header image

Stare usvojene odluke

XLII SJEDNICA - 29.07.2016

Odluka o davanju saglasti na Predlog Sporazuma sa Vladom CG
Odluka o donošenju Glavnog saobraćajnog projekta uređenja Zona osnovnih škola implementacijom saobraćajno – tehničkih mjera
Odluka o donošenju Studije javnog gradskog i prigradskog transporta putnika na teritoriji grada Kotora
Odluka o osnivanju doo za preciscavanje otpadnih voda
Odluka o prihvatanji inucijative za bratimljenje sa Cengdu
Odluka o usvajanju finansijskog izvajestaja za 2015 DOO KOMUNALNO KOTOR

Rješenje o izmjeni rješenja odbora za menovanja
Rješenje OIK Gačić
Rješenje OIK Ščekić
Rješenje - razrješenje M.Mrdak
Rješenje - razrješenje V. Ševaljević
Rješenje o izmjeni rješenja odbora za imenovanja

Ispravka Odluke osnivanje preduzeća
Ispravka Odluke solarni brodovi


Zaključak - nacrt odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju hidrotehničke infrastrukture

XLI SJEDNICA - 7.07.2016

PROGRAMSKI ZADATAK SA ELEMENTIMA URBANISTIČKO TEHNIČKIH USLOVA za izgradnju priključnog 10kV voda, TS 10/0,4kV,630 kVA i niskonaponskog voda od TS do sela Poljice, u funkciji kamenoloma na kat.parceli 794 KO Krivošije Donje

PROGRAMSKI ZADATAK SA ELEMENTIMA URBANISTIČKO TEHNIČKIH USLOVA za izgradnju NDTS 10/0,4kV, 1 x 630 kVA „Lastva - Most“ 
Odluka o završnom računu budžeta opštine Kotor za 2015. godinu
Prijedlog o dopuni Odluke donošenja plana br. 6 

Prijedlog Odluke o zaduživanju Opštine Kotor za realizaciju Projekta ”Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali, Faza V komponenta 2- hitne I dugoročne mjere”
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na postizanje poravnanja u parničnom postupku P.br.1532/15
Prijedlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju 10kV voda , TS 10/0,4kV, 630kVA i niskonaponskog voda od TS do sela Poljice, u funkciji kamenoloma na kat.parc.794 K.O. Krivošije Donje Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na postizanje poravnanja u parničnom postupku P.br.219/16/11
Prijedlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju NDTS 10/0,4kV.1x630kVA “Lastva-most”sa uklapanjem u 10kV i 0,4kV mrežu
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti o usvajanju izvještaja o radu finansijskog poslovanja doo Vodacom
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti o usvajanju izvještaja o radu finansijskog poslovanja doo Vodovod
Zaključak - saglasnost na Odluku Odbora direktora o raspodjeli ostvarene dobiti za 2015. godinu 

RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za društvene djelatnosti
RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Savjeta JU Kulturni centar „Nikola Đurković“ Kotor

XL SJEDNICA - 19.05.2016

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o javnim priznanjima i nagradama.
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na postizanje poravnanja u parničnim postupcima P.902/12 i P. 1530/11 pred Osnovnim Sudom u Kotoru.
Prijedlog Odluke o prenosu zemljišta uz naknadu označenog kao dio kat.par. 486 K.O. Škaljari I Kojić Vujici radi legalizacije objekta.
Prijedlog Odluke o načinu raspolaganja nepokretnosti u vlasništvu Opštine Kotor.
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za eksproprijaciju preostalog dijela zemljišta kat. parc.421/1, 422/1, 459/1, 460/1 i 421/3 K.O. Glavatičići.
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na ustanovljavanje prava privremene službenosti prolazauz naknadu.
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o sufinansiranju rekonstrukcije Crkve Svetog Franja za potrebe biblioteke.
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za davanje u zakup objekta u okviru Crkve Svetog Pavla.
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za davanju u zakup objekta nautičkog kluba-kafe bara u okviru JU Kulturni centar „Nikola Đurković“ Kotor.
Zaključak - Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju 10 kV voda i TS 10/0,4 kV, 630 kVA u funkciji kamenoloma na kat.par. 794 K.O. Krivošije Donje.
Zaključak - Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju NDTS 10/0, 4KV .1x630kVA–„Lastva most“ sa uklapanjem u 10kv i 0,4 Kv mrežu.
Zaključak - Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Plana postavljanja privremenih objekata na teritoriji Opštine Kotor.
Prijedlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju vertikalnog transporta – žičare od Kotora do Tvrđave Sveti Ivan.
Programski zadatak sa elementima UT Uslova za izgradnju vertikalnog transporta – žičare od Kotora do tvrđave „Sveti Ivan“
Predlog Odluke o davanju saglasnosti za obezbjedjenje bankarske garancije FK “Bokelj” Kotor.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama.
Izbor i imenovanja.

