header image

Skupština - Usvojene odluke

XLV sjednica Skupštine Opštine Kotor - 21.08.2020 godine

Predlog Odluke o otkupu – prodaji stana označenom kao E-21 na kat. parc. 12 KO Škaljari I
Predlog Odluke o otkupu – prodaji stana označenog kao B-19 na kat. parc. KO Škaljari I
Predlog Odluke o otkupu – prodaji stana označenog kao B-30 na kat. parc 46 KO Škaljari I
Predlog Odluke o kupovini zemljišta – kat. parc. 949/2, 949/3 i 950/4 KO Dobrota I radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane DUP-om Dobrota
Predlog Odluke o otkupu 6/56 vlasničkog dijela nepokretnosti označene kao objekat I sa zemljište ispod objekta i pripadajućim zemljištem na kat. parceli 574 KO Risan I, po pravu preče kupovine
Predlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti označene kao kat. parc. 2568/1 KO Dobrota I u cilju privođenja namjeni saobraćajnice planirane DUP-om Dobrota
Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje stubne trafostanice STS 10/0,4Kv 250Kv „Mirac“ sa priključnim 10Kv kablovskim vodom na kat. parc. 200/2 KO Dub
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na zaključenje Ugovora o snabdijevanju prerađenim otpadnim vodama zaključenog između “Luštica development” AD Tivat, Opštine Tivat, Opštine Kotor i Društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat
Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju 10kV kablovskog voda od MBTS 10/0,4kV “Jadran Perast” do MBTS 10/0,4kV “Dražin vrt”, Region 5 (KO Perast, KO Orahovac II – Kotor)
Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju trafostanice NDTS 10/0.4kV 1x630kVA “Strp” sa uklapanjem u VN i NN mrežu – Region 5 (Strp, Kotor)
Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju 10 kV kablovskog voda od MBTS 10/0,4 kV “Dražin Vrt” do MBTS 10/0,4 kV “Orahovac 2”, regoin 5 (KO Orahovac I, KO Orahovac II – Kotor)
Nacrt Odluke o načinu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji opštine Kotor

 

XLIV sjednica Skupštine Opštine Kotor - 28.07.2020 godine

Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju saobraćajnice u Dobroti, ulica “21. Maja” ( kod Autocentra Jug)
Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju javne rasvjete lokalnog puta u naselju Knež Laz na djelovima kat. parc. 3346, 1715 i 1812 KO Donje Krivošije
Zaključak - Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje stubne trafostanice STS 10/0,4kV 250kV “Mirac” sa priključnim 10kV kablovskim vodom na kat.parc. 200/2 K.O. Dub
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na zaključenje Ugovora o davanju u dugoročni zakup nepokretnosti označenih kao objekat 1 na kat.parc. 600 i kat.parc. 605/2, LN 114 K.O. Risan, dio UP 153 (Dom kulture Risan) sa “Briv Construction” d.o.o. Kotor
Predlog Odluke o prenosu-prodaji zemljišta označenog kao kat.parc. 1358/3 K.O. Dobrota I radi legalizacije objekta
Predlog Odluke o kupovini zemljišta-kat.parc. 2494/3 K.O. Dobrota I radi rješavanja imovinsko pravnih odnosa na saobraćajnici planiranoj i izgrađenoj shodno DUP-u Dobrota
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na odustanak od ulaganja pravnog lijeka – žalbe na presudu posl. br. P 1437/18 Osnovnog Suda u Kotoru
Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Turističke organizacije Opštine Kotor
Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o auto-taksi prevozu
Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima
Predlog Odluke o ostvarivanju rodne ravnopravnosti
Predlog Odluke o javnim priznanjima Opštine Kotor
Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o povećanju tarife lokalnih komunalnih taksa; (“Sl. List Opštine Kotor” br.6/99)
Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o usklađivanju visine lokalnih komunalnih taksi. (“Sl. List Opštine Kotor” br. 2/00)
Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o usklađivanju visine lokalnih komunalnih taksi (“Sl. List Opštine Kotor” br. 10/10)
Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o usklađivanju visine lokalnih komunalnih taksi sa novom valutom euro. (“Sl. List Opštine Kotor” br. 1/02)
Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o usklađivanju visine lokalnih komunalnih taksa. (“Sl. List Opštine Kotor” br. 1/02)
Predlog Odluke o utvrđivanju Lokalne mreže planinskih staza na području Opštine Kotor
Predlog Programa zaštite i očuvanja područja Kotora za 2020.godinu
Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju DOO “Vodovod i kanalizacija Kotor” za 2019.godinu
Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju DOO “Komunalno Kotor” Kotor za 2019.godinu
Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju PPOV za 2019.godinu
 

