Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Skupština - Usvojene odluke

XIX sjednica Skupštine Opštine Kotor - 20.06.2023 godine

Zaključci - Razmatranje materijala za Skupštinu akcionara "Luka Kotor" A.D. Kotor

Izbor i imenovanja

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Savjeta za davanje predloga naziva naselja, trgova i ulica na teritoriji opštine Kotor

XVIII sjednica Skupštine Opštine Kotor - 12.04.2023 godine

Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju- rekonstrukciju raskrsnice (ukrštanje magistralnog puta Tivat Kotor sa saobraćajnicom iz privredne zone) i saobraćajnice u Privrednoj zoni u blizini pristupnog platoa do polazne stanice Žičare Kotor - Lovćen, ukupne dužine cca 800m
Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju sekundarnog vodovodnog sistema Donjeg Grblja sa priključka Jugodrvo - podsistem Vranovići i Pobrđe, faza I
Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju sekundarnog vodovodnog sistema Donjeg Grblja sa priključka Jugodrvo - podsistem Bigovo, faza I
Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju sekundarnog vodovodnog sistema Donjeg Grblja sa priključka Jugodrvo - podsistem Lješevići, faza I
Odluka o izmjkeni i dopuni Odluke o utvrđivanju lokacije i urbanističko- tehničkih uslova za uklapanje TS 35/10kv „Bigova“ u 10kv mrežu.
Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Predsjednika Opštine za 2022.godinu sa izvještajem o radu organa lokalne uprave i službi
Odluka o davanju saglasnosti na Aneks Ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti, korišćenja i upravljanja komunalnom infrastrukturom i drugim sredstvima u svojini Opštine Kotor d.o.o. „Komunalno Kotor“ Kotor
Odluka o donošenju godišnjeg Programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2023. godinu d.o.o. „Komunalno Kotor“ Kotor
Odluka o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju OJU „Muzeji“ za 2022. godinu
Odluka o usvajanju Programa rada i finansijskog poslovanja OJU „Muzeji“ Kotor za 2023. godinu
Odluka o usvajanju godišnjeg Izvještaj o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalne djelatnosti za 2022.g. Društva za upravljanje sanitarnom deponijom „Lovanja“ d.o.o. Kotor
Odluka o donošenju godišnjeg Programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2023. godinu Društva za upravljanje sanitarnom deponijom „Lovanja“ d.o.o. Kotor
Program manifestacija kulture i podrške društvenim djelatnostima za 2023. godinu
Odluka o poslovnim zgradama i prostorijama
Odluka o utvrđivanju kriterijuma, uslova i postupka za davanje u zakup zemljišta čiji subjekt raspolaganja je opština Kotor radi postavljanja privremenih objekata
Odluka o davanju u zakup na privremeno korišćenje građevinskog zemljišta putem prikupljanja ponuda radi postavljanja privremenih objekata montažnog karaktera
Odluka o utvrđivanju najnižeg iznosa zakupnine za privremene objekte montažnog karaktera i za zemljište na kojem se postavljaju odnosno grade
Odluka o prodaji nepokretnosti označene kao kat.parc.2050/2 KO Dobrota I u zahvatu Prostorno-urbanističkog Plana Opštine Kotor
Odluka o prodaji nepokretnosti označene kao kat.parc.320/1 KO Sutvara u zahvatu Prostorno-urbanističkog Plana Opštine Kotor
Odluka o prodaji nepokretnosti označene kao kat.parc.410 KO Lastva radi legalizacije objekta
Odluka o davanju saglasnosti na ustanovljavanje prava privremene stvarne službenosti prolaza, uz naknadu preko kat.parc.1039/1 i 1040/1 KO Risan I
Odluka o davanju saglasnosti na ustanovljavanje prava privremene stvarne službenosti prolaza, uz naknadu preko kat.parc.426 KO Muo I
Odluka o davanju saglasnosti na ustanovljavanje prava privremene stvarne službenosti prolaza, uz naknadu preko kat.parc.58 KO Kotor I
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa
Odluka o raspodjeli sredstava za podršku razvoju preduzetništva mladih
Odluka o usvajanju Akcionog plana razvoja preduzetništva u opštini Kotor za 2023. godinu

