDIS-a.
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na zaključenje Sporazuma o međusobnom regulisanju prava i obaveza između Opštine Kotor, Vaterpolo kluba “Primorac“ Kotor i “Primorje“ AD Tivat Hotel i restoran.
Predlog Odluke o usvajanju Plana privremenih objekata na teritoriji opštine Kotor.
Predlog Odluke o utvrđivanju najnižeg iznosa zakupnine za privremene objekte montažnog karaktera i za zemljište na koje se postavljaju odnosno grade.
Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju kriterijuma, uslova i postupaka za davanje u zakup zemljišta čiji subjekt raspolaganja je Opština Kotor radi postavljanja privremenih objekata.

Izbor i imenovanja

Rješenje o razrješenju UO Fondacije "Kotorski festival pozorišta za djecu"
Rješenje o imenovanju UO Fondacije "Kotorski festival pozorišta za djecu"
Rješenje o razrješenju Komisije za rješavanje stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe

XLI sjednica Skupštine Opštine Kotor - 19.05.2020 godine

Zaključak - Redovna Skupština akcionara „Luka Kotor“ AD Kotor
Zaključak - Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju betonskog kanala za odvođenje atmosferskih voda sa lokacije Konvertorske stanice u Lastvi Grbaljskoj

Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora o imenovanju izvršnog direktora doo „Komunalno Kotor“

Izbor i imenovanja.

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za finansije, privredu i razvoj

XL sjednica Skupštine Opštine Kotor - 05.05.2020 godine

Predlog Odluke o donošenju seta mjera za podršku privrednicima i građanima Opštine Kotor

XXXIX sjednica Skupštine Opštine Kotor - 30.04.2020 godine

Izvještaj o radu predsjednika Opštine Kotor sa izvještajem o radu lokalne uprave i službi za 2019.godinu
Predlog Odluke o potvrdi Odluke o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve radi otklanjanja posljedica štete od zemljotresa koji je zadesio Grad Zagreb – Hrvatska
Predlog Odluke o potvrdi Odluke o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve radi otklanjanja posljedica COVID-19 u Crnoj Gori
Predlog Odluke o prodaji zemljišta kat. parc. 1275/1 KO Dobrota I radi dokompletiranja urbanističke parcele
Predlog Odluke o prenosu–prodaji zemljišta označenog kao kat. parc.1512/2 Ko Dobrota I radi legalizacije objekata
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na zaključenje poravnanja u parničnom postupku Posl. br. P 961/19
Predlog Odluke o povjeravanju na upravljanje DOO” Komunalno Kotor” Kotor nepokretnosti označene kao kat. parc. 325/3 u Ko Stoliv I, LN broj 545, površine 446 m2 radi privođenja namjeni (izgradnje kapele I mjesnog groblja)
Predlog Odluke o davanju saglasnosti za davanje na privremeno upravljanje i korišćenje poslovnog prostora koji se nalazi u objektu JU KC “Nikola Đurković” Kotor Ministarstvu sporta i mladih Crne Gore
Predlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju DTSM10/0,4 kV prostor 1x360kVA “Butiko”
Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju TS 10/0,4 kV, 1x630 kVA “Vranovići” sa uklapanjem u SN i NN mrežu
Zaključak - Predlog Odluke o utvrđivanju lokalne mreže planinskih staza na području Opštine Kotor
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o povjeravanju komunalnih djelatnosti korišćenja i upravljanja komunalnom infrastrukturom i drugim sredstvima u svojini Opštine Kotor DOO “Vodovod i kanalizacija Kotor” Kotor
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o povjeravanju komunalnih djelatnosti korišćenja i upravljanja komunalnom infrastrukturom i drugim sredstvima u svojini Opštine Kotor DOO “Komunalno Kotor” Kotor
Predlog Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu
Predlog Odluke o komunalnim taksama
Zaključak - Nacrt Akcionog plana za unaprijeđenje kvaliteta života LGBT osoba 2020-2021 godina
Izvještaj o radu OJU” Muzeji” Kotor za 2019.godinu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju OJU “Muzeji” za 2019. godinu
Izvještaj o radu JU Kulturni centar” Nikola Djurković” Kotor za 2019.godinu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju JU Kulturni centar” Nikola Đurković” Kotor za 2019. godine

XXXVIII sjednica Skupštine Opštine Kotor - 05.03.2020 godine

Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju naziva naselja, ulica i trgova na teritoriji Opštine Kotor
Predlog Odluke o lokalnim administrativnim taksama Opštine Kotor
Zaključak - Predlog Rješenja o imenovanju članova odbora direktora “Luka Kotor” AD

Izbor i imenovanja

- Predlog Rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju članova Savjeta OJU “Muzeji” Kotor

XXXVII sjednica Skupštine Opštine Kotor - 25.02.2020 godine

Predlog Odluke o kupovini zemljišta – kat. parc. 2370/2 KO Dobrota I radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane DUP-om Dobrota
Predlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju dijela nepokretnosti označene kao kat. parc. 514 KO Sutvara u cilju proširenja lokalnog nekategorisanog puta shodno DUP-u Radanovići
Predlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti označene kao kat. parc. 302/3 KO Prčanj I radi rješavanja imovinsko pravnih odnosa na saobraćajnici izgrađenoj shodno DUP-u Prčanj
Predlog Odluke o prodaji zemljišta – kat. parc. 2050 KO Dobrota I radi dokompletiranja urbanističke parcele
Predlog Odluke o produženju roka zakupa (Turistička organizacija – kameni kiosk)
Predlog Odluke o produženju roka zakupa (Turistička organizacija – anagrafski broj 328 Stari grad)
Predlog Odluke o produženju roka zakpua (Turistička organizacija – anagrafski broj 315 i 315a Stari grad)
Predlog Odluke o izdavanju u dugoročni zakup poslovnih prostorija – Crveni krst (dobrovoljni davaoci krvi)
Predlog Odluke o produženju roka zakupa poslovnih prostorija NVO Bokeljska mornarica
Predlog Odluke o izdavanju u dugoročni zakup poslovnih prostorija – Lovačko udruženje Kotor
Predlog Odluke o produženju roka zakupa HGD-u
Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju saobračajnice u Dobroti kod Školskog centra
Predlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter “Radio Kotor”
Predlog Odluke o ustupanju na privremeno korišćenje nepokretnosti Javnoj ustanovi Dom starih “Grabovac” Risan
Predlog Odluke o realizaciji usluge podrške za život u zajednici – pomoć i njega starih lica u kući
Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o uslovima i načinu rješavanja stambenih potreba lokalnih funkcionera i rukovodećih lica lokalne uprave
Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspisivanju javnog poziva za prikupljanje ponuda radi prodaje motornih vozila u vlasništvu Opštine Kotor i Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora
Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnim davanjima
Predlog Odluke o bližim kriterijumima za ostvarivanje prava na socijalno stanovanje lica u stanju socijalne potrebe
Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o podsticajima u razvoj poljoprivrede
Zaključak - Nacrt Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podrušu ženskom preduzetništvu
Zaključak - Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju TS 10/0,4 kV; 1x630 kVA “Vranovići sa uklapanjem u SN i NN mrežu
Zaključak - Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju DTS-M 10/0,4kV 1x360kVA “Butiko”
Zaključak - Nacrt Programa zaštite i očuvanja Područja Kotora za 2020. godinu

XXXVI sjednica Skupštine Opštine Kotor - 28.01.2020 godine

Predlog Programa rada Skupštine Opštine Kotor za 2020. godinu
Predlog Odluke o davanju u dugoročni zakup nepokretnosti označene kao kat.parc. 600 i kat. parc. 605/2 objekat 1, LN 114 K. O. Risan, UP 153 (Dom kulture u Risnu)
Predlog Odluke o kupovini nepokretnosti u vlasništvu Privrednog društva “Jugopetrol” AD Podgorica
Predlog Odluke o kupovini zemljišta označenog kao kat.parc.1421/3 K.O. Dobrota I radi privođenja namjeni saobraćajnice DUP-om Dobrota
Predlog Odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana za mlade, LAPM 2020-2021
Predlog Odluke o povjeravanju na upravljanje dijela kat. parc. 28/2 KO Kotor i Privrednom društvu „Luka Kotor“ AD Kotor
Izvještaj o radu sa finansijskim planom za 2018. godinu Društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat
Program rada i finansijski plan za 2020. godinu Društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat
Program rada i finansijski plan za 2020. godinu DOO “Komunalno Kotor” Kotor
Program rada i finansijski plan za 2020. godinu DOO “Vodovod i kanalizacija Kotor” Kotor
Program rada i finansijski plan za 2020. godinu OJU “Muzeji” Kotor
Program rada i finansijski plan za 2020. godinu JU Kulturni centar “Nikola Đurković” Kotor
Izvještaj o realizovanim aktivnostima Kancelarije za prevenciju narkomanije, bolesti zavisnosti i rizičnih ponašanja za 2019. godinu sa Planom poslovanja za 2020. godinu
Program kulturnih manifestacija za 2020. godinu

Izbor i imenovanja

Imenovanje Tatjane Mljenović za direktora JU Kulturni centar “Nikola Đurković” Kotor
Imenovanje Katice Brkanović za predsjednika Savjeta Fondacije “Kotorski festival pozorišta za djecu”
Imenovanje Ane Lindi za predsjednika Savjeta OJU “Muzeji” Kotor
Imenovanje Miloša Vuksanovića za člana Odbora direktora PPO

XXXV sjednica Skupštine Opštine Kotor - 23.12.2019 godine

Odluka o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve radi otklanjanja posljedica štete od zemljotresa koji je zadesio Republiku Albaniju