XLIII sjednica Skupštine Opštine Kotor - 30.06.2020 godine

Odluka o donošenju seta mjera za podršku privrednicima i građanima opštine Kotor

XLII sjednica Skupštine Opštine Kotor - 22.06.2020 godine

Predlog Odluke o imenovanju Sekretara Skupštine Opštine Kotor;
Predlog Odluke o Završnog računa Budžeta Opštine Kotor za 2019. godinu;
Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2019. godinu;
Predlog Odluke o izdavanju u dugoročni zakup poslovnih prostorija zakupcu Udruženju boraca NOR-a i antifašista 1941-1945 Kotor;
Predlog Odluke o izdavanju u dugoročni zakup poslovnih prostorija zakupcu Organiizaciji boraca NOR-a 1941-1945 Kotor;
Predlog Odluke o izdavanju u dugoročni zakup poslovnih prostorija zakupcu Matici crnogorskoj – ogranak Kotor;
Predlog Odluke o donošenju Strateškog plana razvoja Opštine Kotor 2020-2024;
Predlog Odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana za unaprjeđenje kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori 2020-2021;
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Strategiju razvoja sporta Opštine Kotor za period 2020-2021. godinu;
Zaključak - Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima;
Predlog Odluke o davanju saglanosti na Odluku o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u JU Kulturni centar “Nikola Đurković” Kotor;
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju dodataka na osnovnu zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima u JU Kulturni centar “Nikola Đurković” Kotor;
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u OJU “Muzeji” Kotor;
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju dadataka na osnovnu zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima u OJU “Muzeji” Kotor;
Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju betonskog kanala za odvođenje atmosferskih voda sa lokacije konvertorske stanice u Lastvi Grbaljskoj;
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga parkiranja na kat. parc. broj 281 KO Škaljari I DOO “Komunalno Kotor” Kotor;
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmjenu Cjenovnika usluga parkiranja na kat. parc. broj 250 KO Škaljari I (Puč) DOO “Komunalno Kotor” Kotor;
Predlog Odluke o ustupanju vatrogasnog vozila bez naknade Opštini Gusinje;
Predlog Odluke o prodaji zemljišta – dijela kat. parc. 574 KO Risan I radi dokompletiranja urbanističke parcele;
Predlog Odluke o poravnanju u predmetu RS broj 18/13;
Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji zemljišta – kar. parc. 2050/2 KO Dobrota I radi dokompletiranja urbanističke parcele;
Predlog Odluke o raspisivanju javnog poziva za prikupljanje ponuda radi davanja u zakup nepokretnosti označene kao dio kat. parcele 2565/1 KO Dobrota I, LN 2120, u površini 151m2;
Zaključak - Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o auto-taksi prevozu;
Zaključak - Nacrt Odluke za izgradnju saobraćajnice uz “Treći put” u Kotoru, naselje Dobrota, preko kat. parcela 2565/1 o 1512/3 KO Dobrota I;
Zaključak - Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju STS 10/0,4kVA “Pipoljevac” sa priključnim 10kV vodom – KO Dub, Kotor;
Zaključak - Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje stubne trafostanice STS 10/0,4kV 250 kV, sa priključkom 10kV kablovskim vodovodom na kat. parc. 691 KO Vranovići;
Zaključak - Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izmještanje – podizanje 10kV i 35kV vazdušnog voda i izgradnja DTS 10/0,4kV, 1x630kVA, sa priključnim 10kV kablovskim vodom na UP 19, koji čine kat. parcele 475/1, 476/2, 474, 477, 478, 479, 473/1, 480/1, 481/3 KO Kubasi;
Zaključak - Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju priključnog puta za priključenje eksploatacionog polja “Ledenice” na magistralni put M-8 Lipci – Vilusi, lokalitet Ledenice;
Zaključak - Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju saobraćajnice u Dobroti, u blizini skretanja za “Treći put”, kod Auto-centra Jug;
Zaključak - Nacrt Odluke o ostvarivanju rodne ravnopravnosti;
Zaključak - Nacrt Odluke o javnim priznanjima Opštine Kotor;
Predlog Odluke o zamjeni nepokretnosti između Opštine Kotor i CEDIS-a.
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na zaključenje Sporazuma o međusobnom regulisanju prava i obaveza između Opštine Kotor, Vaterpolo kluba “Primorac“ Kotor i “Primorje“ AD Tivat Hotel i restoran.
Predlog Odluke o usvajanju Plana privremenih objekata na teritoriji opštine Kotor.
Predlog Odluke o utvrđivanju najnižeg iznosa zakupnine za privremene objekte montažnog karaktera i za zemljište na koje se postavljaju odnosno grade.
Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju kriterijuma, uslova i postupaka za davanje u zakup zemljišta čiji subjekt raspolaganja je Opština Kotor radi postavljanja privremenih objekata.

Izbor i imenovanja

Rješenje o razrješenju UO Fondacije "Kotorski festival pozorišta za djecu"
Rješenje o imenovanju UO Fondacije "Kotorski festival pozorišta za djecu"
Rješenje o razrješenju Komisije za rješavanje stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe

XLI sjednica Skupštine Opštine Kotor - 19.05.2020 godine

Zaključak - Redovna Skupština akcionara „Luka Kotor“ AD Kotor
Zaključak - Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju betonskog kanala za odvođenje atmosferskih voda sa lokacije Konvertorske stanice u Lastvi Grbaljskoj

Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora o imenovanju izvršnog direktora doo „Komunalno Kotor“

Izbor i imenovanja.

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za finansije, privredu i razvoj

XL sjednica Skupštine Opštine Kotor - 05.05.2020 godine

Predlog Odluke o donošenju seta mjera za podršku privrednicima i građanima Opštine Kotor

XXXIX sjednica Skupštine Opštine Kotor - 30.04.2020 godine

Izvještaj o radu predsjednika Opštine Kotor sa izvještajem o radu lokalne uprave i službi za 2019.godinu
Predlog Odluke o potvrdi Odluke o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve radi otklanjanja posljedica štete od zemljotresa koji je zadesio Grad Zagreb – Hrvatska
Predlog Odluke o potvrdi Odluke o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve radi otklanjanja posljedica COVID-19 u Crnoj Gori
Predlog Odluke o prodaji zemljišta kat. parc. 1275/1 KO Dobrota I radi dokompletiranja urbanističke parcele
Predlog Odluke o prenosu–prodaji zemljišta označenog kao kat. parc.1512/2 Ko Dobrota I radi legalizacije objekata
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na zaključenje poravnanja u parničnom postupku Posl. br. P 961/19
Predlog Odluke o povjeravanju na upravljanje DOO” Komunalno Kotor” Kotor nepokretnosti označene kao kat. parc. 325/3 u Ko Stoliv I, LN broj 545, površine 446 m2 radi privođenja namjeni (izgradnje kapele I mjesnog groblja)
Predlog Odluke o davanju saglasnosti za davanje na privremeno upravljanje i korišćenje poslovnog prostora koji se nalazi u objektu JU KC “Nikola Đurković” Kotor Ministarstvu sporta i mladih Crne Gore
Predlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju DTSM10/0,4 kV prostor 1x360kVA “Butiko”
Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju TS 10/0,4 kV, 1x630 kVA “Vranovići” sa uklapanjem u SN i NN mrežu
Zaključak - Predlog Odluke o utvrđivanju lokalne mreže planinskih staza na području Opštine Kotor
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o povjeravanju komunalnih djelatnosti korišćenja i upravljanja komunalnom infrastrukturom i drugim sredstvima u svojini Opštine Kotor DOO “Vodovod i kanalizacija Kotor” Kotor
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o povjeravanju komunalnih djelatnosti korišćenja i upravljanja komunalnom infrastrukturom i drugim sredstvima u svojini Opštine Kotor DOO “Komunalno Kotor” Kotor
Predlog Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu
Predlog Odluke o komunalnim taksama
Zaključak - Nacrt Akcionog plana za unaprijeđenje kvaliteta života LGBT osoba 2020-2021 godina
Izvještaj o radu OJU” Muzeji” Kotor za 2019.godinu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju OJU “Muzeji” za 2019. godinu
Izvještaj o radu JU Kulturni centar” Nikola Djurković” Kotor za 2019.godinu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju JU Kulturni centar” Nikola Đurković” Kotor za 2019. godine