Izbor i imenovanja

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Savjeta za davanje predloga naziva naselja, trgova i ulica na teritoriji opštine Kotor
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Savjeta za predstavke i pritužbe
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za finansije, privredu i razvoj
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za međunarodnu i međuopštinsku saradnju
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za planiranje, uređenje prostora i komunalno – stambenu djelatnosti
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju odbornika koji će u ime Predsjednika Opštine prisustvovati vjenčanjima
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Savjeta JU Kulturni centar „Nikola Đurković“ Kotor
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora direktora doo „Vodovod i kanalizacija“ Kotor

XVII sjednica Skupštine Opštine Kotor - 05.04.2023 godine

 

XVI sjednica Skupštine Opštine Kotor - 28.12.2022 godine

Odluka o budžetu Opštine Kotor za 2023. godinu
Program investicionih aktivnosti u Opštini Kotor za 2023. godinu
Program uređenja prostora za 2023. godinu sa Programom urbane sanacije za 2023. godinu
Program tekućeg održavanja
Odluka o izmjeni Odluke o porezu na nepokretnost
Odluka o naknadi za korišćenje opštinskih puteva i djelova državnih puteva koji prolaze kroz naselje na teritoriji Opštine Kotor
Odluka o javnom vodosnadbijevanju i upravljanju komunalnim otpadnim i atmosferskim vodama na teritoriji Opštine Kotor
Odluka o održavanju pijaca na teritoriji Opštine Kotor
Odluka o postavljanju osnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji opštine Kotor
Odluka o utvrđivanju lokacije i urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju STS 10/0,4 kV, 160kVA „Gornji Orahovac“ sa priključnim nadzemnim 10kV vodom
Elaborat o opravdanosti osnivanja opštinske ustanove kulture Javna ustanova Kotorsko pozorište za djecu i mlade

Izbor i imenovanja

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Opštinske izborne komisije
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Savjeta za ravnopravnost polova

XV sjednica Skupštine Opštine Kotor - 29.11.2022 godine

Odluka o imenovanju sekretarke Skupštine opštine Kotor
Odluka o donošenju godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2022. godinu d.o.o. „Vodovod i kanalizacij Kotor“ Kotor
Odluka o isplati naknade za novorođenu djecu na području Opštine Kotor
Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju novog glavnog cjevovoda od Veriga do Risna, Faza 1 (KO 1)
Odluka o utvrđivanju lokacije za rekonstrukciju –zamjenu vodovodne mreže u naselju Zlatne njive (projektna mjera KO 13)
Odluka o utvrđivanju lokacije za rekonstrukciju –zamjenu kompletne sekundarne i tercijalne vodovodne mreže u Novom Naselju (projektna mjera KO 19)
Odluka o stavljanju van snage odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju saobraćajnice u Dobroti, ulica „21. maj“
Odluka o utvrđivanju lokacije za rekonstrukciju – zamjenu vodovodne mreže u nižim zonama naselja Dobrota (projektna mjera KO 12)
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju lokacije i urbanističko - tehničkih uslova za uklapanje TS 35/10kV „Bigova“ u 10kV mrežu
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa
Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju fotonaponske elektrane SE „Grabovac“, snage 2025Kw (2,025 MW)
Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju saobraćajnice na kat, parc. 1304, 61, 162, 163, 164, 165, 169/1, 171, 57, 46, 44/2, 44/1, 41, 40, 38, 35, 26, 191/4, 191/3, 191/2, 195, 196, 198, 849, 529, KO Zagora (zaseok Popoviči), Opština Kotor
Odluka o dopuni Odluka o regulisanju saobraćaja na teritoriji Opštine Kotor
Odluka o Akcionom planu zapošljavanja u Opštini Kotor za period od 2022 - 2023. godine
Odluka o davanju saglasnosti na ustanovljavanje prava privremene stvarne službenosti prolaza, uz naknadu, preko kat. parc. 715/1 KO Dobrota I
Odluka o prodaji-prenosu prava svojine na nepokretnosti označenoj kao kat. parc. 999/1 i 999/2, sve KO Sutvara u zahvatu Prostorno – urbanističkog Plana Opštine Kotor („Sl.list CG, br.95/20)
Odluka o davanju saglasnosti na ustanovljavanje prava privremene stvarne službenosti prolaza, uz naknadu, preko kat. parc. 1463 i 1464/1 KO Dobrota I
Odluka o prenosu prava svojine na nepokretnosti označenoj kao kat. parc. 1063/3 KO Glavati
Zaključak - Poslovnik o radu Skupštine opštine Kotor