XXXIV sjednica Skupštine Opštine Kotor - 23.12.2019 godine

Predlog Odluke o izmjeni Odluke o visini, kriterijumina, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama
Predlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju naknade odbornicima Skupštine Opštine Kotor
Predlog Odluke o budžetu Opštine Kotor za 2020. godinu
Predlog Odluke o usvajanju Plana potrošnje Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2020. godinu
Predlog Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2020. godinu
Predlog Programa uređenja prostora za 2020. godinu
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta OJU „Muzeji“ Kotor
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut JU Kulturni centar „Nikola Đurković“ Kotor

XXXIII sjednica Skupštine Opštine Kotor - 16.12.2019 godine

Predlog Odluke o prodaji zemljišta – kat. parc. 669/1 KO Stoliv I radi dokompletiranja urbanističke parcele
Predlog Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prikupljanje ponuda radi prodaje motornih vozila u vlasništvu Opštine Kotor i Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmjenu i dopunu Odluke o organizovanju Opštinske javne ustanove „Muzeji“ Kotor
Predlog Odluke o isplati naknade za novorođenu djecu na području Opštine Kotor
Predlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter „Radio Kotor“
Predlog Odluke o izdavanju u dugoročni zakup poslovnih prostorija Opštine Kotor Fudbalskom klubu  „Bokelj“ Kotor
Predlog Odluke o izdavanju u dugoročni zakup poslovnih prostorija Opštine Kotor Mjesnom udruženju penzionera Orahovac - Kotor
Predlog Odluke o produženju roka zakupa poslovnih prostorija Opštine Kotor (Udruženje paraplegičara Kotor)
Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju načina i visine otpremnine za sporazumni prekid radnog odnosa lokalnih službenika i namještenika Opštine Kotor
Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju buster stanice Orahovac II sa pripadajućim cjevovodima
Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju DTS 10/04 kV Morinj II – Kobilje sa uklapanjem u SN mrežu
Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju buster stanice Kamp sa pripadajućim cjevovodima
Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju DTS 10/04 kV Zagora II sa priključnim podzemnim 10 kV vodom i uklapanjem u NN mrežu
Predlog Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama
Predlog Odluke o obimu i vrsti dopuštenih radova na spoljnim djelovima stambene zgrade
Predlog Odluke o izradi, upotrebi i uništavanje pečata
Zaključak - Nacrt Programa rada Skupštine Opštine Kotor za 2020. godinu
Zaključak - Nacrt Lokalnog akcionog plana za mlade LAPN 2020-2021
Zaključak - Nacrt Odluke o bližim kriterijumima za ostvarivanje prava na socijalno stanovanje lica u stanju socijalne potrebe
Zaključak - Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju saobraćajnice u Dobroti kod Školskog centra

Izbor i imenovanja

Imenovanje Odbora za kulturu i društvene djelatnosti
Imenovanje Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost
Imenovanje odbornika koji će vršiti vjenčanja u ime Predsjednika Opštine

XXXII sjednica Skupštine Opštine Kotor - 18.11.2019 godine

Predlog Odluke o regulisanju međusobnih odnosa između Opštine Kotor i Bigove Bay
Predlog Odluke o porezu na nepokretnosti
Predlog Odluke o visini, načinu obračuna i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Opštine Kotor
Predlog Odluke o kupovini zemljišta – dijela kat. parc. 2176/2 KO Dobrota I radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane DUP-om Dobrota
Predlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa radi pokretanja postupka nepotpune eksproprijacije u cilju izgradnje sekundarnog kanalizacionog kraka planiranog DUP-om Dobrota
Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kupovini zemljišta kat. parc. 16/3 KO Lješevići radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane LSL Grbalj II
Predlog Odluke o usvajanju Lokalnog programa socijalnog stanovanja Opštine Kotor za 2019-2020 godinu
Predlog Odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji opštine Kotor
Zaključak - Nacrt Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama
Zaključak - Nacrt Odluke o obimu i vrsti dopuštenih radova na spoljnim djelovima stambenih zgrada

Izbori i imenovanja

Zaključak - Imenovanje Savjeta za upravljanje Kotorom

XXXI sjednica Skupštine Opštine Kotor - 24.10.2019 godine

Predlog Odluke o davanju saglasnosti na zaključenje poravnanja u parničnom postupku PŽ br.622/19
Predlog Odluke o obrazovanju Stručne službe Skupšine
Predlog Odluke o utvrdivanju lokacije za izgradnju DTS-M 10/0,4Kv 1x360KvA „Butiko“
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na zaključenje poravnanja u parničnom postupku Posl. br. P. 648/19
Predlog Odluke o kupovini zemljišta – kat. parc. 23/8 KO Privredna zona radi rješavanja imovinsko pravnih odnosa na saobraćajnici planiranoj i izgrađenoj shodno LSL Grbalj II
Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi privođenja namjeni zemljišta planiranog za izgradnju saobraćajnice G i G1 u DSL Sektor 38: Bigova i LSL Trašte
Predlog Odluke o učešću lokanog stanovništva u vršenju javnih poslova
Predlog Odluke o mjesnim zajednicama
Predlog Odluke o izmjeni Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje sporta
Zaključak - Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju DTS 10/0,4Kv „Morinj II – Kobilje“ sa uklapanjem u SN mrežu
Zaključak - Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacij za izgradnju DTS 10/0,5 kV „Zagora 2“sa priključnim podzemnim 10 kV i uklapanjem u N.N. mrežu
Zaključak - Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju buster stanice Kamp sa pripadajućim cjevovodima
Zaključak - Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju buster stanice Orahovac II sa pripadajućim cjevovodima
Predlog Lokalnog plana zaštite životne sredine za Opštinu Kotor 2019-2023
Imenovanje članova Savjeta lokalnog javnog emitera „Radio Kotor“
Predlog Odluke o regulisanju međusobnih odnosa između Opštine Kotor i VK „Primorac“ Kotor

XXX sjednica Skupštine Opštine Kotor - 30.09.2019 godine

Predlog Odluke o kriterijumima za stipendiranje studenata u opštini Kotor
Predlog Odluke o kupovini zemljišta — kat. parc. 1861/2 i 1864/1 sve KO Dobrota I radi privodenja namjeni saobraćajnice planirane DUP-om Dobrota
Predlog Odluke o kupovini zemljišta — kat. parc. 957/8 i 958 sve KO Dobrota I — radi privodenja namjeni saobraćajnice planirane DUP-om Dobrota
Predlog Odluke o utvrdivanju javnog interesa za eksproprijacuju nepokretnosti radi privodenja namjeni zemljišta planiranog za izgradnju saobraćajnice DUP-om Kavač
Predlog Odluke o utvrdivanju lokacije za izgradnju javne rasvjete lokalnih puteva u naselju Dragalj, Gornje Krivošije
Predlog Odluke o utvrdivanju lokacije za izgradnju javne rasvjete lokalnih puteva u naselju Bojanići, Gornje Krivošije
Predlog Odluke o izgradnji javne rasvjete Koložunj
Predlog Odluke o rekonstrukciji javne rasvjete Popovići
Predlog Odluke o utvrdivanju lokacije za privremeno skladištenje neopasnog građevinskog i kabastog otpadana teritoriji opštine Kotor, kao i načinu privremenog skladištenja neopasnog građevinskog otpada
Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju DT S 10/0,4kV „Daošine 2” sa uklapanjem u SN mrežu
Zaključak - Nacrt Odluke o mjesnim zajednicama
Zaključak - Nacrt Odluke o regulisanju saobrćaja na teritoriji opštine Kotor
Zaključak - Nacrt Odluke o učešću lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova
Zaključak - Nacrt Odluke o utvrdivanju lokacije za izgradnju DTS-M 10/0,4kV 1x360kVA „Butiko"
Zaključak - Nacrt Odluke o porezu na nepokretnosti
Zaključak - Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Opštine Kotor
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora o razrješenju dužnosti izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Komunalno Kotor” Kotor
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Komunalno Kotor” Kotor
Predlog Rješenja o imenovanju Žirija za dodjelu nagrade „21. Novembar“

Izbor i imenovanja

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za planiranje i uređenje prostora

XXIX sjednica Skupštine Opštine Kotor - 03.09.2019 godine

Predlog Rješenja o razrješenju Maje Mršulje funkcije Sekretarke Skupštine Opštine Kotor
Predlog Rješenja o imenovanju Dušanke Banićević za vršioca dužnosti Sekretarke Skupštine Opštine Kotor

XXVIII sjednica Skupštine Opštine Kotor - 26.08.2019 godine

Predlog Statuta Opštine Kotor
Predlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara
Predlog Odluke o izmjeni Odluke o načini i rokovima plaćanja turističke takse
Predlog Odluke o usvajanju Plana potrošnje Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2019. godinu
Predlog Program rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2019. godinu
Predlog Programa uređenja prostora za 2019. godinu
Odluka o kupovini zemljišta označene kao kat. parc. 2371/2, 2373/2, 2374/2, 2370/3 sve KO Dobrota I, radi privođnja namjeni saobraćajnice planirane DUP-om Dobrota
Odluka o kupovini zemljišta označene kao kat.parc. 715/1 KO Dobrota I, radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane Dup-om Dobrota
Odluka o kupovini zemljišta označene kao kat.parc. 2328/10 KO Dobrota I, radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane Dup-om Dobrota
Odluka o kupovini zemljišta označene kao kat.parc. 961/2, 962/2 i 960/5 KO Sutvara, radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane Dup-om Radanovići
Predlog Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat
Zaključak - Nacrt Odluke o lokalnim administrativnim taksama
Zaključak - Nacrt Odluke o lokalnim komunalnim taksama

