header image

Javne rasprave

NACRT OPŠTINSKOG PLANA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE OD POPLAVA

Na osnovu člana 30. Statuta Opštine Kotor („Sl. List Opštine Kotor“ br. 3/04 i „Sl. List CG“ br. 17/08, 1/09, 40/10 i 4/11) ,Skupština Opštine...

Saznajte više 11.06.2014.

Javna Rasprava po nacrtu DUP-a Platamuni - Trsteno i elaborata Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za DUP Platamuni - Trsteno

Odlukom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01- 7767 od 04.06.2014.godine, utvrđen je Nacrt DUP-a Platamuni-Trsteno i stavljen na javnu raspravu, u trajanju od 15 dana. Javna rasprava...

Saznajte više 05.06.2014.

JAVNI POZIV O USTUPANJU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA PUTEM PRIKUPLJANJA PONUDA - TENDERA

Na osnovu člana 13.i 30. Odluke o poslovnim zgradama i prostorijama (Sl. list opštine Crne Gore – opštinski propisi broj 4/011), Odluke Komisije za poslovni...

Saznajte više 04.06.2014.

NACRT ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAKNADI ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Obavještavaju se zainteresovani da je SO Kotor na sjednici odražanoj 28.05.2014.g. utvrdila Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog...

Saznajte više 30.05.2014.

ODLUKA O NAKNADI ZA EKONOMSKO ISKORIŠĆAVANJE KULTURNIH DOBARA

Obavještavaju se zainteresovani da je SO Kotor na sjednici odražanoj 28.05.2014.g. utvrdila Nacrt Odluke o naknadi za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara i istu uputila na...

Saznajte više 29.05.2014.

JAVNI POZIV ZA DAVANJE U ZAKUP NEPOKRENOSTI JAVNIM NADMETANJEM

Na osnovu člana 40. Zakona o državnoj imovini ("Sl.list CG" br. 21/09), i člana 4 i 9. Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari...

Saznajte više 08.04.2014.

JAVNI POZIV ZA PRENOS PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI

Na osnovu člana 40. Zakona o državnoj imovini (...

Saznajte više 08.04.2014.

Nacrt Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa

Obavještavamo zainteresovana lica da je dana 01.03.2014.godine, otvorena javna rasprava povodom Nacrta Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa. Javna rasprava biće otvorena 30 dana,...

Saznajte više 01.03.2014.

ISPRAVKA I PUT JAVNOG POZIVA ZA PRENOS PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTIMA JAVNIM NADMETANJEM (AUKCIJOM)

Vrši se ispravka objavljenog I put Javnog poziva za prenos prava svojine na nepokretnostima javnim nadmetanjem (aukcijom) dana 12. 02.2014 god, zbog tehničkih grešaka nastalih...

Saznajte više 10.02.2014.

NACRT ODLUKE O LOKALNIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA OPŠTINE KOTOR

Obavještavamo zainteresovana lica da je, dana 27. 12. 2013. godine, otvorena javna rasprava povodom:Nacrta odluke o lokalnim administrativnim taksama Opštine Kotor. Javna rasprava biće otvorena 30...

Saznajte više 31.12.2013.