Izbor i imenovanja

Rješenje o razrješenju članova Savjeta JU Kulturni centar „Nikola Đurković“ Kotor
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Savjeta za međuopštinsku i međunarodnu saradnju
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za statut i propise
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Savjeta za zaštitu životne sredine

XIV sjednica Skupštine Opštine Kotor - 30.08.2022 godine

Odluka o utvrđivanju lokacije i urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju trafo stanice MB TS 10/0,4 kV 1x630 kVA „Pržice 3“, na kat. parceli 17/2, sa uklapanjem u 10 kV i 0,4 kV mrežu polaganjem 1O kV i 0,4 kV kablovskog voda preko kat. parcela 17/2, 28, 601/2, 603 i 604, KO Dub
Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju ND TS 10/0,4 kV 1x100 kVA „Voli“ sa priključnim 10 kV kablovskim vodovima trafostanica na kat. parc. 8/1 KO Lješevići i 10 kV kablovskim vodovima na kat. parc. 8/1, 7 i 1549 KO Lješevići

XIII sjednica Skupštine Opštine Kotor - 12.08.2022 godine

Odluka o završnom računu budžeta Opštine Kotor za 2021. godinu, sa Izvještajem o radu i finansijskom poslovanju Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2021. godiinu
Odluka o prirezu poreza na dohodak fizičkih lica
Odluka o prodaji – prenosu prava svojine na nepokretnosti označenoj kao kat. parc. 871 KO Škaljari I u zahvatu prostorno-urbanističkog plana Opštine Kotor
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju saglasnosti na ustanovljenje prava službenosti za polaganje priključnog podzemnog 10 kV voda preko kat. parcela 508 i 1304, sve KO Zagora, uz naknadu
Odluka o utvrđivanju lokacije i urbanističko-tehničkih uslova za uklapanje TS 35/10 kV „Bigova“ u 10 kV mrežu
Odluka o utvrđivanju lokacije i urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju saobraćajnice na kat. parc. 960/5, 961/2, 962/2 KO Sutvara
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju stubne trafo stanice STS 10/0,4 kV 100 kVA „Poljice“ sa priključnim 10 kV kablovskim vodom i NN mreža trafo reona STS – Krivošije Donje
Program podizanja spomen obilježja u Opštini Kotor
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pravima iz socijalne i dječije zaštite
Program rada i finansijski plan JU Kulturni centar „Nikola Đurković“ Kotor za 2022. godinu

Izbor i imenovanja

- Rješenje o imenovanju Opštinsnke izborne Komisi

XII sjednica Skupštine Opštine Kotor - 29.07.2022 godine

Odluka o davanju saglasnosti na cjenovnik vodovoda

XI sjednica Skupštine Opštine Kotor - 24.06.2022 godine

Zaključak - Predlogu kandidata za predsjednika i članove odbora direktora „Luke Kotor“ AD Kotor ispred Opštine Kotor
Odluka o usvajanju godišnjeg Izvještaja o realizaciji godišnjeg programa d.o.o. „Komunalno Kotor“ Kotor za 2021. godinu
Odluka o donošenju Programa obavljanja komunalnih djelatnosti d.o.o. „Komunalno Kotor“ Kotor za 2022. godinu
Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti d.o.o. „Komunalno Kotor“ Kotor
Odluka o davanju saglasnosti na cjenovnik usluga parkiranja na javnim parkiralištima d.o.o. „Komunalno Kotor“ Kotor
Odluka o utvrđivanju lokacijie za izgradnju – poboljšanje i proširenje vodovodne i kanalizacione mreže za risan, Perast, Muo, Stoliv i Prčanj
Odluka o izmjeni Odluka o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji Opštine Kotor
Odluka o usvajanju godišnjeg Izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalne djelatnosti za 2021. godinu, d.o.o. za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat
Odluka o donošenju Programa obavljanja komunalnih djelatnosti d. o. o. za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat za 2022. godinu
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku odbora direktora o imenovanju izvršnog direktora d. o. o. za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat
Odluka o usvajanju godišnjeg Izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalne djelatnosti, d.o.o. „Lovanja“ Kotor za 2021. godinu
Odluka o usvajanju Izvještaja o finansijskom poslovanju d.o.o. „Lovanja“ Kotor za 2021. godinu
Odluka o donošenju godišnjeg Programa obavljanja komunalnih djelatnosti d.o.o. „Lovanja“ Kotor za 2022. godinu
Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Turističke organizacije Kotor za 2021.god. sa Izvještajem o utrošku sredstava po osnovi izletničke takse za 2021. godinu
Odluka o donošenju Programa rada i finansijskog plana Turističke organizacije Kotor za 2022.god. sa planom utroška sredstava po osnovu izletničke tačke za 2022. godinu