XXXVIII sjednica Skupštine Opštine Kotor - 05.03.2020 godine

Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju naziva naselja, ulica i trgova na teritoriji Opštine Kotor
Predlog Odluke o lokalnim administrativnim taksama Opštine Kotor
Zaključak - Predlog Rješenja o imenovanju članova odbora direktora “Luka Kotor” AD

Izbor i imenovanja

- Predlog Rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju članova Savjeta OJU “Muzeji” Kotor

XXXVII sjednica Skupštine Opštine Kotor - 25.02.2020 godine

Predlog Odluke o kupovini zemljišta – kat. parc. 2370/2 KO Dobrota I radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane DUP-om Dobrota
Predlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju dijela nepokretnosti označene kao kat. parc. 514 KO Sutvara u cilju proširenja lokalnog nekategorisanog puta shodno DUP-u Radanovići
Predlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti označene kao kat. parc. 302/3 KO Prčanj I radi rješavanja imovinsko pravnih odnosa na saobraćajnici izgrađenoj shodno DUP-u Prčanj
Predlog Odluke o prodaji zemljišta – kat. parc. 2050 KO Dobrota I radi dokompletiranja urbanističke parcele
Predlog Odluke o produženju roka zakupa (Turistička organizacija – kameni kiosk)
Predlog Odluke o produženju roka zakupa (Turistička organizacija – anagrafski broj 328 Stari grad)
Predlog Odluke o produženju roka zakpua (Turistička organizacija – anagrafski broj 315 i 315a Stari grad)
Predlog Odluke o izdavanju u dugoročni zakup poslovnih prostorija – Crveni krst (dobrovoljni davaoci krvi)
Predlog Odluke o produženju roka zakupa poslovnih prostorija NVO Bokeljska mornarica
Predlog Odluke o izdavanju u dugoročni zakup poslovnih prostorija – Lovačko udruženje Kotor
Predlog Odluke o produženju roka zakupa HGD-u
Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju saobračajnice u Dobroti kod Školskog centra
Predlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter “Radio Kotor”
Predlog Odluke o ustupanju na privremeno korišćenje nepokretnosti Javnoj ustanovi Dom starih “Grabovac” Risan
Predlog Odluke o realizaciji usluge podrške za život u zajednici – pomoć i njega starih lica u kući
Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o uslovima i načinu rješavanja stambenih potreba lokalnih funkcionera i rukovodećih lica lokalne uprave
Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspisivanju javnog poziva za prikupljanje ponuda radi prodaje motornih vozila u vlasništvu Opštine Kotor i Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora
Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnim davanjima
Predlog Odluke o bližim kriterijumima za ostvarivanje prava na socijalno stanovanje lica u stanju socijalne potrebe
Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o podsticajima u razvoj poljoprivrede
Zaključak - Nacrt Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podrušu ženskom preduzetništvu
Zaključak - Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju TS 10/0,4 kV; 1x630 kVA “Vranovići sa uklapanjem u SN i NN mrežu
Zaključak - Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju DTS-M 10/0,4kV 1x360kVA “Butiko”
Zaključak - Nacrt Programa zaštite i očuvanja Područja Kotora za 2020. godinu

XXXVI sjednica Skupštine Opštine Kotor - 28.01.2020 godine

Predlog Programa rada Skupštine Opštine Kotor za 2020. godinu
Predlog Odluke o davanju u dugoročni zakup nepokretnosti označene kao kat.parc. 600 i kat. parc. 605/2 objekat 1, LN 114 K. O. Risan, UP 153 (Dom kulture u Risnu)
Predlog Odluke o kupovini nepokretnosti u vlasništvu Privrednog društva “Jugopetrol” AD Podgorica
Predlog Odluke o kupovini zemljišta označenog kao kat.parc.1421/3 K.O. Dobrota I radi privođenja namjeni saobraćajnice DUP-om Dobrota
Predlog Odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana za mlade, LAPM 2020-2021
Predlog Odluke o povjeravanju na upravljanje dijela kat. parc. 28/2 KO Kotor i Privrednom društvu „Luka Kotor“ AD Kotor
Izvještaj o radu sa finansijskim planom za 2018. godinu Društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat
Program rada i finansijski plan za 2020. godinu Društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat
Program rada i finansijski plan za 2020. godinu DOO “Komunalno Kotor” Kotor
Program rada i finansijski plan za 2020. godinu DOO “Vodovod i kanalizacija Kotor” Kotor
Program rada i finansijski plan za 2020. godinu OJU “Muzeji” Kotor
Program rada i finansijski plan za 2020. godinu JU Kulturni centar “Nikola Đurković” Kotor
Izvještaj o realizovanim aktivnostima Kancelarije za prevenciju narkomanije, bolesti zavisnosti i rizičnih ponašanja za 2019. godinu sa Planom poslovanja za 2020. godinu
Program kulturnih manifestacija za 2020. godinu

Izbor i imenovanja

Imenovanje Tatjane Mljenović za direktora JU Kulturni centar “Nikola Đurković” Kotor
Imenovanje Katice Brkanović za predsjednika Savjeta Fondacije “Kotorski festival pozorišta za djecu”
Imenovanje Ane Lindi za predsjednika Savjeta OJU “Muzeji” Kotor
Imenovanje Miloša Vuksanovića za člana Odbora direktora PPO

XXXV sjednica Skupštine Opštine Kotor - 23.12.2019 godine

Odluka o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve radi otklanjanja posljedica štete od zemljotresa koji je zadesio Republiku Albaniju

XXXIV sjednica Skupštine Opštine Kotor - 23.12.2019 godine

Predlog Odluke o izmjeni Odluke o visini, kriterijumina, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama
Predlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju naknade odbornicima Skupštine Opštine Kotor
Predlog Odluke o budžetu Opštine Kotor za 2020. godinu
Predlog Odluke o usvajanju Plana potrošnje Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2020. godinu
Predlog Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2020. godinu
Predlog Programa uređenja prostora za 2020. godinu
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta OJU „Muzeji“ Kotor
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut JU Kulturni centar „Nikola Đurković“ Kotor