XXVII sjednica Skupštine Opštine Kotor - 16.08.2019 godine

Predlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju broja potpredsjednika Opštine Kotor.
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednika Opštine o imenovanju Sonje Seferović za potpredsjednicu Opštine Kotor.
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednika Opštine o imenovanju Nenada Vukadinovića za potpredsjednika Opštine. 
Predlog Odluke o izmjeni Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama;
Predlog Odluke o izvođenju javnog rada u Opštini Kotor za pomoć i njegu starih lica u kući;
Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju DTS 10/04kV Morinj I sa uklapanjem u SN i NN mrežu;
Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju DTS 10/0,4kV „Orahovac-Simes inženjering“ sa uklapanjem u SN mrežu;
Predlog Odluke o utvrđivanju kriterijuma, uslova i postupka za davanje u zakup zemljišta čiji subjekt raspolaganja je Opština Kotor radi postavljanja privremenih objekata;
Zaključak - Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju DTS 10/0,4kV „Daošine 2“ sa uklapanjem u SN mrežu;
Zaključak - Nacrt Odluke o izgradnji javne rasvjete Koložunj;
Zaključak - Nacrt Odluke o rekonstrukciji javne rasvjete Popovići;
Zaključak - Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju javne rasvjete lokalnih puteva u naselju Dragalj, Gornje Krivošije;
Zaključak - Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju javne rasvjete lokalnih puteva u naselju Bojanići, Gornje Krivošije;
Zaključak - Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za privremeno skladištenje neopasnog građevinskog otpada i kabastog otpada na teritoriji Opštine Kotor;
Zaključak - Nacrt lokalnog plana zaštite životne sredine 2019-2023;
Program kuturnih manifestacija u Opštini Kotor za 2019. godinu.

Izbor i imenovanja

Predlog Rješenja o imenovanju Skupštine Turističke organizacije.
Predlog Rješenja o razrješenju Odbora direktora doo „Lovanja“.
Predlog Rješenja o imenovanju Odbora direktora doo „Lovanja“.

XXVI sjednica Skupštine Opštine Kotor - 25.07.2019 godine

Predlog Odluke o prodaji zemljišta – kat. parc. 2099/3 KO Dobrota I radi dokompletiranja urbanističke parcele (Nalčići);
Predlog Odluke o prodaji zemljišta – kat. parc. 2474/2 KO Dobrota I radi dokompletiranja urbanističke parcele (Knežević, Petranović, Kapetanović);
Predlog Odluke o kupovini zemljišta – kat. parc. 8774/4 i 877/5 KO Kavač radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane DUP-om Kavča (Bjelanović);
Predlog Odluke o kupovini zemljišta – kat. parc. 957/4 KO Dobrota I radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane DUP-om Dobrota (Barić, Samardžić);
Predlog Odluke o kupovini zemljišta – kat. parc. 153/3 KO Prčanj I radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane DUP-om Prčanj (Black Mountain DOO);
Predlog Odluke o prodaji – prenosu prava svojine na nepokretnosti označenoj kao kat. parc. 109/17 KO Privredna zona; 
Predlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi privođenja namjeni zemljišta planiranog za izgradnju saobraćajnice G i G1 u DSL Sektor 38 Bigova i LSL Trašte; 
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na ustanovljavanje prava službenosti za izgradnju I faze elektroenergetskog snabdijevanja područja Bigova Bay – 35kV kablovski vod od TS 35/10 kV „Grbalj I2 do TS 35/10 kV „Bigova“ i izgradnju elektronske (telekomunikacione) infrastrukture za područje Bigova Bay na katastarskim parcelama 294, 378, 1555, 1556, 1142/3, 1559, 1481, 1562/1 sve KO Lješevići, 719 KO Vranovići, 2811 Glavatičići;
Zaključak - Predlog Odluke o utvrđivanju Nacrta Statuta Opštine Kotor
Predlog Odluke o izmeni Odluke o pristupanju izradi Statuta Opštine Kotor i imenovanju Komisije za izradu Nacrta Statuta.
Predlog Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta sa Saglasnošću Vlade, Zaključkom Savjeta i Izvještajem o javnoj raspravi
Predlog Odluke o usvajanju Programa privremenih objekata na teritoriji Opštine Kotor za period 2018-2023 godine;
Zaključak - Nacrt Odluke o izmeni Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje sporta (predlgač odbornik Mirko Vičević)
Zaključak - Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o načinu i rokovima plaćanja turističke takse.
Izvještaj o radu Službe zaštite za 2017. godinu
Izvještaj o radu „Vodacom“ doo za 2017. godinu
Predog Odluke o davanju saglasnosti na Plan rada i finansijski Plan društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za Opštine Kotor i Tivat za 2019. godinu.

Izbor i imenovanja:

Predlog Rješenja o razrješenju Odbora direktora doo „Komunalno Kotor“ Kotor.
Predlog Rješenja o imenovanju Odbora direktora doo „Komunalno Kotor“ Kotor.
Predlog Rješenja o razrješenju Odbora direktora doo „Vodovod i kanalizacija Kotor“ Kotor.
Predlog Rješenja o imenovanju Odbora direktora doo „Vodovod i kanalizacija Kotor“ Kotor.
Predlog Rješenja o razrješenju člana Odbora direktora doo „Vodacom“. 
Predlog Rješenja o imenovanju člana Odbora direktora doo „Vodacom“. 
Predlog Rješenja o razrješenju članova Skupštine doo „Vodacom“. 
Predlog Rješenja o imenovanju članova Skupštine doo „Vodacom“. 
Predlog Rješenja o imenovanju Odbora direktora doo Preduzeća za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za Opštine Kotor i Tivat.
Predlog Rješenja o razrješenju Savjeta JU Kulturni centar „Nikola Đurković“ Kotor.
Predlog Rješenja o imenovanju Savjeta JU Kulturni centar „Nikola Đurković“ Kotor.
Predlog Rješenja o razrješenju Savjeta OJU „Muzeji“ Kotor.
Predlog Rješenja o imenovanju Savjeta OJU „Muzeji“ Kotor.

XXV sjednica Skupštine Opštine Kotor - 18.07.2019 godine

Zaključak - Nacrt Programa uređenja prostora za 2019. godinu
Zaključak - Nacrt Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2019. godinu
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednika Opštine Kotor o razrješenju funkcije potpredsjednice Opštine Kotor Ljiljane Popović Moškov
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednika Opštine Kotor o razrješenju funkcije potpredsjednika Opštine Kotor Milivoja Samardžića
Zaključak - Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za ekonomsko iskorišcavanje kulturnih dobara

Izbor i imenovanja

- Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za društvene djelatnosti
- Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za planiranje i uređenje prostora
- Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za meduopštinsku i međunarodnu saradnju
- Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za davanje predloga naziva naselja, trgova i ulica 
- Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za bezbjednost saobraćaja 
- Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za zaštitu životne sredine
- Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za ravnopravnost polova

XXIV sjednica Skupštine Opštine Kotor - 12.07.2019 godine

Izbor Predsjednika Opštine Kotor

XXIII sjednica Skupštine Opštine Kotor - 08.07.2019 godine

Predlog za razrješenje Predsjednika Opštine Kotor
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednika Opštine Kotor o razješenju funkcije potpredsjednika Opštine Branka Nedovića
Predlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za statut i propise
Predlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za finansije, privredu i razvoj

XXII sjednica Skupštine Opštine Kotor - 04.07.2019 godine

Izbor Predsjednika Skupštine Opštine Kotor

Izbor i imenovanja

Predlog rješenja o izmjeni Odbora za izbor i imenovanja

XXI sjednica Skupštine Opštine Kotor - 27.06.2019 godine

Odluka o razrješenju Predsjednice Skupštine Opštine Kotor
Odluka o imenovanju vršioca funkcije Predsjednika Skupštine Opštine Kotor

XVII sjednica Skupštine Opštine Kotor - 28.12.2018 godine

Odluka o potvrdi - komunalno
Odluka o potvrdi odluke - Morinj I
Odluka o potvrdi odluke - auto taxi prevoz
Odluka o potvrdi odluke o davanju saglasnosto na program rada turisticke orgnaizacije
Odluka o potvrdi odluke o davanju saglasntoi na program rada muzeji
Odluka o potvrdi odluke - Orahovac
Odluka o potvrdi odluke - Pomoc i njega starih lica
Odluka o potvrdi odluke - Program uredjenja za 2018
Odluka o potvrdi odluke - Vodovod
Odluka o potvrdi rjesenja - Imenovanje Jelena Radenovic
Odluka o potvrdi rjesenja o imenovanju Snezane Jonice odbor direktora komunalno kotor
Odluka o potvrdi rjesenja o razrjesenju Ljubenka Borovica
Odluka o potvrdi rjesenje o razrjesenju Blaza Ercegovica

XVI sjednica Skupštine Opštine Kotor - 15.05.2018 godine

Zaključak - Redovna Skupština akcionara "A.D.Luka Kotor"
Predlog Odluke o donošenju Detaljnog Urbanističkog Plana Nerin sa Izvještajem o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu u zahvatu Detaljnog Urbanističkog Plana Nerin
Predlog Odluke o upotrebi sredstava Stalne budžetske rezerve ("Kazerna")
Predlog Odluke o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve radi otklanjanja posljedica vanrednih okolnosti – zemljotresa koji je zadesio Opštinu Plav
Predlog Odluke o izmjeni Odluke o boravišnoj taksi
Zaključak - Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o lokalnim administrativnim taksama
Predlog Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte
Predlog Odluke o kupovini zemljišta – kat. parc. 16/3 KO Lješevići radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane LSL Grbalj II ("Vukšić group")
Predlog Odluke o kupovini zemljišta – kat. parc. 1601/14 KO Dobrota I radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane DUP-om Dobrota ("RD 29 oktobar")
Predlog Odluke o kupovini zemljišta – kat. parc. 951/4 KO Dobrota I radi privođenja namjeni saobraćajnice planiranje DUP-om Dobrota I (Barić Minja)
Predlog Odluke o otkupu zemljišta – kat. parc. 2535/17 KO Dobrota I radi dokompletiranja urbanističke parcele (Ivanović Dušan)

