header image

Skupština - Usvojene odluke

VI sjednica Skupštine Opštine Kotor - 31.03.2021 godine

Odluka o donošenju seta mjera za podršku privrednicima i građanima Opštine Kotor
Odluka o potvrdi Odluke o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve radi otklanjanja posledica štete od požara na pomoćnom objektu Krstičević Ljubomira, broj: 01-018/21-3340 od 16. 03. 2021. godine
Program rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2021. godinu
Odluka o usvajanju Plana potrošnje Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2021. godinu
Program uređenja prostora za 2021. godinu sa Programom urbane sanacije
Odluka o stavljanju van snage Odluke o porezu na potrošnju
Odluka o stavljanju van snage Odluke o porezu na igre na sreću i zabavne igre
Odluka o stavljanju van snage Odluke o porezu na firmu ili naziv
Odluka o stavljanju van snage Odluke o plaćanju naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa
Odluka o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju naknade za finansiranje poslova od interesa za lokalno stanovništvo
Odluka o stavljanju van snage Odluke o visini naknade za izuzeto gradsko građevinsko zemljište
Odluka o stavljanju van snage Programa upotrebe sredstava od naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa
Odluka o stavljanju van snage Odluke o opštinskom porezu na nepokretnosti
Odluka o stavljanju van snage Odluka o usklađivanju iznosa lokalnih administrativnih taksi
Odluka o stavljanju van snage Odluke o uvođenju prireza
Odluka o stavljanju van snage Rješenja o povećanju opštinskih naknada. („Sl. list RCG“ – opštinski propisi br: 3/91, 14/91) i i („Sl. list RCG“ – opštinski propisi br: 13/39)
Odluka o stavljanju van snage Odluke o uvođenju izletničke takse
Odluka o proglašenju zaštićenog prirodnog dobra: spomenik prirode „stablo crne topole“ (Populus nigra linnaeus, 1758) u Starom Gradu Kotoru“

Program kulturnih manifestacija za 2021. godinu

Izbor i imenovanja:

Rješenje o razrješenju Skupštine Turističke organizacije Kotor
Rješenje o imenovanju Skupštine Turističke organizacije Kotor
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Savjeta za predstavke i pritužbe

V sjednica Skupštine Opštine Kotor - 23.03.2021 godine

Izbor potpredsjednika Skupštine Opštine Kotor
Rješenje o imenovanju Savjeta za bezbjednost saobraćaja
Rješenje o imenovanju Savjeta za davanje predloga naziva naselja, trgova i ulica na teritoriji opštine Kotor
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za statut i propise
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju odbora za planiranje i uređenje prostora
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Savjeta za ravnopravnost polova
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju odbornika koji će obavljati vjenčanja u ime Predsjednika Opštine
Rješenje o razrješenju članova odbora direktora PPOV DOO
Rješenje o imenovanju članova odbora direktora PPOV DOO
Rješenje o razrješenju člana odbora direktora „Vodacom“ DOO
Rješenje o imenovanju člana odbora direktora „Vodacom“ DOO
Rješenje o razrješenju članova Skupštine „Vodacom“ DOO
Rješenje o imenovanju članova Skupštine Vodacom DOO
Odluka o potvrdi Odluke o upotrebi sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve radi uklanjanja posledica štete od zemljotresa koji je zadesio Republiku Hrvatsku, br: 01-018/20-19236 od 30. 12. 2020. godine
Odluka o potvrdi Odluke o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve radi otklanjanja posledica štete od elementarne nepogode na porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu Kašćelan Dejana, br: 01-018/20-434 od 18. 01. 2021. godine
Odluka o izmjeni Odluke o visini, načinu obračuna i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Opštine Kotor
Odluka o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji opštine Kotor
Odluka o izmjeni Odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji opštine Kotor
Zaključak - Nacrt Programa rada Skupštine Opštine Kotor za 2021. godinu
 