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora direktora doo „Komunalno Kotor“
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Savjeta JU Kulturni centar „Nikola Đurković“ Kotor
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Etičke Komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Savjeta Kulturnog centra „Nikola Đurković“ Kotor
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Savjeta OJU „Muzeji“ Kotor

XXXVIII SJEDNICA - 29.03.2016

Zaključak - Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju vertikalnog transporta – žičare od Kotora do tvrđave Sveti Ivan.
Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju dijela saobraćajnice u Risnu preko kat.parc. 928 i 929 KO Risan I.
Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za polaganje srednje naponskih kablova vodova do naselja Bigova.
Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije I UTU za izmještanje dijela nadzemnog 10 kW kabla u obuhvatu LSL Grbalj I na području Kubasa. (Dobriša Radomir iz Budve).
Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije I UTU za izmještanje dijela nadzemnog 10 kW kabla u obuhvatu LSL Grbalj I na području Kubasa. („ISO BUILDING“ DOO Tivat).
Predlog Odluke o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve. 
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Statuta Turstičke organizacije Opštine Kotor.
Zaključak - Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama.
Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju u 2015. godini sa Planom i Programom rada i finansijskim planom za 2016. godinu Fondacije „Kotorski Festival pozorišta za djecu“
Izbor i imenovanja:

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Etičke Komisije za izabrane predstavnike i funkcionere I
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Etičke Komisije za izabrane predstavnike i funkcionere II
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Opštinske Izborne Komisije I
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Opštinske Izborne Komisije II
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Savjeta za zaštitu i razvoj lokalne samouprave I
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Savjeta za zaštitu i razvoj lokalne samouprave II
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za dodjelu zvanja „Počasni građanin Kotora“
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Skupštine Turističke organizacije
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Savjeta OJU „Muzeji“ Kotor
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Savjeta Kulturnog centra „Nikola Đurković“ Kotor

XXXVII SJEDNICA - 19.02.2016

Prijedlog Programa rada Skupštine Opštine Kotor za 2016. godinu.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naseljima, granicama naselja opštine Kotor.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o održavanju čistoće.
Zaključak - Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju dijela saobraćajnice u Risnu preko kat. parc. 928 i 929 KO Risan I.
Zaključak - Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za polaganje srednje naponskih kablova vodova do naselja Bigova.
Zaključak - Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije I UTU za izmiještanje dijela nadzemnog 10 kV kabla u obuhvatu LSL Grbalj I na području Kubasa. (Dobriša Radomir iz Budve).
Zaključak - Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije I UTU za izmiještanje dijela nadzemnog 10 kV kabla u obuhvatu LSL Grbalj I na području Kubasa. („ISO BUILDING“ DOO Tivat).
Prijedlog Programa zaštite i očuvanja područja Kotora za 2016. god.
Prijedlog Lokalnog akcionog Plana za biodiverzitet 2015 - 2020. god.
Prijedlog opštinskog Plana za zaštitu od požara.

XXXVI SJEDNICA - 23.12.2015

Zaključak - Nacrt Programa rada Skupštine Opštine Kotor za 2016. godinu.
Prijedlog Odluke o bližim kriterijumima za korišćenje sredstava tekuće budžetske rezerve i stalne budžetske rezerve.
Odluka o davanju saglasnosti na Akcioni Plan borbe protiv korupcije Opštine Kotor 2015. – 2016. godina
Prijedlog Odluke o pristupanju Opštine Kotor postupku kupoprodaje nepokretnosti u vlasništvu privrednog društva „Jugopetrol“ AD Podgorica.
Prijedlog Odluke o izvođenju lokalnog javnog rada u Opštini Kotor za pomoć i njegu starih lica u kući.
Prijedlog Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2016. godinu sa Planom potrošnje Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2016. godinu.
Prijedlog Programa uređenja prostora za 2016. godinu.
Prijedlog Programa rada i finansijskog plana za 2016. godinu DOO “Vodovod i kanalizacija” Kotor.
Prijedlog Programa rada i finansijskog plana za 2016. godinu DOO “Komunalno Kotor” Kotor.
Zaključak - Nacrt Lokalnog energetskog Plana Opštine Kotor 2016 - 2025. godina.
Zaključak - Nacrt Opštinskog Plana za zaštitu od požara. 