X sjednica Skupštine Opštine Kotor - 04.05.2022 godine

Izvještaj o radu Predsjednika Opštine za 2021. godinu sa izvještajem o radu organa lokalne uprave
Program rada Skupštine opštine za 2022. godinu
Odluka o obezbjedivanju alternativnog smještaja
Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Programa privremenih objekata na teritoriji Opštine Kotor od 2018 - 2023
Odluka o utvrdivanju lokacije za izgradnju kablovskih-podzemnih vodova 10kV sa uklapanjem TS 35/10 Kv „Grbalj 2“ u 10kV mrežu- pravac „Kotor“ – faza I
Odluka o utvrdivanju lokacije za rekonstrukciju sa izmiještanjem TS 10/0.4kV 1x1000Kva „Grad 9“ sa uklapanjem u VN i NN mrežu ( zamjena postojece TS 10/0.4Kva „Grad 9“), Region 5, KO Kotor II, Kotor
Odluka o utrdivanju lokacije za izgradnju trafostanice NDTS 10/0,4 Kv 1X1000 kVA „FK Grbalj“ sa uklapanjem u 10kV mrežu i 0,4 mrežu, Region 5 (Kotor, KO Sutvara)
Odluka o utvrdivanju lokacije za izgradnju TS 10/0.4Kv 1x630Kva „N6“ sa uklapanjem u SN mrežu , KO Zagora, Kotor
Odluka o utvrdivanju lokacije za izgradnju i postavljanje fotonaponskog (solarnog) sistema u Kotoru, Privredna zona, objekat br.1, na kat.parc.65/3, KO Privredna zona
Odluka o utvrdivanju lokacije za izgradnju TS 10/0.4kV 1x630kVA „Dom zdravlja-Industrijska zona“ na dijelu kat.parc.65/2 KO Privredna zona sa uklapanjem u NN i VN (zamjena postojece BTS 10/0.4 kVA 1x400kVA „Medicinski centar“
Odluka o davanju saglasnosti na ustanovljavanje prava privremene stvarne službenosti prolaza, uz naknadu, preko kat.parc. 877/4 K.O. Kavač
Program kulturnih manifestacija za 2022. godinu
Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju OJU “Muzeji” za 2021. godinu 
Program rada OJU “Muzeji” za 2022. godinu

Odluka o usvajanju raspodijeljenih sredstava u poljoprivredi
Odluka o usvajanju Izvještaja o zapošljavanju

Izbor i imenovanja

- Rješenje o imenovanju Skupštine TO

- Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Skupštine Turističke organizacije Kotor
- Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika Odbora za vjerska pitanja
- Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja
- Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Savjeta za zaštitu životne sredine
- Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju člana Skupštine doo „Vodacom“