IV sjednica Skupštine Opštine Kotor - 22.12.2020 godine

Izbor Predsjednika Skupštine Opštine Kotor
Rješenje o imenovanju Odbora za finansije, privredu i razvoj
Rješenje o imenovanju Odbora za planiranje, uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost
Rješenje o imenovanju Odbora za društvene djelatnosti
Rješenje o imenovanju Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju
Rješenje o imenovanju Odbora za vjerska pitanja
Rješenje o imenovanju Savjeta za ravnopravnost polova
Rješenje o imenovanju Savjeta za zaštitu životne sredine
Rješenje o imenovanju Savjeta za predstavke i pritužbe
Rješenje o imenovanju odbornika koji će obavljati vjenčanja u ime Predjednika Opštine
Rješenje o razrješenju članova Odbora direktora DOO „Komunalno Kotor“
Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora DOO „Komunalno Kotor“
Rješenje o razrješenju članova Odbora direktora DOO „Vodovod i kanalizacija Kotor“
Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora DOO „Vodovod i kanalizacija Kotor“
Rješenje o razrješenju članova Odbora direktora DOO „Lovanja“
Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora DOO „Lovanja“
Rješenje o razrješenju članova Savjeta JU Kulturni centar „Nikola Đurković“
Rješenje o imenovanju članova Savjeta JU Kulturni centar „Nikola Đurković“
Rješenje o razjrešenju članova Savjeta OJU „Muzeji“ Kotor
Rješenje o imenovanju članova Savjeta OJU „Muzeji“ Kotor
Zaključak o održavanju vanredne Skupštine akcionara „Luka Kotor“ AD, sa imenovanjem članova Odbora direktora „Luka Kotor“AD
Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju 10kV kablovskog voda od MBTS 10/0,4 kV „ Dražin Vrt“ do MBTS 10/0,4 kV „Orahovac 2“, region 5 (K.O. Orahovac I, K.O.Orahovac II- Kotor)
Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju 10kV kablovskog voda od MBTS 10/0,4 kV „Jadran Perast“ do MBTS 10/0,4 kV“Dražin Vrt“, Region 5 (K.O.Perast, K.O.Orahovac II- Kotor)
Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju trafostanice NDTS 10/0,4 kV 1x630 kVA „Strp“ sa uklapanjem u VN i NN mrežu- Region 5 (Strp, Kotor)
Odluka o budžetu Opštine Kotor za 2021. godinu
Odluka o izmjeni Odluke o porezu na nepokretnosti
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora br: 1147/3 od 26. 11. 2020. godine o donošenju Programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2021. godinu doo PPOV – Tivat
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora br 4381/1 od 20. 11. 2020. godine o utvrđivanju cjenovnika javnog snabdijevanja, prihvatanja i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2021. godinu doo „Vodovod i kanalizacija Kotor“ Kotor
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora o utvrđivanju Predloga cijene usluga za upravljanje komunalnim otpadnim vodama – prečišćavanje komunalnih otpadnih voda br. 1191/2 od 16. 12. 2020. godine doo PPOV -Tivat

III sjednica Skupštine Opštine Kotor - 24.11.2020 godine

Rješenje o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja
Rješenje o imenovanju Odbora za statut i propise
Odluka o dopuni Poslovnika Skupštine Opštine Kotor
Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednika Opštine o razrješenju Nenada Vukadinovića funcije potpredsjednika Opštine Kotor
Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednika Opštine o razrješenju Sonje Seferović funkcije potpredsjednice Opštine Kotor
Odluka o potvrdi Odluke o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve radi materijalne pomoći zbog štete na objektu usljed vremenskih nepogoda, Milošu Tomoviću, br:01-018/20-15724 od 28. 10. 2020. godine
Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednika Opštine o imenovanje Nebojše Ševaljevića na funkciju potpredsjednika Opštine Kotor
Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednika Opštine o imenovanju Siniše Kovačevića na funkciju potpredsjednika Opštine Kotor 

II sjednica Skupštine Opštine Kotor - 30.10.2020 godine

 

I sjednica Skupštine Opštine Kotor - 20.10.2020 godine

Odluka o izboru Predsjednika Skupštine Opštine Kotor