XV sjednica Skupštine Opštine Kotor - 20.03.2018 godine

Program rada Skupštine Opštine Kotor za 2018. godine.
Odluka o pristupanju promjeni Statuta Opštine Kotor.
Odluka o davanju saglasnosti na korišćenje bez naknade dijela kat.parc. 549 KO Dobrota I.
Odluka o otkupu zemljišta – kat. parc. 987/5 KO Prčanj I radi dokompletiranja urbanističke parcele.
Odluka o pristupanju izradi Lokalnog Plana zaštite životne sredine za Opštinu Kotor 2019-2023. godina.
Zaključak - Informacija o statusu predmeta u Sekretarijatu za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje (Kostanjica i Dobrota)

XIV sjednica Skupštine Opštine Kotor - 29.12.2017 godine

Odluka o Budžetu Opštine Kotor za 2018 godinu
Plan potrošnje Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2018. godinu.
Program uređenja prostora za 2018. godinu.
Program rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2018 godinu.
Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o osnivanju DOO za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za Opštine Kotor i Tivat                                                                                Odluka o davanju saglasnosti na Statut DOO  za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za  Opštine Kotor i Tivat.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o auto taksi prevozu.
Odluka o donošenju projekta regulisanja saobraćaja, stacionarnog saobraćaja (parkiranja) i analize, regulisanja i odvijanja autotaxi prevoza.
Odluka o davanju saglasnosti za povlačenje tužbenog zahtjeva po tužbi Opštine Kotor P 1361/15.
Zaključak: Nacrt Programa rada Skupštine za 2018. godinu.

Izbori i imenovanja

XIII sjednica Skupštine Opštine Kotor - 01.12.2017 godine

Odluka o podsticajima u razvoju poljoprivrede.
Odluka o sportu.
Zaključak - Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o boravišnoj taksi.
Odluka o kupovini zemljišta radi privodenja namjeni saobracajnice planirane DUP-om Prcanj (kat.parcela 266/4 KO Prcanj I).
Odluka o davanju saglasnosti na isplatu razlike licnog dohodka lokalnim funkcionerima i službenicima visoko-rukvodnog kadra u grupi C.
Odluka o davanju saglasnosti na utvrdivanje dodatka na osnovnu zaradu lokalnim službenicima i namještenicima u Službi zaštite i spašavanja.
Odluka o davanju saglasnosti DOO "Vodovod i kanalizacija Kotor" na otvaranje žiro racuna radi deponovanja finansijskih sredstava kao garancije za realizaciju Projekta za vodosnabdijevanje i odvodenje otpadnih voda na Jadranskoj obali, faza V1 Kotor.
Odluka o izmjeni Odluke o upravljanju kulturnim dobrom i naknada koja se placa prilikom obilaska kotorskih bedema i tvrdave Sveti Ivan.
Odluka o izmjeni Odluke o utvrdivanju najnižeg iznosa zakupnine za privremene objekte montažnog karaktera i za zemljište na kojem se postavljaju odnosno grade.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o odredivanju naziva naselja, ulica i trgova na teritoriji Opštine Kotor.
Zaključak - Nacrt Programa rada Direkcije za uredenje i izgradnju Kotora za 2018. godinu sa Nacrtom Programa uredenja prostora za 2018. godinu.
Zaključak - Urbanistička dokumentacija
Zaključak - Nacrt Programa za zaštitu i ocuvanje podrucja Kotora za 2018. godinu.
Zaključak - Izvještaj o stanju bezbjednosti u Kotoru.

Izbor i imenovanja

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za davanje predloga naziva naselja, trgova i ulica
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za bezbijednost saobraćaja
Rješenje o imenovanju članova Skupštine “Vodacom-a”
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za finansije, privredu i razvoj
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za ravnopravnost polova

 XII sjednica - 03.10.2017

Odluka o utvrđivanju načina i visine otpremnine za sporazumni prekid radnog odnosa lokalnih službenika i namještenika Opštine Kotor.

XI sjednica - 25.09.2017

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana potrošnje Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2017. godinu. 
Izmjene i dopuna Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2017. godinu. 
Izmjene i dopuna Programa uređenja prostora za 2017. godinu. 
Odluka o otkupu zemljišta radi dokompletiranja urbanističke parcele (Mačić Krsto Dobrota I).
Odluka o davanju u zakup dijela kat. parcele 954/1 K.O. Lastva javnim nadmetanjem.
Zaključak - Razmatranje Zaključaka povodom predloga Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

X sjednica - 22.09.2017

Zaključak - Razmatranje materijala za vanrednu Skupštinu akcionara „Luka Kotor“ AD Kotor.
Odluka o izmjeni Odluke o zaradama lokalnih funkcionera i lica koja imenuje Skupština Opštine Kotor.
Odluka o izmjeni Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u Opštini Kotor. 
Odluka o varijabilnom dijelu zarade zaposlenih u lokalnom sektoru Opštine Kotor. 
Odluka o izmjeni Odluke o Savjetu za razvoj i zaštitu lokalne samouprave.
Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2017. godinu doo „Vodovod i kanalizacija Kotor“ Kotor.
Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2017. godinu doo „Komunalno Kotor“ Kotor.

Izbor i imenovanja.

-Imenovanje Komisije za rješavanje stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe.

IX sjednica - 25.09.2017

Odluka o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve (Kazerna Risan).
Odluka o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve (Ahmeti Fatan).
Zaključak - Nacrt Odluke o podsticajima u razvoj poljoprivrede.
Odluka o usvajanju Programa rada i finansijskog plana za 2017. godinu OJU „Muzeji“ Kotor.

Izbor i imenovanja

- Imenovanje Žirija za dodjelu nagrade „21. Novembar“

VIII sjednica - 01.09.2017

Odluka o završnom računu Budžetu Opštine Kotor za 2016. godinu.
Odluka o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava NVO.
Odluka o izmjeni Odluke o uređenju grada i naselja Opštine Kotor.
Odluka o izmjeni Odluke o održavanju čistoće.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju privremenih objekata montažnog karaktera na teritoriji Opštine Kotor.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama.
Odluka o izmjeni Odluke o javnom vodosnabdijevanju na području Opštine Kotor.
Odluka o izmjeni Odluke o izgradnji, upravljanju, korišćenju, zaštiti i održavanju objakata za vodosnabdijvanje seoskog područja.
Odluka o izmjeni Odluke o javnom kanalizacionom sistemu i odvođenju otpadnih voda na području Opštine Kotor.
Odluka o izmjeni Odluke o grobljima.
Odluka o izmjeni Odluke o kućnim ljubimcima na teritoriji Opštine Kotor.
Odluka o izmjeni Odluke o radnom vremenu.
Odluka o izmjeni Odluke o pijacama.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji Opštine Kotor.
Odluka o izmjenama Odluke o javnom prevozu putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima.
Odluka o izmjeni Odluke o auto-taxi prevozu.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izdavanju u dugoročni zakup poslovnih prostorija Organizaciji slijepih za Kotor, Herceg Novi, Budvu i Tivat.
Odluka o izdavanju u zakup poslovnih prostorija nevladinim organizacijama sa teritorije Opštine Kotor.
Odluka o izdavanju u zakup poslovnih prostorija Hrvatskom građanskom društvu Crne Gore – Kotor.
Odluka o davanju saglasnosti na preusmjeravanju finansijskih sredstava (donacije) „Terna Crna Gora“ doo Podgorica po osnovu dogradnje JU OŠ „Narodni heroj Savo Ilić“ iz Kotora.
Zaključak - Nacrt Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje sporta.

Izbor i imenovanja

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora Doo “Komunalno Kotor“ Kotor o imenovanju Izvršnog direktora Doo “Komunalno Kotor“ Kotor
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora Doo "Vodovod i kanalizacija Kotor" Kotor o imenovanju Izvršnog direktora Doo "Vodovod i kanalizacija Kotor" Kotor
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora direktora „Vodacom“ doo
Zaključak - Savjet za upravljanje Kotorom

VII sjednica - 17.07.2017

Izbori imenovanja

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora doo „Vodovod i kanalizacija Kotor“ Kotor o razrješenju izvršnog direktora
- Rješenje o razrješenju članova Skupštine Turističke organizacije Opštine Kotor
- Rješenje o imenovanju članova Skupštine Turističke organizacije Opštine Kotor
Zaključak - Skupština akcionara „Luka Kotor“ AD Kotor
Odluka o zaradama lokalnih funnkcionera i lica koje imenuje Skupština Opštine Kotor.
Odluka o zaradama lokalnih službenika i namještenika u Opštini Kotor.
Zaključak - Nacrt izmjena i dopuna Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2017. godinu.
Zaključak - Nacrt izmjena i dopuna Programa uređenja prostora za 2017. godinu.