IX sjednica Skupštine Opštine Kotor - 24.03.2022 godine

Odluka o budžetu Opštine Kotor za 2022. godinu
Odluka o usvajanju Plana potrošnje Direkcije za uređenje i izgradnju za 2022. godinu
Program rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2022. godinu
Program uređenja prostora za 2022. godinu sa Programom urbane sanacije
Odluka o komunalnom redu
Odluka o davanju u dugoročni zakup nepokretnosti Srpskom pjevačkom društvu „Jedinstvo“ 1839, Kotor 
Odluka o stavljanju van snage Odluke o davanju u dugoročni zakup nepokretnosti označenih kao objekat 1 na kat.parc.600 i kat.parc.605/2, LN br.114 KO Risan I, dio UP 153 (Dom Kulture u Risnu) i Odluka o davanju saglasnosti na zaključenje Ugovora o davanju u dugoročni zakup nepokretnosti označenih kao objekat 1 na kat.parc.600 i kat.parc. 605/2, LN br.114 KO Risan I, dio UP 153 (Dom kulture u Risnu) sa „Briv Construction“ d.o.o. Kotor
Odluka o stavljanju van snage Odluke o prodaji zemljišta – kat.parc.2050/2 KO Dobrota I radi dokompletiranja urbanističke parcele i Odluka o izmjenama i dopunama Odluka o prodaji zemljišta – kat.parc.2050/2 KO Dobrota I radi dokompletiranja urbanističe parcele
Odluka o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju betonskog kanala za odvođenje atmosferskih voda sa lokacije konvertorske stanice u Lastvi Grbaljskoj
Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga upravljanja komunalnim otpadom DOO „Komunalno Kotor“ Kotor
Odluka o potvrdi Odluke o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve radi otklanjanja posledica štete nastale usled elemntarne nepogode- grada na području Grblja
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju naziva naselja, ulica i trgova na teritoriji opštine Kotor
Zaključak - Nacrt Programa rada Skupštine Opštine Kotor za 2022. godinu
Odluka o davanju saglasnosti na Program razvoja preduzetništva u Opštini Kotor za period od 2021-2024
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku odbora direktora o imenovanju izvršnog direktora d.o.o. „Komunalno Kotor“ Kotor
Odluka o davanju saglasnosti na Statut d.o.o. „Komunalno Kotor“ Kotor
Odluka o davanju saglasnosti na Statut d.o.o. „Vodovod i kanalizacija Kotor“ Kotor
Odluka o davanju saglasnosti na ustanovljavanje prava službenosti za polaganje priključnog podzemnog 10 kV voda preko kat.parc.1140 i 1555 KO Lješevići i kat.parc.719 KO Vranovići uz naknadu
Odluka o davanju saglasnosti na ustanovljavanje prava službenosti za polaganje srednjenaponskih 10kV, niskonaponskih kablovskih vodova i elektro-komunikacione infrastrukture preko kat.parc.2809/277 KO Glavatičići uz naknadu
Odluka o davanju saglasnosti na ustanovljavanje prava službenosti za polaganje 10kV kablovskog voda preko kat.parc.499, kat.parc.616 i lat.parc.617, KO Mirac uz naknadu
Odluka o stavljanju van snage Odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokrenosti Vladi Crne Gore, br.11-9616 od 09.07.2013
Odluka o raspisivanju javnog poziva za javno nadmetanja (aukcija) radi prodaje motornih vozila u vlasništvu Opštine Kotor
Odluka o otkupu zemljišta označenog kao kat.parc.2/30 KO Škaljari I radi dokompletiranja urbanističke parcele - formiranja lokacije za gradnju

VIII sjednica Skupštine Opštine Kotor - 24.03.2022 godine

Odluka o potvrdi Rješenja o imenovanju Žirija za dodjelu nagrade „21. novembar“
Odluka o potvrdi Odluke o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve radi otklanjanja posljedica štete od požara na stambenom objektu Radović Nikole, br.01-018/21-20182 od 08.12.2021. godine
Odluka o potvrdi Odluke o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve radi otklanjanja posledica štete od elementarne nepogode na stambenom objektu Dragoslava Lekovića
Odluka o potvrdi Odluke o privremenom finansiranju budžetskih korisnika Opštine Kotor za period 01. 01. do 31.. 03. 2022. godine
Odluka o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesaOdluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju DTS 10/0,4 kv „Zagora 2“ sa priključnim podzemnim 10 kv vodom i uklapanje u NN mrežu
Odluka o davanju saglasnosti na potpisani Aneks I Sporazuma o plaćanju naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta izgradnjom komunalne infrastrukture, izgradnji komunalne infrastrukture u zahvatu DSL Sektor 38 Bigova i LSL Trašte i izmirenju dodatnih troškova koje snosi Bigova Bay od 08.10.2021.godine
Odluka o davanju saglasnosti na potpisivanje Aneksa II Sporazuma o plaćanju naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta izgradnjom komunalne infrastrukture, izgradnji komunalne infrastrukture u zahvatu DSL Sektor 38 Bigova i LSL Trašte i izmirenju dodanih troškova koje snosi Bigova Bay
Odluka o davanju saglasnosti na ustanovljavanje prava privremene stvarne službenosti prolaza uz naknadu preko dijela kat.parc.109/1 KO Privredna zona
Odluka o davanju saglasnosti na ustanovljavanje prava privremene stvarne službenosti prolaza uz naknadu preko dijela kat.parc.754 KO Glavati
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pravima iz socijalne i dječije zaštite
Odluka o davanju saglasnosti na Statut OJU „Muzeji“ Kotor
Programa podizanja spomen obilježja u Opštini Kotor za 2021. godinu davanjem naziva javnom objektu fudbalskom stadionu u Kotoru „Nikša Bućin“