Prilog: Nacrt opštinskog Plana za zaštitu od požara

XXXV SJEDNICA - 15.12.2015 

Predlog Odluke o budžetu Opštine Kotor za 2016. godinu
Predlog Odluke o raspodjeli sredstava stalne budžetske rezerve
Predlog Odluke o porezu na nepokretnosti
Prilog: PPN 1 i PPN 2
Predlog Odluke o izmjeni Odluke o boravišnoj taksi
Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i rokovima plaćanja turističke takse
Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju trafostanice TS 10/04 kV 630 kVa na kat. parc. 494 KO Risan
Prilog: Programski zadatak sa elementima UT uslova
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut JU „Nikola Đurković“ Kotor
Zaključak - Nacrt Programa zaštite i očuvanja Kotora za 2016. godinu
Zaključak - Nacrt Lokalnog akcionog plana za biodiverzitet 2015-2020
Izbor i imenovanja

-Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Opštinske izborne Komisije

XXXIV SJEDNICA - 27.11.2015 

Zaključak - Nacrt izmjena i dopuna Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2015 godinu.
Zaključak - Nacrt izmjena i dopuna Programa uređenja prostora za 2015 godinu.
Zaključak - Nacrt Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2016 godinu.
Izvještaj o stanju uređenja prostora za 2015 godinu.
Zaključak - Nacrt Programa uređenja prostora za 2016 godinu.
Prijedlog Odluke o određivanju naziva naselja, ulica i trgova na teritoriji Opštine Kotor.
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora DOO „Vodovod i kanalizacija Kotor“ o kreditnom zaduženju.
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora DOO „Komunalno Kotor“ Kotor o kreditnom zaduženju – bankarska garancija radi obezbjeđenja realizacije produžetka Ugovora sa Ministarstvom ekonomije Crne Gore.

XXXIII SJEDNICA - 16.11.2015

Prijedlog Odluke o naseljima i granicama naselja Opštine Kotor.

Prilog:Elaborat opisa granica naselja na teritoriji Opštine Kotor
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o donošenju izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog Plana Kotor za područje Škaljara.
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na postizanje poravnanja u parničnom postupku P br. 198/14.
Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju trafostanice TS 10/0,4 kV 630 kVa na kat. par. 494 KO Risan.
Zaključak - Nacrt Odluke o porezu na nepokretnosti.
Zaključak - Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o boravišnoj taksi.
Zaključak - Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i rokovima plaćanja turističke takse.
Zaključak - Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu – prijedlog Unije privatnih poslodavaca Stari Grad Kotor.
Prijedlog Odluke o određivanju naziva naselja, ulica i trgova na teritoriji Opštine Kotor

Izbor i imenovanja.
- Prijedlog Rješenja o imenovanju Savjeta za bezbijednost saobraćaja.
- Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Savjeta za davanje prijedloga naziva naselja, ulica i trgova.

XXXII SJEDNICA - 07.10.2015

Prijedlog Odluke o izdavanju u dugoročni zakup poslovnih prostorija (Organizaciji gluvih i nagluvih)
Prijedlog Odluke o izdavanju u dugoročni zakup poslovnih prostorija (Biskupskom ordinarijatu)
Prijedlog Odluke o izdavanju u dugoročni zakup poslovnih prostorija (Organizaciji slijepih)
Prijedlog Odluke o ustupanju nekretnina bez naknade (Ministarstvu prosvete Crne Gore)
Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje odnosno rekonstrukcije saobraćajnica do lokaliteta Bigova – Trašte
Prijedlog Odluke o kriterijumima, postupku i načinu raspodjele sredstava namjenjenih finansiranju NVO
Prijedlog Odluke o auto – taxi prevozu
Prijedlog Odluke o upotrebi sredstava iz stalne budžetskse rezerve

XXXI SJEDNICA - 14.09.2015

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednika Opštine Kotor o imenovanju Glavnog administratora.

Izbor i imenovanja:
Prijedlog Rješenja o imenovanju Savjeta za davanje prijedloga naziva naselja, ulica i trgova.
Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za dodjelu zvanja „Počasni građanin Kotora“.

XXX SJEDNICA - 06.08.2015

Prijedlog Odluke o donošenju DUP-a Prčanj
Prijedlog Odluke o donošenju LSL Glavati–Prčanj
Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o uslovima i načinu određivanja naziva trgova i ulica i obilježavanje zgrada brojevima i Rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje Predloga naziva trgova i ulica na teritoriji Opštine Kotor
Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o obrazovanju opštinskog Savjeta za bezbijednost saobraćaja na putevima i Rješenja o imenovanju članova opštinskog Savjeta za bezbjednost saobraćaja na putevima
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obrazovanju radnih tijela Skupštine
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na postizanje poravnanja u parničnom postupku broj P.117/10/05
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na postizanje poravnanja u parničnom postupku broj P.236/14
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na postizanje poravnanja u parničnom postupku broj P.168/15
Prijedlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju vodovodnog sistema u naselju Troica – Velje brdo
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o regulisanju saobraćaja na području Opštine Kotor
Prijedlog Odluke o davanju u dugoročni zakup poslovnih prostorija Opštine Kotor (Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj Opštini Kotor)
Prijedlog Odluke o davanju u dugoročni zakup poslovnih prostorija Opštine Kotor (Homen Ljubomir)
Predlog Odluke o davanju u dugoročni zakup poslovnih prostorija Opštine Kotor (Udruženje penzionera Kotor)
Prijedlog Odluke o davanju u dugoročni zakup poslovnih prostorija Opštine Kotor (NVO „Mali veliki korak“ Kotor)
Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje predsjednika Opštine Kotor o prestanku mandata Glavnog administratora Opštine Kotor

