Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Javne rasprave

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU

Predsjednik Opštine Kotor je Zaključkom br. 01-977 od 26.01.2018 godine utvrdio Nacrte sledećih dokumenata: Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Odluke o naknadi za komunalno...

Saznajte više 31.01.2018.

JAVNI POZIV ZA IZBOR PREDSTAVNIKA SPORTSKIH ORGANIZACIJA U SASTAV KOMISIJE

Pozivaju se sportske organizacije sa sjedištem u opštini Kotor, registrovane do dana objavljivanja ovog javnog poziva, da predlože dva/ije kandidata/kinje za članove/ice iz reda predstavnika/ca...

Saznajte više 08.12.2017.

JAVNI POZIV ZA RASPODJELU BUDŽETSKIH SREDSTAVA NAMJENJENIH FINANSIRANJU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODJAČA U OPŠTINI KOTOR ZA 2017 GODINU

Pozivaju se individualni poljoprivredni proizvodjači i udruženja poljoprivrednika u Crnoj Gori sa sjedištem u Opštini Kotor a koji su registrovani do dana ovjavljivanja ovog poziva...

Saznajte više 08.12.2017.

JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU BUDŽETSKIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH FINANSIRANJU SPORTSKIH ORGANIZACIJA U OPŠTINI KOTOR ZA 2017. GODINU.

Pozivaju se sportske organizacije registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u opštini Kotor, koje su registrovane do dana objavljivanja ovog Konkursa, da dostave svoje prijave...

Saznajte više 08.12.2017.

ODLUKA O VISINI, KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU RASPODJELE SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE SPORTA

Saglasno članu 11 i 12, a na osnovu člana 87 Zakona o sportu (»Službeni list CG«, br. 36/11 i 36/13), člana 30 Statuta Opštine Kotor...

Saznajte više 08.12.2017.

JAVNI POZIV ZA DAVANJE U ZAKUP DIJELA KAT.PARC. 954 1 K.O. LASTVA JAVNIM NADMETANJEM

Predmet ovog poziva je davanje u zakup, na period do privođenja namjeni, ali ne duži od 5 godina, nepokretnosti u državnoj  svojini na kojoj je ...

Saznajte više 22.11.2017.

JAVNA RASPRAVA POVODOM NACRTA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE KOTOR ZA 2018 GODINU

Predsjednik Opštine Kotor, Odlukom broj 0101- 17464 od 07.11.2017.godine utvrdio je  Nacrt Odluke o Budžetu Opštine Kotor  za 2018. godinu. Nacrt odluke stavlja se na...

Saznajte više 08.11.2017.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA SAVJET ZA ZAŠTITU I RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE

Na osnovu člana 19. Odluke o Savjetu za razvoj i zaštitu lokalne samouprave ("Službeni list Opštine Kotor" br. 16/05, Službeni list Crne Gore - opštinski...

Saznajte više 30.10.2017.

JAVNI POZIV ZA SPORAZUMNI PREKID RADNOG ODNOSA UZ ISPLATU OTPREMNINE

Na osnovu člana 2 Odluke o utvrđivanju načina i visine otpremnine za sporazumni prekid radnog odnosa lokalnih službenika i namještenika Opštine Kotor ( „Službeni list...

Saznajte više 27.10.2017.

IZVJEŠTAJ O JAVNOJ RASPRAVI SPROVEDENOJ PO NACRTU ODLUKE O PODSTICAJIMA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE

Nakon utvrđivanja Nacrta odluke o podsticajima u razvoj poljoprivrede od strane Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Opštine Kotor, kao nadležnog organa lokalne...

Saznajte više 27.10.2017.