VI sjednica - 26.06.2017

Razrješenja, izbor i imenovanja

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Savjeta JU Kulturni centar “Nikola Đurković” o razrješenju poslovnog direktora JU Kulturni centar “Nikola Đurković” Kotor Miloša Dževerdanovića
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora “Lovanja” doo o razrješenju Radoslava Ćosa
Rješenje o dopuni Rješenja o imenovanju Savjeta JU Kulturni centar “Nikola Đurković” Kotor
Rješenje o dopuni Rješenja o imenovanju članova Savjeta OJU “Muzeji” Kotor
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za finansije, privredu i razvoj
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za društvene djelatnosti
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za bezbijednost saobraćaja
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za ravnopravnost polova
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za zaštitu životne sredine
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za predstavke i pritužbe

Odluka o davanju saglasnosti na Izmjene Statuta D.o.o. „Komunalno Kotor“ Kotor 
Odluka o davanju saglasnosti na Izmjene Statuta D.o.o. „Vodovod i kanalizacija Kotor“ Kotor 
Zaključak - Javna rasprava po Nacrtu Lokalnog Plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom za period 2017–2020.godine

V sjednica - 12.04.2017

Razrješenja, izbor i imenovanja

Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju Milivoja Miša Samardžića za potpredsjednika Opštine Kotor
Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju Branka Nedovića za potpredsjednika Opštine Kotor
Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju Ljiljane Popović Moškov za potpredsjednicu Opštine Kotor
Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje o razrješenju Petra Abramovića funkcije Glavnog administratora Opštine Kotor
Rješenje o razrješenju Duške Banićević funkcije sekretarke Skupštine Opštine Kotor
Rješenje o imenovanju Maje Mršulje za sekretarku Skupštine Opštine Kotor
Program rada Skupštine Opštine Kotor za 2017. godinu
Izmjene i dopune Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2016.
Izmjene i dopune Programa uređenja prostora za 2016. godinu
Izvještaj o stanju uređenja prostora Opštine Kotor za 2016. godinu
Program rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2017. godinu
Program uređenja prostora za 2017. godinu
Odluka o izmjeni Odluke o određivanju naknade odbornicima Skupštine Opštine Kotor
Odluka o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve (pomoć u otklanjanju posledica poplava i požara)
Odluka o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve (pomoć Italiji nakon zemljotresa)
Nacrt Odluke o visini, kriterijumima, načinu, postupku i raspodjeli sredstava za NVO
Odluka o utvrđivanju Nacrta Lokalnog Plana za razvoj usluga socijalne zaštite u Opštini Kotor. (2016- 2020)

IV sjednica - 27.03.2017

Odluka o budžetu Opštine Kotor za 2017. godinu
Odluka o usvajanju plana potrošnje Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2017. godinu
Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednika Opštine Kotor o razrješenju funkcije potpredsjednika Opštine Jova Suđića
Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednika Opštine Kotor o razrješenju funkcije potpredsjednika Opštine Tvrtka Crepulje
Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednika Opštine Kotor o razrješenju funkcije potpredsjednika Opštine Branka Nedovića
Odluka o izvođenju lokalnog javnog rada u Opštini Kotor za pomoć i njegu starih lica u kući
Odluka o prodaji putničkog vozila u vlasništvu Opštine Kotor putem prikupljanja ponuda

Izbor i imenovanja

Imenovanje radnih tijela Skupštine

Rješenje o imenovanju Odbora za statut i propise
Rješenje o imenovanju Odbora za finansije, privredu i razvoj
Rješenje o imenovanju Odbora za društvene djelatnosti
Rješenje o imenovanju Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju
Rješenje o imenovanju Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno - stambenu djelatnost
Rješenje o imenovanju Odbora za vjerska pitanja
Rješenje o imenovanju odbornika koji će u ime Predsjednika Opštine obavljati vjenčanja

III sjednica - 21.02.2017

Odluka o privremenom finansiranju Opštine Kotor
Rješenje o imenovnanju Odbora za izbor i imenovanja

II sjednica - 21.02.2017

Zaključak o prestanku mandata predsjednika Opštine Kotor
Odluka o imenovanju Predsjednika Opstine Kotor

XLII SJEDNICA - 29.07.2016

XLI SJEDNICA - 7.07.2016

Prijedlog Odluke o zaduživanju Opštine Kotor za realizaciju Projekta ”Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali, Faza V komponenta 2- hitne I dugoročne mjere”
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na postizanje poravnanja u parničnom postupku P.br.1532/15
Prijedlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju 10kV voda , TS 10/0,4kV, 630kVA i niskonaponskog voda od TS do sela Poljice, u funkciji kamenoloma na kat.parc.794 K.O. Krivošije Donje Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na postizanje poravnanja u parničnom postupku P.br.219/16/11
Prijedlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju NDTS 10/0,4kV.1x630kVA “Lastva-most”sa uklapanjem u 10kV i 0,4kV mrežu
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti o usvajanju izvještaja o radu finansijskog poslovanja doo Vodacom
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti o usvajanju izvještaja o radu finansijskog poslovanja doo Vodovod
Zaključak - saglasnost na Odluku Odbora direktora o raspodjeli ostvarene dobiti za 2015. godinu 

XL SJEDNICA - 19.05.2016

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o javnim priznanjima i nagradama.
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na postizanje poravnanja u parničnim postupcima P.902/12 i P. 1530/11 pred Osnovnim Sudom u Kotoru.
Prijedlog Odluke o prenosu zemljišta uz naknadu označenog kao dio kat.par. 486 K.O. Škaljari I Kojić Vujici radi legalizacije objekta.
Prijedlog Odluke o načinu raspolaganja nepokretnosti u vlasništvu Opštine Kotor.
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za eksproprijaciju preostalog dijela zemljišta kat. parc.421/1, 422/1, 459/1, 460/1 i 421/3 K.O. Glavatičići.
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na ustanovljavanje prava privremene službenosti prolazauz naknadu.
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o sufinansiranju rekonstrukcije Crkve Svetog Franja za potrebe biblioteke.
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za davanje u zakup objekta u okviru Crkve Svetog Pavla.
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za davanju u zakup objekta nautičkog kluba-kafe bara u okviru JU Kulturni centar „Nikola Đurković“ Kotor.
Zaključak - Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju 10 kV voda i TS 10/0,4 kV, 630 kVA u funkciji kamenoloma na kat.par. 794 K.O. Krivošije Donje.
Zaključak - Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju NDTS 10/0, 4KV .1x630kVA–„Lastva most“ sa uklapanjem u 10kv i 0,4 Kv mrežu.
Zaključak - Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Plana postavljanja privremenih objekata na teritoriji Opštine Kotor.
Prijedlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju vertikalnog transporta – žičare od Kotora do Tvrđave Sveti Ivan.
Programski zadatak sa elementima UT Uslova za izgradnju vertikalnog transporta – žičare od Kotora do tvrđave „Sveti Ivan“
Predlog Odluke o davanju saglasnosti za obezbjedjenje bankarske garancije FK “Bokelj” Kotor.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama.

Izbor i imenovanja.

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora direktora doo „Komunalno Kotor“
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Savjeta JU Kulturni centar „Nikola Đurković“ Kotor
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Etičke Komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Savjeta Kulturnog centra „Nikola Đurković“ Kotor
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Savjeta OJU „Muzeji“ Kotor

XXXVIII SJEDNICA - 29.03.2016

Zaključak - Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju vertikalnog transporta – žičare od Kotora do tvrđave Sveti Ivan.
Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju dijela saobraćajnice u Risnu preko kat.parc. 928 i 929 KO Risan I.
Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za polaganje srednje naponskih kablova vodova do naselja Bigova.
Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije I UTU za izmještanje dijela nadzemnog 10 kW kabla u obuhvatu LSL Grbalj I na području Kubasa. (Dobriša Radomir iz Budve).
Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije I UTU za izmještanje dijela nadzemnog 10 kW kabla u obuhvatu LSL Grbalj I na području Kubasa. („ISO BUILDING“ DOO Tivat).
Predlog Odluke o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve. 
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Statuta Turstičke organizacije Opštine Kotor.
Zaključak - Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama.
Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju u 2015. godini sa Planom i Programom rada i finansijskim planom za 2016. godinu Fondacije „Kotorski Festival pozorišta za djecu“

Izbor i imenovanja:

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Etičke Komisije za izabrane predstavnike i funkcionere I
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Etičke Komisije za izabrane predstavnike i funkcionere II
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Opštinske Izborne Komisije I
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Opštinske Izborne Komisije II
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Savjeta za zaštitu i razvoj lokalne samouprave I
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Savjeta za zaštitu i razvoj lokalne samouprave II
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za dodjelu zvanja „Počasni građanin Kotora“
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Skupštine Turističke organizacije
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Savjeta OJU „Muzeji“ Kotor
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Savjeta Kulturnog centra „Nikola Đurković“ Kotor

XXXVII SJEDNICA - 19.02.2016

Prijedlog Programa rada Skupštine Opštine Kotor za 2016. godinu.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naseljima, granicama naselja opštine Kotor.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o održavanju čistoće.
Zaključak - Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju dijela saobraćajnice u Risnu preko kat. parc. 928 i 929 KO Risan I.
Zaključak - Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za polaganje srednje naponskih kablova vodova do naselja Bigova.
Zaključak - Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije I UTU za izmiještanje dijela nadzemnog 10 kV kabla u obuhvatu LSL Grbalj I na području Kubasa. (Dobriša Radomir iz Budve).
Zaključak - Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije I UTU za izmiještanje dijela nadzemnog 10 kV kabla u obuhvatu LSL Grbalj I na području Kubasa. („ISO BUILDING“ DOO Tivat).
Prijedlog Programa zaštite i očuvanja područja Kotora za 2016. god.
Prijedlog Lokalnog akcionog Plana za biodiverzitet 2015 - 2020. god.
Prijedlog opštinskog Plana za zaštitu od požara.