XXIX SJEDNICA - 20.07.2015

Prijedlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju tehničke infrastrukture do lokaliteta Bigova – Trašte
Prijedlog Odluke o otkupu zemljišta radi dokompletiranja urbanističke parcele kat. parc. 1512/4 K. O. Dobrota I
Prijedlog Odluke o davanju u zakup neporetnosti javnim nadmetanjem objekta I na kat. parc. 1790 K. O. Dobrota I i objekat II na kat. parc.1793/5 K.O. Dobrota I
Prijedlog Odluke o izdavanju u dugoročni zakup poslovnih prostorija (Javnoj predškolskoj utanovi „Radost“ Kotor)
Prijedlog Odluke o produženju roka zakupa (Matici Crnogorskoj ogranak Kotor)
Prijedlog Odluke o produženju roka zakupa (Udruženju boraca NOR-a 1941-1945 i Antifašista Kotor)
Prijedlog Odluke o produženju roka zakupa (Organizaciji boraca NOR-a 1941-1945)
Nacrt Odluke o auto-taxi prevozu

Izbor i imenovanja:
UO KC "Nikola Đurković"
Odbor za vjerska pitanja
Odbor za društvene djelatnosti 
 

XXVIII sjednica - 02.07.2015

Prijedlog Odluke o povjeravanju upravljanja javnim prostorom za parkiranje na kat. parc. 250 KO Škaljari I DOO “Komunalno Kotor” Kotor
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na cjenovnik usluga parkiranja na kat. parc. 250 KO Škaljari I DOO “Komunalno Kotor” Kotor
Prijedog Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju visine naknade za korišćenje gradske kanalizacije
Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o regulisanju saobraćaja na području Opštine Kotor
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut Fondacije “Kotorski festival pozorišta za djecu”
Nacrt Odluke o kriterijumima, postupku i načinu raspodijele sredstava namjenjenih finansiranju NVO
Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju vodovodnog sistema u naselju Troica – Velje brdo
Nacrt Odluke o naseljima i granicama naselja u Opštini Kotor

XXVII sjednica - 09.06.2015

Prijedlog Odluke o završnom računu budžeta Opštine Kotor za 2014 godinu
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Povelju o saradnji, partnerstvu i prijateljstvu sa gradom Prerov iz Republike Češke
Prijedlog Odluke o kupovini zemljišta u KO Kubasi radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane LSL Grbalj II
Prijedlog Odluke o kupovini zemljišta u KO Vranovići radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane DUP-om Radanovići
Prijedlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju pratećeg objekta saobraćajnice pothodnika – podzemni pješački prolaz
Prijedlog Odluke o utvrđivanju lokacije za zgradnju DTS 10/0,4 Kw 630 Kva (Prčanj II Karmen)
Prijedlog Odluke o upravljanju kulturnim dobrom i naknadi koja se plaća prilikom obilaska kotorskih bedema i tvrđave Sveti Ivan
Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju tehničke infrastrukture do lokaliteta Bigova – Trašte
Izvještaj o radu i finasnsijskom poslovanju za 2014. godinu DOO „Vodovod i kanalizacija Kotor“ Kotor
Izvještaj o radu i finasnsijskom poslovanju za 2014. godinu DOO „Komunalno Kotor“ Kotor

XXVI sjednica - 15.05.2015

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o administrativnim taksama
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Fondacije „Kotorski festival pozorišta za djecu“
Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju pratećeg objekta saobraćajnice pothodnika – podzemni pješački prolaz
Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju DTS 10/0,4 Kw 630 Kv “Prčanj II – Karmen“

Izbor i imenovanja:
Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog Odbora Fondacije „Kotorski festival pozorišta za djecu“

XXV sjednica - 31.03.2015

Odluka o prodaji zemljišta radi proširenja stubnih mjesta Crnogorskom Elektroprenosnom sistemu AD (kat. parc. 184/2, 184/3, 187/2 KO Škaljari II)
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju Turističke organizacije Opštine Kotor

