header image

Skupština - Usvojene odluke

VII sjednica Skupštine Opštine Kotor - 21.07.2021 godine

Izvještaj o radu Predsjednika Opštine Kotor za 2020. godinu sa Izvještajem o radu organa lokalne uprave i službi
Program rada Skupštine Opštine Kotor za 2021. godinu
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora doo „Komunalno Kotor“ Kotor o razrješenju direktora Društva
Rješenje o razrješenju sekretarke SO Kotor
Rješenje o imenovanju v. d. sekretarke SO Kotor
Odluka o završnom računu Budžeta Opštine Kotor za 2020. godinu, sa Izvještajem o radu Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2020. godinu
Odluka o izmjeni i dopunu Odluke o obimu i vrsti dopuštenih radova na spolljnim djelovima stambene zgrade
Odluka o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji Opštine Kotor
Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju stubne trafostanice STS 10/04 kV 100kVA „Poljice“ sa priključkom 10 kV kablovskim vodom i NN mreža trafo reona STS – Krivošije Donje
Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju 10 kV kablovskog voda i optičkog kabla od TS 10/0,4 kV „Tunel“ do TS 10/0,4 kV „Kavač 7“ – KO Kavač, Kotor (Region 5)
Odluka o stavljanju van snage Odluke o prodaji zemljišta – kat. parc. 1275/1 KO Dobrota I radi dokompletiranja urrbanističke parcele
Odluka o stavljanju van snage Odluke o prenosu – prodaji zemljišta označenog kao kat. parc. 1358/3 KO Dobrota I radi legalizacije objekta
Odluka o davanju saglasnosti na ustanovljavanje prava službenosti za polaganje priklljučnog podzemnog 10 kV voda preko kat. parcela 508 i 1304 sve KO Zagora uz naknadu
Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje stubne trafostanice STS 10/0,4 kV 250 kV sa priključkom 10 kV kablovskim vodom na kat. parc. 678 KO Vranovići
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele srestava za podršku ženskom preduzetništvu sa Izvještajem sa javne rasprave
Odluka o linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Opštine Kotor sa Izvještajem sa javne rasprave
Program podizanja spomen obilježja u Opštini Kotor za 2021. godinu
Odluka o podizanju spomen obilježja davanjem naziva javnom objektu zimskom bazenu u Kotoru Zoran Džimi Gopčević
Odluka o pravima iz socijalne i dječije zaštitte sa Izvještajem sa javne rasprave
Lokalni akcioni Plan za unaprijeđenje socijalne i dječije zaštite u Opštini Kotor za period 2021 – 2024. godine
Program zaštite i očuvanja područja Kotora za 2021. godinu
Izvještaj za žensko preduzetništvo za 2020. godinu o podržanim biznis planovima iznosu dodjeljenih sredstava realizovanim projektima i njihovim efektima
Izvještaj o radu OJU „Muzeji“ za 2020. godinu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2020. godinu
Odluka o usvajanju godišnjeg Izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalne djelatnosti za 2020. godinu doo „Lovanja“ Kotor
Godišnji program obavljanja komunalne djelatnosti za 2021. godinu doo „Lovanja“ Kotor
Godišnji program obavljanja komunalnih djelatnosti za 2021. godinu doo „Vodovod i kanalizacija Kotor“ Kotor
Odluka o usvajanju godišnjeg Izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalne djelatnosti za 2020. godinu doo za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za Opštine Kotor i Tivat sa Izvještaje o izvršenoj reviziji
Odluka o davanju saglasnosti na Statut Turističke organizacije Kotor
Odluka o programu rada sa finansijskim planom Turističke organizacije za 2021. godinu ( sa planom utroška sredtava po osnovu izletničke take TO za 2021. godinu)
Izvještaj o realizovanim aktivnostima u Opštini Kotor u oblasti omladinske pollitike za 2020. godinu
Izvještaj o realizovanim aktivnostima za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba za 2020. godinu
Strategija zapošljavanja Opštine Kotor za period 2021 - 2024. godine sa Izvještajem sa javne rasprave

Izbor i imenovanja:

Razrješenje člana Savjeta OJU „Muzeji“
Imenovanje člana Savjeta OJU „Muzeji“ 

VI sjednica Skupštine Opštine Kotor - 31.03.2021 godine

Odluka o donošenju seta mjera za podršku privrednicima i građanima Opštine Kotor
Odluka o potvrdi Odluke o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve radi otklanjanja posledica štete od požara na pomoćnom objektu Krstičević Ljubomira, broj: 01-018/21-3340 od 16. 03. 2021. godine
Program rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2021. godinu
Odluka o usvajanju Plana potrošnje Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2021. godinu
Program uređenja prostora za 2021. godinu sa Programom urbane sanacije
Odluka o stavljanju van snage Odluke o porezu na potrošnju
Odluka o stavljanju van snage Odluke o porezu na igre na sreću i zabavne igre
Odluka o stavljanju van snage Odluke o porezu na firmu ili naziv
Odluka o stavljanju van snage Odluke o plaćanju naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa
Odluka o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju naknade za finansiranje poslova od interesa za lokalno stanovništvo
Odluka o stavljanju van snage Odluke o visini naknade za izuzeto gradsko građevinsko zemljište
Odluka o stavljanju van snage Programa upotrebe sredstava od naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa
Odluka o stavljanju van snage Odluke o opštinskom porezu na nepokretnosti
Odluka o stavljanju van snage Odluka o usklađivanju iznosa lokalnih administrativnih taksi
Odluka o stavljanju van snage Odluke o uvođenju prireza
Odluka o stavljanju van snage Rješenja o povećanju opštinskih naknada. („Sl. list RCG“ – opštinski propisi br: 3/91, 14/91) i i („Sl. list RCG“ – opštinski propisi br: 13/39)
Odluka o stavljanju van snage Odluke o uvođenju izletničke takse
Odluka o proglašenju zaštićenog prirodnog dobra: spomenik prirode „stablo crne topole“ (Populus nigra linnaeus, 1758) u Starom Gradu Kotoru“

Program kulturnih manifestacija za 2021. godinu

Izbor i imenovanja:

Rješenje o razrješenju Skupštine Turističke organizacije Kotor
Rješenje o imenovanju Skupštine Turističke organizacije Kotor
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Savjeta za predstavke i pritužbe

V sjednica Skupštine Opštine Kotor - 23.03.2021 godine

Izbor potpredsjednika Skupštine Opštine Kotor
Rješenje o imenovanju Savjeta za bezbjednost saobraćaja
Rješenje o imenovanju Savjeta za davanje predloga naziva naselja, trgova i ulica na teritoriji opštine Kotor
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za statut i propise
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju odbora za planiranje i uređenje prostora
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Savjeta za ravnopravnost polova
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju odbornika koji će obavljati vjenčanja u ime Predsjednika Opštine
Rješenje o razrješenju članova odbora direktora PPOV DOO
Rješenje o imenovanju članova odbora direktora PPOV DOO
Rješenje o razrješenju člana odbora direktora „Vodacom“ DOO
Rješenje o imenovanju člana odbora direktora „Vodacom“ DOO
Rješenje o razrješenju članova Skupštine „Vodacom“ DOO
Rješenje o imenovanju članova Skupštine Vodacom DOO
Odluka o potvrdi Odluke o upotrebi sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve radi uklanjanja posledica štete od zemljotresa koji je zadesio Republiku Hrvatsku, br: 01-018/20-19236 od 30. 12. 2020. godine
Odluka o potvrdi Odluke o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve radi otklanjanja posledica štete od elementarne nepogode na porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu Kašćelan Dejana, br: 01-018/20-434 od 18. 01. 2021. godine
Odluka o izmjeni Odluke o visini, načinu obračuna i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Opštine Kotor
Odluka o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji opštine Kotor
Odluka o izmjeni Odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji opštine Kotor
Zaključak - Nacrt Programa rada Skupštine Opštine Kotor za 2021. godinu
 