XXXVI SJEDNICA - 23.12.2015

Zaključak - Nacrt Programa rada Skupštine Opštine Kotor za 2016. godinu.
Prijedlog Odluke o bližim kriterijumima za korišćenje sredstava tekuće budžetske rezerve i stalne budžetske rezerve.
Odluka o davanju saglasnosti na Akcioni Plan borbe protiv korupcije Opštine Kotor 2015. – 2016. godina
Prijedlog Odluke o pristupanju Opštine Kotor postupku kupoprodaje nepokretnosti u vlasništvu privrednog društva „Jugopetrol“ AD Podgorica.
Prijedlog Odluke o izvođenju lokalnog javnog rada u Opštini Kotor za pomoć i njegu starih lica u kući.
Prijedlog Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2016. godinu sa Planom potrošnje Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2016. godinu.
Prijedlog Programa uređenja prostora za 2016. godinu.
Prijedlog Programa rada i finansijskog plana za 2016. godinu DOO “Vodovod i kanalizacija” Kotor.
Prijedlog Programa rada i finansijskog plana za 2016. godinu DOO “Komunalno Kotor” Kotor.
Zaključak - Nacrt Lokalnog energetskog Plana Opštine Kotor 2016 - 2025. godina.
Zaključak - Nacrt Opštinskog Plana za zaštitu od požara. 

Prilog: Nacrt opštinskog Plana za zaštitu od požara

XXXV SJEDNICA - 15.12.2015 

Predlog Odluke o budžetu Opštine Kotor za 2016. godinu
Predlog Odluke o raspodjeli sredstava stalne budžetske rezerve
Predlog Odluke o porezu na nepokretnosti
Prilog: PPN 1 i PPN 2
Predlog Odluke o izmjeni Odluke o boravišnoj taksi
Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i rokovima plaćanja turističke takse
Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju trafostanice TS 10/04 kV 630 kVa na kat. parc. 494 KO Risan
Prilog: Programski zadatak sa elementima UT uslova
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut JU „Nikola Đurković“ Kotor
Zaključak - Nacrt Programa zaštite i očuvanja Kotora za 2016. godinu
Zaključak - Nacrt Lokalnog akcionog plana za biodiverzitet 2015-2020

Izbor i imenovanja

-Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Opštinske izborne Komisije

XXXIV SJEDNICA - 27.11.2015 

Zaključak - Nacrt izmjena i dopuna Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2015 godinu.
Zaključak - Nacrt izmjena i dopuna Programa uređenja prostora za 2015 godinu.
Zaključak - Nacrt Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2016 godinu.
Izvještaj o stanju uređenja prostora za 2015 godinu.
Zaključak - Nacrt Programa uređenja prostora za 2016 godinu.
Prijedlog Odluke o određivanju naziva naselja, ulica i trgova na teritoriji Opštine Kotor.
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora DOO „Vodovod i kanalizacija Kotor“ o kreditnom zaduženju.
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora DOO „Komunalno Kotor“ Kotor o kreditnom zaduženju – bankarska garancija radi obezbjeđenja realizacije produžetka Ugovora sa Ministarstvom ekonomije Crne Gore.

XXXIII SJEDNICA - 16.11.2015

Prilog:Elaborat opisa granica naselja na teritoriji Opštine Kotor
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o donošenju izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog Plana Kotor za područje Škaljara.
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na postizanje poravnanja u parničnom postupku P br. 198/14.
Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju trafostanice TS 10/0,4 kV 630 kVa na kat. par. 494 KO Risan.
Zaključak - Nacrt Odluke o porezu na nepokretnosti.
Zaključak - Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o boravišnoj taksi.
Zaključak - Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i rokovima plaćanja turističke takse.
Zaključak - Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu – prijedlog Unije privatnih poslodavaca Stari Grad Kotor.
Prijedlog Odluke o određivanju naziva naselja, ulica i trgova na teritoriji Opštine Kotor

Izbor i imenovanja.

- Prijedlog Rješenja o imenovanju Savjeta za bezbijednost saobraćaja.
- Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Savjeta za davanje prijedloga naziva naselja, ulica i trgova.

XXXII SJEDNICA - 07.10.2015

Prijedlog Odluke o izdavanju u dugoročni zakup poslovnih prostorija (Organizaciji gluvih i nagluvih)
Prijedlog Odluke o izdavanju u dugoročni zakup poslovnih prostorija (Biskupskom ordinarijatu)
Prijedlog Odluke o izdavanju u dugoročni zakup poslovnih prostorija (Organizaciji slijepih)
Prijedlog Odluke o ustupanju nekretnina bez naknade (Ministarstvu prosvete Crne Gore)
Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje odnosno rekonstrukcije saobraćajnica do lokaliteta Bigova – Trašte
Prijedlog Odluke o kriterijumima, postupku i načinu raspodjele sredstava namjenjenih finansiranju NVO
Prijedlog Odluke o auto – taxi prevozu
Prijedlog Odluke o upotrebi sredstava iz stalne budžetskse rezerve

XXXI SJEDNICA - 14.09.2015

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednika Opštine Kotor o imenovanju Glavnog administratora.

Izbor i imenovanja:

Prijedlog Rješenja o imenovanju Savjeta za davanje prijedloga naziva naselja, ulica i trgova.
Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za dodjelu zvanja „Počasni građanin Kotora“.

XXX SJEDNICA - 06.08.2015

Prijedlog Odluke o donošenju DUP-a Prčanj
Prijedlog Odluke o donošenju LSL Glavati–Prčanj
Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o uslovima i načinu određivanja naziva trgova i ulica i obilježavanje zgrada brojevima i Rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje Predloga naziva trgova i ulica na teritoriji Opštine Kotor
Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o obrazovanju opštinskog Savjeta za bezbijednost saobraćaja na putevima i Rješenja o imenovanju članova opštinskog Savjeta za bezbjednost saobraćaja na putevima
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obrazovanju radnih tijela Skupštine
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na postizanje poravnanja u parničnom postupku broj P.117/10/05
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na postizanje poravnanja u parničnom postupku broj P.236/14
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na postizanje poravnanja u parničnom postupku broj P.168/15
Prijedlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju vodovodnog sistema u naselju Troica – Velje brdo
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o regulisanju saobraćaja na području Opštine Kotor
Prijedlog Odluke o davanju u dugoročni zakup poslovnih prostorija Opštine Kotor (Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj Opštini Kotor)
Prijedlog Odluke o davanju u dugoročni zakup poslovnih prostorija Opštine Kotor (Homen Ljubomir)
Predlog Odluke o davanju u dugoročni zakup poslovnih prostorija Opštine Kotor (Udruženje penzionera Kotor)
Prijedlog Odluke o davanju u dugoročni zakup poslovnih prostorija Opštine Kotor (NVO „Mali veliki korak“ Kotor)
Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje predsjednika Opštine Kotor o prestanku mandata Glavnog administratora Opštine Kotor

XXIX SJEDNICA - 20.07.2015

Prijedlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju tehničke infrastrukture do lokaliteta Bigova – Trašte
Prijedlog Odluke o otkupu zemljišta radi dokompletiranja urbanističke parcele kat. parc. 1512/4 K. O. Dobrota I
Prijedlog Odluke o davanju u zakup neporetnosti javnim nadmetanjem objekta I na kat. parc. 1790 K. O. Dobrota I i objekat II na kat. parc.1793/5 K.O. Dobrota I
Prijedlog Odluke o izdavanju u dugoročni zakup poslovnih prostorija (Javnoj predškolskoj utanovi „Radost“ Kotor)
Prijedlog Odluke o produženju roka zakupa (Matici Crnogorskoj ogranak Kotor)
Prijedlog Odluke o produženju roka zakupa (Udruženju boraca NOR-a 1941-1945 i Antifašista Kotor)
Prijedlog Odluke o produženju roka zakupa (Organizaciji boraca NOR-a 1941-1945)
Nacrt Odluke o auto-taxi prevozu

Izbor i imenovanja:

XXVIII sjednica - 02.07.2015

Prijedlog Odluke o povjeravanju upravljanja javnim prostorom za parkiranje na kat. parc. 250 KO Škaljari I DOO “Komunalno Kotor” Kotor
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na cjenovnik usluga parkiranja na kat. parc. 250 KO Škaljari I DOO “Komunalno Kotor” Kotor
Prijedog Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju visine naknade za korišćenje gradske kanalizacije
Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o regulisanju saobraćaja na području Opštine Kotor
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut Fondacije “Kotorski festival pozorišta za djecu”
Nacrt Odluke o kriterijumima, postupku i načinu raspodijele sredstava namjenjenih finansiranju NVO
Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju vodovodnog sistema u naselju Troica – Velje brdo
Nacrt Odluke o naseljima i granicama naselja u Opštini Kotor

XXVII sjednica - 09.06.2015

Prijedlog Odluke o završnom računu budžeta Opštine Kotor za 2014 godinu
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Povelju o saradnji, partnerstvu i prijateljstvu sa gradom Prerov iz Republike Češke
Prijedlog Odluke o kupovini zemljišta u KO Kubasi radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane LSL Grbalj II
Prijedlog Odluke o kupovini zemljišta u KO Vranovići radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane DUP-om Radanovići
Prijedlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju pratećeg objekta saobraćajnice pothodnika – podzemni pješački prolaz
Prijedlog Odluke o utvrđivanju lokacije za zgradnju DTS 10/0,4 Kw 630 Kva (Prčanj II Karmen)
Prijedlog Odluke o upravljanju kulturnim dobrom i naknadi koja se plaća prilikom obilaska kotorskih bedema i tvrđave Sveti Ivan
Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju tehničke infrastrukture do lokaliteta Bigova – Trašte
Izvještaj o radu i finasnsijskom poslovanju za 2014. godinu DOO „Vodovod i kanalizacija Kotor“ Kotor
Izvještaj o radu i finasnsijskom poslovanju za 2014. godinu DOO „Komunalno Kotor“ Kotor

XXVI sjednica - 15.05.2015

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o administrativnim taksama
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Fondacije „Kotorski festival pozorišta za djecu“
Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju pratećeg objekta saobraćajnice pothodnika – podzemni pješački prolaz
Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju DTS 10/0,4 Kw 630 Kv “Prčanj II – Karmen“