XXIV sjednica - 26.02.2015

Prijedlog Programa rada Skupštine Opštine Kotor za 2015. godinu.
Prijedlog Odluke o izvođenju lokalnog javnog rada u Opštini Kotor za pomoć i njegu starih lica u kući.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju grada i naselja Opštine Kotor.
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o grobljima.
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na postizanje poravnanja u parničnom postupku P. 1004/12 pred Privrednim sudom u Podgorici.
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na postizanje poravnanja u parničnom postupku P. 786/14/04 pred Osnovnim sudom u Kotoru.
Prijedlog Odluke o davanju garancije JU Kulturni centar ”Nikola Đurković” radi obezbijeđenja realizacije Protokola sa Elektroprivredom Crne Gore.
Zaključak - Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu.
Zaključak - Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju saobraćajnice u naselju ”Rakite” paralelno sa bujičnim kanalom ”Zvjerinjak”.
Nacrt Odluke o naknadi koja se plaća pri obilasku tvrđave ”San Giovani” (Kotorske tvrđave).
Zaključak - Nacrt Odluke o naknadi koja se plaća pri obilasku tvrđave "San Đovani" (kotorske tvrđave)

Ispravka Odluke o naknadi za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara

XXIII sjednica - 29.12.2014

Prijedlog Odluke o budžetu Opštine Kotor za 2015 godinu
Plan potrošnje Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2015 godinu
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o porezu na nepokretnosti
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini, načinu obračuna i plaćanja članskog doprinosa u turističkoj organizaciji Opštine Kotor
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku borda direktora DOO „Vodovod i kanalizacija Kotor“ Kotor o kreditnom zaduženju
Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju grada i naselja Opštine Kotor
Prijedlog izmjena i dopuna Programa uređenja prostora za 2014. godinu
Prijedlog izmjena i dopuna Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2014. godinu
Program uređenja prostora za 2015. godinu
Program rada Direkcije za uređenje izgradnju Kotora za 2015. godinu

Nacrt Programa rada Skupštine Opštine Kotor za 2015 godinu

XXII sjednica - 02.12.2014

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Rješenja predsjednika Opštine o imenovanju potpredsjednika - Jovo Suđić.
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Rješenja predsjednika Opštine o imenovanju potpredsjednika - Branko Nedović.
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Rješenja predsjednika Opštine o imenovanju potpredsjednika - Tvrtko Crepulja.
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o obimu i vrsti dopuštenih radova na spoljnim djelovima stambene zgrade.
Prijedlog odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju, odnosno rekonstrukciju saobraćajnica na lokalitetu Bigova - Trašte.
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa.
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom na teritoriji Opštine Kotor.
Nacrt Izmjena i dopuna Programa uređenja prostora za 2014. godinu.
Nacrt Izmjena i dopuna Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2014. godinu.
Razmatranje Izvještaja o stanju uređenja prostora za 2014. godinu.
Nacrt Programa uređenja prostora za 2015. godinu.
Nacrt Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2015 godinu.

 XXI sjednica - 17.11.2014

Prijedlog Odluke o prestanku mandata predsjedniku Opštine Kotor.
Prijedlog Odluke o prestanku mandata potpredsjedniku Opštine Kotor Jovu Suđiću.
Prijedlog Odluke o prestanku mandata potpredsjedniku Opštine Kotor Branku Nedoviću.
Prijedlog Odluke o prestanku mandata potpredsjedniku Opštine Kotor Tvrtku Crepulji.
Prijedlog Odluke o izboru predsjednika Opštine Kotor.

XX sjednica - 14.11.2014

Predlog Odluke o bratimljenju Opštine Kotor sa gradom Gaziantepom.
Predog Odluke o naknadi za korišćenje opštinsih nekategorisanih puteva
Predlog Odluke o naknadi za rad Savjeta Radio Kotora
Predlog Odluke o prodaji – prenosu prava svojine na PD 8, PD 9, PD 10 objekta 1 kat. parcela 308 KO Kotor II
Predlog Odluke o razmjeni nepokretnosti radi kompletiranja urbanističke parcele
Predlog Odluke o dopuni Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji Opštine Kotor
Predlog Odluke o dopuni Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju privremenih objekata montažnog karaktera na teritoriji Opštine Kotor
Predlog Odluke o dopuni Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama
Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu
Predlog Odluke o izmjenama Odluke o pijacama
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Savjeta JU Kulturni centar ”Nikola Đurković” Kotor o imenovanju direktora ustanove

