header image

Javne rasprave

JAVNA RASPRAVA O NACRTU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA BIODIVERZITET

Obavještavamo zainteresovana lica da je Skupština Opštine Kotor je na sjednici održanoj 15.12.2015.godine utvrdila Nacrt Lokalnog akcionog Plana za biodiverzitet Opštine Kotor 2015 – 2020....

Saznajte više 05.01.2016.

JAVNA RASPRAVA - PROGRAM ZAŠTITE I OČUVANJA PODRUČJA KOTORA ZA 2016. GODINU

Obavještavamo zainteresovana lica da je Skupština Opštine Kotor je na sjednici održanoj 15.12.2015.godine utvrdila Nacrt Program zaštite i očuvanja za 2016. godinu. Javna rasprava će trajati...

Saznajte više 05.01.2016.

JAVNA RASPRAVA O NACRTU IZVJEŠTAJA STRATEŠKE PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA NACRT PROGRAMA ISTRAŽIVANJA I PROIZVODNJE UGLJOVODONIKA U PODMORJU CRNE GORE

Obavještava se javnost da će se u periodu od 24.12.2015. do 28.02.2015. godine održati:JAVNA RASPRAVA O NACRTU IZVJEŠTAJA STRATEŠKE PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA...

Saznajte više 31.12.2015.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE DIREKCIJE ZA UREĐENJE I IZGRADNJU KOTORA 2016

Savjet Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora je na sjednici oržanoj dana 16.11.2015. godine utvrdio:- Nacrt Odluke o usvajanju Planu potrošnje direkcije za uređenje i...

Saznajte više 02.12.2015.

JAVNA RASPRAVA - ZAKLJUČAK O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O RADNOM VREMENU

Na osnovu člana 30. Statuta Opštine Kotor („ Sl. List Opštine Kotor“ br. 3/04 i „Sl. List CG“ br. 17/08, 31/09, 40/10 i 4/11), Skupština...

Saznajte više 19.11.2015.

JAVNA RASPRAVA - NACRT ODLUKE O POREZU NA NEPOKRETNOSTI

Skupština Opštine Kotor je na sjednici odrzanoj 16.11.2015.godine utvrdila je Nacrt Odluke o porezu na nepokretnosti, Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o boravisnoj taksi i...

Saznajte više 17.11.2015.

JAVNA RASPRAVA - NACRT ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O BORAVIŠNOJ TAKSI

Skupština Opštine Kotor je na sjednici odrzanoj 16.11.2015.godine utvrdila je Nacrt Odluke o porezu na nepokretnosti, Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o boravisnoj taksi i...

Saznajte više 17.11.2015.

JAVNA RASPRAVA - NACRT ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA TURISTIČKE TAKSE

Skupština Opštine Kotor je na sjednici odrzanoj 16.11.2015.godine utvrdila je Nacrt Odluke o porezu na nepokretnosti, Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o boravisnoj taksi i...

Saznajte više 17.11.2015.

JAVNI POZIV ZA DAVANJE U ZAKUP NEPOKRENOSTI JAVNIM NADMETANJEM

1. Predmet ovog poziva je davanje u zakup, na period do 5 godina, nepokretnosti u državnoj svojini, čiji je subjekt raspolaganja Opština Kotor, i to:...

Saznajte više 06.09.2015.

JAVNA RASPRAVA PO NACRTU IZMJENA I DOPUNA DUP - A NERIN I ELABORATA STRATEŠKE PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA IZMJENE I DOPUNE DUP NERIN

Odlukom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-10721 od 21.07.2015.godine, utvrđen je Nacrt DUP-a Nerin i stavljen na javnu raspravu, u trajanju od 15 dana.Javna rasprava će...

Saznajte više 22.07.2015.