IV sjednica Skupštine Opštine Kotor - 22.12.2020 godine

Izbor Predsjednika Skupštine Opštine Kotor
Rješenje o imenovanju Odbora za finansije, privredu i razvoj
Rješenje o imenovanju Odbora za planiranje, uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost
Rješenje o imenovanju Odbora za društvene djelatnosti
Rješenje o imenovanju Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju
Rješenje o imenovanju Odbora za vjerska pitanja
Rješenje o imenovanju Savjeta za ravnopravnost polova
Rješenje o imenovanju Savjeta za zaštitu životne sredine
Rješenje o imenovanju Savjeta za predstavke i pritužbe
Rješenje o imenovanju odbornika koji će obavljati vjenčanja u ime Predjednika Opštine
Rješenje o razrješenju članova Odbora direktora DOO „Komunalno Kotor“
Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora DOO „Komunalno Kotor“
Rješenje o razrješenju članova Odbora direktora DOO „Vodovod i kanalizacija Kotor“
Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora DOO „Vodovod i kanalizacija Kotor“
Rješenje o razrješenju članova Odbora direktora DOO „Lovanja“
Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora DOO „Lovanja“
Rješenje o razrješenju članova Savjeta JU Kulturni centar „Nikola Đurković“
Rješenje o imenovanju članova Savjeta JU Kulturni centar „Nikola Đurković“
Rješenje o razjrešenju članova Savjeta OJU „Muzeji“ Kotor
Rješenje o imenovanju članova Savjeta OJU „Muzeji“ Kotor
Zaključak o održavanju vanredne Skupštine akcionara „Luka Kotor“ AD, sa imenovanjem članova Odbora direktora „Luka Kotor“AD
Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju 10kV kablovskog voda od MBTS 10/0,4 kV „ Dražin Vrt“ do MBTS 10/0,4 kV „Orahovac 2“, region 5 (K.O. Orahovac I, K.O.Orahovac II- Kotor)
Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju 10kV kablovskog voda od MBTS 10/0,4 kV „Jadran Perast“ do MBTS 10/0,4 kV“Dražin Vrt“, Region 5 (K.O.Perast, K.O.Orahovac II- Kotor)
Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju trafostanice NDTS 10/0,4 kV 1x630 kVA „Strp“ sa uklapanjem u VN i NN mrežu- Region 5 (Strp, Kotor)
Odluka o budžetu Opštine Kotor za 2021. godinu
Odluka o izmjeni Odluke o porezu na nepokretnosti
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora br: 1147/3 od 26. 11. 2020. godine o donošenju Programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2021. godinu doo PPOV – Tivat
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora br 4381/1 od 20. 11. 2020. godine o utvrđivanju cjenovnika javnog snabdijevanja, prihvatanja i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2021. godinu doo „Vodovod i kanalizacija Kotor“ Kotor
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora o utvrđivanju Predloga cijene usluga za upravljanje komunalnim otpadnim vodama – prečišćavanje komunalnih otpadnih voda br. 1191/2 od 16. 12. 2020. godine doo PPOV -Tivat

III sjednica Skupštine Opštine Kotor - 24.11.2020 godine

Rješenje o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja
Rješenje o imenovanju Odbora za statut i propise
Odluka o dopuni Poslovnika Skupštine Opštine Kotor
Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednika Opštine o razrješenju Nenada Vukadinovića funcije potpredsjednika Opštine Kotor
Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednika Opštine o razrješenju Sonje Seferović funkcije potpredsjednice Opštine Kotor
Odluka o potvrdi Odluke o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve radi materijalne pomoći zbog štete na objektu usljed vremenskih nepogoda, Milošu Tomoviću, br:01-018/20-15724 od 28. 10. 2020. godine
Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednika Opštine o imenovanje Nebojše Ševaljevića na funkciju potpredsjednika Opštine Kotor
Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednika Opštine o imenovanju Siniše Kovačevića na funkciju potpredsjednika Opštine Kotor 

II sjednica Skupštine Opštine Kotor - 30.10.2020 godine

 

I sjednica Skupštine Opštine Kotor - 20.10.2020 godine

Odluka o izboru Predsjednika Skupštine Opštine Kotor