XIX sjednica - 03.10.2014

Prijedlog Odluke o donošenju Plana privremenih objekata na teritoriji Opštine Kotor
Prijedlog Odluke o naknadi za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o javnom vodosnabdijevanju na području Opštine Kotor
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o auto taksi prevozu
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o javnom prijevozu putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o javnom kanalizacionom sistemu i odvođenju otpadnih voda na području Opštine Kotor
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o održavanju čistoće
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kućnim ljubimcima na teritoriji Opštine Kotor
Prijedlog Odluke o prodaji – prijenosu prava svojine na nepokretnostima: kat. parc. 1168/10, 1168/11, 1168/16, 1168/17, sve KO Krimovica
Prijedlog Odluke o participiranju Opštine Kotor u troškovima nadogradnje dijela poslovnog objekta 1 na urb. parc. broj 12 u zahvatu DSL „Sektor 15“, koja se sastoji od kat. parc. 18/1 i 18/2 KO Kotor I u visini obračunate naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta
Odluka o davanju saglasnosti na cjenovnik usluga parkiranja na kat. parc. 21/1 i 21/2 KO Kotor „Benovo“ DOO „Komunalno Kotor“ Kotor
Odluka o davanju saglasnosti na Prijedlog Aneksa I Ugovora o realizaciji i sufinansiranju, izgradnje sportsko-rekreaciong centra (sportska hala) u Škaljarima na urbanističkoj parceli 419/b koju čine kat. par. 410/3 i dio kat. par. 419 K.O. Škaljari I
Zaključak - Nacrt Odluke o naknadi za korišćenje opštinskih nekategorisanih puteva
Zaključak - Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju odnosno rekonstrukciju saobraćajnica do lokaliteta Bigova – Trašte

Izbor i imenovanja: 
Imenovanje Žirija za dodjelu javnih priznanja i nagrada (nagrada „21 Novembar“)

XVIII sjednica - 14.08.2014

Prijedlog Odluke o donošenju DUP-a Platamuni - Trsteno
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjesnim zajednicama
Prijedog Odluke o otkupu suvlasničkog dijela na kat. parc. 274 KO Kotor II, površine 14,38m2 po pravu preče kupovine
Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta (dijela kat. parc. 178/1 KO Škaljari II, 750/1 KO Škaljari I i 38/1 KO Špiljari I), radi proširenja stubnih mjesta
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizovanju OJU ”Muzeji” Kotor
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora DOO ”Komunalno Kotor” Kotor o reprogramu dospijelih kreditnih obaveza
Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Opštine Kotor
Prijedlog opštinskog Plana za zaštitu i spašavanje od poplava
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora Društva DOO ”Komunalno Kotor” Kotor o imenovanju izvršnog direktora Društva

XVI i XVII sjednica - 30.06.2014 i 07.07.2014

ODLUKA o utvrđivanju najnižeg iznosa zakupnine za privremene objekte montažnog karaktera i za zemljište na kojem se postavljaju, odnosno grade
ODLUKA o izvođenju lokalnog javnog rada u Opštini Kotor za pomoć i njegu starih lica u kući
ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Vodovod i kanalizacija Kotor“ Kotor o imenovanju direktora Preduzeća
ODLUKA o davanju saglasnosti na Anex I Sporazuma o izgradnji, upravljanju i održavanju zajedničkog postrojenja za prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda
Rješenje o imenovanju četri člana u Skupštinu VK „Primorac“ Kotor
SPORAZUM o realizaciji i finansiranju lokalnog javnog rada u Opštini Kotor za pomoć i njegu starih lica u kući za period 01.07.2014.- 31.12.2014.godine
Zaključak - Nacrt Odluke o načinu obračuna naknade za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara
ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE KOTOR ZA 2013. GODINU

 XV sjednica - 28.05.2014

Predlog Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na postizanje poravnanja u parničnom postupku P. 562/13 koji se vodi pred Privrednim Sudom u Podgorici
Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o auto - taxi prevozu
ODLUKA o prodaji – prenosu prava svojine na nepokretnosti
Nacrt Odluke o utvrđivanju i načinu obračuna naknade za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara
Predlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JP „Vodovod i kanalizacija“ Kotor za 2013. godinu
Predlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JKP „Kotor“ Kotor za 2013. godinu
Predlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Turističke organizacije za 2013. godinu sa Programom rada i finansijskim Planom za 2014. godinu
Nacrt Opštinskog Plana za zaštitu i spašavanje od poplava
ODLUKU o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve radi otklanjanja posljedica vanrednih okolnosti-poplava koje su zadesile Republiku Srbiju

Izbor i imenovanja.
Imenovanje Opštinske Izborne Komisije
Imenovanje članova Odbora direktora DOO „Vodovod i kanalizacija Kotor“ Kotor
Imenovanje članova Odbora direktora DOO „Komunalno Kotor“ Kotor
Imenovanje člana u Skupštini Turističke organizacije Kotor