Izbor i imenovanja:

Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog Odbora Fondacije „Kotorski festival pozorišta za djecu“

XXV sjednica - 31.03.2015

Odluka o prodaji zemljišta radi proširenja stubnih mjesta Crnogorskom Elektroprenosnom sistemu AD (kat. parc. 184/2, 184/3, 187/2 KO Škaljari II)
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju Turističke organizacije Opštine Kotor

XXIV sjednica - 26.02.2015

Prijedlog Programa rada Skupštine Opštine Kotor za 2015. godinu.
Prijedlog Odluke o izvođenju lokalnog javnog rada u Opštini Kotor za pomoć i njegu starih lica u kući.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju grada i naselja Opštine Kotor.
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o grobljima.
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na postizanje poravnanja u parničnom postupku P. 1004/12 pred Privrednim sudom u Podgorici.
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na postizanje poravnanja u parničnom postupku P. 786/14/04 pred Osnovnim sudom u Kotoru.
Prijedlog Odluke o davanju garancije JU Kulturni centar ”Nikola Đurković” radi obezbijeđenja realizacije Protokola sa Elektroprivredom Crne Gore.
Zaključak - Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu.
Zaključak - Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju saobraćajnice u naselju ”Rakite” paralelno sa bujičnim kanalom ”Zvjerinjak”.
Nacrt Odluke o naknadi koja se plaća pri obilasku tvrđave ”San Giovani” (Kotorske tvrđave).
Zaključak - Nacrt Odluke o naknadi koja se plaća pri obilasku tvrđave "San Đovani" (kotorske tvrđave)

XXIII sjednica - 29.12.2014

Prijedlog Odluke o budžetu Opštine Kotor za 2015 godinu
Plan potrošnje Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2015 godinu
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o porezu na nepokretnosti
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini, načinu obračuna i plaćanja članskog doprinosa u turističkoj organizaciji Opštine Kotor
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku borda direktora DOO „Vodovod i kanalizacija Kotor“ Kotor o kreditnom zaduženju
Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju grada i naselja Opštine Kotor
Prijedlog izmjena i dopuna Programa uređenja prostora za 2014. godinu
Prijedlog izmjena i dopuna Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2014. godinu
Program uređenja prostora za 2015. godinu
Program rada Direkcije za uređenje izgradnju Kotora za 2015. godinu

XXII sjednica - 02.12.2014

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Rješenja predsjednika Opštine o imenovanju potpredsjednika - Jovo Suđić.
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Rješenja predsjednika Opštine o imenovanju potpredsjednika - Branko Nedović.
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Rješenja predsjednika Opštine o imenovanju potpredsjednika - Tvrtko Crepulja.
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o obimu i vrsti dopuštenih radova na spoljnim djelovima stambene zgrade.
Prijedlog odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju, odnosno rekonstrukciju saobraćajnica na lokalitetu Bigova - Trašte.
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa.
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom na teritoriji Opštine Kotor.
Nacrt Izmjena i dopuna Programa uređenja prostora za 2014. godinu.
Nacrt Izmjena i dopuna Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2014. godinu.
Razmatranje Izvještaja o stanju uređenja prostora za 2014. godinu.
Nacrt Programa uređenja prostora za 2015. godinu.
Nacrt Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2015 godinu.

 XXI sjednica - 17.11.2014

Prijedlog Odluke o prestanku mandata predsjedniku Opštine Kotor.
Prijedlog Odluke o prestanku mandata potpredsjedniku Opštine Kotor Jovu Suđiću.
Prijedlog Odluke o prestanku mandata potpredsjedniku Opštine Kotor Branku Nedoviću.
Prijedlog Odluke o prestanku mandata potpredsjedniku Opštine Kotor Tvrtku Crepulji.
Prijedlog Odluke o izboru predsjednika Opštine Kotor.

XX sjednica - 14.11.2014

Predlog Odluke o bratimljenju Opštine Kotor sa gradom Gaziantepom.
Predog Odluke o naknadi za korišćenje opštinsih nekategorisanih puteva
Predlog Odluke o naknadi za rad Savjeta Radio Kotora
Predlog Odluke o prodaji – prenosu prava svojine na PD 8, PD 9, PD 10 objekta 1 kat. parcela 308 KO Kotor II
Predlog Odluke o razmjeni nepokretnosti radi kompletiranja urbanističke parcele
Predlog Odluke o dopuni Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji Opštine Kotor
Predlog Odluke o dopuni Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju privremenih objekata montažnog karaktera na teritoriji Opštine Kotor
Predlog Odluke o dopuni Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama
Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu
Predlog Odluke o izmjenama Odluke o pijacama
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Savjeta JU Kulturni centar ”Nikola Đurković” Kotor o imenovanju direktora ustanove

XIX sjednica - 03.10.2014

Prijedlog Odluke o donošenju Plana privremenih objekata na teritoriji Opštine Kotor
Prijedlog Odluke o naknadi za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o javnom vodosnabdijevanju na području Opštine Kotor
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o auto taksi prevozu
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o javnom prijevozu putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o javnom kanalizacionom sistemu i odvođenju otpadnih voda na području Opštine Kotor
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o održavanju čistoće
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kućnim ljubimcima na teritoriji Opštine Kotor
Prijedlog Odluke o prodaji – prijenosu prava svojine na nepokretnostima: kat. parc. 1168/10, 1168/11, 1168/16, 1168/17, sve KO Krimovica
Prijedlog Odluke o participiranju Opštine Kotor u troškovima nadogradnje dijela poslovnog objekta 1 na urb. parc. broj 12 u zahvatu DSL „Sektor 15“, koja se sastoji od kat. parc. 18/1 i 18/2 KO Kotor I u visini obračunate naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta
Odluka o davanju saglasnosti na cjenovnik usluga parkiranja na kat. parc. 21/1 i 21/2 KO Kotor „Benovo“ DOO „Komunalno Kotor“ Kotor
Odluka o davanju saglasnosti na Prijedlog Aneksa I Ugovora o realizaciji i sufinansiranju, izgradnje sportsko-rekreaciong centra (sportska hala) u Škaljarima na urbanističkoj parceli 419/b koju čine kat. par. 410/3 i dio kat. par. 419 K.O. Škaljari I
Zaključak - Nacrt Odluke o naknadi za korišćenje opštinskih nekategorisanih puteva
Zaključak - Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju odnosno rekonstrukciju saobraćajnica do lokaliteta Bigova – Trašte

Izbor i imenovanja: 

Imenovanje Žirija za dodjelu javnih priznanja i nagrada (nagrada „21 Novembar“)

XVIII sjednica - 14.08.2014

Prijedlog Odluke o donošenju DUP-a Platamuni - Trsteno
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjesnim zajednicama
Prijedog Odluke o otkupu suvlasničkog dijela na kat. parc. 274 KO Kotor II, površine 14,38m2 po pravu preče kupovine
Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta (dijela kat. parc. 178/1 KO Škaljari II, 750/1 KO Škaljari I i 38/1 KO Špiljari I), radi proširenja stubnih mjesta
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizovanju OJU ”Muzeji” Kotor
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora DOO ”Komunalno Kotor” Kotor o reprogramu dospijelih kreditnih obaveza
Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Opštine Kotor
Prijedlog opštinskog Plana za zaštitu i spašavanje od poplava
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora Društva DOO ”Komunalno Kotor” Kotor o imenovanju izvršnog direktora Društva

XVI i XVII sjednica - 30.06.2014 i 07.07.2014

ODLUKA o utvrđivanju najnižeg iznosa zakupnine za privremene objekte montažnog karaktera i za zemljište na kojem se postavljaju, odnosno grade
ODLUKA o izvođenju lokalnog javnog rada u Opštini Kotor za pomoć i njegu starih lica u kući
ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Vodovod i kanalizacija Kotor“ Kotor o imenovanju direktora Preduzeća
ODLUKA o davanju saglasnosti na Anex I Sporazuma o izgradnji, upravljanju i održavanju zajedničkog postrojenja za prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda
Rješenje o imenovanju četri člana u Skupštinu VK „Primorac“ Kotor
SPORAZUM o realizaciji i finansiranju lokalnog javnog rada u Opštini Kotor za pomoć i njegu starih lica u kući za period 01.07.2014.- 31.12.2014.godine
Zaključak - Nacrt Odluke o načinu obračuna naknade za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara
ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE KOTOR ZA 2013. GODINU

 XV sjednica - 28.05.2014

Predlog Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na postizanje poravnanja u parničnom postupku P. 562/13 koji se vodi pred Privrednim Sudom u Podgorici
Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o auto - taxi prevozu
ODLUKA o prodaji – prenosu prava svojine na nepokretnosti
Nacrt Odluke o utvrđivanju i načinu obračuna naknade za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara
Predlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JP „Vodovod i kanalizacija“ Kotor za 2013. godinu
Predlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JKP „Kotor“ Kotor za 2013. godinu
Predlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Turističke organizacije za 2013. godinu sa Programom rada i finansijskim Planom za 2014. godinu
Nacrt Opštinskog Plana za zaštitu i spašavanje od poplava
ODLUKU o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve radi otklanjanja posljedica vanrednih okolnosti-poplava koje su zadesile Republiku Srbiju

Izbor i imenovanja.