XXXIII sjednica Skupštine Opštine Kotor - 16.12.2019 godine

Predlog Odluke o prodaji zemljišta – kat. parc. 669/1 KO Stoliv I radi dokompletiranja urbanističke parcele
Predlog Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prikupljanje ponuda radi prodaje motornih vozila u vlasništvu Opštine Kotor i Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmjenu i dopunu Odluke o organizovanju Opštinske javne ustanove „Muzeji“ Kotor
Predlog Odluke o isplati naknade za novorođenu djecu na području Opštine Kotor
Predlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter „Radio Kotor“
Predlog Odluke o izdavanju u dugoročni zakup poslovnih prostorija Opštine Kotor Fudbalskom klubu  „Bokelj“ Kotor
Predlog Odluke o izdavanju u dugoročni zakup poslovnih prostorija Opštine Kotor Mjesnom udruženju penzionera Orahovac - Kotor
Predlog Odluke o produženju roka zakupa poslovnih prostorija Opštine Kotor (Udruženje paraplegičara Kotor)
Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju načina i visine otpremnine za sporazumni prekid radnog odnosa lokalnih službenika i namještenika Opštine Kotor
Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju buster stanice Orahovac II sa pripadajućim cjevovodima
Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju DTS 10/04 kV Morinj II – Kobilje sa uklapanjem u SN mrežu
Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju buster stanice Kamp sa pripadajućim cjevovodima
Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju DTS 10/04 kV Zagora II sa priključnim podzemnim 10 kV vodom i uklapanjem u NN mrežu
Predlog Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama
Predlog Odluke o obimu i vrsti dopuštenih radova na spoljnim djelovima stambene zgrade
Predlog Odluke o izradi, upotrebi i uništavanje pečata
Zaključak - Nacrt Programa rada Skupštine Opštine Kotor za 2020. godinu
Zaključak - Nacrt Lokalnog akcionog plana za mlade LAPN 2020-2021
Zaključak - Nacrt Odluke o bližim kriterijumima za ostvarivanje prava na socijalno stanovanje lica u stanju socijalne potrebe
Zaključak - Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju saobraćajnice u Dobroti kod Školskog centra

Izbor i imenovanja

Imenovanje Odbora za kulturu i društvene djelatnosti
Imenovanje Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost
Imenovanje odbornika koji će vršiti vjenčanja u ime Predsjednika Opštine

XXXII sjednica Skupštine Opštine Kotor - 18.11.2019 godine

Predlog Odluke o regulisanju međusobnih odnosa između Opštine Kotor i Bigove Bay
Predlog Odluke o porezu na nepokretnosti
Predlog Odluke o visini, načinu obračuna i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Opštine Kotor
Predlog Odluke o kupovini zemljišta – dijela kat. parc. 2176/2 KO Dobrota I radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane DUP-om Dobrota
Predlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa radi pokretanja postupka nepotpune eksproprijacije u cilju izgradnje sekundarnog kanalizacionog kraka planiranog DUP-om Dobrota
Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kupovini zemljišta kat. parc. 16/3 KO Lješevići radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane LSL Grbalj II
Predlog Odluke o usvajanju Lokalnog programa socijalnog stanovanja Opštine Kotor za 2019-2020 godinu
Predlog Odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji opštine Kotor
Zaključak - Nacrt Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama
Zaključak - Nacrt Odluke o obimu i vrsti dopuštenih radova na spoljnim djelovima stambenih zgrada

Izbori i imenovanja

Zaključak - Imenovanje Savjeta za upravljanje Kotorom

XXXI sjednica Skupštine Opštine Kotor - 24.10.2019 godine

Predlog Odluke o davanju saglasnosti na zaključenje poravnanja u parničnom postupku PŽ br.622/19
Predlog Odluke o obrazovanju Stručne službe Skupšine
Predlog Odluke o utvrdivanju lokacije za izgradnju DTS-M 10/0,4Kv 1x360KvA „Butiko“
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na zaključenje poravnanja u parničnom postupku Posl. br. P. 648/19
Predlog Odluke o kupovini zemljišta – kat. parc. 23/8 KO Privredna zona radi rješavanja imovinsko pravnih odnosa na saobraćajnici planiranoj i izgrađenoj shodno LSL Grbalj II
Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi privođenja namjeni zemljišta planiranog za izgradnju saobraćajnice G i G1 u DSL Sektor 38: Bigova i LSL Trašte
Predlog Odluke o učešću lokanog stanovništva u vršenju javnih poslova
Predlog Odluke o mjesnim zajednicama
Predlog Odluke o izmjeni Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje sporta
Zaključak - Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju DTS 10/0,4Kv „Morinj II – Kobilje“ sa uklapanjem u SN mrežu
Zaključak - Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacij za izgradnju DTS 10/0,5 kV „Zagora 2“sa priključnim podzemnim 10 kV i uklapanjem u N.N. mrežu
Zaključak - Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju buster stanice Kamp sa pripadajućim cjevovodima
Zaključak - Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju buster stanice Orahovac II sa pripadajućim cjevovodima
Predlog Lokalnog plana zaštite životne sredine za Opštinu Kotor 2019-2023
Imenovanje članova Savjeta lokalnog javnog emitera „Radio Kotor“
Predlog Odluke o regulisanju međusobnih odnosa između Opštine Kotor i VK „Primorac“ Kotor

XXX sjednica Skupštine Opštine Kotor - 30.09.2019 godine

Predlog Odluke o kriterijumima za stipendiranje studenata u opštini Kotor
Predlog Odluke o kupovini zemljišta — kat. parc. 1861/2 i 1864/1 sve KO Dobrota I radi privodenja namjeni saobraćajnice planirane DUP-om Dobrota
Predlog Odluke o kupovini zemljišta — kat. parc. 957/8 i 958 sve KO Dobrota I — radi privodenja namjeni saobraćajnice planirane DUP-om Dobrota
Predlog Odluke o utvrdivanju javnog interesa za eksproprijacuju nepokretnosti radi privodenja namjeni zemljišta planiranog za izgradnju saobraćajnice DUP-om Kavač
Predlog Odluke o utvrdivanju lokacije za izgradnju javne rasvjete lokalnih puteva u naselju Dragalj, Gornje Krivošije
Predlog Odluke o utvrdivanju lokacije za izgradnju javne rasvjete lokalnih puteva u naselju Bojanići, Gornje Krivošije
Predlog Odluke o izgradnji javne rasvjete Koložunj
Predlog Odluke o rekonstrukciji javne rasvjete Popovići
Predlog Odluke o utvrdivanju lokacije za privremeno skladištenje neopasnog građevinskog i kabastog otpadana teritoriji opštine Kotor, kao i načinu privremenog skladištenja neopasnog građevinskog otpada
Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju DT S 10/0,4kV „Daošine 2” sa uklapanjem u SN mrežu
Zaključak - Nacrt Odluke o mjesnim zajednicama
Zaključak - Nacrt Odluke o regulisanju saobrćaja na teritoriji opštine Kotor
Zaključak - Nacrt Odluke o učešću lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova
Zaključak - Nacrt Odluke o utvrdivanju lokacije za izgradnju DTS-M 10/0,4kV 1x360kVA „Butiko"
Zaključak - Nacrt Odluke o porezu na nepokretnosti
Zaključak - Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Opštine Kotor
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora o razrješenju dužnosti izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Komunalno Kotor” Kotor
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Komunalno Kotor” Kotor
Predlog Rješenja o imenovanju Žirija za dodjelu nagrade „21. Novembar“