 XIV sjednica - 27.03.2014

Izvještaj o radu predsjednika Opštine Kotor za 2013. godinu sa Izvještajem o ostvarivanju funkcija lokalne samouprave
Prijedlog Odluke o podizanju spomen oblježja podizanjem spomen – objekta zdravstvenog stuba u Perastu
Prijedlog Odluke o podizanju spomen obilježja davanjem naziva Javnoj ustanovi „Resurni centar za sluh i govor dr Peruta Ivanović“
Prijedlog Odluke o usvajanju predloga sporazuma o saradnji Skupštine Opštine Kotor i NVO
Prijedlog Odluke o Savjetu za saradnju lokalne samouprave i NVO
Prijedlog Odluke o prodaji – prenosu prava svojine na nepokretnostima putem raspisivanja Javnog poziva (kat. parc. 1211/3 KO Dobrota I)
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na ustanovljavanje prava službenosti na zemljištu radi polaganja kabla 500 Kw sa optičkim kablom
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Predlog Sporazuma o raskidu Ugovora o regulisanju međusobnih odnosa po osnovu zajedničkih ulaganja - sufinansiranja izgradnje sportsko-rekreacionog centra (sportska hala) u Škaljarima na urbanističkoj parceli 419/b koju čine kat. parc. 410/3 i dio kat. parc. 419 KO Škaljari
Prijedlog Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta
Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti upravljanja javnim prostorom za parkiranje na kat. parc. 21/1 i 21/2 KO Kotor I, Javnom komunalnom preduzeću “Kotor” Kotor
Prijedlog Odluke o davanju saglasnost na Statut društva sa ograničenom odgovornošću „Komunalno Kotor“ Kotor
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan JKP „Kotor“ Kotor za 2014. godinu
Prijedlog Odluke o davanju saglasnost na Statut društva sa ograničenom odgovornošću „Vodovod i kanalizacija Kotor“ Kotor

XIII sjednica - 28.02.2014

 XII sjednica - 27.13.2013

Prijedlog Odluke o budžetu Opštine Kotor sa Planom potrošnje Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2014. godinu
Plan potrošnje Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2014 godinu
Prijedlog Odluke o javnom vodosnabdijevanju na području Opštine Kotor
Prijedlog Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom na teritoriji Opštine Kotor
Prijedlog Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju privremenih objekata montažnog karaktera na teritoriji Opštine Kotor
Prijedlog Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji Opštine Kotor
Prijedlog Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljiša
Prijedlog Odluke o socijalnim davanjima
Prijedlog izmjena i dopuna Program rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2013. g
Prijedlog izmjena i dopuna Programa uređenja prostora za 2013. godinu
Prijedlog Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2014. godinu
Prijedlog Programa uređenja prostora za 2014. godinu
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji – prenosu prava svojne na nepokretnosti K.O. Krimovice
Prijedlog Odluke o naknadi za rad Savjeta za zaštitu i razvoj lokalne samouprave 
Prijedlog Odluke o naknadi za rad Etičke Komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
Prijedlog Odluke o naknadi za rad Etičke Komisije za lokalne službenike i namještenike
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog Odbora JP „Vodovod i kanalizacija“ o kreditnom zaduženju

XI sjednica - 28.11.2013

Odluka o davanju saglasnosti na Protokol o saradnji između Opštine Kotor i Gradske Opštine Gaziantep iz Republike Turske
Odluka o izmjenama Odluke o pijacama
Odluka o izmjenama Odluke o grobljima
Odluka o izmjenama Odluke o održavanju čistoće
Odluka o izmjenama Odluke o opštim uslovima za vršenje komunalnih djelatnosti
Odluka o izmjenama Odluke o donošenju izmjena i dopuna Prostornog Plana Opštine Kotor za područje Vranović – Pobrđe
Odluka o izmjenama Odluke o donošenju Urbanističkog Plana naselja Lastva Grbaljska
Odluka o izmjenama Odluke o donošenju Lokalne studije lokacije Vrmac
Odluka o izmjenama Odluke o donošenju Lokalne studije lokacije za područje Vranovići – Pobrđe
Odluka o izmjenama Odluke o donošenju Lokalne studije lokacije Grbalj I
Odluka o izmjenama Odluke o donošenju Lokalne studije Lokacije Grbalj II
Odluka o izmjenama Odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog Plana Morinj
Odluka o izmjenama Odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog Plana Stoliv
Odluka o izmjenama Odluke o donošenju Lokalne studije lokacije za područje u obuhvatu bašte – kafane „Dojmi“
Odluka o izmjenama Odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog Plana Kostanjica
Odluka o izmjenama Odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog Plana Kavač
Odluka o davanju saglasnosti na postizanje poravnanja u vanparničnom postupku RS 1/13
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JKP “Kotor” na prijedog modela reorganizacije Javnog preduzeća
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JP “Vodovod i kanalizacija” na prijedog modela reorganizacije Javnog preduzeća
Zaključak - Nacrt izmjena i dopuna Program rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2013 godinu
Zaključak - Nacrt Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2014 godinu
Progam podizanja spomen obilježja na teritoriji Opštine Kotor u 2013 godini
Izbor i imenovanja:
Rješenje o davanju saglasnost na Odluku Savjeta Javne ustanove Kulturni centar “Nikola Đurković” o imenovanju direktora Ustanove