Imenovanje Opštinske Izborne Komisije
Imenovanje članova Odbora direktora DOO „Vodovod i kanalizacija Kotor“ Kotor
Imenovanje članova Odbora direktora DOO „Komunalno Kotor“ Kotor
Imenovanje člana u Skupštini Turističke organizacije Kotor

 XIV sjednica - 27.03.2014

Izvještaj o radu predsjednika Opštine Kotor za 2013. godinu sa Izvještajem o ostvarivanju funkcija lokalne samouprave
Prijedlog Odluke o podizanju spomen oblježja podizanjem spomen – objekta zdravstvenog stuba u Perastu
Prijedlog Odluke o podizanju spomen obilježja davanjem naziva Javnoj ustanovi „Resurni centar za sluh i govor dr Peruta Ivanović“
Prijedlog Odluke o usvajanju predloga sporazuma o saradnji Skupštine Opštine Kotor i NVO
Prijedlog Odluke o Savjetu za saradnju lokalne samouprave i NVO
Prijedlog Odluke o prodaji – prenosu prava svojine na nepokretnostima putem raspisivanja Javnog poziva (kat. parc. 1211/3 KO Dobrota I)
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na ustanovljavanje prava službenosti na zemljištu radi polaganja kabla 500 Kw sa optičkim kablom
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Predlog Sporazuma o raskidu Ugovora o regulisanju međusobnih odnosa po osnovu zajedničkih ulaganja - sufinansiranja izgradnje sportsko-rekreacionog centra (sportska hala) u Škaljarima na urbanističkoj parceli 419/b koju čine kat. parc. 410/3 i dio kat. parc. 419 KO Škaljari
Prijedlog Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta
Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti upravljanja javnim prostorom za parkiranje na kat. parc. 21/1 i 21/2 KO Kotor I, Javnom komunalnom preduzeću “Kotor” Kotor
Prijedlog Odluke o davanju saglasnost na Statut društva sa ograničenom odgovornošću „Komunalno Kotor“ Kotor
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan JKP „Kotor“ Kotor za 2014. godinu
Prijedlog Odluke o davanju saglasnost na Statut društva sa ograničenom odgovornošću „Vodovod i kanalizacija Kotor“ Kotor

XIII sjednica - 28.02.2014

Odluka o javnim priznanjima i nagradama Opštine Kotor
Odluka o administrativnim taksama
Program rada Skupštine Opštine za 2014. godinu
Odluka o davanju u zakup nepokretnosti (objekat I na kat.parc. 1790 K.O. Dobrota I) javnim nadmetanjem
Odluka o otkupu radi dokompletiranja urbanističke parcele (kat. parc. 2572/4 KO Dobrota I)
Odluka o kupovini zemljišta radi privođenja namjeni DUP-a Kostanjica
Odluka o prodaji-prenosu prava svojine na nepokretnosti (objekat I pd 6 na kat.parc. 146 K.O. Kotor II) putem javnog nadmetanja
Odluka o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa

Izbor i imenovanja:

Rješenja o imenovanju članova Skupštine Turističke organizacije Kotor
Rješenja  o imenovanju člana Upravnog Odbor JU Centar  za socijallni rad  za Opštine Kotor, Tivat i Budva

 XII sjednica - 27.13.2013

Plan potrošnje Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2014 godinu
Prijedlog Odluke o javnom vodosnabdijevanju na području Opštine Kotor
Prijedlog Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom na teritoriji Opštine Kotor
Prijedlog Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju privremenih objekata montažnog karaktera na teritoriji Opštine Kotor
Prijedlog Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji Opštine Kotor
Prijedlog Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljiša
Prijedlog Odluke o socijalnim davanjima
Prijedlog izmjena i dopuna Program rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2013. g
Prijedlog izmjena i dopuna Programa uređenja prostora za 2013. godinu
Prijedlog Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2014. godinu
Prijedlog Programa uređenja prostora za 2014. godinu
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji – prenosu prava svojne na nepokretnosti K.O. Krimovice
Prijedlog Odluke o naknadi za rad Savjeta za zaštitu i razvoj lokalne samouprave 
Prijedlog Odluke o naknadi za rad Etičke Komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
Prijedlog Odluke o naknadi za rad Etičke Komisije za lokalne službenike i namještenike
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog Odbora JP „Vodovod i kanalizacija“ o kreditnom zaduženju

Izbor i imenovanja 

Rješenje o imenovanju Predsjednika i članova Savjeta za kulturu Opštine Kotor

XI sjednica - 28.11.2013

Odluka o davanju saglasnosti na Protokol o saradnji između Opštine Kotor i Gradske Opštine Gaziantep iz Republike Turske
Odluka o izmjenama Odluke o pijacama
Odluka o izmjenama Odluke o grobljima
Odluka o izmjenama Odluke o održavanju čistoće
Odluka o izmjenama Odluke o opštim uslovima za vršenje komunalnih djelatnosti
Odluka o izmjenama Odluke o donošenju izmjena i dopuna Prostornog Plana Opštine Kotor za područje Vranović – Pobrđe
Odluka o izmjenama Odluke o donošenju Urbanističkog Plana naselja Lastva Grbaljska
Odluka o izmjenama Odluke o donošenju Lokalne studije lokacije Vrmac
Odluka o izmjenama Odluke o donošenju Lokalne studije lokacije za područje Vranovići – Pobrđe
Odluka o izmjenama Odluke o donošenju Lokalne studije lokacije Grbalj I
Odluka o izmjenama Odluke o donošenju Lokalne studije Lokacije Grbalj II
Odluka o izmjenama Odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog Plana Morinj
Odluka o izmjenama Odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog Plana Stoliv
Odluka o izmjenama Odluke o donošenju Lokalne studije lokacije za područje u obuhvatu bašte – kafane „Dojmi“
Odluka o izmjenama Odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog Plana Kostanjica
Odluka o izmjenama Odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog Plana Kavač
Odluka o davanju saglasnosti na postizanje poravnanja u vanparničnom postupku RS 1/13
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JKP “Kotor” na prijedog modela reorganizacije Javnog preduzeća
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JP “Vodovod i kanalizacija” na prijedog modela reorganizacije Javnog preduzeća
Zaključak - Nacrt izmjena i dopuna Program rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2013 godinu
Zaključak - Nacrt Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2014 godinu
Progam podizanja spomen obilježja na teritoriji Opštine Kotor u 2013 godini

Izbor i imenovanja:

Rješenje o davanju saglasnost na Odluku Savjeta Javne ustanove Kulturni centar “Nikola Đurković” o imenovanju direktora Ustanove

X sjednica - 05.11.2013

Odluka o usvajanju Programa razvoja kulture
Rješenje o imenovanju Komisije za utvrđivanje predloga naziva trgova i ulica na teritoriji Opštine Kotor
Rješenje o davanju saglasnost na Odluku Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Kotor“ o imenovanju direktora Preduzeća
Rješenje o imenovanju Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za rješavanje stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe
Zaključak - montažni objekti
Zaključak - nagrade
Zaključak - Odluka o komunalnom opremanju
Zaključak - Odluka o vodosnabdijevanju
Zaključak - pomocni objekti
Zaključak - pristupne rampe

IX sjednica - 11.09.2013  
 

VIII sjednica - 09.07.2013

Izbor i imenovanja:

VII sjednica - 24.05.2013

Izbor i imenovanja

Prijedlog Rjesenja o imenovanju članova Savjeta Radio Kotora  

VI sjednica - 02.04.2013

V sjednica - 26.02.2013

IV sjednica - 27.12.2012

Izbor i imenovanja

III sjednica - 05.12.2012

 II sjednica - 26.11.2012 

Prijedlog Rješenja o imenovanju sekretara Skupštine Opštine Odluku o obrazovanju radnih tijela Skupštine Opštine Kotor  

I sjednica - 13.11.2012

Rješenje o izboru predsjednika Skupštine Opštine Kotor 

XXXII sjednica - 30.08.2012.  

Izbor i imenovanja:

XXXI sjednica - 28.08.2012. 

 XXX sjednica - 24.05.2012. 

XXIX sjednica - 05.04.2012. 

XXVIII sjednica - 02.03.2012.
 
XXVII sjednica - 30.12.2011. 
 
  
XXV sjednica - 28.10.2011. 
 
 
XXIV sjednica - 22.07.2011.
 
 
XXI sjednica - 25.02.2011.
 
 
XIX sjednica - 03.12.2010.
 
XVIII sjednica - 02.11.2010.
 
 

XVII sjednica - 27.08.2010.

XVI sjednica - 01.07.2010.

 XV sjednica - 05.05.2010.

XIV sjednica - 30.03.2010.

Koordinate tačaka granica zahvata izmjena i dopuna PPO za područje Grblja 
Koordinate tačaka granica zahvata plana LOKALNE STUDIJE LOKACIJE GRBALJ 1 
Koordinate tačaka granice zahvata plana LOKALNE STUDIJE LOKACIJE GRBALJ 2 
Odluka o opštinskim i nekategorisanim putevima 
Odluka o razmjeni nepokretnosti (Perovic Dusan) 
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pečatima 
Ugovor o međusobnim pravima i obevezama Opstine Kotor i RDS Radio Kotor 
Odluka o donošenju Lokalne studije lokacije Grbalj1 
Odluka o donošenju izmjena i dopuna Prostornog Plana Opštine Kotor za područje Grblja 
Zakljucak o usvajanju nacrta odluke o kriterijumima i načinu raspodijele sredstava namjenjenih finansiranju
NVO i tradicionalnih NVO u Opštini Kotor 
Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama 

 XIII sjednica - 25.02.2010.

XII sjednica - 30.12.2009.

XI sjednica - 18.12.2009.

X sjednica - 19.11.2009.

VIII sjednica - 07.09.2009.

 VII sjednica - 04.08.2009.

VI sjednica - 23.06.2009.
 
 
IV sjednica - 26.02.2009 .
 
III sjednica - 29.12.2008.
 
II sjednica - 18.12.2008.

 I sjednica - 12.12.2008.

Rješenje o izboru predsjednika Skupštine Opštine Kotor