Izbor i imenovanja

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za planiranje i uređenje prostora

XXIX sjednica Skupštine Opštine Kotor - 03.09.2019 godine

Predlog Rješenja o razrješenju Maje Mršulje funkcije Sekretarke Skupštine Opštine Kotor
Predlog Rješenja o imenovanju Dušanke Banićević za vršioca dužnosti Sekretarke Skupštine Opštine Kotor

XXVIII sjednica Skupštine Opštine Kotor - 26.08.2019 godine

Predlog Statuta Opštine Kotor
Predlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara
Predlog Odluke o izmjeni Odluke o načini i rokovima plaćanja turističke takse
Predlog Odluke o usvajanju Plana potrošnje Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2019. godinu
Predlog Program rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2019. godinu
Predlog Programa uređenja prostora za 2019. godinu
Odluka o kupovini zemljišta označene kao kat. parc. 2371/2, 2373/2, 2374/2, 2370/3 sve KO Dobrota I, radi privođnja namjeni saobraćajnice planirane DUP-om Dobrota
Odluka o kupovini zemljišta označene kao kat.parc. 715/1 KO Dobrota I, radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane Dup-om Dobrota
Odluka o kupovini zemljišta označene kao kat.parc. 2328/10 KO Dobrota I, radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane Dup-om Dobrota
Odluka o kupovini zemljišta označene kao kat.parc. 961/2, 962/2 i 960/5 KO Sutvara, radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane Dup-om Radanovići
Predlog Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat
Zaključak - Nacrt Odluke o lokalnim administrativnim taksama
Zaključak - Nacrt Odluke o lokalnim komunalnim taksama

XXVII sjednica Skupštine Opštine Kotor - 16.08.2019 godine

Predlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju broja potpredsjednika Opštine Kotor.
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednika Opštine o imenovanju Sonje Seferović za potpredsjednicu Opštine Kotor.
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednika Opštine o imenovanju Nenada Vukadinovića za potpredsjednika Opštine.
Predlog Odluke o izmjeni Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama;
Predlog Odluke o izvođenju javnog rada u Opštini Kotor za pomoć i njegu starih lica u kući;
Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju DTS 10/04kV Morinj I sa uklapanjem u SN i NN mrežu;
Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju DTS 10/0,4kV „Orahovac-Simes inženjering“ sa uklapanjem u SN mrežu;
Predlog Odluke o utvrđivanju kriterijuma, uslova i postupka za davanje u zakup zemljišta čiji subjekt raspolaganja je Opština Kotor radi postavljanja privremenih objekata;
Zaključak - Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju DTS 10/0,4kV „Daošine 2“ sa uklapanjem u SN mrežu;
Zaključak - Nacrt Odluke o izgradnji javne rasvjete Koložunj;
Zaključak - Nacrt Odluke o rekonstrukciji javne rasvjete Popovići;
Zaključak - Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju javne rasvjete lokalnih puteva u naselju Dragalj, Gornje Krivošije;
Zaključak - Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju javne rasvjete lokalnih puteva u naselju Bojanići, Gornje Krivošije;
Zaključak - Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za privremeno skladištenje neopasnog građevinskog otpada i kabastog otpada na teritoriji Opštine Kotor;
Zaključak - Nacrt lokalnog plana zaštite životne sredine 2019-2023;
Program kuturnih manifestacija u Opštini Kotor za 2019. godinu.

Izbor i imenovanja

Predlog Rješenja o imenovanju Skupštine Turističke organizacije.
Predlog Rješenja o razrješenju Odbora direktora doo „Lovanja“.
Predlog Rješenja o imenovanju Odbora direktora doo „Lovanja“.

XXVI sjednica Skupštine Opštine Kotor - 25.07.2019 godine

Predlog Odluke o prodaji zemljišta – kat. parc. 2099/3 KO Dobrota I radi dokompletiranja urbanističke parcele (Nalčići);
Predlog Odluke o prodaji zemljišta – kat. parc. 2474/2 KO Dobrota I radi dokompletiranja urbanističke parcele (Knežević, Petranović, Kapetanović);
Predlog Odluke o kupovini zemljišta – kat. parc. 8774/4 i 877/5 KO Kavač radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane DUP-om Kavča (Bjelanović);
Predlog Odluke o kupovini zemljišta – kat. parc. 957/4 KO Dobrota I radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane DUP-om Dobrota (Barić, Samardžić);
Predlog Odluke o kupovini zemljišta – kat. parc. 153/3 KO Prčanj I radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane DUP-om Prčanj (Black Mountain DOO);
Predlog Odluke o prodaji – prenosu prava svojine na nepokretnosti označenoj kao kat. parc. 109/17 KO Privredna zona;
Predlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi privođenja namjeni zemljišta planiranog za izgradnju saobraćajnice G i G1 u DSL Sektor 38 Bigova i LSL Trašte;
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na ustanovljavanje prava službenosti za izgradnju I faze elektroenergetskog snabdijevanja područja Bigova Bay – 35kV kablovski vod od TS 35/10 kV „Grbalj I2 do TS 35/10 kV „Bigova“ i izgradnju elektronske (telekomunikacione) infrastrukture za područje Bigova Bay na katastarskim parcelama 294, 378, 1555, 1556, 1142/3, 1559, 1481, 1562/1 sve KO Lješevići, 719 KO Vranovići, 2811 Glavatičići;
Zaključak - Predlog Odluke o utvrđivanju Nacrta Statuta Opštine Kotor
Predlog Odluke o izmeni Odluke o pristupanju izradi Statuta Opštine Kotor i imenovanju Komisije za izradu Nacrta Statuta.
Predlog Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta sa Saglasnošću Vlade, Zaključkom Savjeta i Izvještajem o javnoj raspravi
Predlog Odluke o usvajanju Programa privremenih objekata na teritoriji Opštine Kotor za period 2018-2023 godine;
Zaključak - Nacrt Odluke o izmeni Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje sporta (predlgač odbornik Mirko Vičević)
Zaključak - Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o načinu i rokovima plaćanja turističke takse.
Izvještaj o radu Službe zaštite za 2017. godinu
Izvještaj o radu „Vodacom“ doo za 2017. godinu
Predog Odluke o davanju saglasnosti na Plan rada i finansijski Plan društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za Opštine Kotor i Tivat za 2019. godinu.