X sjednica - 05.11.2013

Odluka o usvajanju Programa razvoja kulture
Rješenje o imenovanju Komisije za utvrđivanje predloga naziva trgova i ulica na teritoriji Opštine Kotor
Rješenje o davanju saglasnost na Odluku Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Kotor“ o imenovanju direktora Preduzeća
Rješenje o imenovanju Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za rješavanje stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe
Zaključak - montažni objekti
Zaključak - nagrade
Zaključak - Odluka o komunalnom opremanju
Zaključak - Odluka o vodosnabdijevanju
Zaključak - pomocni objekti
Zaključak - pristupne rampe

IX sjednica - 11.09.2013 
 
 
VIII sjednica - 09.07.2013

Izbor i imenovanja:
 
VII sjednica - 24.05.2013

Izbor i imenovanja
 
VI sjednica - 02.04.2013

  
V sjednica - 26.02.2013

ODLUKA o prodaji – prenosu prava svojine na nepokretnosti 
O D L U K A O IZDAVANJU U DUGOROČNI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPŠTINE KOTOR 
PROGRAM uređenja prostora za 2013. godinu 
RJEŠENJE o imenovanju članova Odbora za finansije, privredu i razvoj 
RJEŠENJE o imenovanju članova Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju 
RJEŠENJE o imenovanju članova Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost 
O D L U K A o otkupu zemljišta radi dokompletiranja urbanističke parcele 
PROGRAM RADA SKUPŠTINE OPŠTINE KOTOR ZA 2013. GODINU 
RJEŠENJE o imenovanju članova Odbora za društvene djelatnosti 
RJEŠENJE o imenovanju članova Odbora za izbor i imenovanja 
RJEŠENJE o imenovanju članova Odbora za statut i propise 
RJEŠENJE o imenovanju članova Odbora za vjerska pitanja
 
IV sjednica - 27.12.2012

Izbor i imenovanja
 
III sjednica - 05.12.2012

 
II sjednica - 26.11.2012 

I sjednica - 13.11.2012

 
 

XXXII sjednica - 30.08.2012.  
Izbor i imenovanja:
 
XXXI sjednica - 28.08.2012. 
 
XXX sjednica - 24.05.2012. 
  
XXIX sjednica - 05.04.2012. 

XXVIII sjednica - 02.03.2012.
XXVII sjednica - 30.12.2011. 
  
XXV sjednica - 28.10.2011. 
 
XXIV sjednica - 22.07.2011.
 
 
 
XXI sjednica - 25.02.2011.
 
XIX sjednica - 03.12.2010.
 
 
XVIII sjednica - 02.11.2010.
 
 
XVII sjednica - 27.08.2010.
 
XVI sjednica - 01.07.2010.
 
 
XV sjednica - 05.05.2010.
 
XIV sjednica - 30.03.2010.
Koordinate tačaka granica zahvata izmjena i dopuna PPO za područje Grblja 
Koordinate tačaka granica zahvata plana LOKALNE STUDIJE LOKACIJE GRBALJ 1 
Koordinate tačaka granice zahvata plana LOKALNE STUDIJE LOKACIJE GRBALJ 2 
Odluka o opštinskim i nekategorisanim putevima 
Odluka o razmjeni nepokretnosti (Perovic Dusan) 
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pečatima 
Ugovor o međusobnim pravima i obevezama Opstine Kotor i RDS Radio Kotor 
Odluka o donošenju Lokalne studije lokacije Grbalj1 
Odluka o donošenju izmjena i dopuna Prostornog Plana Opštine Kotor za područje Grblja 
Zakljucak o usvajanju nacrta odluke o kriterijumima i načinu raspodijele sredstava namjenjenih finansiranju
NVO i tradicionalnih NVO u Opštini Kotor 
 
Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama 
 
 
XIII sjednica - 25.02.2010.
XII sjednica - 30.12.2009.
 
 
XI sjednica - 18.12.2009.
 
 
X sjednica - 19.11.2009.
 
VIII sjednica - 07.09.2009.
  
VI sjednica - 23.06.2009.
 
 
IV sjednica - 26.02.2009 .
 
III sjednica - 29.12.2008.
 
II sjednica - 18.12.2008.
 
I sjednica - 12.12.2008.