header image

Javne rasprave

Javna Rasprava: Nacrt odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju saobraćajnice u naselju Rakite paralelno sa bujičnim kanalom zvjerinjak

U toku javne rasprave, građani, pravna lica i drugi zainteresovani korisnici prostora, mogu izvršiti uvid u Nacrt Odluke u prostorijama Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i...

Saznajte više 18.03.2015.

JAVNI POZIV ZA PRENOS PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTIMA JAVNIM NADMETANJEM (AUKCIJOM)

Na osnovu člana 40. Zakona o državnoj imovini (...

Saznajte više 10.02.2015.

JAVNA RASPRAVA POVODOM NACRTA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE KOTOR 2015

PROGRAM JAVNE RASPRAVEPredsjednik opštine Kotor je dana 02.12.2014. godine utvrdio:- Nacrt Odluke o Budžetu opštine Kotor za 2015. godinu, sa Nacrtom Odluke o usvajanju Plana...

Saznajte više 02.12.2014.

NACRT ODLUKE O NAKNADI ZA KORIŠĆENJE OPŠTINSKIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA

Obavještavaju se zainteresovani da je SO Kotor na sjednici odražanoj 14.10.2014.g. utvrdila Nacrt Odluke o naknadi za korišćenje opštinskih I nekategorisanih puteva na teritoriji Opštine...

Saznajte više 15.10.2014.

Javna Rasprava po Nacrtu Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju, odnosno rekonstrukciju saobraćajnice do lokaliteta Bigova - Trašte

Odlukom Skupštine Opštine Kotor, broj 11-14953 od 14.10.2014.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju odnosno rekonstrukciju saobraćajnica do lokaliteta Bigova-Trašte i stavljen...

Saznajte više 09.10.2014.

Javna Rasprava - Nacrt Plana postavljanja privremenih objekata na teritoriji opštine Kotor

Odlukom Predsjednika Opštine Kotor br. 01-10188 od 10.07.2014.godine,  utvrđen je Nacrt Plana postavljanja objekata privremenog karaktera na teritoriji opštine Kotor i stavljen na javnu raspravu...

Saznajte više 06.07.2014.

NACRT OPŠTINSKOG PLANA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE OD POPLAVA

Na osnovu člana 30. Statuta Opštine Kotor („Sl. List Opštine Kotor“ br. 3/04 i „Sl. List CG“ br. 17/08, 1/09, 40/10 i 4/11) ,Skupština Opštine...

Saznajte više 11.06.2014.

Javna Rasprava po nacrtu DUP-a Platamuni - Trsteno i elaborata Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za DUP Platamuni - Trsteno

Odlukom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01- 7767 od 04.06.2014.godine, utvrđen je Nacrt DUP-a Platamuni-Trsteno i stavljen na javnu raspravu, u trajanju od 15 dana. Javna rasprava...

Saznajte više 05.06.2014.

JAVNI POZIV O USTUPANJU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA PUTEM PRIKUPLJANJA PONUDA - TENDERA

Na osnovu člana 13.i 30. Odluke o poslovnim zgradama i prostorijama (Sl. list opštine Crne Gore – opštinski propisi broj 4/011), Odluke Komisije za poslovni...

Saznajte više 04.06.2014.