Izbor i imenovanja:

- Rješenje o imenovanju Komisije za izradu Poslovnika o radu Skupštine Opštine Kotor
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za statut i propise
- Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za finansije, privredu i razvoj
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za vjerska pitanja
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Savjeta za predstavke i pritužbe
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Savjeta za zaštitu životne sredine
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Savjeta za davanje predloga naziva naselja, trgova i ulica na teritoriji Opštine Kotor
Rješenje o imenovanju člana Savjeta JU Kulturni centar „Nikola Đurković“ ispred Ustanove

VII sjednica Skupštine Opštine Kotor - 21.07.2021 godine

Izvještaj o radu Predsjednika Opštine Kotor za 2020. godinu sa Izvještajem o radu organa lokalne uprave i službi
Program rada Skupštine Opštine Kotor za 2021. godinu
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora doo „Komunalno Kotor“ Kotor o razrješenju direktora Društva
Rješenje o razrješenju sekretarke SO Kotor
Rješenje o imenovanju v. d. sekretarke SO Kotor
Odluka o završnom računu Budžeta Opštine Kotor za 2020. godinu, sa Izvještajem o radu Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2020. godinu
Odluka o izmjeni i dopunu Odluke o obimu i vrsti dopuštenih radova na spolljnim djelovima stambene zgrade
Odluka o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji Opštine Kotor
Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju stubne trafostanice STS 10/04 kV 100kVA „Poljice“ sa priključkom 10 kV kablovskim vodom i NN mreža trafo reona STS – Krivošije Donje
Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju 10 kV kablovskog voda i optičkog kabla od TS 10/0,4 kV „Tunel“ do TS 10/0,4 kV „Kavač 7“ – KO Kavač, Kotor (Region 5)
Odluka o stavljanju van snage Odluke o prodaji zemljišta – kat. parc. 1275/1 KO Dobrota I radi dokompletiranja urrbanističke parcele
Odluka o stavljanju van snage Odluke o prenosu – prodaji zemljišta označenog kao kat. parc. 1358/3 KO Dobrota I radi legalizacije objekta
Odluka o davanju saglasnosti na ustanovljavanje prava službenosti za polaganje priklljučnog podzemnog 10 kV voda preko kat. parcela 508 i 1304 sve KO Zagora uz naknadu
Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje stubne trafostanice STS 10/0,4 kV 250 kV sa priključkom 10 kV kablovskim vodom na kat. parc. 678 KO Vranovići
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele srestava za podršku ženskom preduzetništvu sa Izvještajem sa javne rasprave
Odluka o linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Opštine Kotor sa Izvještajem sa javne rasprave
Program podizanja spomen obilježja u Opštini Kotor za 2021. godinu
Odluka o podizanju spomen obilježja davanjem naziva javnom objektu zimskom bazenu u Kotoru Zoran Džimi Gopčević
Odluka o pravima iz socijalne i dječije zaštitte sa Izvještajem sa javne rasprave
Lokalni akcioni Plan za unaprijeđenje socijalne i dječije zaštite u Opštini Kotor za period 2021 – 2024. godine
Program zaštite i očuvanja područja Kotora za 2021. godinu
Izvještaj za žensko preduzetništvo za 2020. godinu o podržanim biznis planovima iznosu dodjeljenih sredstava realizovanim projektima i njihovim efektima
Izvještaj o radu OJU „Muzeji“ za 2020. godinu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2020. godinu
Odluka o usvajanju godišnjeg Izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalne djelatnosti za 2020. godinu doo „Lovanja“ Kotor
Godišnji program obavljanja komunalne djelatnosti za 2021. godinu doo „Lovanja“ Kotor
Godišnji program obavljanja komunalnih djelatnosti za 2021. godinu doo „Vodovod i kanalizacija Kotor“ Kotor
Odluka o usvajanju godišnjeg Izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalne djelatnosti za 2020. godinu doo za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za Opštine Kotor i Tivat sa Izvještaje o izvršenoj reviziji
Odluka o davanju saglasnosti na Statut Turističke organizacije Kotor
Odluka o programu rada sa finansijskim planom Turističke organizacije za 2021. godinu ( sa planom utroška sredtava po osnovu izletničke take TO za 2021. godinu)
Izvještaj o realizovanim aktivnostima u Opštini Kotor u oblasti omladinske pollitike za 2020. godinu
Izvještaj o realizovanim aktivnostima za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba za 2020. godinu
Strategija zapošljavanja Opštine Kotor za period 2021 - 2024. godine sa Izvještajem sa javne rasprave