Izbor i imenovanja:

Predlog Rješenja o razrješenju Odbora direktora doo „Komunalno Kotor“ Kotor.
Predlog Rješenja o imenovanju Odbora direktora doo „Komunalno Kotor“ Kotor.
Predlog Rješenja o razrješenju Odbora direktora doo „Vodovod i kanalizacija Kotor“ Kotor.
Predlog Rješenja o imenovanju Odbora direktora doo „Vodovod i kanalizacija Kotor“ Kotor.
Predlog Rješenja o razrješenju člana Odbora direktora doo „Vodacom“. 
Predlog Rješenja o imenovanju člana Odbora direktora doo „Vodacom“.
Predlog Rješenja o razrješenju članova Skupštine doo „Vodacom“. 
Predlog Rješenja o imenovanju članova Skupštine doo „Vodacom“.
Predlog Rješenja o imenovanju Odbora direktora doo Preduzeća za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za Opštine Kotor i Tivat.
Predlog Rješenja o razrješenju Savjeta JU Kulturni centar „Nikola Đurković“ Kotor.
Predlog Rješenja o imenovanju Savjeta JU Kulturni centar „Nikola Đurković“ Kotor.
Predlog Rješenja o razrješenju Savjeta OJU „Muzeji“ Kotor.
Predlog Rješenja o imenovanju Savjeta OJU „Muzeji“ Kotor.

XXV sjednica Skupštine Opštine Kotor - 18.07.2019 godine

Zaključak - Nacrt Programa uređenja prostora za 2019. godinu
Zaključak - Nacrt Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2019. godinu
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednika Opštine Kotor o razrješenju funkcije potpredsjednice Opštine Kotor Ljiljane Popović Moškov
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednika Opštine Kotor o razrješenju funkcije potpredsjednika Opštine Kotor Milivoja Samardžića
Zaključak - Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za ekonomsko iskorišcavanje kulturnih dobara

Izbor i imenovanja

- Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za društvene djelatnosti
- Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za planiranje i uređenje prostora
- Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za meduopštinsku i međunarodnu saradnju
- Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za davanje predloga naziva naselja, trgova i ulica
- Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za bezbjednost saobraćaja
- Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za zaštitu životne sredine
- Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za ravnopravnost polova

XXIV sjednica Skupštine Opštine Kotor - 12.07.2019 godine

Izbor Predsjednika Opštine Kotor

XXIII sjednica Skupštine Opštine Kotor - 08.07.2019 godine

Predlog za razrješenje Predsjednika Opštine Kotor
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednika Opštine Kotor o razješenju funkcije potpredsjednika Opštine Branka Nedovića
Predlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za statut i propise
Predlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za finansije, privredu i razvoj

XXII sjednica Skupštine Opštine Kotor - 04.07.2019 godine

Izbor Predsjednika Skupštine Opštine Kotor

Izbor i imenovanja

Predlog rješenja o izmjeni Odbora za izbor i imenovanja

XXI sjednica Skupštine Opštine Kotor - 27.06.2019 godine

Odluka o razrješenju Predsjednice Skupštine Opštine Kotor
Odluka o imenovanju vršioca funkcije Predsjednika Skupštine Opštine Kotor

XVII sjednica Skupštine Opštine Kotor - 28.12.2018 godine

Odluka o potvrdi - komunalno
Odluka o potvrdi odluke - Morinj I
Odluka o potvrdi odluke - auto taxi prevoz
Odluka o potvrdi odluke o davanju saglasnosto na program rada turisticke orgnaizacije
Odluka o potvrdi odluke o davanju saglasntoi na program rada muzeji
Odluka o potvrdi odluke - Orahovac
Odluka o potvrdi odluke - Pomoc i njega starih lica
Odluka o potvrdi odluke - Program uredjenja za 2018
Odluka o potvrdi odluke - Vodovod
Odluka o potvrdi rjesenja - Imenovanje Jelena Radenovic
Odluka o potvrdi rjesenja o imenovanju Snezane Jonice odbor direktora komunalno kotor
Odluka o potvrdi rjesenja o razrjesenju Ljubenka Borovica
Odluka o potvrdi rjesenje o razrjesenju Blaza Ercegovica

XVI sjednica Skupštine Opštine Kotor - 15.05.2018 godine

Zaključak - Redovna Skupština akcionara "A.D.Luka Kotor"
Predlog Odluke o donošenju Detaljnog Urbanističkog Plana Nerin sa Izvještajem o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu u zahvatu Detaljnog Urbanističkog Plana Nerin
Predlog Odluke o upotrebi sredstava Stalne budžetske rezerve ("Kazerna")
Predlog Odluke o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve radi otklanjanja posljedica vanrednih okolnosti – zemljotresa koji je zadesio Opštinu Plav
Predlog Odluke o izmjeni Odluke o boravišnoj taksi
Zaključak - Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o lokalnim administrativnim taksama
Predlog Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte
Predlog Odluke o kupovini zemljišta – kat. parc. 16/3 KO Lješevići radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane LSL Grbalj II ("Vukšić group")
Predlog Odluke o kupovini zemljišta – kat. parc. 1601/14 KO Dobrota I radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane DUP-om Dobrota ("RD 29 oktobar")
Predlog Odluke o kupovini zemljišta – kat. parc. 951/4 KO Dobrota I radi privođenja namjeni saobraćajnice planiranje DUP-om Dobrota I (Barić Minja)
Predlog Odluke o otkupu zemljišta – kat. parc. 2535/17 KO Dobrota I radi dokompletiranja urbanističke parcele (Ivanović Dušan)

XV sjednica Skupštine Opštine Kotor - 20.03.2018 godine

Program rada Skupštine Opštine Kotor za 2018. godine.
Odluka o pristupanju promjeni Statuta Opštine Kotor.
Odluka o davanju saglasnosti na korišćenje bez naknade dijela kat.parc. 549 KO Dobrota I.
Odluka o otkupu zemljišta – kat. parc. 987/5 KO Prčanj I radi dokompletiranja urbanističke parcele.
Odluka o pristupanju izradi Lokalnog Plana zaštite životne sredine za Opštinu Kotor 2019-2023. godina.
Zaključak - Informacija o statusu predmeta u Sekretarijatu za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje (Kostanjica i Dobrota)

XIV sjednica Skupštine Opštine Kotor - 29.12.2017 godine

Odluka o Budžetu Opštine Kotor za 2018 godinu
Plan potrošnje Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2018. godinu.
Program uređenja prostora za 2018. godinu.
Program rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2018 godinu.
Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o osnivanju DOO za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za Opštine Kotor i Tivat                                                                                                                                                                    Odluka o davanju saglasnosti na Statut DOO  za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za  Opštine Kotor i Tivat.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o auto taksi prevozu.
Odluka o donošenju projekta regulisanja saobraćaja, stacionarnog saobraćaja (parkiranja) i analize, regulisanja i odvijanja autotaxi prevoza.
Odluka o davanju saglasnosti za povlačenje tužbenog zahtjeva po tužbi Opštine Kotor P 1361/15.
Zaključak: Nacrt Programa rada Skupštine za 2018. godinu.

