header image

Javne rasprave

NACRT ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAKNADI ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Obavještavaju se zainteresovani da je SO Kotor na sjednici odražanoj 28.05.2014.g. utvrdila Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog...

Saznajte više 30.05.2014.

ODLUKA O NAKNADI ZA EKONOMSKO ISKORIŠĆAVANJE KULTURNIH DOBARA

Obavještavaju se zainteresovani da je SO Kotor na sjednici odražanoj 28.05.2014.g. utvrdila Nacrt Odluke o naknadi za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara i istu uputila na...

Saznajte više 29.05.2014.

JAVNI POZIV ZA DAVANJE U ZAKUP NEPOKRENOSTI JAVNIM NADMETANJEM

Na osnovu člana 40. Zakona o državnoj imovini ("Sl.list CG" br. 21/09), i člana 4 i 9. Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari...

Saznajte više 08.04.2014.

JAVNI POZIV ZA PRENOS PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI

Na osnovu člana 40. Zakona o državnoj imovini (...

Saznajte više 08.04.2014.

Nacrt Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa

Obavještavamo zainteresovana lica da je dana 01.03.2014.godine, otvorena javna rasprava povodom Nacrta Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa. Javna rasprava biće otvorena 30 dana,...

Saznajte više 01.03.2014.

ISPRAVKA I PUT JAVNOG POZIVA ZA PRENOS PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTIMA JAVNIM NADMETANJEM (AUKCIJOM)

Vrši se ispravka objavljenog I put Javnog poziva za prenos prava svojine na nepokretnostima javnim nadmetanjem (aukcijom) dana 12. 02.2014 god, zbog tehničkih grešaka nastalih...

Saznajte više 10.02.2014.

NACRT ODLUKE O LOKALNIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA OPŠTINE KOTOR

Obavještavamo zainteresovana lica da je, dana 27. 12. 2013. godine, otvorena javna rasprava povodom:Nacrta odluke o lokalnim administrativnim taksama Opštine Kotor. Javna rasprava biće otvorena 30...

Saznajte više 31.12.2013.

POZIV NA JAVNU RASPRAVU - BUDŽET ZA 2014 GODINU

Skupština opštine Kotor je na sjednici održanoj 28.11.2013. godine utvrdila Nacrte sledećih dokumenata:...

Saznajte više 28.11.2013.

POZIV NA JAVNU RASPRAVU

Skupština opštine Kotor je na sjednici održanoj 05.11.2013. godine utvrdila sledećenacrte:Nacrt Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za...

Saznajte više 18.11.2013.

NACRT ODLUKE O JAVNIM PRIZNANJIMA I NAGRADAMA OPŠTINE KOTOR

Obavještavamo zainteresovana lica da je, dana 06. 11. 2013. godine, otvorena javna rasprava povodom:Nacrta odluke o javnim priznanjima i nagradama opštine Kotor, Javna rasprava biće otvorena...

Saznajte više 18.11.2013.