Izbor i imenovanja:

Razrješenje člana Savjeta OJU „Muzeji“
Imenovanje člana Savjeta OJU „Muzeji“ 

VI sjednica Skupštine Opštine Kotor - 31.03.2021 godine

Odluka o donošenju seta mjera za podršku privrednicima i građanima Opštine Kotor
Odluka o potvrdi Odluke o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve radi otklanjanja posledica štete od požara na pomoćnom objektu Krstičević Ljubomira, broj: 01-018/21-3340 od 16. 03. 2021. godine
Program rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2021. godinu
Odluka o usvajanju Plana potrošnje Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2021. godinu
Program uređenja prostora za 2021. godinu sa Programom urbane sanacije
Odluka o stavljanju van snage Odluke o porezu na potrošnju
Odluka o stavljanju van snage Odluke o porezu na igre na sreću i zabavne igre
Odluka o stavljanju van snage Odluke o porezu na firmu ili naziv
Odluka o stavljanju van snage Odluke o plaćanju naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa
Odluka o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju naknade za finansiranje poslova od interesa za lokalno stanovništvo
Odluka o stavljanju van snage Odluke o visini naknade za izuzeto gradsko građevinsko zemljište
Odluka o stavljanju van snage Programa upotrebe sredstava od naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa
Odluka o stavljanju van snage Odluke o opštinskom porezu na nepokretnosti
Odluka o stavljanju van snage Odluka o usklađivanju iznosa lokalnih administrativnih taksi
Odluka o stavljanju van snage Odluke o uvođenju prireza
Odluka o stavljanju van snage Rješenja o povećanju opštinskih naknada. („Sl. list RCG“ – opštinski propisi br: 3/91, 14/91) i i („Sl. list RCG“ – opštinski propisi br: 13/39)
Odluka o stavljanju van snage Odluke o uvođenju izletničke takse
Odluka o proglašenju zaštićenog prirodnog dobra: spomenik prirode „stablo crne topole“ (Populus nigra linnaeus, 1758) u Starom Gradu Kotoru“

Program kulturnih manifestacija za 2021. godinu

Izbor i imenovanja:

Rješenje o razrješenju Skupštine Turističke organizacije Kotor
Rješenje o imenovanju Skupštine Turističke organizacije Kotor
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Savjeta za predstavke i pritužbe

V sjednica Skupštine Opštine Kotor - 23.03.2021 godine

Izbor potpredsjednika Skupštine Opštine Kotor
Rješenje o imenovanju Savjeta za bezbjednost saobraćaja
Rješenje o imenovanju Savjeta za davanje predloga naziva naselja, trgova i ulica na teritoriji opštine Kotor
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za statut i propise
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju odbora za planiranje i uređenje prostora
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Savjeta za ravnopravnost polova
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju odbornika koji će obavljati vjenčanja u ime Predsjednika Opštine
Rješenje o razrješenju članova odbora direktora PPOV DOO
Rješenje o imenovanju članova odbora direktora PPOV DOO
Rješenje o razrješenju člana odbora direktora „Vodacom“ DOO
Rješenje o imenovanju člana odbora direktora „Vodacom“ DOO
Rješenje o razrješenju članova Skupštine „Vodacom“ DOO
Rješenje o imenovanju članova Skupštine Vodacom DOO
Odluka o potvrdi Odluke o upotrebi sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve radi uklanjanja posledica štete od zemljotresa koji je zadesio Republiku Hrvatsku, br: 01-018/20-19236 od 30. 12. 2020. godine
Odluka o potvrdi Odluke o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve radi otklanjanja posledica štete od elementarne nepogode na porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu Kašćelan Dejana, br: 01-018/20-434 od 18. 01. 2021. godine
Odluka o izmjeni Odluke o visini, načinu obračuna i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Opštine Kotor
Odluka o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji opštine Kotor
Odluka o izmjeni Odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji opštine Kotor
Zaključak - Nacrt Programa rada Skupštine Opštine Kotor za 2021. godinu
 