Izbori i imenovanja
 
 
XIII sjednica Skupštine Opštine Kotor - 01.12.2017 godine
 
Odluka o podsticajima u razvoju poljoprivrede.
Odluka o sportu.
Zaključak - Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o boravišnoj taksi.
Odluka o kupovini zemljišta radi privodenja namjeni saobracajnice planirane DUP-om Prcanj (kat.parcela 266/4 KO Prcanj I).
Odluka o davanju saglasnosti na isplatu razlike licnog dohodka lokalnim funkcionerima i službenicima visoko-rukvodnog kadra u grupi C.
Odluka o davanju saglasnosti na utvrdivanje dodatka na osnovnu zaradu lokalnim službenicima i namještenicima u Službi zaštite i spašavanja.
Odluka o davanju saglasnosti DOO "Vodovod i kanalizacija Kotor" na otvaranje žiro racuna radi deponovanja finansijskih sredstava kao garancije za realizaciju Projekta za vodosnabdijevanje i odvodenje otpadnih voda na Jadranskoj obali, faza V1 Kotor.
Odluka o izmjeni Odluke o upravljanju kulturnim dobrom i naknada koja se placa prilikom obilaska kotorskih bedema i tvrdave Sveti Ivan.
Odluka o izmjeni Odluke o utvrdivanju najnižeg iznosa zakupnine za privremene objekte montažnog karaktera i za zemljište na kojem se postavljaju odnosno grade.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o odredivanju naziva naselja, ulica i trgova na teritoriji Opštine Kotor.
Zaključak - Nacrt Programa rada Direkcije za uredenje i izgradnju Kotora za 2018. godinu sa Nacrtom Programa uredenja prostora za 2018. godinu.
Zaključak - Urbanistička dokumentacija
Zaključak - Nacrt Programa za zaštitu i ocuvanje podrucja Kotora za 2018. godinu.
Zaključak - Izvještaj o stanju bezbjednosti u Kotoru.
 
Izbor i imenovanja
 
 

XII sjednica - 03.10.2017

Odluka o utvrđivanju načina i visine otpremnine za sporazumni prekid radnog odnosa lokalnih službenika i namještenika Opštine Kotor.

XI sjednica - 25.09.2017

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana potrošnje Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2017. godinu. 
Izmjene i dopuna Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2017. godinu. 
Izmjene i dopuna Programa uređenja prostora za 2017. godinu. 
Odluka o otkupu zemljišta radi dokompletiranja urbanističke parcele (Mačić Krsto Dobrota I).
Odluka o davanju u zakup dijela kat. parcele 954/1 K.O. Lastva javnim nadmetanjem.
Zaključak - Razmatranje Zaključaka povodom predloga Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

X sjednica - 22.09.2017

Zaključak - Razmatranje materijala za vanrednu Skupštinu akcionara „Luka Kotor“ AD Kotor.
Odluka o izmjeni Odluke o zaradama lokalnih funkcionera i lica koja imenuje Skupština Opštine Kotor.
Odluka o izmjeni Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u Opštini Kotor.
Odluka o varijabilnom dijelu zarade zaposlenih u lokalnom sektoru Opštine Kotor.
Odluka o izmjeni Odluke o Savjetu za razvoj i zaštitu lokalne samouprave.
Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2017. godinu doo „Vodovod i kanalizacija Kotor“ Kotor.
Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2017. godinu doo „Komunalno Kotor“ Kotor.

Izbor i imenovanja.

-Imenovanje Komisije za rješavanje stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe.

IX sjednica - 25.09.2017

Odluka o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve (Kazerna Risan).
Odluka o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve (Ahmeti Fatan).
Zaključak - Nacrt Odluke o podsticajima u razvoj poljoprivrede.
Odluka o usvajanju Programa rada i finansijskog plana za 2017. godinu OJU „Muzeji“ Kotor.

Izbor i imenovanja

- Imenovanje Žirija za dodjelu nagrade „21. Novembar“

VIII sjednica - 01.09.2017

Odluka o završnom računu Budžetu Opštine Kotor za 2016. godinu.
Odluka o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava NVO.
Odluka o izmjeni Odluke o uređenju grada i naselja Opštine Kotor.
Odluka o izmjeni Odluke o održavanju čistoće.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju privremenih objekata montažnog karaktera na teritoriji Opštine Kotor.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama.
Odluka o izmjeni Odluke o javnom vodosnabdijevanju na području Opštine Kotor.
Odluka o izmjeni Odluke o izgradnji, upravljanju, korišćenju, zaštiti i održavanju objakata za vodosnabdijvanje seoskog područja.
Odluka o izmjeni Odluke o javnom kanalizacionom sistemu i odvođenju otpadnih voda na području Opštine Kotor.
Odluka o izmjeni Odluke o grobljima.
Odluka o izmjeni Odluke o kućnim ljubimcima na teritoriji Opštine Kotor.
Odluka o izmjeni Odluke o radnom vremenu.
Odluka o izmjeni Odluke o pijacama.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji Opštine Kotor.
Odluka o izmjenama Odluke o javnom prevozu putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima.
Odluka o izmjeni Odluke o auto-taxi prevozu.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izdavanju u dugoročni zakup poslovnih prostorija Organizaciji slijepih za Kotor, Herceg Novi, Budvu i Tivat.
Odluka o izdavanju u zakup poslovnih prostorija nevladinim organizacijama sa teritorije Opštine Kotor.
Odluka o izdavanju u zakup poslovnih prostorija Hrvatskom građanskom društvu Crne Gore – Kotor.
Odluka o davanju saglasnosti na preusmjeravanju finansijskih sredstava (donacije) „Terna Crna Gora“ doo Podgorica po osnovu dogradnje JU OŠ „Narodni heroj Savo Ilić“ iz Kotora.
Zaključak - Nacrt Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje sporta.