IV sjednica Skupštine Opštine Kotor - 22.12.2020 godine

Izbor Predsjednika Skupštine Opštine Kotor
Rješenje o imenovanju Odbora za finansije, privredu i razvoj
Rješenje o imenovanju Odbora za planiranje, uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost
Rješenje o imenovanju Odbora za društvene djelatnosti
Rješenje o imenovanju Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju
Rješenje o imenovanju Odbora za vjerska pitanja
Rješenje o imenovanju Savjeta za ravnopravnost polova
Rješenje o imenovanju Savjeta za zaštitu životne sredine
Rješenje o imenovanju Savjeta za predstavke i pritužbe
Rješenje o imenovanju odbornika koji će obavljati vjenčanja u ime Predjednika Opštine
Rješenje o razrješenju članova Odbora direktora DOO „Komunalno Kotor“
Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora DOO „Komunalno Kotor“
Rješenje o razrješenju članova Odbora direktora DOO „Vodovod i kanalizacija Kotor“
Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora DOO „Vodovod i kanalizacija Kotor“
Rješenje o razrješenju članova Odbora direktora DOO „Lovanja“
Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora DOO „Lovanja“
Rješenje o razrješenju članova Savjeta JU Kulturni centar „Nikola Đurković“
Rješenje o imenovanju članova Savjeta JU Kulturni centar „Nikola Đurković“
Rješenje o razjrešenju članova Savjeta OJU „Muzeji“ Kotor
Rješenje o imenovanju članova Savjeta OJU „Muzeji“ Kotor
Zaključak o održavanju vanredne Skupštine akcionara „Luka Kotor“ AD, sa imenovanjem članova Odbora direktora „Luka Kotor“AD
Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju 10kV kablovskog voda od MBTS 10/0,4 kV „ Dražin Vrt“ do MBTS 10/0,4 kV „Orahovac 2“, region 5 (K.O. Orahovac I, K.O.Orahovac II- Kotor)
Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju 10kV kablovskog voda od MBTS 10/0,4 kV „Jadran Perast“ do MBTS 10/0,4 kV“Dražin Vrt“, Region 5 (K.O.Perast, K.O.Orahovac II- Kotor)
Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju trafostanice NDTS 10/0,4 kV 1x630 kVA „Strp“ sa uklapanjem u VN i NN mrežu- Region 5 (Strp, Kotor)
Odluka o budžetu Opštine Kotor za 2021. godinu
Odluka o izmjeni Odluke o porezu na nepokretnosti
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora br: 1147/3 od 26. 11. 2020. godine o donošenju Programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2021. godinu doo PPOV – Tivat
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora br 4381/1 od 20. 11. 2020. godine o utvrđivanju cjenovnika javnog snabdijevanja, prihvatanja i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2021. godinu doo „Vodovod i kanalizacija Kotor“ Kotor
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora o utvrđivanju Predloga cijene usluga za upravljanje komunalnim otpadnim vodama – prečišćavanje komunalnih otpadnih voda br. 1191/2 od 16. 12. 2020. godine doo PPOV -Tivat

III sjednica Skupštine Opštine Kotor - 24.11.2020 godine

Rješenje o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja
Rješenje o imenovanju Odbora za statut i propise
Odluka o dopuni Poslovnika Skupštine Opštine Kotor
Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednika Opštine o razrješenju Nenada Vukadinovića funcije potpredsjednika Opštine Kotor
Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednika Opštine o razrješenju Sonje Seferović funkcije potpredsjednice Opštine Kotor
Odluka o potvrdi Odluke o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve radi materijalne pomoći zbog štete na objektu usljed vremenskih nepogoda, Milošu Tomoviću, br:01-018/20-15724 od 28. 10. 2020. godine
Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednika Opštine o imenovanje Nebojše Ševaljevića na funkciju potpredsjednika Opštine Kotor
Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednika Opštine o imenovanju Siniše Kovačevića na funkciju potpredsjednika Opštine Kotor 

II sjednica Skupštine Opštine Kotor - 30.10.2020 godine

 

I sjednica Skupštine Opštine Kotor - 20.10.2020 godine

Odluka o izboru Predsjednika Skupštine Opštine Kotor