Izbor i imenovanja

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora Doo “Komunalno Kotor“ Kotor o imenovanju Izvršnog direktora Doo “Komunalno Kotor“ Kotor
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora Doo "Vodovod i kanalizacija Kotor" Kotor o imenovanju Izvršnog direktora Doo "Vodovod i kanalizacija Kotor" Kotor
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora direktora „Vodacom“ doo
Zaključak - Savjet za upravljanje Kotorom

VII sjednica - 17.07.2017

Izbori imenovanja

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora doo „Vodovod i kanalizacija Kotor“ Kotor o razrješenju izvršnog direktora
- Rješenje o razrješenju članova Skupštine Turističke organizacije Opštine Kotor
- Rješenje o imenovanju članova Skupštine Turističke organizacije Opštine Kotor
Zaključak - Skupština akcionara „Luka Kotor“ AD Kotor
Odluka o zaradama lokalnih funnkcionera i lica koje imenuje Skupština Opštine Kotor.
Odluka o zaradama lokalnih službenika i namještenika u Opštini Kotor.
Zaključak - Nacrt izmjena i dopuna Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2017. godinu.
Zaključak - Nacrt izmjena i dopuna Programa uređenja prostora za 2017. godinu.

VI sjednica - 26.06.2017

Razrješenja, izbor i imenovanja

- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Savjeta JU Kulturni centar “Nikola Đurković” o razrješenju poslovnog direktora JU Kulturni centar “Nikola Đurković” Kotor Miloša Dževerdanovića
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora “Lovanja” doo o razrješenju Radoslava Ćosa
- Rješenje o dopuni Rješenja o imenovanju Savjeta JU Kulturni centar “Nikola Đurković” Kotor
- Rješenje o dopuni Rješenja o imenovanju članova Savjeta OJU “Muzeji” Kotor
- Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za finansije, privredu i razvoj
- Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za društvene djelatnosti
- Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za bezbijednost saobraćaja
- Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za ravnopravnost polova
- Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za zaštitu životne sredine
- Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova
- Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za predstavke i pritužbe

Odluka o davanju saglasnosti na Izmjene Statuta D.o.o. „Komunalno Kotor“ Kotor
Odluka o davanju saglasnosti na Izmjene Statuta D.o.o. „Vodovod i kanalizacija Kotor“ Kotor
Zaključak - Javna rasprava po Nacrtu Lokalnog Plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom za period 2017–2020.godine

V sjednica - 12.04.2017

Razrješenja, izbor i imenovanja

- Rješenje o razrješenju članova Odbora Direktora doo “Vodovod i kanalizacija Kotor” Kotor
- Rješenje o razrješenju članova Odbora Direktora doo “Komunalno Kotor” Kotor
- Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Savjeta OJU “Muzeji” Kotor
- Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Savjeta JU Kulturni centar “Nikola Đurković” Kotor
- Rješenje o razrješenju članova Upravnog Odbora doo “Lovanja Kotor” Kotor

- Rješenje o imenovanju članova Odbora Direktora doo “Vodovod i kanalizacija Kotor” Kotor
- Rješenje o imenovanju članova Odbora Direktora doo “Komunalno Kotor” Kotor
- Rješenje o imenovanju članova Savjeta OJU “Muzeji” Kotor
- Rješenje o imenovanju članova Savjeta JU Kulturni centar “Nikola Đurković” Kotor
- Rješenje o imenovanju članova Upravnog Odbora doo “Lovanja” Kotor

- Zaključak - Predlog za punomoćnika – predstavnika Opštine Kotor na Skupštini akcionara Ad “Luka Kotor”

Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju Milivoja Miša Samardžića za potpredsjednika Opštine Kotor
Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju Branka Nedovića za potpredsjednika Opštine Kotor
Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju Ljiljane Popović Moškov za potpredsjednicu Opštine Kotor
Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje o razrješenju Petra Abramovića funkcije Glavnog administratora Opštine Kotor
Rješenje o razrješenju Duške Banićević funkcije sekretarke Skupštine Opštine Kotor
Rješenje o imenovanju Maje Mršulje za sekretarku Skupštine Opštine Kotor
Program rada Skupštine Opštine Kotor za 2017. godinu
Izmjene i dopune Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2016.
Izmjene i dopune Programa uređenja prostora za 2016. godinu
Izvještaj o stanju uređenja prostora Opštine Kotor za 2016. godinu
Program rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2017. godinu
Program uređenja prostora za 2017. godinu
Odluka o izmjeni Odluke o određivanju naknade odbornicima Skupštine Opštine Kotor
Odluka o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve (pomoć u otklanjanju posledica poplava i požara)
Odluka o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve (pomoć Italiji nakon zemljotresa)
Nacrt Odluke o visini, kriterijumima, načinu, postupku i raspodjeli sredstava za NVO
Odluka o utvrđivanju Nacrta Lokalnog Plana za razvoj usluga socijalne zaštite u Opštini Kotor. (2016- 2020)

IV sjednica - 27.03.2017

Odluka o budžetu Opštine Kotor za 2017. godinu
Odluka o usvajanju plana potrošnje Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2017. godinu
Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednika Opštine Kotor o razrješenju funkcije potpredsjednika Opštine Jova Suđića
Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednika Opštine Kotor o razrješenju funkcije potpredsjednika Opštine Tvrtka Crepulje
Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednika Opštine Kotor o razrješenju funkcije potpredsjednika Opštine Branka Nedovića
Odluka o izvođenju lokalnog javnog rada u Opštini Kotor za pomoć i njegu starih lica u kući
Odluka o prodaji putničkog vozila u vlasništvu Opštine Kotor putem prikupljanja ponuda

Izbor i imenovanja
Imenovanje radnih tijela Skupštine
Rješenje o imenovanju Odbora za statut i propise
Rješenje o imenovanju Odbora za finansije, privredu i razvoj
Rješenje o imenovanju Odbora za društvene djelatnosti
Rješenje o imenovanju Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju
Rješenje o imenovanju Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno - stambenu djelatnost
Rješenje o imenovanju Odbora za vjerska pitanja
Rješenje o imenovanju odbornika koji će u ime Predsjednika Opštine obavljati vjenčanja

III sjednica - 21.02.2017

Odluka o privremenom finansiranju Opštine Kotor
Rješenje o imenovnanju Odbora za izbor i imenovanja

II sjednica - 21.02.2017

Zaključak o prestanku mandata predsjednika Opštine Kotor
Odluka o imenovanju Predsjednika Opstine Kotor